Update articol:

ASF obligă SIF Oltenia să convoace acționarii, după ce societatea a respins cererea SIF Banat Crișana și SIF Muntenia

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a obligat conducerea SIF Oltenia să convoace acționarii și să țină, în maxim 45 de zile, o Adunare Generală cu ordinea de zi solicitată de SIF Banat Crișana și SIF Muntenia, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Decizia vine după ce ASF a cerut conducerii SIF Oltenia să comunice motivele pentru care a apreciat că solicitarea SIF1 și SIF4 de convocare a AGA nu îndeplinește condițiile legale.

SIF Oltenia  (SIF5) a anunțat, recent, că nu convoacă AGA la solicitarea SIF Banat Crișana și SIF Muntenia, pe motiv că solicitarea nu ar îndeplini condițiile legale. Cei doi acționari, doreau revocarea lui Tudor Ciurezu de la conducerea SIF Oltenia, pe lângă alte puncte.

ASF consideră că propunerile acționarilor nu încalcă prevederile legale privind atribuțiile și competențele adunării generale ordinare a acționarilor.

Ce spune decizia ASF (VEZI AICI MOTIVAREA ASF )

Conform ASF, reprezentanții SIF5 au precizat faptul că, prin cererea de convocare solicitată de către cei doi acționari, pe ordinea de zi sunt propuse mai multe puncte care nu reprezintă dispoziții ce intră în atribuțiile AGA și chiar sunt contrare unor dispoziții legale imperative, iar alte puncte sunt de competența exclusivă a CA și conducerii executive.

Conform precizărilor din cadrul procesului-verbal al ședinței Consiliului de administrație al SIF Oltenia SA din data de 08.07.2019, solicitarea de convocare a AGOA la cererea acționarilor SIF Banat Crișana SA și SIF Muntenia SA a fost respinsă, structura votului fiind următoarea: 3 voturi „pentru ” convocare, 3 voturi „ împotriva ” convocării si o „abținere ” (Președintele Consiliului de administrație).

ASF notează că oficialii SIF Oltenia SA au formulat observații/critici referitoare la îndeplinirea condițiilor de legalitate în ceea ce privește punctele 4 — 6 și 8 — 11 aferente ordinii de zi.

Autoritatea a reținut următoarele: • În ceea ce privește punctele 4 si 6

Temeiul juridic al solicitării revocării/alegerii a 4 membri ai consiliului de administrație este precizat în solicitarea de convocare a AGOA formulată de SIF Banat Crișana SA și SIF Muntenia SA în calitate de acționari ai SIF Oltenia SA, respectiv art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 și art. 1 19 alin. (l) din Legea nr. 31/1990.

În ceea ce privește motivele de fapt ale revocării mandatelor celor 4 membri în funcție ai consiliului de administrație, acestea sunt expuse pe larg în justificarea punctelor incluse pe ordinea de zi ce însoțește solicitarea de convocare a AGOA.

Aprecierea/calificarea revocării ca fiind cu sau fără justă cauză rămâne la latitudinea persoanelor vizate, care se pot adresa instanței de judecată competente, aceasta fiind singura autoritate în măsură să valideze/infirme justețea unei eventuale rezoluții adoptate de acționari.

De asemenea, tot de competența exclusivă a instanței de judecată ține și calificarea rezoluțiilor de pe ordinea de zi ca fiind abuzive/propuse cu rea-credință sau ca fiind promovate în exercitarea normală a dreptului prevăzut de art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 și art. 1 19 alin. (l) din Legea nr. 31/1990.

În concluzie, rezoluțiile propuse de acționari la pct. 4 si 6 din cererea de convocare în vederea includerii pe ordinea de zi a AGOA SIF Oltenia SA nu încalcă prevederile legale privind atribuțiile și competențele adunării generale ordinare a acționarilor.

• Referitor la punctul 5

Cu titlu general art. 143 din Legea nr. 31/1990 stabilește posibilitatea consiliului de administrație de a delega conducerea unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, permițând totodată posibilitatea numirii președintelui consiliului de administrație și în calitatea de director general în cazul existenței unei hotărâri AGA în acest sens sau unei prevederi în actul constitutiv.

În speță, actul constitutiv al SIF Oltenia SA prevede că Președintele Consiliului de Administrație va îndeplini și funcția de Director General, iar Vicepreședintele Consiliului de Administrație va îndeplini și funcția de Director General Adjunct.

