Update articol:

Ministerul Mediului: Proiect de HG privind aprobarea ocupării temporare de către Transgaz a unui teren de 2,0083 pentru „Conducta de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre – Podișor”

Obiectivele investiţiei:

-diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale a consumatorilor din
România;
– reducerea gradului de dependență de importul de gaze din Rusia;
– transportul spre piețele central Europene a gazelor naturale din Marea
Negră;
-dezvoltarea unei capacități de transport ce va permite în viitor interconectarea cu conductele care vor avea ca surse potențiale de alimentare gazele lichefiate de la țărmul Mării Negre sau gazele de șist.

 

Ministerul Mediului supune dezbaterii publice proiectul de HG privind aprobarea ocupării temporare a terenului în suprafaţă de 2,0083 ha din fondul forestier naţional, de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA, pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale „Conductă de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre – Podișor”.

Potrivit proiectului, ocuparea temporară a terenului forestier în suprafață de 2,0083 ha se emite pe toată durata de execuţie şi existenţă în fondul forestier naţional a
obiectivului „Conductă de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre –Podișor”. Terenul forestier se consideră ocupat temporar pe toată durata de execuție și existență a obiectivului în fondul forestier național. Ocuparea temporară a terenului forestier se face cu defrişarea vegetaţiei forestiere, conform Acordului de mediu nr. 1/10.05.2018, emis de către Agenţia Națională pentru Protecţia Mediului.

Ministerul Energiei, în calitate de autoritate responsabilă de facilitarea și coordonarea procedurii de autorizare a proiectelor PIC, a emis Autorizația de
construire nr. 5/17.05.2018 aferentă executării lucrărilor de construire pentru
proiectul: „Conductă de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre –
Podișor”.

Lista terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de interes
comun în domeniul gazelor naturale „Conducta Țărmul Mării Negre – Podișor
(RO) pentru preluarea gazului din Marea Neagră” a fost aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr. 9/2019.

Potrivit prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 185/2016, terenurile
forestiere sunt considerate ocupate temporar pe toată durata de execuţie şi
existenţă a conductei/conductelor aferente proiectelor de importanţă naţională
în domeniul gazelor naturale. Aprobarea pentru ocuparea temporară a
terenurilor forestiere se emite pe toată durata de execuţie şi existenţă în fondul
forestier naţional a conductei/conductelor aferente proiectelor, prin derogare de
la prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu
modificările ulterioare, conform prevederilor art. 18 alin. (2) din aceeași lege.
Terenul forestier solicitat, în suprafață totală de 2,0083 ha se află în
proprietatea publică a statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –
Romsilva prin Direcția Silvică Constanța, Ocolul Silvic Murfatlar și prin
Direcția Silvică Giurgiu, Ocolul Silvic Ghimpați.

Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr.
46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
ocuparea temporară a terenurilor forestiere aflate în proprietatea publică a
statului se face cu titlu gratuit – fără plata chiriei și contravalorii pierderii de
creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta
exploatabilităţii tehnice, potrivit art. 3 alin. (1) și (2) din Legea nr. 185/2016.
Competenţa pentru aprobarea ocupării temporare a terenurilor din fondul
forestier naţional pentru realizarea obiectivelor de importanţă naţională
aparţine Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de
silvicultură, conform art. 3 alin. 11 din Legea nr. 185/2016.

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA a achitat
în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, aflat în
administrare la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, garanţia pentru
ocuparea temporară a terenului forestier în suprafață de 2,0083 ha, în cuantum
de 190256,74 lei.
Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA are
obligația achitării obligaţiilor băneşti prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. e) din
Legea 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare anticipat predării terenurilor de către ocoalele silvice care asigură
administrarea.

Potrivit art. 27 din Metodologia aprobată prin Ordinul ministrului
mediului, apelor și pădurilor nr. 694/2016, la stabilirea obligațiilor bănești,
categoria de folosinţă a terenurilor forestiere a fost preluată din
amenajamentele silvice în vigoare.

La dezafectarea obiectivului, Societatea Națională de Transport Gaze
Naturale ”Transgaz” SA are obligația redării în circuitul silvic a terenului
forestier în suprafață de 2,0083 ha. Masa lemnoasă rezultată în urma defrișării vegetației forestiere revine Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în calitate de administrator al fondului forestier proprietate publică a statului.

Nota de fundamentare a proiectului precizează: “În vederea transportului gazelor naturale extrase din perimetrele aflate în Marea Neagră este necesară construirea unei conducte între Țărmul Mării Negre și zona Nodului Tehnologic Podișor.

Conducta Țărmul Mării Negre – Podișor se va cupla cu conducta Ø32” x 63
bari Podișor – Corbu, conductă care face parte din coridorul de transport
Bulgaria – România – Ungaria – Austria.

În contextul în care Europa devine tot mai dependentă de importuri de gaze
naturale, accesul la noi resurse devine o necesitate imperioasă. Studiile și
evaluările realizate până în prezent au evidențiat zăcăminte de gaze naturale
semnificative în Marea Negră. Mai mult, Proiectul AGRI are în vedere
transportul gazelor din zona Mării Caspice până la țărmul Mării Negre.

Prin construirea unei conducte de transport gaze naturale între țărmul Mării
Negre și zona Nodului Tehnologic Podișor se vor atinge următoarele obiective:

-diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale a consumatorilor din
România;
– reducerea gradului de dependență de importul de gaze din Rusia;
– transportul spre piețele central Europene a gazelor naturale din Marea
Negra;
-dezvoltarea unei capacități de transport ce va permite în viitor interconectarea cu conductele care vor avea ca surse potențiale de alimentare gazele lichefiate de la țărmul Mării Negre sau gazele de șist.

Conducta de transport gaze natuarale Țărmul Mării Negre – Podișor este
inclus în Planul de Dezvoltare pe 10 ani al Transgaz.

Proiectarea conductei de transport gaze naturale Dn 1000 x 63 bari, s-a
efectuat în conformitate cu prevederile 118/2013 „Normelor tehnice pentru
proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale”.

Norme tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze
naturale”, aprobate prin Ordinul preşedintelui A.N.R.E. nr. 118/2013, la art.
30, 31 și 32 specifică faptul că pentu protecția și funcționarea normală a
conductelor de transport gaze naturale, se instituie zone de protecție și zone de
siguranță, delimitate de-a lungul întregului traseu al conductei, de-o parte și de
alta a axei longitudinale a conductei”.

 

BVBStiri BVB

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (23/06/2021)

Numire Presedinte provizoriu CS si aprobare componenta comitete consultative

CEMACON SA (CEON) (23/06/2021)

Linie de Productie Invelis Ceramic

PREBET SA AIUD (PREB) (23/06/2021)

Notificare prag detineri/vot<15%

ELECTROARGES SA (ELGS) (23/06/2021)

Schimbari in Componenta CA - Numire Administratori Provizorii