Update articol:
Proiect Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021

Proiect Lege: Soldul bugetar pentru 2021 este estimat la 7,16% din PIB, iar cheltuielile de personal la 9,8% din PIB; plafonul propus pentru datoria guvernamentală este de 55% din PIB

Soldul bugetar pentru 2021 este estimat la 7,16% din PIB, iar cheltuielile de personal la 9,8% din PIB, în timp ce pentru anul 2022, soldul bugetar va fi de 5,84% din PIB, iar cheltuielile de personal de 9,1% din PIB. Pentru anul 2021, plafonul propus pentru datoria guvernamentală, conform metodologiei UE, este de 55% din produsul intern brut. Acest plafon este obligatoriu pentru anul 2021.

Ministerul Finanţelor a publicat în această seară un Proiect Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021.

Potrivit prevederilor art.26 din Legea responsabilității fiscal-bugetare, nr.69/2010, republicată, odată cu strategia fiscal – bugetară, Guvernul va depune și proiectul legii pentru aprobarea limitelor specificate în cadrul fiscal-bugetar, care va cuprinde indicatorii prevăzuți la art. 29 alin.(1) din Legea nr.69/2010, republicată, fundamentați în strategia fiscal-bugetară.

MFP: Proiectul de buget este configurat pe o creștere economică pentru 2021 de 4,3%, cu un vârf în anul 2023 de 5%

 

În anul 2021, plafonul privind finanțările rambursabile, care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, este în sumă de 1.200 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate, sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, este în sumă de 1.200 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual.

Plafonul privind emiterea de garanții de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor şi de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2021, este de 30.000 milioane lei.

Bugetul pe anul 2021 a fost construit pe o țintă de deficit bugetar cash estimată la 7,16 % din PIB și deficit ESA estimat la  8,23% din PIB.

Proiect Lege: Soldul bugetar pentru 2021 este estimat la 7,16% din PIB, iar cheltuielile de personal la 9,8% din PIB; plafonul propus pentru datoria guvernamentală este de 55% din PIB

 

 

Proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021, a fost elaborat pe baza obiectivelor, măsurilor şi țintelor prevăzute în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2021-2023.

Măsurile care stau la baza construcției bugetare pe anul 2021 și perspectiva 2022-2023, precum și evoluția descendentă a deficitului bugetar pe termen mediu indică tendința clară de eliminare graduală a politicii fiscale pro-ciclice, anul 2021 fiind primul pas pentru revenirea la ținta de deficit bugetar sub 3% din PIB prevăzut în Tratatul de la Maastricht, țintă estimată a fi atinsă în anul 2024.

Construcția bugetară pentru anul 2021 și perspectiva 2022-2023 a avut la bază  măsurile fiscal-bugetare luate pe parcursul anului 2020, care vor influența cadrul macroeconomic și indicatorii bugetari pe orizontul 2021-2023.

De asemenea proiecția bugetară pentru anul 2021 și perspectiva 2022-2023 are la bază obiectivele și măsurile prevăzute în Programul de Guvernare aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.31/2020, precum și prognoza de iarnă a indicatorilor macroeconomici elaborată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză

La construcția bugetară  pentru perioada 2021-2023 s-au avut în vedere următoarele măsuri:

  • menținerea în anul 2021 a cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție /indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, precum și a indemnizațiilor aferente funcțiilor de demnitate publică și funcțiilor asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, la nivelul acordat pentru luna decembrie 2020;
  • menținerea în anul 2021 a cuantumului sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții;
  • menținerea în anul 2021 a cuantumului indemnizației de hrană la nivelul stabilit pentru anul 2020;
  • neacordarea de premii și a indemnizației de vacanță prevăzută de Legea-cadru nr. 153/2017;
  • compensarea orelor suplimentare pentru personalul bugetar numai cu timp liber corespunzător; pentru polițiști și cadre militare se mențin reglementările din anii anteriori care vizează acordarea drepturilor salariale pentru activitatea desfășurată în zilele de sărbători legale;
  • prelungirea folosirii voucherelor de vacanță emise în anul 2019 și 2020 până la sfârșitul anului 2021 și suspendarea emiterii de vouchere de vacanță în anul 2021 de către autoritățile și instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare şi de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, precum și serviciile publice autonome de interes național, cu personalitate juridică, reglementate prin Legea nr.41/1994;
  • Valoarea punctului de pensie se va majora începând cu 1 ianuarie 2022, cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă cel mult 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat;
  • studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri și naval. Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport;
  • salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată de 2300 lei lunar.

