Update articol:

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR META ESTATE TRUST SA 20.09.2022/ 21.09.2022

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv,

Presedintele Consiliului de Administratie al Meta Estate Trust SA, societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4004/2021, CUI 43859039, cu sediul in Bucuresti, Sector 1,  Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13, denumita in cele ce urmeaza „Societatea”,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) pentru data de 20.09.2022, ora 15:00, la adresa din Str. Buzesti 75-77, et. 2, Sector 1, Bucuresti, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 06.09.2022, stabilita ca Data de Referinta.

In situatia in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta necesar, in temeiul art. 118 din Legea 31/1990, republicata, se convoaca si se fixeaza cea dea doua AGEA pentru data de 21.09.2022 incepand cu ora 15:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi Data de Referinta.

Ordinea de zi pentru AGEA este urmatoarea:

 1. Aprobarea modificarilor din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

a. Modificarea definitiilor din preambulul Actului Constitutiv dupa cum urmeaza:
Forma actuala:
„Actiuni: inseamna oricare si toate actiunile emise in cadrul capitalului social al Societatii.
Legea Aplicabila: inseamna toate legile, regulile si reglementarile din Romania, inclusiv legile supranationale ale Uniunii Europene si ale institutiilor conexe, in vigoare la momentul relevant”
Forma propusa:     
Actiuni: inseamna toate actiunile (ordinare si preferentiale) emise in cadrul capitalului social al Societatii
Legea Aplicabila: inseamna toate legile, regulile si reglementarile din Romania, inclusiv legile supranationale ale Uniunii Europene si ale institutiilor conexe, in vigoare la momentul relevant, inclusiv legislatia specifica aplicabila pietei de capital.”

b. Eliminarea art. 4.2 din Actul Constitutiv. In consecinta, prevederile art. 4. se vor renumerota.

c. Eliminarea art. 5.1 din Actul Constitutiv. In consecinta, avand in vedere si modificarile propuse in cele ce urmeaza, prevederile art. 5 se vor renumerota.

d. Modificarea art. 5.2 din Actul Constitutiv si renumerotarea acestuia 5.1, dupa cum urmeaza:
Forma actuala:
“5.2. Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare.”
Forma propusa:
„5.1. Dreptul de proprietate asupra actiunilor ordinare se transmite in conformitate cu reglementarile pietei de capital”

e. Adaugarea unui nou articol 5.2, dupa cum urmeaza:
„5.2. Dreptul de proprietate asupra actiunilor preferentiale se transmite in conformitate cu prevederile legii 31/1990, iar in situatia in care se vor admite la tranzactionare in cadrul unei burse de valori, in conformitate cu regmentarile pietei de capital

f. Modificarea art. 5.4.1 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
Forma actuala:
„5.4.1. Partile convin ca emiterea Actiunilor noi sau, daca este cazul, a oricaror altor valori mobiliare („Emisiune Noua”) se va realiza printr-o hotarare AGEA, adoptata cu o majoritate de minim 30 (treizeci)% din drepturile de vot asupra Societatii, in cadrul primei convocari, si cu majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati, in cadrul convocarilor ulterioare”
Forma propusa:
„5.4.1. Actionarii convin ca emiterea Actiunilor noi sau, daca este cazul, a oricaror altor valori mobiliare („Emisiune Noua”) se va realiza printr-o hotarare AGEA, adoptata cu o majoritate de minim 30 (treizeci)% din drepturile de vot asupra Societatii, in cadrul primei convocari, si cu majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati, in cadrul convocarilor ulterioare”

g. Eliminarea art. 5.5 din Actul Constitutiv – Listarea la Bursa de Valori

h. Modificarea art. 5.6, art. 5.6.1 si lit b. din Actul Constitutiv si renumerotarea acestora 5.5 si 5.5.1 dupa cum urmeaza:
Forma actuala:
„5.6 Emisiunea de actiuni preferentiale
5.6.1 Actionarii se angajeaza sa determine Societatea sa emita actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot (“Actiuni Preferentiale”) in conditiile prevazute de Legea 31/1990 si in conformitate cu urmatorii termeni”
…..
b) Actiunile Preferentiale nu vor reprezenta in niciun moment mai mult de 25 (douazecisicinci)% din capitalul social”
Forma propusa:
„5.5 Actiunile preferentiale
5.5.1 Actiunile preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot (“Actiuni Preferentiale”) sunt emise in conditiile prevazute de Legea 31/1990 si in conformitate cu urmatorii termeni”
…..
b) Actiunile Preferentiale nu vor reprezenta in niciun moment mai mult de 25 (douazecisicinci)% din capitalul social sau mai mult de 11.250.000 actiuni preferentiale”.