Pct. 5 de pe ordinea de zi analizată se referă la constatarea încetării mandatului de director general al SIF Oltenia SA deținut de administratorul Tudor Ciurezu și ridicarea dreptului acestuia de a reprezenta societatea in relațiile cu terții, de a încheia orice fel de acte și de a semna orice fel de înscrisuri, ca urmare a eventualei aprobări a punctului anterior ce vizează revocarea din funcția de administrator a domnului Tudor Ciurezu, ce are ca efect conform rezoluției încetarea imediată a mandatului de la data aprobării hotărârii.

Astfel, acționarii nu sunt chemați să aprobe retragerea delegării directorului general în funcție al societății ci să ia act de efectele ce vor fi produse în cazul aprobării pct. 4 din convocator, având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din actul constitutiv, potrivit cărora președintele CA îndeplinește și funcția de director general.

Prin urmare, rezoluția propusă de acționari la pct. 5 din cererea de convocare în vederea includerii pe ordinea de zi a AGOA SIF Oltenia SA nu încalcă prevederile legale privind atribuțiile și competențele adunării generale ordinare a acționarilor.

     Cu privire la punctele 8 si 9

Reținem faptul că pe ordinea de zi a AGOA SF Oltenia SA convocată pentru data de 09.05.2019 a fost introdusă la pct. 7.b o propunere a SIF Banat Crișana SA și SIF Muntenia SA având o redactare identică, rezoluții similare fiind adoptate de acționarii societății cu majoritate de 57,747% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 311.705.860 voturi valabile pentru un număr de 311.705.860 acțiuni deținute de acționarii prezenți și reprezentați, deținând 53,7270% din capitalul social al societății, dintre care 180.002.300 voturi „pentru”, 102.373.983 voturi „împotrivă” și 25.989.216 „abțineri”.

Pe de alta parte, precizăm următoarele:

Împuternicirea acordată de AGOA secretarului de ședință de a semna hotărârile adunării generale a acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generala a acționarilor la O.R.C., A.S.F., Depozitarul Central SA și la orice alte autorități nu reprezintă o modificare a actului constitutiv al societății și nu aduce limitări atribuțiilor legale și statutare ale actualului consiliu de administrație.

În practică, AGA unei societăți poate împuternici și alte persoane, în afara membrilor CA, care să semneze hotărârea AGA și/sau efectueze formalitățile de publicate/înregistrare/ducere la îndeplinire a respectivelor hotărâri.

În cazul în care va fi necesară în relația cu entitățile mai sus menționate, în cadrul procedurii de punere în aplicare a hotărârilor aprobate de AGA, semnătura reprezentantului legal al societății în relațiile cu terții, directorul general sau, după caz, directorul general adjunct, trebuie să semneze toate actele pentru a căror validitate legea sau reglementările specifice impun semnătura acestora, în exercitarea propriilor obligații atribuții legale și statutare.

În acest sens, pct. 9 de pe ordinea de zi privește aprobarea instructării administratorilor și conducerii superioare de a acorda secretarului de ședință împuternicit tot sprijinul necesar ducerii la îndeplinire a mandatului acordat.

În ceea ce privește referirile la dispozițiile Regulamentului UE nr-596/2014 privind abuzul de piață, menționăm următoarele:

O dată calificată informația privilegiată intervin o serie de obligații în sarcina atât a emitentului cât și a deținătorilor informației în cauză.

Astfel, transparentizarea de îndată a informației privilegiate reprezintă un prin demers pe care emitentul este obligat să-l realizeze. Publicarea informațiilor privilegiate se realizează în acord cu dispozițiile art. 17(1) din Regulamentul UE nr.596/2014, art. 122. alin. (l) din Legea nr. 24/2017 și art. 234 din Regulamentul nr. 5/2018, de îndată ce este posibil, dar fără a depăși 24 de ore de la producerea evenimentului sau de la data luării la cunoștință de către emitent.

Publicarea informațiilor privilegiate de către un emitent este esențială în evitarea utilizării abuzive a informațiilor privilegiate, emitentul trebuind să se asigure că informațiile privilegiate sunt publicate într-un mod care să permită accesul rapid și evaluarea completă, corectă și promptă a informațiilor a tuturor celor interesati.

În situația adoptării punctelor 8 și 9, propuse de acționari pentru a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA SIF OLTENIA, dezvăluirea de informații privilegiate (calificate astfel de SIF Oltenia) către persoanele desemnate conform hotărârii AGOA beneficiază de excepția conferită de dispozițiile art. IO alin. (l) din Regulamentul UE nr. 596/2014 tocmai în considerarea hotărârii AGA și doar în situația în care emitentul respectă obligațiile legale incidente în materia gestionării informațiilor privilegiate.

