Update articol:

SIF Transilvania nu dă curs solicitării grupului Frățilă de convocare a acționarilor

*Grupul solicitase externalizarea funcţiei de administrare a riscurilor
*SIF3 amintește că acţionarii care au solicitat convocarea adunării generale sunt persoane faţă de care ASF a constatat că acţionează în mod concertat

SIF Transilvania transmite că nu va da curs solicitării din partea unui grup de acționari cu dețineri de 5% pentru convocarea Adunării Generale cu propunerea de aprobare a delegării funcţiei de administrare a riscurilor.

Într-un raport transmis, astăzi, SIF Transilvania informează că în data de 13 noiembrie 2018 un grup de acţionari ce deţin împreună 5,000045% din capitalul social, format din Alexe Antigona, Cociu Maria Alexandra, Frăţilă Irina Elena, Societatea Alexa Business & Investments şi Frăţilă Mihaela, a solicitat convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor pentru aprobarea delegării funcţiei de administrare a riscurilor.

Potrivit comunicatului, Directoratul societăţii a analizat solicitarea prin prisma dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 şi Legii nr. 74/2015 şi a concluzionat că aceasta nu se încadrează în dispoziţiile art. 119 din Legea nr. 31/1990 şi art. 92 din Legea nr. 24/2017, pentru că nu cuprinde dispoziţii ce intră în atribuţia adunării generale extraordinare a acţionarilor: “S-a ajuns la această concluzie motivat de faptul că administrarea societăţii, atât în ceea ce priveşte organizarea administrării activităţii, cât şi realizarea actului de administrare, aparţine în exclusivitate Directoratului societăţii. Activitatea de administrare a riscului este o parte foarte importantă a actului de administrare curentă a societăţii care este de competenţa exclusivă a Directoratului; în aceste condiţii, deciziile în legătură cu modalitatea de exercitare a activităţii de administrare a riscului aparţin exclusiv Directoratului, acesta fiind un prim argument care susţine că propunerile acţionarilor nu se încadrează în dispoziţiile ce intră în atribuţia adunării generale extraordinare a acţionarilor, aceasta nefiind o propunere de modificare a actului constitutiv al societăţii.

Solicitarea grupului de acţionari, fără a preciza în mod explicit, tinde de fapt să modifice în mod indirect următoarele: (i) organizarea şi funcţionarea A.F.I.A., faţă de forma autorizată de A.S.F., prin delegarea uneia dintre cele două activităţi principale (administrarea riscului) fără considerarea criteriilor calitative de delegare cu inducerea riscului ca S.I.F. Transilvania să se transforme în entitate de tip „cutie poştală” fără a mai putea fi considerată A.F.I.A. – în sensul celor prevăzute de art. 82 al Regulamentului U.E. nr. 231/2013; (ii) conţinutul guvernanţei corporative a S.I.F. Transilvania, cât şi documentele/deciziile care ar necesita avizul prealabil al A.S.F., în condiţiile în care aceste competenţe sunt date prin lege şi actul constitutiv în competenţa exclusivă a Directoratului.

Modalitatea de exercitare a activităţii de administrare a riscului este o operaţiune de legalitate în cadrul activităţii de administrare a companiei ce aparţine în exclusivitate Directoratului care conduce societatea sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, fără ca o astfel de decizie, conform cadrului normativ aplicabil, să fie supusă aprobării adunării generale extraordinare.

S.I.F. Transilvania este un A.F.I.A. administrat intern, conform Autorizaţiei A.S.F. nr. 40/15.02.2018, având în vedere următoarele reglementări: Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 prevede că “…. AFIA autorizați în conformitate cu prezenta lege trebuie să îndeplinească în orice moment condițiile de autorizare.” Art. 5 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 prevede că “Principalele activități pe care un AFIA le poate desfășura atunci când administrează un FIA sunt următoarele: a) administrarea portofoliului; b) administrarea riscurilor.” Cererea de convocare a adunării generale extraordinare a acţionarilor, cu ordinea de zi propusă de acţionari, nu vizează eficientizarea activităţii pentru că, la autorizarea funcţionării S.I.F. Transilvania în calitate de A.F.I.A. administrat intern, A.S.F. a avut în vedere complexitatea riscurilor şi diversificarea portofoliului administrat de S.I.F. Transilvania, precum şi administrarea acestor activităţi în mod direct de către societate, atât în ce privește lit. a), cât și lit. b) ale art. 5 alin. (2) din Legea nr. 74/2015 menționat mai sus. De esenţa administrării societăţii în sistem dualist, Consiliului de Supraveghere nu are atribuţii de selectare a reprezentantului administrării riscului şi nici nu poate reprezenta societatea în raporturile juridice cu terţii, sens în care Directoratul prezintă un alt motiv pentru care apreciază că solicitarea de convocare a adunării generale extraordinare a acţionarilor, astfel cum aceasta a fost prezentată de acţionari, nu intră în atribuţia adunării generale. În plus față de cele de mai sus, precizăm că în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) lit. (a) din Legea nr. 74/2015, pentru a se putea delega către terți funcția de administrare a riscurilor, A.F.I.A. trebuie să poată justifica întreaga sa structură de delegare cu motive obiective. Ori, după cum am menționat mai sus, S.I.F. Transilvania consideră că nu există motive obiective care să justifice delegarea funcției de administrare a riscurilor conform art. 19 alin. (1) si alin. (2) din actul normativ de mai sus.