i. Eliminarea art. 5.6.2 si art. 5.6.3 din Actul Constitutiv

j. Modificarea art. 5.6.4. din Actul Constitutiv si renumerotarea acestuia 5.5.2, dupa cum urmeaza:
Forma actuala:
“5.6.4 Actionarii sunt de acord sa depuna toate eforturile si sa intreprinda toate demersurile pentru a lista actinile preferentiale emise de Societata la Bursa de Valori Bucuresti sau orice alta bursa de renume dintr-un stat membru al Uniunii Europene in termen de cel mult 36 de luni de la data ultimei conversii de actiuni preferentiale din actiuni ordinare (prin listare tehnica, fara orice alte formalitati).”
Forma propusa:
“5.5.2 Societatea va depune toate diligentele pentru a lista actinile preferentiale emise de Societata la Bursa de Valori Bucuresti sau orice alta bursa de renume dintr-un stat membru al Uniunii Europene in termen de cel mult 36 de luni de la data ultimei conversii de actiuni preferentiale din actiuni ordinare (prin listare tehnica, fara orice alte formalitati).”

k. Modificarea art. 5.6.5. din Actul Constitutiv si renumerotarea acestuia 5.5.3, dupa cum urmeaza:
Forma actuala:
“5.6.5 Actionarii convin ca listarea actiunilor preferentiale ale Societatii se va face in baza unei hotarari AGEA, adoptata cu o majoritate de minim 30 (treizeci)% din drepturile de vot asupra Societatii, indiferent daca aceasta va fi adoptata la prima convocare sau la o convocare ulterioara, si in toate cazurile numai cu votul pozitiv al majoritatii (50% + 1) Actionarilor Fondatori (respectiv patru din sapte).”
Forma propusa:
“5.5.3 Admiterea la tranzactionare a actiunilor preferentiale ale Societatii se va face in baza unei hotarari AGEA, adoptata cu o majoritate de minim 30 (treizeci)% din drepturile de vot asupra Societatii, indiferent daca aceasta va fi adoptata la prima convocare sau la o convocare ulterioara, si in toate cazurile numai cu votul pozitiv al majoritatii (50% + 1) Actionarilor Fondatori (respectiv patru din sapte)”

l. Modificarea art. 6.1. din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
Forma actuala:
“6.1. Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie format din 5 (cinci)  membri alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada de maxim 4 (patru) ani, cu posibilitatea realegerii pentru mandate succesive. Odata cu alegerea membrilor Consiliului de Administratie, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va hotari numarul exact de membri din care este format Consiliul de Administratie. Din stuctura Consiliului de Administratie va face parte Meta Management Team SRL, 2 (doi) membri vor fi numiti de catre actionarii fondatori iar ceilalti 2 (doi) membri vor fi propusi si numiti de catre actionarii Societatii.”
Forma propusa:
“6.1. Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie format din 5 (cinci)  membri numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada de maxim 4 (patru) ani, cu posibilitatea realegerii pentru mandate succesive. Odata cu alegerea membrilor Consiliului de Administratie, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va hotari numarul exact de membri din care este format Consiliul de Administratie. Din stuctura Consiliului de Administratie va face parte Meta Management Team SRL, 2 (doi) membri vor fi propusi de catre actionarii fondatori iar ceilalti 2 (doi) membri vor fi propusi si numiti de catre actionarii Societatii.”

m. Modificarea art. 7.1. din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
Forma actuala:
“7.1. Adunarea Generala va avea competentele care ii sunt conferite prin Legea 31/1990, Actul Constitutiv, legislatia aplicabila”
Forma propusa:
“7.1. Adunarea Generala va avea competentele care ii sunt conferite prin Legea 31/1990, Actul Constitutiv, legislatia aplicabila si reglementarile aplicabile pietei de capital”