Pentru planificarea bugetară pe anul 2021 și estimările pe perioada 2022-2023 se stabilesc plafoane pentru anumiți indicatori bugetari (cheltuieli totale și sold pentru bugetul general consolidat și anumite bugete componente ale acestuia, precum și soldul structural anual al administrației publice) prin derogare de la prevederile art.6, art.7, art.14 alin.(1) și art.26 alin.(3) din Legea nr.69/2010 republicată.

Derogarea de la prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, a fost impusă având în vedere necesitatea finanțării măsurilor fiscal-bugetare care au stat la baza construcției bugetare pe anul 2021 și perspectiva 2022-2023.

Deși vor fi instituite aceste derogări, Guvernul României este preocupat de respectarea TSCG, respectiv un sold structural de 1% din PIB.

În termeni structurali, se estimează că deviația semnificativă înregistrată în anul 2016 de la OTM stabilit pentru România (respectiv 1% din PIB) se va ajusta începând cu anul 2021

Vezi mai jos documentul:   

LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021

 Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art.1. – Prezenta lege aprobă plafoanele unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, potrivit dispozițiilor art.26 alin.(2) și art.29 alin.(1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. – (1) Plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2021 de 7,16 %, iar în anul 2022 de 5,84%.

(2) Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 9,8% în anul 2021 și de 9,1% în anul 2022.

Art.3. – (1) Plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene pentru sfârșitul anului 2021, este de 55 % produsul intern brut.

(2) În anul 2021, plafonul privind finanțările rambursabile, care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, este în sumă de 1.200 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate, sau care urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, este în sumă de 1.200 milioane lei. Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile, care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual.

Proiect Legea bugetului de stat pe anul 2021 (document)

 

(3) Plafoanele prevăzute la alin.(2) nu cuprind finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale, finanțările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.

(4) Plafonul privind emiterea de garanţii de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor și de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2021, este de 30.000 milioane lei.

(5) Prin derogare de la prevederile art. 6 și 7 din Legea nr.69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, plafoanele nominale ale cheltuielilor totale şi ale cheltuielilor de personal, stabilite potrivit dispozițiilor art.29, alin.(1), lit. g) din aceeași lege sunt prevăzute în anexa nr.1.

(6) Prin derogare de la prevederile art. 6 și 7 din Legea nr.69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, sunt stabilite plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale și ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat și sunt prevăzute în anexa nr.2.

(7) În anul 2021, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de minus 63.135,5 milioane lei.

Art.4. – (1) Obiectivul bugetar pe termen mediu este reprezentat de atingerea unui nivel al soldului structural anual al administrației publice de -1% din produsul intern brut.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 6 – 7 și art.26 alin.(3) din Legea nr.69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prezentul act normativ nu prevede calea de ajustare către obiectivul bugetar pe termen mediu prevăzut la alin.(1), iar nivelul plafoanelor soldului structural anual al administrației publice este prevăzut în anexa nr.3. Ajustarea soldului structural anual al administrației publice se face începând cu anul 2021.

(3) În anul 2021, prevederile art.14 alin.(1) din Legea nr.69/2010, republicată,  nu se aplică.

Art.5. – Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale vor elabora propunerile de cheltuieli bugetare, în concordanță cu prevederile Legii nr.69/2010, republicată, precum şi cu încadrarea în plafoanele prevăzute în prezenta lege.

Art. 6. – Anexele nr.1 – 3 fac parte integrantă din prezenta lege

Vezi aici anexele: https://mfinante.gov.ro/ro/acasa/transparenta/proiecte-acte-normative

 

BVBStiri BVB

PATRIA BANK S.A. (PBK) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020

DAFORA SA (DAFR) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020

ROMCAB SA (MCAB) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (26/02/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020