Update articol:

MED LIFE S.A. Convocare AGOA

Med Life Convocare AGOA

MED LIFE S.A.
CONVOCARE

Consiliul de Administrație al societății MED LIFE S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în România, București, Calea Griviței nr. 365, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3709/1996, cod unic de înregistrare 8422035, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 33.217.623 RON (numită în continuare “Societatea“), în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților 31/1990, republicată (“Legea nr. 31/1990“), Legii 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată (“Legea nr. 24/2017“) și reglementările secundare emise în aplicarea acesteia coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societății,

Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR (“AGOA”)
(“Adunarea“)

în data de 28.04.2022, ora 10.00 (ora României) pentru AGOA sau la sediul Societăţii situat în Bucureşti, Calea Grivitei nr. 365, clădire CEx, sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central – S.A. la sfârşitul zilei de 20.04.2022, stabilită ca dată de referinţă  pentru ţinerea AGOA, având următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi:

  1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Societății la 31.12.2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar al Societății.
  2. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate la 31.12.2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar al Societății.
  3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.
  4. Aprobarea Remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație al Societății aferente întregii durate a mandatelor în curs după cum urmează: (i) echivalentul în RON al sumei de 5.000 EUR/lună net pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație cu excepția președintelui și (ii) echivalentul în RON al sumei de 7.000 EUR/lună net pentru președintele Consiliului de Administrație.
  5. Aprobarea sumei agregate de 8.800.000 RON/an ca limită generală a (i) tuturor remunerațiilor suplimentare ce pot fi acordate membrilor Consiliului de Administrație și a (ii) tuturor remunerațiilor directorilor executivi ai Societății.
  6. Supunerea Raportului de Remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor executivi ai Societății, aferent anului 2021, votului consultativ al AGOA.
  7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate al Societății la nivel individual pentru exercițiul financiar 2022.
  8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate la nivel consolidat pentru exercițiul financiar 2022.
  9. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a întocmi și a semna, în numele Societății, pentru a aduce la îndeplinire și pentru a depune orice documente, precum și pentru a da orice declarații necesare și a îndeplini orice formalități în legătură cu hotărârile AGOA, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de orice autorități competente, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitățile amintite anterior.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la Data de Referință 20.04.2022 în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA

Propuneri ale acţionarilor privind Adunarea

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în cele ce urmează “Inițiatori“) au dreptul:

(a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA; și

(b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Cererile Inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, însoţite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului, pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la registratura Societății din Bucureşti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, până la data de 11.04.2022, ora 16.00 (ora României), în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022“;

b) transmise către registratura Societății din Bucureşti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, până la data de 11.04.2022, ora 16.00 (ora României), în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022“;

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 11.04.2022, ora 16:00 (ora României), la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022“.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarii sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea Adunării cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea AGOA.

Întrebări referitoare la adunarea generală a acţionarilor

Acţionarii Societății, indiferent de nivelul participaţiei la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării, însoţite de copia actului de identitate valabil al acționarului, astfel:

a) depuse la registratura Societății din Bucureşti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022” până la data de 27.04.2022, ora 16:00 (ora României);

b) transmise către registratura Societății din Bucureşti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de 27.04.2022, ora 16:00 (ora României), în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022“;

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoţită de copia actului de identitate valabil al acționarului, la adresa investors@medlife.ro, menţionând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022” până la data de 27.04.2022 ora 16:00 (ora României).

Participarea la adunările generale ale acţionarilor

Accesul acţionarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptăţiţi să participe la Adunare este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, (i) în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) în cazul acţionarilor persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) în cazul acţionarilor persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare la Adunare, fiecare acţionar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa şi a vota în numele său în cadrul AGOA, cu respectarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017.

Un acţionar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA. Cu toate acestea, dacă un acţionar deţine acţiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricţie nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acţiunile deţinute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuși, acţionarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acţiunilor deţinute de acesta în capitalul social al Societății.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Un acţionar poate desemna prin procură unul sau mai mulţi reprezentanţi supleanţi care să îi asigure reprezentarea în AGOA în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-şi îndeplini mandatul. În cazul în care prin procură sunt desemnaţi mai mulţi reprezentanţi supleanţi, trebuie indicată şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul.

În cazul în care un acţionar este reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele va vota în Adunare exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi având calitatea de acţionari la Data de Referinţă.

În situaţia discutării în cadrul AGOA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acţionarului reprezentat.

Procura Specială

Procura specială este valabilă doar pentru Adunarea pentru care a fost solicitată. Procura specială poate fi acordată doar prin utilizarea formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate conform secțiunii Alte prevederi cu privire la Adunări de mai jos.

Reprezentantul are obligaţia să voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunării.

În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, se vor transmite Societății astfel:

a) depuse la registratura Societății din Bucureşti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022” până la data de 26.04.2022, ora 08:00 (ora României) pentru AGOA;

b) transmise către registratura Societății din Bucureşti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de 26.04.2022, ora 08:00 (ora României) pentru AGOA, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022“;

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoţită de documentele de identificare valabile, la adresa investors@medlife.ro, menţionând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022” până la data de 26.04.2022, ora 08:00 (ora României) pentru AGOA.

În toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor Adunărilor, un exemplar original al procurii speciale la înregistrare.