De altfel, nici solicitarea de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor comunicată către S.I.F. Transilvania în data de 13 noiembrie 2018 nu precizează vreun motiv obiectiv care să justifice acest demers”.

Compania mai arată: ”Un impediment suplimentar pentru a nu da curs cererii de convocare a AGEA, în ipoteza în care o astfel de cerere ar intra în competenţa adunării generale, este împrejurarea că acţionarii semnatari ai solicitării de convocare nu au indicat entităţi sau o listă de entităţi către care să se aprobe delegarea atribuţiei/funcţiei de administrare a riscurilor, în vederea respectării art. 19 alin. (1) din Legea nr. 74/2015-“…sub condiția avizării prealabile a ASF…”, art. 19 alin. (2) a) care stipulează că „…AFIA trebuie să poată justifica întreaga structură de delegare cu motive obiective”și art. 19 alin.(4)-„Faptul că AFIA a delegat funcții unei entități terțe sau orice altă subdelegare nu afectează răspunderea AFIA față de FIA și investitorii săi. AFIA nu își deleagă funcțiile într-o asemenea măsură încât să nu mai poată fi Pagina 3 din 3 considerat administratorul FIA și să devină o entitate de tip „cutie poștală”…, cum s-a menționat mai sus. Raportat la prevederile art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, acționarii respectivi au îndeplinit doar pe jumătate condițiile cerute de lege, fără a prezenta un proiect de hotărâre și fără a justifica legal motivele externalizării unui punct foarte important din obiectul de activitate al unui FIA autoadministrat, propunerea nefiind de natura „dispozițiilor ce intră în atribuțiile adunării”. Simpla menţionare a Consiliului de Supraveghere, împuternicit să selecteze delegatul şi să încheie cu acesta contractul de delegare a funcţiei de administrare a riscurilor, este considerată ca fiind în afara competenţelor acestui organ. Aceasta pentru că, conform art. 15 alin. (5) pct. (v) din Actul constitutiv al S.I.F. Transilvania, Consiliul de Supraveghere este organul competent să analizeze adecvarea, eficientizarea şi actualizarea sistemului de administrare a riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deţinute de Societate, precum şi modul de administrare a riscurilor aferente la care aceasta este expusă, așa cum a fost autorizată de A.S.F. Astfel, această solicitare, dacă nu este expresia necunoaşterii mecanismelor de organizare şi funcţionare ale unei societăţi administrate în sistem dualist, se poate încadra în perimetrul exercitării abuzive a drepturilor derivate din calitatea de acţionar a semnatarilor cererii de convocare a A.G.E.A., exercitare abuzivă ce îmbracă forma abuzului de minoritate efectuat de dl. Constantin Frăţilă şi persoane din grupul de acţionari ce acţionează în mod concertat cu acesta, constatat şi sancţionat de către instanţele de judecată (a se vedea în acest sens Rapoartele curente nr. 8538/03.12.2015 şi nr. 2219/23.03.2017)”.

SIF3 reamintește că acţionarii care au solicitat convocarea adunării generale sunt persoane faţă de care A.S.F. a constatat că acţionează în mod concertat faţă de S.I.F. Transilvania, cu încălcarea dispoziţiilor art. 286 (1) din Legea nr. 297/2004, iar o parte din aceste persoane au fost sancţionate de A.S.F. pentru abuzuri în administrarea unor filiale ale S.I.F. Transilvania. În aceste condiţii, Directoratul societăţii apreciază că cererea de convocare a adunării generale extraordinare a acţionarilor nu vizează eficientizarea activităţii societăţii, astfel cum acţionarii semnatari ai solicitării de convocare a adunării generale o prezintă, ci este atât efectul începerii urmăririi penale, în calitate de suspecţi, a lui Constantin Frăţilă şi a persoanelor prezentate în cadrul Raportului curent nr. 5675/31.05.2018, cât şi al Deciziei A.S.F. nr. 1095/13.09.2018 de retragere a aprobării acordatelui Constantin Frăţilă în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. prin Avizul A.S.F. nr. 422/26.07.2017 (Raportul curent nr. 10305/13.09.2018).

Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania, în cadrul şedinţei din 28.11.2018, a luat act de poziţia Directoratului faţă de solicitarea grupului de acţionari, fără a-și da acordul pentru externalizarea acestei activități.

SIF Transilvania (SIF3) a raportat un profit net de 63,47 milioane de lei, în primele nouă luni ale anului, în creștere cu 10,1% față de perioada similară a anului trecut

BVBStiri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (23/10/2020)

Tranzactii raportate conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

COS TARGOVISTE S.A. (COS) (23/10/2020)

Stadiu procedura insoventei

VES SA (VESY) (23/10/2020)

Hotarari AGA O & E 23.10.2020