Update articol:

Autorităţile vor să modifice Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice –  Secretariatul General al Guvernului va acţiona ca instituţie de analiză și evaluare (proiect)

Guvernul Romaniei
  • În cazul societăților administrate potrivit sistemului dualist, consiliul de supraveghere poate avea 5 membri, iar  directoratul între 3-5 membri, potrivit proiectului

 

Autorităţile vor să modifice, tot prin Ordonanţă, Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, ulterioare. Potrivit surselor noastre, proiectul de află pentru avizare la ministere.

Potrivit unui proiect intrat în posesia noastră, Secretariatul General al Guvernului acţionează ca instituţie de analiză și evaluare. În această calitate, prin direcţiile/stucturile de specialitate sau persoanele desemnate, analizează și evaluează implementarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către autorităţile publice tutelare şi de către întreprinderile publice, în baza situațiilor transmise de la Ministerul Finanțelor și întreprinderile publice.

Procedura de analiză și evaluare şi direcţiile/structurile de specialitate sau persoanele desemnate pentru exercitarea acestei competenţe sunt stabilite prin ordin al secretarului general al Guvernului. Astfel,  Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte următoarele competenţe:

a) analizează şi evaluează aplicarea de către autorităţile publice tutelare şi întreprinderile publice a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;

b) analizează şi evaluează realizarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari ai întreprinderilor publice în colaborare cu autoritatea publică tutelară;

c) realizează o bază de date privind administratorii la întreprinderile publice de subordonare centrală şi locală, prin centralizarea listelor administratorilor primite de la autorităţile publice tutelare, după publicarea pe paginile de internet proprii ale acestora.

d) întocmește raportări, informări și propuneri privind implementarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către autorităţile publice tutelare şi de către întreprinderile publice, precum și asupra modului de realizare a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari ai întreprinderilor publice.

 

În cazul societăților administrate potrivit sistemului dualist, consiliul de supraveghere poate avea 5 membri, iar  directoratul între 3-5 membri.”

În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie este format din 3-5 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus, se mai arată în proiect.

Majoritatea membrilor  consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă dovedită/relevantă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 10 ani.Potrivit noului act normativ, în cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie este format din 3-5 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

Din consiliul de administrație nu poate face parte mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice, numit în cadrul procedurii de selecție.

Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare efectuat de autoritatea publică tutelară, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor iniţiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.”

Proiectul mai prevede un nou articol:

“(1)În termen de maximum 60 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Supraveghere elaborează o propunere a indicatorilor de performanta pe baza carora va fi evaluata activitatea acestuia.

(2) Indicatorii de performanta mentionati la alin. (1) vor avea in vedere competentele consiliului de supraveghere, respective supravegherea si controlul activitatii Directoratului.

(3) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, Directoratul elaborează, aproba si comunica catre autoritatea publica tutelara planul de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari propusi, precum si indicatorii de performanta propusi de catre Consiliul de Supraveghere.

(4) Negocierea indicatorilor de performanţă propusi de catre Consiliul de Supraveghere precum si indicatorii de performanta financiari şi nefinanciari fundamentaţi pe baza planului de administrare şi scrisoarea de aşteptări de catre Directorat, se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorităţii publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părţile implicate.

(5) În termen de 5 zile de la finalizarea negocierii prevazute la alin. (4), prin grija preşedintelui Directoratului, se convoacă adunarea generală a acţionarilor, în vederea aprobării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din planul de administrare, precum si a indicatorilor de performanta propusi de catre Consiliul de Supraveghere.

(6) În cazul neaprobarii indicatorilor de performanta de catre Adunarea Generala a Actionarilor, membrii consiliului de supraveghere si/sau membrii Directoratului sunt revocaţi, fără a fi îndreptăţiţi la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii esuate trebuie motivat şi publicat pe pagina de internet proprie a societăţii.

(7) Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor constituie elemente faţă de care se determină componenta variabilă a remuneraţiei membrilor Directoratului.