Prevederi speciale privind procura generală

Procura generală va fi valabilă numai dacă: (i) este acordată pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, (ii) permite în mod expres reprezentantului acţionarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor Societății, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie şi (iii) este acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Acţionarii Societății nu pot fi reprezentaţi în Adunare pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

a) este un acţionar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acţionar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

d) este soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: 1. numele/denumirea acţionarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura); 3. data procurii, precum şi perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior; 4. precizarea faptului că acţionarul împuterniceşte reprezentantul să participe şi să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a acţionarilor pentru întreaga deţinere a acţionarului la data de referinţă, cu specificarea expresă a societăţii/societăţilor pentru care se utilizează respectiva procură generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți.

Procura generală încetează în conformitate cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Înainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnată de acționar și având conținutul minim prevăzut de Regulamentul ASF nr. 5/2018, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societății astfel:

a) depuse la registratura Societății din Bucureşti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022” până la data de 26.04.2022, ora 08:00 (ora României) pentru AGOA;

b) transmise către registratura Societății din Bucureşti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de 26.04.2022, ora 08:00 (ora României) pentru AGOA, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022“;

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoţită de documentele de identificare valabile, la adresa investors@medlife.ro, menţionând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022” până la data de 26.04.2022, ora 08:00 (ora României) pentru AGOA.

Declarația pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală va specifica următoarele:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declaraţia trebuie depusă în original, semnată şi, după caz, ştampilată, fără îndeplinirea altor formalităţi în legătură cu forma acesteia. Declaraţia se depune la Societate odată cu procura generală, în condițiile și termenele prevăzute mai sus.

Copiile certificate ale procurilor generale sunt reţinute de Societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al  Adunării.

Alte prevederi privind reprezentarea

Acţionarii pot să îşi desemneze şi să îşi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a-și produce efecte și a fi opozabilă Societății dacă a fost recepționată de Societate până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acţionar în împuternicire. În condiţiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajaţii săi.

Votul prin corespondenţă

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât şi în limba engleză.

Votul prin corespondenţă poate fi exprimat de către un reprezentant convențional al acționarului numai în situaţia în care acesta a primit din partea respectivului acţionar o împuternicire specială/generală care se depune la Societate în conformitate cu art. 105 alin. (14) din Legea nr. 24/2017 sau dacă reprezentantul este o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art. 105 alin. (11) din Legea nr. 24/2017. Dacă persoana care reprezintă acţionarul prin participare personală la AGOA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondenţă, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință al AGOA o revocare scrisă a votului prin corespondenţă semnată de acţionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenţă. Acest lucru nu este necesar dacă acţionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal în cadrul AGOA.

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului, pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la registratura Societății din Bucureşti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022” până la data de 26.04.2022, ora 08:00 (ora României) pentru AGOA;

b) transmise către registratura Societății din Bucureşti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de 26.04.2022, ora 08:00 (ora României) pentru AGOA, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022“;

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoţită de documentele de identificare valabile, la adresa investors@medlife.ro, menţionând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022” până la data de 26. 04.2022, ora 08:00 (ora României) pentru AGOA.

Alte prevederi cu privire la Adunări

Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la Data de Referinţă/Data de Înregistrare, primită de Societate de la DEPOZITARUL CENTRAL – S.A., pe baza următoarelor documente prezentate Societăţii de către acţionar, emise de DEPOZITARUL CENTRAL – S.A. sau de participanţii care furnizează servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute;

b) documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la DEPOZITARUL CENTRAL – S.A./respectivii participanţi.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente, în toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la:

a) actele de identitate ale unei persoane se au în vedere următoarele documente: în cazul persoanelor fizice – buletin/carte de identitate/paşaport, iar în cazul persoanelor juridice – buletin/carte de identitate/paşaport al reprezentantului legal înscris în lista acţionarilor Societăţii, emisă de DEPOZITARUL CENTRAL – S.A.;

b) reprezentantul acţionarilor înscris în lista acţionarilor emisă de Depozitarul Central – S.A., dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidenţele Depozitarului Central – S.A., pentru identificarea reprezentantului acţionarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, aflat în termenul de valabilitate şi care atestă calitatea de reprezentant legal.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGOA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății, nefiind opozabile Societății nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

Dacă în data de 28.04.2022 (data primei convocări a AGOA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGOA, respectiva Adunare este convocată pentru 29.04.2022 în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunării, prezentul convocator, proiectul de hotărâre, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență pentru Adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, începând cu data de 25.03.2022 la sediul social al Societății din Romania, București, Calea Griviței nr. 365, Sector 1 şi vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societății – www.medlife.ro (secţiunea Despre Medlife – Relația cu investitorii – Adunările Generale ale Acționarilor).

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 132.870.492 acţiuni nominative, fiecare acţiune dând dreptul la un vot. La data Convocării Societatea deține un număr de 18.610 acțiuni proprii care nu dau drept de vot, prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 132.851.882 drepturi de vot.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Departamentul Piețe Financiare, la numărul de telefon +40 730 593 022 şi de pe website-ul Societății www.medlife.ro.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
MIHAIL MARCU
MED LIFE S.A.

BVB | Știri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (02/02/2023)

Reluare tranzactionare - ora 10:00 - conform Codului BVB - operator de piata reglementata (Titlu II - art. 115 si Titlu III - art. 6) - Decizie ASF nr. 84/02.02.2023 - aprobare document oferta publica de cumparare actiuni FP

OMV PETROM S.A. (SNP) (02/02/2023)

Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2022

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (01/02/2023)

Raport auditor S2 2022 art. 108 Legea 24/2017 (R)