Update articol:

Convocare AGAO Aerostar SA – 16 decembrie 2021

Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 12.11.2021

Denumirea societatii emitente: AEROSTAR S.A.
Sediul social: BACAU, Str.Condorilor nr.9
Numar telefon/fax: 0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259
Codul unic de inregistrare: 950531
Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/1137/1991
Cod LEI: 315700G9KRN3B7XDBB73
Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro
Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol ”ARS”)

 
Consiliul de Administrație al Societății AEROSTAR S.A.
întrunit la data de 11 noiembrie 2021 

C O N V O A C Ă
pentru data de 16 decembrie 2021, ora 13:00
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR S.A. (AGOA)
 

Lucrările adunărilor generale se vor desfășura la sediul social al AEROSTAR să din mun. Bacău, str. Condorilor nr. 9, cod 600302, jud. Bacău.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile „Actului Constitutiv” al AEROSTAR SA, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acestora și ale Procedurii privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor AEROSTAR SA, publicată pe site-ul www.aerostar.ro.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 07 decembrie 2021 stabilită ca Dată de referință.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR să este convocata pentru data de 17 decembrie 2021, ora 13:00, cu menținerea datei de referință, a ordinii de zi și a locului de desfășurare.

ORDINEA DE ZI: 

1. Alegerea secretariatului ședinței AGOA conform art. 129, alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
2. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022.
3. Remunerația membrilor Consiliului de administrație:

a) Fixarea remunerației cuvenita administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2022;
b) Împuternicirea unei persoane, în calitate de reprezentant al AGOA, care să editeze si semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de administrație, actul adițional la contractul specific, după cazul fiecăruia.

4. Prezentarea și aprobarea înregistrării, conform prevederilor legale, a dividendelor neridicate și prescrise aferente anului 2017, în valoare totala de 557.359,45 lei.
5. Aprobarea datei de 31 decembrie 2021, ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Aferent datei de înregistrare propusă, ex date va fi 30 decembrie 2021.
6. Mandatarea Președintelui – Director General al Societății, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:

a) a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau în numele acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, în relație cu orice persoana fizică sau juridică, privată sau publică; și
b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

I. Drepturile acționarilor de a participa și vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor

      La Adunarea Generală a Acționarilor au dreptul de a participa și de a vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de referință (07 decembrie 2021), conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant (pe baza de Împuternicire specială sau generală), cu restricțiile legale, sau înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin corespondență (pe baza de Buletin de vot prin corespondență).
      Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor, este permis prin proba identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul acționarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza unui document oficial emis de către o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării prezentului convocator.
      Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de Împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică.
      Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de Împuternicirea specială sau generală semnată de către reprezentantul legal al acționarului persoană juridică și un document oficial emis de către o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării prezentului convocator.
      Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleza, vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.
      Informații privind Împuternicirile speciale și generale și votul prin corespondentă sunt prezentate la pct. V și VI de mai jos.

II. Documente aferente și în legătura cu Adunarea Generală a Acționarilor

      Începând cu data de 15 noiembrie 2021, documentele aferente și în legătură cu Adunarea Generală a Acționarilor (Convocatorul, formularele de Împuterniciri speciale, formularele de Buletin de vot prin corespondenta, documentele și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi) vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul Societății: www.aerostar.ro și se pot consulta la sediul Societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9:00 și 14:00.

III. Drepturile acționarilor de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

      Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în condițiile legii, să solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/prin curierat, în plic închis, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății pana la data de 29 noiembrie 2021, orele 13:00.
      Fiecare punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor.
      În vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I.

IV. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

      Orice acționar interesat are dreptul de a adresa în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății pana la data de 08 decembrie 2021, orele 13:00.
      In vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I.
      Răspunsurile vor fi disponibile pe site-ul Societății www.aerostar.ro, începând cu data de 10 decembrie 2021, ora 16:00.
      Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

V. Împuternicirile generale

      Împuternicirea generală poate fi acordată de acționar, în calitate de client, intermediarilor definiți conform art. 2 al. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
      Împuternicirea generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, iar reprezentantul va avea dreptul să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.
      Împuternicirea generală va fi însoțită de o Declarație pe propria răspundere, semnată, stampilată și depusă în original, a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare, din care să reiasă că:

a) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
b) împuternicirea generală este semnată de acționar.

      Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se vor depune/expedia în copie, certificată pentru conformitate cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 14 decembrie 2021, orele 13:00.
      În vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I.

VI. Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență

      Acționarii pot participa  și vota în Adunarea Generală a Acționarilor și prin alte persoane, pe bază de împuternicire specială, ce va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului și va fi acordată pentru reprezentarea într-o singură adunare generală.
      Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să ii asigure reprezentarea în Adunarea Generală a Acționarilor. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.
      Formularele de Împuternicire specială și cele de Buletin de vot prin corespondenta, puse la dispoziția acționarilor conform prevederilor indicate la pct. I, vor fi completate, semnate și depuse/expediate, în original, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 14 decembrie 2021, orele 13:00.
      În vederea dovedirii calității de acționar se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I.

***

      Alte informații referitoare la Adunarea Generală a Acționarilor se pot obține și prin telefon la numerele: 0234575070, int. 1445, sau la 0234572006 ori prin e-mail la adresa: razvan.bejenaru@aerostar.ro.

Președinte al Consiliului de Administrație – Director General,
ing. Grigore FILIP

BVB | Știri BVB

ROMCARBON SA (ROCE) (03/12/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

ROMCAB SA (MCAB) (03/12/2021)

Hotarare AGEA 03.12.2021

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (03/12/2021)

Tranzactii parti afiliate EFSA - OPCOM

TERAPLAST SA (TRP) (03/12/2021)

Hotarari AGA E 3 decembrie 2021

AQUILA PART PROD COM (AQ) (03/12/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014