Update articol:

CONVOCATOR AGOA S.C. ARMAX GAZ S.A. 10/11 mai 2021

 

CITR

  INTRARE/IEȘIRE

 Nr: 131 DATA: 24.03.2021

Subscrisa CITR Filiala Sibiu SPRL, cu sediul în Sibiu, str. Bulevardul Victoriei nr. 14, etaj 1, ap. 10 jud. Sibiu, nr. de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale UNPIR: RSP 0388/2009 şi în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2B0388/2009, e-mail:sibiu@citr.ro, desemnată în calitate de administrator judiciar al SC ARMAX GAZ SA (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în Municipiul Mediaş, Str. Aurel Vlaicu, Nr. 35A, Județ Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu sub nr. J32/127/1991, CUI 803727, prin Încheierea de Ședință nr. 361 de la data de 03.07.2017 pronunțată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 3945/85/2017, in conformitate cu prevederile legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

 CONVOCAM

 ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR S.C. ARMAX GAZ S.A.

pentru data de 10 mai 2021, ora 13.00, la sediul societăţii din Mediaş, Str. Aurel Vlaicu, nr. 35A, Județul Sibiu, la care sunt îndreptățiți sa participe toţi acţionarii Societății înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 19 aprilie 2021 (data de referinţă), cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea situaţiilor financiare aferente anului 2020, pe baza raportului administratorului special şi a raportului auditorului financiar;
  2. Aprobarea politicii de renumerare in cadrul societatii;
  3. Aprobarea datei de înregistrare care serveşte la identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării. Propunerea administratorului judiciar pentru data de inregistrare este: 28 mai 2021;
  4. Aprobarea „ex date”, ca data anterioara datei de înregistrare, la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor in cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale. Propunerea administratorului judiciar pentru ex date este: 27 mai 2021.
  5. Stabilirea persoanei imputernicite pentru indeplinirea formalitatilor legate de inregistrarea si publicarea Hotararii AGOA, cu posibilitatea transmiterii ac estui mandat altor persoane, inclusiv avocati pentru ducerea la indeplinire a acesteia.

În cazul în care, la prima convocare, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum, a doua convocare este la data de 11 mai 2021, ora 13,00 la sediul societății din Medias, Str. Aurel Vlaicu nr.35A, jud. Sibiu, cu aceeaşi ordine de zi.

Proiectul de Hotarare al AGOA va fi disponibil in format electronic, pe pagina de internet a societatii, la adresa: www.armaxgaz.ro sectiunea Actionari, atat in limba romana cat si in limba engleza, incepand cu data de  8 aprilie 2021.

Documentele si materialele de sedinta sunt disponibile la sediul societatii din Medias, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, si pe pagina de internet a societatii , la adresa: www.armaxgaz.ro, sectiunea Actionari, atat in limba romana cat si in limba engleza, incepand cu data de 8 aprilie 2021.

Formularul de imputernicire speciala si formularul de imputernicire generala vor fi disponibile in format electronic, pe pagina de internet a societatii www.armaxgaz.ro, sectiunea „Actionari” atat in limba romana cat si in limba engleza, incepand cu data de 8 aprilie 2021.

Actionarii reprezentand, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii;

In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor determina modificarea ordinei de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile pentru republicarea convocatorului, avand ordinea de zi revizuita inainte de data de referinta stabilita pentru 19 aprilie 2021.

Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, la secretariatul ARMAX GAZ S.A. din Medias, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, prin fax, la nr. 0269/845956 sau la adresa de e-mail: office@armaxgaz.ro

Actionarii  inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie incepand cu data de 8 aprilie 2021, pe pagina de internet a societatii la adresa www.armaxgaz.ro sectiunea “Actionari”, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate si semnate de catre actionari persoane fizice si insotite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate/completate si semnate de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central.

In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica pana la data de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel putin 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

Formularele de vot prin corespondenta, insotite de documentele legale, trebuie transmise in original, prin servicii de curierat, in limba romana sau in limba engleza, la sediul societatii situat in Medias, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu cod postal 551041, pana la data de 8 mai 2021, sau semnate electronic cu semnatura  electronica extinsa, conform prevederilor legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: office@armaxgaz.ro  sub sanctiunea prevazuta de art 125 al in. 3 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completările ulterioare.

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta  -, personal sau prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor  persoane juridice  sau a  entitatilor fara  personalitate juridica,  calitatea  de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central.

Imputernicirea speciala in original semnata si, dupa caz, stampilata, precum si imputernicirea generala semnata, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura  reprezentantului  si insotita  de o declaratie pe propria raspundere in original semnata si, dupa caz, stampilata, data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul,  in original, pot fi depuse la ARMAX GAZ S.A. cu cel putin o ora inainte de adunare, in limba romana sau in limba engleza, la sediul din Medias, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, judetul Sibiu, sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail, la adresa: office@armaxgaz.ro sub sanctiunea prevazuta de art 125 alin. 3 din Legea societatilor nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Sibiu, 24.03.2021                                                    CITR Filiala Sibiu SPRL

                                                                                 Călin Părău

BVBStiri BVB

ROMCARBON SA (ROCE) (13/04/2021)

Desfasurare conferinta telefonica investitori si analisti 13 Aprilie 2021

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (13/04/2021)

Ziua Investitorului Bittnet - 15 Aprilie 2021

SIF MUNTENIA S.A. (SIF4) (13/04/2021)

VAN la data de 31 martie 2021

ALTUR S.A. (ALT) (13/04/2021)

Completarea ordinii de zi a AGOA si AGEA din data de 27/28.04.2021

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (13/04/2021)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 06.04.2021 - 12.04.2021