Update articol:
Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică

Direcția Eficiență Energetică din cadrul Ministerului Economiei va elabora și aproba politicile şi legislaţia primară și secundară în domeniul eficienţei energetice în industrie

pixabay.com pixabay.com

În cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri funcționează Direcția Eficiență Energetică, structură pentru eficiență energetică cu atribuții, la nivelul autorității publice centrale, privind elaborarea și aprobarea politicilor şi legislaţiei primare și secundare în domeniul eficienţei energetice în industrie, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, potrivit unui Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică.

Astfel, Structura pentru eficiență energetică denumită Direcția Eficiență Energetică  din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri se va organiza şi va funcţiona cu următoarele atribuții și responsabilități principale:

– participă la elaborarea politicilor şi legislaţiei primare și secundare în domeniul eficienţei energetice; elaborează legislația secundară în domeniul eficienței energetice;

– monitorizarea stadiului implementării şi a programelor aferente de îmbunătăţire a eficienţei energetice, la nivel naţional, precum şi a economiilor de energie rezultate în urma prestării de servicii energetice şi a altor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice;

– elaborare și implementarea măsurilor de eficiență energetică, în vederea realizării de noi economii de energie, în perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2030, conform obiectivelor prevăzute în cadrul Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice, în forma aprobată prin act normativ;

– elaborarea și dezvoltarea unei Strategii integrate de eficiență energetică, la nivel național;

– autorizarea auditorilor energetici din industrie şi atestarea managerilor energetici;

– participarea la evaluarea tehnică, avizarea şi monitorizarea proiectelor de investiţii în domeniul eficienţei energetice, pentru care se cere finanţare de la bugetul de stat, aflate la dispoziţia Guvernului;

– finanțarea proiectelor de eficiență energetică în cadrul fondurilor specializate pentru finanțarea proiectelor de eficiență energetică, gestionate la nivelul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

– definirea și elaborarea cadrului legal privind aprobarea și implementare Contractului cadru de Performanță Energetică și a cadrului legal de reglementare a societăţilor de servicii energetice de tip ESCO.

Potrivit proiectului, Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni este instituție publică care funcționează în subordinea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu personalitate juridică și finanțare exclusiv din venituri proprii, conform ordinului ministrului economiei nr. 1386 din 25.10.2018. Acesta va asigura sprijinul logistic pentru activitatea de atestare a managerilor energetici pentru industrie și autorizare a auditorilor energetici, conform prevederilor prezentei propuneri de act normativ.

Conform evaluării etapizate a procesului de atestare/autorizare a categoriilor profesionale menționate, realizată de către Direcția Eficiență Energetică, au fost identificate elemente care fundamentează distribuția procentuală a tarifelor încasate, respectiv:

– 80% din suma totală colectată, per sesiune, din tarifele pentru atestare și autorizare se distribuie pentru retribuția membrilor Comisiilor de evaluare, cheltuieli de cazare și protocol ale acestora, pentru confecționarea diplomelor de atestare/autorizare, a ștampilelor, legitimațiilor, documentelor suport, pentru asigurarea mijloacelor de comunicare, remunerarea personalului angajat în  cadrul CPPI implicat în acest proces;

– 20% din suma totală colectată per sesiune din tarifele pentru atestare și autorizare se distribuie pentru acoperirea cheltuielilor necesare  activităților CPPI de întreținere și uzură a spațiului și mijloacelor tehnice, utilizate în  sesiunea de evaluare.

Conform expunerii de motive a proiectului, în prezent, atribuțiile Direcției Eficiență Energetică din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nu au un temei legal în legislația internă primară, consecință a faptului că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative nu tratează domeniul de competențe și activități specifice sectorului, aferente structurii menționate și creează un vid legislativ din punct de vedere juridic.

