Update articol:

ANRE a aprobat ″Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze  naturale pentru perioada 2022 – 2031″

În ședința Comitetului de Reglementare, din data de 01.11.2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), în conformitate cu prevederile art. 125, alineatul (8) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, a aprobat prin Decizia nr. 1944/01.11.2022, Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale pentru perioada 2022-2031.

Potrivit oficialilor Transgaz, România aspiră să devină un pol energetic în estul Europei atât din punct de vedere a realizării unei rețele de transport gaze naturale puternic interconectată cu rețelele similare de transport gaze naturale din regiune cât și din punct de vedere a furnizării de gaze naturale.

Cele trei direcţii majore în care România trebuie să lucreze şi să se dezvolte pentru dobândirea acestui statut sunt prezentate în Pactul pentru Energie încheiat în luna mai 2013 şi anume:
▪ interconectarea reţelelor de gaze naturale şi electricitate şi crearea infrastructurii fizice şi instituţionale necesare operării unei pieţe lichide de energie;
▪ dezvoltarea de noi surse autohtone de gaze naturale şi integrarea în pieţele regionale de energie electrică;
▪ asumarea politicilor energetice europene, creşterea capacităţii de negociere în instituţiile UE şi colaborarea cu alte state membre în susţinerea obiectivelor strategice comune.

Sectorul energetic poate deveni un veritabil “motor de creştere economică”.

Prin resursele sale semnificative şi prin oportunităţile oferite de poziţionarea geografică, România îşi poate asigura un grad ridicat de securitate energetică şi integrare regională. Interconectarea transfrontalieră a reţelelor este astăzi, o prioritate în politica energetică a României.

Orice scenariu de dezvoltare a producţiei de gaze naturale și de energie electrică sau de diversificarea a surse externe de import necesită o infrastructură adecvată de transport. Pentru a răspunde cerinţelor politicii Uniunii Europene în domeniul energiei bazată pe trei obiective fundamentale: siguranţă energetică, dezvoltare durabilă şi competitivitate, SNTGN Transgaz SA a prevăzut în planul de administrare pentru perioada 2021-2025 creşterea nivelului de adecvanţă al reţelei de transport gaze naturale în vederea asigurării interoperabilităţii cu sistemele vecine, dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale, îmbunătăţirea eficienţei şi interconectarea cu sistemele de transport gaze naturale din ţările vecine.

Prin realizarea obiectivelor stabilite în Planul de dezvoltare pe 10 ani, 2022–2031, Transgaz doreşte să devină un important operator de transport gaze naturale pe piaţa internaţională a gazelor naturale, cu un sistem naţional de transport modernizat, inteligent, integrat la nivel european şi cu un sistem de management modern, aliniat la standardele de performanţă şi reglementările legislative internaţionale.

Pe fondul dependenţei semnificative a pieţei europene de energie de importul de resurse energetice din Rusia şi Orientul Mijlociu, rolul rezervelor de gaze naturale descoperite în Marea Neagră este fără îndoială major pentru siguranța energetică a României, pentru consolidarea poziţiei României ca un important jucător în UE ca producător şi exportator de energie, pentru includerea ţării în trasele majore de transport gaze naturale ale Europei şi pentru creşterea bunăstării economice a ţării în deceniile următoare.

Potrivit documentului, la orizontul anului 2031, cu interconexiunile necesare, România va avea mai multe opţiuni de import de gaze naturale:
▪ prin intermediul terminalelor regionale de gaz natural lichefiat (GNL) din Grecia, Croaţia şi Polonia piaţa românească va putea achiziţiona gaze din Bazinul Levantin (Mediterana de Est);
▪ prin interconexiunea Bulgaria–România va putea fi importat gaz caspic din Coridorul Sudic de Gaz.

Conştient de această responsabilitate, managementul companiei Transgaz continuă unul dintre cele mai mari și importante programe de dezvoltare a infrastructurii de transport gaze naturale din România în ultimii 20 de ani, cu proiecte de investiţii estimate la aprox. 3,4 miliarde euro (din care 685,7 milioane euro pentru proiecte FID și A non FID), proiecte ce vor avea ca rezultat crearea unor noi culoare de transport gaze naturale esenţiale pentru transportul, atât pe piaţa autohtonă cât și pe pieţele din regiune, a cantităților de gaze naturale descoperite în Marea Neagră, dar şi pentru integrarea României în marile trasee transfrontaliere ale Coridorului Sud-Est/Nord-Sud al Europei.

