Update articol:
Strategia ASF pentru perioada 2021-2023

Strategia pentru piaţa de capital – termen de finalizare sfârșitul anului 2021 (vezi măsurile de creştere a atractivității pieței de capital)

BVB

* ASF are în vedere şi  creșterea atractivității pieței de capital prin: acoperirea necesarului de finanțare a companiilor cu capital de stat prin intermediul pieței de capital, continuarea emiterii titlurilor de stat dedicate clienților de retail și tranzacționarea la Bursă, vânzarea pachetelor minoritare de participații ale statului prin intermediul Bursei de Valori; acordarea de stimulente fiscale Întreprinderilor Mici și Mijlocii

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară își propune promovarea și colaborarea cu Guvernul României, Ministerul Finanţelor Publice și cu alte autorități publice pentru elaborarea unei strategii naționale pentru piața de capital și promovarea recomandărilor și acțiunilor stipulate în strategie în vederea implementării, potrivit Strategiei ASF pentru perioada 2021-2023, document ce a fost elaborat în conformitate cu noul context generat de pandemia COVID-19.

Conform documentului, Strategia pentru piaţa de capital va fi fundamentată pe analiza situației actuale a pieței de capital din România și identificarea principalelor probleme structurale ce reies din analiza cadrului de reglementare (legislația aplicabilă valorilor mobiliare, legislația în domeniul fiscal, legislația aplicabilă societăților comerciale etc) și va propune principii și un set specific de măsuri care trebuie puse în aplicare de toate părțile implicate, inclusiv inițiativele de reglementare, instituționale și de reformă fiscală și va avea ca termen de finalizare sfârșitul anului 2021.

Prin implementarea acestei strategii, se urmărește o creștere a participării companiilor, precum și a investitorilor interni și internaționali pe piața de capital din România, inclusiv pe piețele publice și private. Un nivel crescut al activității pieței de capital în România va îmbunătăți capacitatea sistemului financiar de a oferi întreprinderilor diferite surse de finanțare pe termen lung, care pot completa împrumuturile bancare și resursele proprii.

Un alt obiectiv al ASF pentru piaţa de capital este adoptarea unei strategii pentru promovarea finanțării companiilor de stat prin intermediul pieței de capital.

Strategia va include o analiză a companiilor de stat care ar îndeplini cerințele pentru listarea pe piața reglementată, a beneficiilor și dezavantajelor pentru fiecare companie analizată și a unei liste de priorități și a unui calendar privind listarea acestor companii. Admiterea la tranzacționare se realizează după publicarea unui prospect de ofertă publică inițială (primară/secundară) de vânzare de acțiuni sau a unui prospect (listare tehnică), prospect care este în prealabil aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară și necesită o analiză a criteriilor impuse de legislație în ceea ce privește acțiunile și societatea în ansamblul ei. Având în vedere dispozițiile Legii nr.173/20201 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică, art.1 (”Se interzice, pentru o perioadă de 2 ani, întrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, instituțiile de credit, precum și la orice altă societate la care statul are calitatea de acționar, indiferent de cota de capital social deținută”), oferta secundară, cu statul ca și ofertant, termenul pentru finalizare este a doua jumătate a anului 2022. Pentru implementarea celorlalte alternative pentru admiterea la tranzacționare, termenul de implementare propus este de cel mult 9 luni de la data la care Guvernul României stabilește societățile avute în vedere pentru procesul de listare.