(8) Evaluarea activităţii membrilor Consliului de Supraveghere se face anual de către adunarea generală a acţionarilor, după caz, cu sprijinul unor experţi în astfel de evaluări, şi vizează atât execuţia contractului de mandat, cât si indeplinirea indicatorilor de performanta.

(9) În cazul în care, din motive imputabile, membrii consiliului de supraveghere nu îndeplinesc indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractele de mandat, adunarea generală a acţionarilor îi revocă din funcţie şi hotărăşte, în termenul prevăzut la art. 644 alin. (1), declanşarea procedurii de selecţie pentru desemnarea de noi membrii ai consiliului de supraveghere, în conformitate cu prevederile art. 29. Membrii consliului de supraveghere revocaţi nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de supraveghere prevăzute de prezenta lege.

(10) Consiliul de Supraveghere evalueaza anual activitatea Directoratului precum si indeplinirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de catre Adunarea Generala a Actonarilor. Alin. (8) și (9) ale prezentului articol se aplică in mod corespunzator. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorităţii publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidenţial sau secret sunt exceptate de la publicare.

(11) În cazul în care, din motive imputabile, membrii Directoratului nu îndeplinesc indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractele de mandat, consiliul de supraveghere îi revocă din funcţie şi hotărăşte, în termenul prevăzut la art. 644 alin. (2), declanşarea procedurii de selecţie pentru desemnarea de noi membrii ai Directoratului, în conformitate cu prevederile art. 35. Membrii Directoratului revocaţi nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru funcţii similare.”

O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator – nu trei cum se prevedea anterior, de membru al consiliului de supraveghere și/sau membru al directoratului  în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeaşi măsură persoanei fizice administrator, membru al consiliului de supraveghere sau al directoratului, precum şi persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.

Potrivit proiectului, sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă Regia Autonomă «Rasirom», Compania Naţională «Romtehnica» – S.A., instituţiile de credit prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, și întreprinderile publice din domeniul reprezentării și protocolului.

Anul trecut, premierul Florin Cîţu, pe atunci ministru al finanţelor, spunea că toate companiile de stat vor primi o notificare pentru a respecta OUG 109, fiind nevoie de management profesionist.

“Avem discuţii cu toate companiile. Îi asigur pe toţi românii că toate companiile de stat vor primi o notificare din partea Ministerului Finanţelor Publice pentru a respecta OUG 109. Trebuie management profesionist, trebuie management cu mandat clar. Avem inspecţia economică şi va controla la sânge modul în care banul public este folosit. Avem şi ANAF care se uită pe partea cealaltă. (…) Îi vom notifica pe toţi că trebuie să respecte legea, Ministerul Finanţelor este cel care supervizează aplicarea 109 în economie. Îi vom notifica pe toţi că trebuie să respecte legea. În acest moment este cel mai important. Acum, mai mult ca niciodată, că trecem prin această criză, este vorba de bani publici care vor merge către anumite companii sau anumite sectoare din economie şi trebuie să vedem clar cum se vor folosi aceşti bani. Trebuie transparenţă şi profesionalism şi acest lucru se poate face doar cu management profesionist”, spunea Cîţu în vara anului trecut la Realitatea Plus.

BVBStiri BVB

E-mini Dow Jones TURBO SHORT 0.01/38,000/ 37,000 (EBDOWTS16) (21/10/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 21 si 22 Octombrie 2021

BRK Dow Turbo Short 35750 (BKDOWTSB9) (21/10/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 21 si 22 Octombrie 2021

E-mini Dow Jones TURBO SHORT 0.01/38,000/ 37,000 (EBDOWTS16) (21/10/2021)

Suspendare tranzactionare - 10:06 - Notificare Erste Group Bank AG - atingere bariera

SIF MUNTENIA S.A. (SIF4) (21/10/2021)

Solicitare completare ordine de zi AGEA 15/16 noiembrie 2021

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (21/10/2021)

Raport curent cf. art. 234, litera i) din Reg. 5/2018