Update articol:
SFATUL AVOCATULUI

Andreea Lakatos: Încadrarea în muncă a cetățenilor ucraineni care urmează procedura de azil/Employment for Ukrainian citizens seeking asylum

În articolul precedent am prezentat condițiile de angajare prin care un cetățean ucrainean se poate încadra în muncă, fara a solicita azil, identificând problema majoră și anume faptul că viza de lungă ședere, se poate obține doar prin depunerea cererii la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, în a căror circumscripţie solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa.

În articolul de astăzi, vom prezenta pe scurt parcurgerii procedurii de azil, în urma căreia cetățenii ucrainieni, care au dobandit o formă de protecție, beneficiază de acces pe piața forței de muncă, în aceleași condiții cu cele ale cetățenilor români.

Conform Legii nr.122/2006, procedura de azil reprezintă totalitatea actelor şi formalităţilor îndeplinite, precum şi a activităţilor desfăşurate de autorităţile competente, în vederea recunoaşterii statutului de refugiat sau, după caz, a acordării protecţiei subsidiare.

Primul pas îl reprezintă depunerea cererii de azil, care trebuie sa fie făcută individual, personal sau prin curator/reprezentant legal, fie în limba română sau într-o limbă pe care solicitantul o înţelege. Aplicația este depusă fie la organele teritoriale ale structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, fie la un organ teritorial al Poliţiei de Frontieră Române dintr-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat, cu mențiunea că ulterior, solicitantul va trebui să se prezinte la structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări.

O persoană este considerată solicitant de azil din momentul manifestării de voinţă, exprimată, în scris sau oral, în faţa autorităţilor competente, din care să rezulte că aceasta solicită protecţia statului român. Din momentul manifestării de voinţă, solicitantul de azil beneficiază de drepturile şi are obligaţiile prevăzute la art. 17-19 din Lege.

Litera o) de la art. 17 prevede dreptul străinului de a primi acces la piaţa forţei de muncă în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români, după expirarea unei perioade de 3 luni de la data depunerii cererii de azil, dacă în cazul cererii sale nu a fost luată o hotărâre în faza administrativă a procedurii, iar întârzierea nu poate fi imputată acestuia, precum şi pe perioada derulării procedurii de azil în faza judecătorească. Solicitanţii de azil care la data depunerii unei cereri de azil au un drept de şedere pe teritoriul României şi sunt încadraţi legal în muncă pot desfăşura în continuare activitatea lucrativă.

Termenul de soluționare al unei cereri este 30 de zile de la preluarea cazului, însă legea prevede că acest termen se poate prelungi în cazuri temeinic justificate, cu perioade succesive de încă 30 de zile, fără a putea depăși în total 9 luni de la data depunerii cererii (art. 52 alin.5).

Având în vedere că cetățeanul străin, odată ce dobândește protecție internațională prin procedura de azil (în calitate de refugiat sau sub protecție subsidiară) poate fi angajat de persoane fizice sau juridice, poate exercita activităţi nesalarizate, profesiuni libere şi poate efectua acte juridice/fapte de comerț, legiuitorul vine în sprijinul aplicanților, reglementând faptul că străinul nu poate aștepta până la 9 luni pentru o decizie oficială în acest sens.

Tocmai de aceea, dacă la împlinirea unui termen de 3 luni de la data depunerii cererii de azil nu a fost luată încă o soluție în privința statutului aplicantului, acesta va putea accesa piața forței de muncă în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români.

 Este bine de știut că împotriva hotărârii de soluționare a cererii de azil se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare care se depune fie la structura specializată a Oficiului Român pentru Imigrări, fie direct la instanța de judecată competentă (se va urma procedura pe contencios administrativ-fiscal).

Nici în acest caz cetățeanul ucrainian nu va mai avea nevoie de aviz angajare, întrucât potrivit prevederilor Ordonanței nr.25/2016 sunt exceptati:

– străinii care au dobândit o formă de protecţie în România;

– solicitanţii de azil de la data la care au dreptul de a primi acces la piaţa forţei de muncă potrivit Legii nr. 122/2006, dacă se mai află în procedura de determinare a unei forme de protecţie.

………..

Employment for Ukrainian citizens seeking asylum

Our previous article presented the employment terms  under which a Ukrainian citizen could get employed without seeking asylum and we have identified the important problem of the long-term visa that could only be obtained by submitting the application to the diplomatic missions or consular offices of Romania abroad, where the applicant resides.

Today’s article concerns the steps for asylum application, which grants Ukrainian citizens the right to access the labor market under the same conditions as the Romanian citizens.

According to Law no.122/2006, the asylum procedure constitutes the overall documentation, formalities and activities carried out by the competent authorities towards refugee status recognition or subsidiary protection.

The first step is submitting the asylum application, which must be done individually, personally or by a trustee/ legal representative, either in Romanian or in any other language the applicant may understand. The application is submitted either to the Department of Internal Affairs territorial offices or to the frontier police office set up at the checkpoints. It is worth mentioning that the foreign citizen will have to subsequently appear before specialized structure of the General Immigration Office.

A person is considered an asylum-seeker from the moment they express their intention before the competent authorities, in written form or orally, that signals their wish to gain the Romanian state’s protection. From that point on, the asylum-seeker is covered by all the rights and obligations set forth in articles 17-19 of the Law.

Letter o) of article 17 states the foreign citizen’s right to gain access to the labor market under the same conditions as Romanian citizens, after a period of 3 months from the submission date of the asylum application, if their request has yet to be finalized and they are not at fault, as well as during the asylum procedure in front of national Courts. The asylum seekers that possess a right of residence at the moment of application and are legally employed may continue to carry out their lucrative activity.

The deadline for settling an application is 30 days from the case’s takeover, but the law states that this deadline may be extended by successive periods of 30 days, based on reasonable grounds, without exceeding 9 months in total from the submission date (article 52 paragraph 5).

Given the fact that once the foreign citizen gains international protection through the asylum procedure (as a refugee or through subsidiary protection) he can be employed by individual persons or companies, he can pursue unpaid activities, liberal professions and carry out legal/trade acts, the lawmakers are supporting the applicants by governing that foreign citizen can’t wait for up to 9 months for an official decision.

Precisely for this reason, the applicant may gain access to the labor market under the same conditions as Romanian citizens, after a period of 3 months from the submission date of the asylum application if their request has yet to be finalized.

It’s worth mentioning that applicants may file a motion against the asylum decision within 10 days from receival. The motion will be submitted either to the specialized structure of the General Immigration Office or directly before the courts ( the procedure will follow the rules of administrative law).

The Ukrainian citizen won’t be needing the hiring permit, because according to the provisions of Ordinance no. 25/2016. The following are exempt :

– foreigners, that have gained a form of protection in Romania;

– asylum seekers, from the day they gain right to access the labor market, if they are still in the course of gaining international protection, according to Law no. 122/2006.

BVB | Știri BVB

CONPET SA (COTE) (12/08/2022)

Raport semestrial S1 2022

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (12/08/2022)

Informare Depozitarul Central - operare majorare capital social - nr. actiuni

CONPET SA (COTE) (12/08/2022)

Convocare AGOA & AGEA 20(21).09.2022

BIOFARM S.A. (BIO) (12/08/2022)

Raport semestrial S1 2022