Potrivit art. 18 din Regulamentul UE nr.596/2014, emitentul are obligația dea întocmi o listă cu aceste persoane, de a le notifica asupra sarcinilor legale și a sancțiunilor aplicabile și de a obține recunoașterea, în scris, de către persoana în cauză, a obligațiilor ce îi revin și a sancțiunilor aplicabile. Totodată, persoana căreia i se conferă accesul la informațiile privilegiate trebuie să respecte dispozițiile legale referitoare la interdicția utilizării/divulgării neautorizate a informațiilor privilegiate.

În concluzie, rezoluțiile propuse de acționari la pct. 8 si 9 din cererea de convocare în vederea includerii pe ordinea de zi a AGOA SIF Oltenia SA nu încalcă prevederile legale privind atribuțiile și competențele adunării generale ordinare a acționarilor.

  • În ceea ce privește punctele 10 și 11

Din analiza sistematică a pct. 10 și 1 de pe ordinea de zi rezultă că prin aceste rezoluții se dorește ca organul de administrare/conducerea superioară să încheie contractele de prestări servicii avocațiale, conform prerogativelor sale statutare și legale, AGOA acordând mandatarului numai atribuția desemnării (în sensul de selectare) a unuia sau mai multor avocați.

Subliniem faptul că, așa cum rezultă chiar din textele coroborate ale punctelor 10 si 11, precum și din materialele justificative aferente acestor puncte, secretarului de ședință i se va delega numai o atribuție electivă, de alegere a anumitor avocați pentru reprezentarea societății în cadrul unor litigii existente și viitoare în legătură cu hotărârile adoptate de adunarea generală a acționarilor în perioada maidecembrie 2019, iar nu prerogativa încheierii/semnării contractelor de prestări servicii, care aparține exclusiv reprezentanților legali ai societății, director general sau director general adjunct, după caz.

În concluzie, apreciem ca rezoluțiile propuse de acționari la pct. 10 si 11 din cererea de convocare in vederea includerii pe ordinea de zi a AGOA SIF Oltenia SA nu încalcă prevederile legale privind atribuțiile și competențele adunării generale ordinare a acționarilor.”

ASF mai noteaza ca libertatea de apreciere a administratorilor se limitează la verificarea îndeplinirii celor două cerințe legale pentru validitatea cererii, respectiv acționarii să dețină cel puțin 5% din capitalul social, iar aprobarea rezoluțiilor propuse să fie de competența adunării generale a acționarilor (AGOA sau AGEA, după caz).

Administratorii nu sunt îndreptățiți să refuze convocarea AGA la solicitarea acționarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute lege, pe considerente ca reaua-credință sau abuzul de drept, instanța de judecată fiind singura în măsură să pronunțe cu privire la existența/inexistența acestor împrejurări, conform Autoritatii.

Potrivit prevederilor legale incidente, administratorii societății au obligația de a da curs întocmai solicitării acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege, astfel cum a fost formulată, aceștia neavând dreptul de a interveni asupra rezoluțiilor propuse de acționari, în sensul cenzurării acestora, adunarea generală a acționarilor fiind singurul organ decizional în măsură să se pronunțe cu privire la admiterea/respingerea acestora, mai arata institutia.

Administratorii au dreptul să-și prezinte opinia cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGA, dar acționarii societății sunt singurii în drept să respingă sau să aprobe respectivele propuneri, considera ASF.

Cele două SIF-uri au cerut aprobarea revocării administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa și Nicolae Stoian, cu încetarea imediată a mandatului de administrator al acestora de la data aprobării hotărârii.

Solicitarea a venit după ce Tudor Ciurezu a cerut demiterea președintelui SIF Banat Crișana Bogdan Drăgoi, în condițiile în care acesta a impus în AGA SIF Oltenia modificarea actului constitutiv în sensul reducerii prerogativelor lui Ciurezu. 

Propunerile SIF Oltenia au fost respinse, în AGA SIF Banat Crișana din 20 iunie.

De asemenea, acționarii SIF Oltenia (SIF5) au decis, pe 9 mai, modificarea actului constitutiv, astfel încât să fie înființat un Comitet investițional, dar și să se reducă numărul administratorilor de la 7 la 5, propuneri făcute de SIF Banat Crișana și SIF Muntenia, care dețin împreună acțiuni reprezentând 5,00% din capitalul social al SIF Oltenia.

BVB | Știri BVB

PROMATERIS S.A. (PPL) (25/05/2022)

Promateris atrage o noua finantare cu fonduri nerambursabile norvegiene

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (24/05/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014