ASF are în vedere şi  creșterea atractivității pieței de capital din România pentru investitori străini și emitenți și finanțarea economiei prin:

-continuarea emiterii titlurilor de stat dedicate clienților de retail și tranzacționarea acestora pe piața secundară administrată de Bursa de Valori București;
-acoperirea necesarului de finanțare a companiilor cu capital de stat prin intermediul pieței de capital, respectiv prin majorarea capitalului /vânzarea unor pachete de acțiuni sau emiterea de obligațiuni corporative și tranzacționarea acestora la Bursa de Valori București;
– vânzarea pachetelor minoritare de participații ale statului prin intermediul Bursei de Valori;
-acordarea de stimulente fiscale Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) care sunt admise la tranzacționare piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare în scopul stimulării dezvoltării unei ”piețe de creștere a IMM-urilor” astfel cum este reglementat prin Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Un alt obiectiv al ASF este consolidarea cadrului juridic privind organizarea și funcționarea schemelor de compensare prin finalizarea procesului legislativ pentru aprobarea proiectului de Lege privind Fondul de Compensare a Investitorilor, (PL-x nr. 654/2018 ) proiect adoptat de Senatul României în anul 2018; proiectul de lege are ca scop principal aplicarea unitară a cerințelor privind guvernanța schemelor de compensare – garantare care deservesc piețele financiare din Romania, prin reglementarea administrării schemei de compensare pentru investitorii pe piața de capital de către o persoană juridică de drept public, similar modului de organizare și funcționare al schemelor de garantare pentru piața asigurărilor (FGA – Fondul de Garantare a Asiguraților), piața pensiilor private (FGDSPP – Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private). Ulterior aprobării de către Parlamentul României a proiectului de Lege privind Fondul de Compensare a Investitorilor, va fi revizuită legislația secundară existentă la nivelul Autorității de Supraveghere Financiară, pentru consolidarea cadrului juridic secundar privind organizarea și funcționarea Fondului de Compensare a Investitorilor. Având în vedere că termenul estimat pentru revizuirea legislației secundare depinde de termenul aprobării proiectului de lege, ne propunem ca termen estimativ al II-lea semestru al anului 2023.

Autoritatea de Supraveghere Financiară asigură în continuare susținerea, dezvoltarea și implementarea unor proiecte ambițioase menite să asigure dezvoltarea arhitecturii pieței de capital românești și contribuția la dezvoltarea pieței unice europene:

Ø Planul de acțiune pentru sprijinirea înființării unei contrapărți centrale (CCP) naționale inițiat în anul 2018 prin care se urmărește consolidarea încrederii investitorilor, creșterea lichidității și menținerea statutului de piață emergentă, având ca termen de implementare finalului anului 2022;

Ø Planul de acțiune pentru Uniunea Piețelor de Capital (CMU) revizuit în luna septembrie 2020, prin care se urmărește atingerea a trei obiective principale:

§ asigurarea unei redresări economice care să fie verde, digitală, inclusivă și rezilientă prin flexibilizarea regulilor de acces la finanțare de către companiile europene;

§ transformarea Uniunii Europene într-un loc mai sigur pentru ca populația să economisească și să investească pe termen lung;

§ integrarea piețelor de capital naționale într-o piață unică de capital la nivel UE.

Pentru materializarea acestor deziderate, Autoritatea de Supraveghere Financiară va asigura dispunerea măsurilor de implementare potrivit competențelor sale, în corelație cu actele și proiectele adoptate la nivelul autorităților europene care vizează acțiuni relevante pentru integrarea piețelor financiare supraveghetate, cum ar fi: crearea unui punct unic de acces la 18 informațiile despre companii de către investitori; sprijinul societăților de asigurări și al băncilor, pentru a investi mai mult în afacerile europene; consolidarea protecției investițiilor pentru a susține mai multe investiții transfrontaliere în cadru UE; facilitarea monitorizării adecvării sistemului de pensii private din Europa; armonizarea regulilor de insolvență; dezvoltarea convergenței în supraveghere și aplicarea uniformă a legislației pentru piețele financiare din UE.

 

 

BVB | Știri BVB

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (05/12/2022)

Convocare AGOA 12 (13) ianuarie 2023

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (05/12/2022)

Tranzactii intre parti afiliate EFSA - OPCOM

FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF BET PATRIA-TRADEVILLE (TVBETETF) (05/12/2022)

Notificare cu privire la numarul si tipul de investitorilor

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (05/12/2022)

Notificare rascumparare actiuni proprii 28 noiembrie - 2 decembrie 2022