Luând în considerare necesitatea și oportunitatea dezvoltării sectorului eficienţei energetice, considerând consecințele economice predictibile, generate de  măsurile restrictive aplicate în contextul situației sanitare internaționale, de adoptare a unor măsuri de natură economico-financiară reprezentând acțiuni esențiale pentru a atenua repercusiunile negative asupra economiei și asupra cetățenilor, precum și a efectelor negative asupra economiilor naționale, este imperios necesară facilitarea implementării unor instrumente de finanțare disponibile la nivelul Guvernului, adresate proiectelor în eficiență energetică, de mare anvergură sau la scară mică din sectorul energetic, domeniul eficienței energetice. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin Direcția Eficiență Energetică gestionează anumite instrumente de finanțare, existând riscul ca, la nivel național, sectorul menționat să nu beneficieze de acest potențial, din motivele sus-menționate, se mai precizează în nota de fundamentare.

Contribuția acestor mecanisme de finanțare devine cu atât mai importantă, cu cât condițiile de finanțare și cofinanțare, elemente constitutive ale politicii Băncii Europene de Investiții și strategiei pe termen lung a Comisiei Europene, prin politicile promovate, precum Pactul Ecologic European (Green Deal), privind piața internă de energie și cadrul general privind schimbările climatice, exclud infrastructura de gaze naturale și electricitate, cu excepția integrării elementelor de cogenerare de înaltă eficiență, surselor regenerabile de energie și promovarea energiei curate prin instalații inovatoare, precum hidrogen, captare și stocare de metan și dioxid de carbon.

Elementele care vizează interesul public general și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată sunt următoarele:

caracterul de urgență pentru asigurarea unui cadru legislativ coerent în scopul consolidării cadrului juridic și aprobării autorității competente în domeniul eficienței energetice, necesare în vederea îndeplinirii țintelor asumate de către România, prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, în fața Comisiei Europene;

– îndeplinirea obligațiilor României subsecvente calității de stat membru al Uniunii Europene de a implementa legislația comunitară, respectiv raportarea valorilor naționale conform termenelor prevăzute în legislație, fiind deja comunicate două cauze în etapa pre-contencioasă, existând riscul de neconformare a României termenelor și măsurilor prevăzute în Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică,  în forma consolidată cu Directiva (UE) 2018/2002 a Parlamentului European și a Consiliului, din 11decembrie 2018, precum și în Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE;

– complementar acestor obligații, România, prin autoritatea competentă și alături de alte statele membre ale Uniunii Europene, participă în cadrul unor programe europene în domeniul eficienței energetice, finanțate de către Uniunea Europeană, contextul expus anterior punând în dificultate și chiar în imposibilitate autoritatea competentă de a continua această cooperare;

– realizarea obligației Guvernului României de asigurare a funcţionalităţii şi continuităţii sistemului de autorizare a auditorilor energetici pentru industrie şi de atestare a managerilor energetici pentru industrie și pentru localități, identificat ca segment prioritar de acţiune în domeniul eficienței energetice, astfel încât să nu fie afectate drepturile categoriilor profesionale implicate în domeniul eficienței energetice, urmare a disfuncționalităților la nivelul autorităţii competente;

– necesitatea și oportunitatea de adoptare a unor măsuri de natură economico-financiară, reprezentând acțiuni esențiale pentru a atenua repercusiunile negative asupra economiei și asupra cetățenilor, prin facilitarea implemetării anumitor instrumente de finanțare disponibile la nivelul Guvernului, de mare anvergură sau la scară mică în domeniul eficiență energetică, proces de implementare gestionat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin Direcția Eficiență Energetică.

Neadoptarea în regim de urgență a măsurilor prevăzute în prezenta propunere de act normativ vor agrava consecințele negative expuse și vor conduce la declanșarea de către Comisia Europeană împotriva României a unor proceduri noi de infringement, generând posibilitatea de a crea o sarcină financiară semnificativă pentru Statul Român.

 

BVBStiri BVB

MECANICA FINA SA (MECE) (23/07/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (23/07/2021)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (23/07/2021)

Prelungire credit overdraft - Dendrio Solutions

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (23/07/2021)

Solicitare completare ordine de zi AGA 11.08.2021