Capabilitatea companiei de a se transforma şi de a răspunde, în anii ce urmează,
cerinţelor generate de resursele gazeifere ale Romaniei, este una din cele mai mari
provocari întâmpinate de o companie românească (nu numai de stat) în ultimele două decenii.

Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale în perioada 2022-2031 elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale cu modificările și completările ulterioare, cu obiectivele propuse în Strategia Energetică a României 2020-2030 cu perspectiva anului 2050, răspunde cerinţelor politicii energetice europene privind:
▪ asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale;
▪ creşterea gradului de interconectare a rețelei naționale de transport gaze naturale la reţeaua europeană;
▪ creşterea flexibilităţii rețelei naționale de transport gaze naturale;
▪ liberalizarea pieţei gazelor naturale;
▪ crearea pieţei de gaze naturale integrate la nivelul Uniunii Europene;
▪ asigurarea racordării terţilor la sistemul de transport gaze naturale, conform
reglementărilor specifice, în limitele capacităţilor de transport şi cu respectarea
regimurilor tehnologice;
▪ extinderea reţelei de conducte până la intrarea în localităţile atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local, când aceste localităţi se află la o distanţă de maximum 25 km de punctele de racordare ale operatorilor de transport şi de sistem;
▪ asigurarea racordării la reţeaua de gaze naturale a noilor investiţii generatoare de locuri de muncă.

TRANSGAZ este membru al ENTSO-G (Reţeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport gaze naturale), organism în cadrul căruia compania cooperează cu toți operatorii de transport și de sistem gaze naturale ai Uniunii Europene în scopul creării unui cadru de reglementare comun şi a unei strategii şi viziuni comune de dezvoltare a sistemului europen de transport gaze naturale în vederea creării pieţei energetice integrate.

În acest context, la elaborarea Planului de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale pentru perioada 2022–2031 s-a avut în vedere coordonarea cu TYNDP, GRIP-uri şi planurile de dezvoltare pe 10 ani ale operatorilor de transport gaze naturale din regiune.

Pentru dezvoltarea durabilă a infrastructurii de transport gaze naturale din România, prin Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale pe următorii 10 ani, Transgaz propune un amplu program investiţional pentru dezvoltarea strategică şi durabilă a infrastructurii de transport gaze naturale din România care să permită alinierea SNT la cerinţele de transport şi operare europene urmărind totodată şi conformitatea acesteia cu cerinţele reglementărilor europene în domeniul protecției mediului.

În acest sens Transgaz urmărește:
▪ promovarea unor proiecte de investiții care contribuie la realizarea unui sistem durabil de transport gaze naturale în condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare, cu limitarea impactului asupra mediului şi populaţiei;
▪ realizarea proiectelor astfel încât impactul asupra mediului natural şi a celui antropic să fie minim;
▪ realizarea proiectelor astfel încât impactului asupra biodiversității să fie minim.
În contextul geopoliticii şi geostrategiei traseelor energetice europene, România beneficiază de avantajele localizării geografice pe coridoare importante de transport gaze naturale cu acces la resursele de gaze naturale descoperite în Marea Neagră, aspect ce conduce la necesitatea valorificării eficiente a acestor oportunităţi.

Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale 2022–2031 și Decizia ANRE nr. 1944/01.11.2022 de aprobare a acestuia pot fi accesate pe site-ul web al companiei, la adresa: https://www.transgaz.ro/ro/despre-noi/programe-și-strategii/proiecte-majore-de-dezvoltare.

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) al gazelor naturale care asigura îndeplinirea în condiții de eficientă, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale privind transportul intern și internațional al gazelor naturale, dispecerizarea acestora precum și cercetarea și proiectarea în domeniu, cu respectarea cerințelor legislației europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.

BVB | Știri BVB

SIF HOTELURI SA (CAOR) (03/02/2023)

Convocare AGAE 09(10).03.2023

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (03/02/2023)

Prelungire & suplimentare credit Unicredit Bank - Elian Solutions

FONDUL INCHIS DE INVESTITII BET FI INDEX INVEST (BTF) (03/02/2023)

Materiale info investitori - Document cu informatii esentiale

OIL TERMINAL S.A. (OIL) (03/02/2023)

Alegere Presedinte CA si Comitete Consultative

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (03/02/2023)

Contract ROMGAZ - SOCAR TRADING