Update articol:

Convocator AGOA ALCOM S.A.

convocator alcom

Nr. 175 /23.03.2022

ALCOM S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al societatii ALCOM SA, societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul in Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis, inregistrata la ONRC de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/56/1991, CIF RO1801848 (numită în continuare “Societatea“) in temeiul Legii societăților 31/1990, republicată (“Legea nr. 31/1990“), ale Legii nr. 24/2017 privind emitetii de instrumente financiare si operatiuni de piata și reglementările secundare emise în aplicarea acesteia coroborate cu art. 16 din actul constitutiv al Societății,

Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR (AGOA sau “Adunarea”)

în data de 28.04.2022, ora 11:00 (ora României), la sediul societatii din Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, Judetul Timis, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârşitul zilei de 15.04.2022, stabilită ca dată de referinţă  pentru ţinerea AGOA, având următoarea ordine de zi:

Ordine de zi 

 1. Alegerea Domnului Lucian Eugen Perescu, actionar al Alcom S.A., pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. 
 1. AprobareaSituatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificarile ulterioare” insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului financiar statutar al Societatii: 
 • BILANT
 • CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERII
 • DATE INFORMATIVE
 • SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
 • NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE care includ si:
  • SITUATIA CAPITALURILOR PROPRII
  • SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR
 • RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
 • RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
 1. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in exercitiul financiar 2021 prin distribuirea sumei de 646.173 lei, reprezentand 90% din profitul net, sub forma de dividende, corespunzator unui dividend brut in cuantum de 5,2054 lei/actiune.
 2. Aprobarea propunerii de repartizare a sumei de 500.000 lei din rezultatul reportat, reprezentand surplusul realizat din rezervele din reevaluare, sub forma de dividende suplimentare, corespunzator unui dividend suplimentar brut in cuantum de 4,0278 lei/actiune precum si propunerea de „data a platii dividendelor suplimentare” pentru data de 07 iulie 2022.
 3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021.
 4. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei directorului general al ALCOM SA.
 5. Aprobarea, in conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, a datei de 22.06.2022 ca Ex – Date, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de 23.06.2022 ca Dată de Înregistrare, calculată în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților.
 6. Aprobarea datei de 07.07.2022 ca Data Plății, astfel cum este definită de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2021 (dacă este cazul) către acționarii Societății de la Data de Înregistrare.
 7. Împuternicirea Domnului Turc Silviu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societăţii pentru a efectua toate formalitățile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, incluzând dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor prezentei AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea, îndeplinirea condițiilor de publicitate și înregistrare a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 28.04.2022 sau 29.04.2022 la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. București, Bursa de Valori București S.A., organele fiscale, precum și alte persoane fizice sau juridice, publice sau private, precum și acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

***

In conformitate cu dispozitiile in materie, la lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot participa toti actionarii ALCOM SA inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 15.04.2022, considerata ca fiind Data de Referinta.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 28.04.2022, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ALCOM SA este reconvocata pentru data de 29.04.2022, ora 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi propusa. In situatia reconvocarii, data de 15.04.2022, ziua stabilita ca data de referinta pentru actionarii societatii ramane aceeasi.

Materialul justificativ privind propunerile de modificare incluse pe ordinea de zi, buletinele de vot prin corespondenta, imputernicirile (procurile) speciale si proiectul de hotarare ce necesita aprobarea din partea AGOA vor  fi disponibile pentru actionari incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, respectiv data de 24.03.2022, la sediul social al societatii, de luni pana vineri intre orele 08:00 – 16:00 precum si pe pagina oficiala de internet a societatii la adresa: www.alcomtimisoara.ro.

Participarea la Adunarea Generală a Acţionarilor

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor fie personal, fie prin reprezentant sau isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, (i) in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, (iii) iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale care vor fi intocmite in conformitate cu prevederile legale.

Imputernicirile (procurile), inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala Ordinara, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe baza unei imputerniciri indicate mai sus de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri: este un actionar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate; este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Vor fi luate in considerare doar imputernicirile (procurile) depuse la punctul de lucru al societatii sau transmise pe adresa de e-mail office@alcomtimisoara.ro, cu semnatura electronica extinsa pana cel tarziu pe data de 26.04.2022, ora 11:00. Imputernicirile (procurile) depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

Votul prin corespondenţă

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare si certificat constatator in cazul persoanelor juridice), sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la punctul de lucru al societatii, in plic inchis cu mentiune PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2022, sau transmise pe adresa de e-mail office@alcomtimisoara.ro, cu semnatura electronica extinsa, pana cel mai tarziu in 26.04.2022, ora 11:00.

Voturile transmise de actionari prin corespondenta vor fi luate in considerare numai daca sunt intr-o forma clara, continand mentiunea „pentru”, „impotriva” sau „abtinere” pentru toate punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Drepturi ale acţionarilor privind Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala, pana cel tarziu la data de 08 aprilie 2022, ora 16.00.

– de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 08 aprilie 2022, ora 16.00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, la telefon 0734.557.730, la adresa de posta electronica: office@alcomtimisoara.ro sau pe www.alcomtimisoara.ro.

Președintele Consiliului de Administrație,
Turc Silviu

BVB | Știri BVB

OMV PETROM S.A. (SNP) (03/10/2022)

Raport tranzactii cu parti afiliate 29 august - 2 octombrie 2022

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. (TRANSI) (03/10/2022)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 26.09.2022-30.09.2022

FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF BET PATRIA-TRADEVILLE (TVBETETF) (03/10/2022)

Notificare cu privire la numarul de titluri de participare aflate in circulatie

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (03/10/2022)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 26 - 30 septembrie 2022