n. Modificarea art. 7.4 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
Forma actuala:
“7.4. Hotararile AGEA se adopta in toate cazurile cu votul Actionarilor reprezentand cel putin 30 (treizeci)% din drepturile de vot ale Societatii. La a doua convocare, AGEA poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunari, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotarâri cu majoritatea voturilor exprimate. Cu toate acestea, emiterea de catre Societate a unui numar maxim de 11.250.000 actiuni preferentiale si hotararile AGEA cu privire la punctul 7.3.6. de mai sus, se adopta cu votul a 95% al Actionarilor Societatii prezenti sau reprezentati la AGEA, indiferent daca este vorba despre prima convocare sau orice convocari ulterioare. De asemenea, deciziile prevazute la art. 5.5.3, art. 7.3.11 si la art. 7.3.17 se vor putea adopta in mod legal numai daca majoritatea sus mentionata include si votul pozitiv al majoritatii (50%+1) al Actionarilor Fondatori.”
Forma propusa:
“7.4. Hotararile AGEA se adopta in toate cazurile cu votul Actionarilor reprezentand cel putin 30 (treizeci)% din drepturile de vot ale Societatii. La a doua convocare, AGEA poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunari, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotarâri cu majoritatea voturilor exprimate. Cu toate acestea, emiterea de catre Societate a unui numar maxim de 11.250.000 actiuni preferentiale si hotararile AGEA cu privire la punctul 7.3.6. de mai sus, se adopta cu votul a 95% al Actionarilor Societatii prezenti sau reprezentati la AGEA, indiferent daca este vorba despre prima convocare sau orice convocari ulterioare. De asemenea, deciziile prevazute la art. 6.1 art. 7.3.11 si la art. 7.3.17 se vor putea adopta in mod legal numai daca majoritatea sus mentionata include si votul pozitiv al majoritatii (50%+1) al Actionarilor Fondatori.”

o. Modificarea art. 7.8 din Actul Constitutiv, in situatia in care se modifica art. 5.6, dupa cum urmeaza:
Forma actuala:
“7.8. Modificarile art. 5.6, 7.4 si 7.6 din prezentul Act Constitutiv, precum si modificarea sau eliminarea prezentului art. 7.8, se adopta cu votul Actionarilor reprezentand majoritatea calificata de cel putin 95 (nouazecisicinci)% din drepturile de vot ale Societatii, indiferent daca este vorba despre prima convocare sau orice convocari ulterioare”
Forma propusa:
“7.8. Modificarile art. 5.5, 7.4 si 7.6 din prezentul Act Constitutiv, precum si modificarea sau eliminarea prezentului art. 7.8, se adopta cu votul Actionarilor reprezentand majoritatea calificata de cel putin 95 (nouazecisicinci)% din drepturile de vot ale Societatii, indiferent daca este vorba despre prima convocare sau orice convocari ulterioare.”

p. Modificarea art. 7.9 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
Forma actuala:
“7.9. Pentru evitarea oricaror neintelegeri in ceea ce priveste aprobarea reconversiei actiunilor preferentiale in actiuni ordinare, in termenii si conditiile mentionate la art. 5.6.6 din prezentul Act Constitutiv, aceasta se poate realiza cu votul Actionarilor reprezentand cel putin 60 (saizeci)% din drepturile de vot ale Societati, indiferent daca este vorba de prima sau a doua convocare”
Forma propusa:
“7.9. Pentru evitarea oricaror neintelegeri in ceea ce priveste aprobarea reconversiei actiunilor preferentiale in actiuni ordinare, in termenii si conditiile mentionate la art. 5.5.4 din prezentul Act Constitutiv, aceasta se poate realiza cu votul Actionarilor reprezentand cel putin 60 (saizeci)% din drepturile de vot ale Societati, indiferent daca este vorba de prima sau a doua convocare”

q. Modificarea art. 13 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
Forma actuala:
“Articolul 13 – Dispozitii finale
13.1           Actionarii se angajeaza si isi asuma sa puna in aplicare aceleasi principii de guvernanta corporativa si reguli de gestionare, mutatis mutandis, la nivelul fiecarei societati/vehicul de investitii care urmeaza sa fie infiintat, achizitionat si detinut, direct sau indirect, de MET in cadrul Proiectului.
13.2           Un Actionar care renunta la un drept fata de unul dintre Actionari sau care ia ori nu ia o masura impotriva respectivului Actionar, nu isi afecteaza astfel drepturile fata de oricare alt Actionar.
13.3           Neexercitarea sau intarzierea in a exercita oricare dintre drepturile sau masurile de remediere stabilite prin acest Act Constitutiv sau prin Legea Aplicabila nu reprezinta o renuntare la respectivul drept sau la respectiva masura de remediere si nu impiedica exercitarea deplina sau partiala a acestora pe viitor. Exercitarea singulara sau partiala a oricarui drept sau a oricarei masuri de remediere prevazute de acest Act Constitutiv nu va impiedica sau limita exercitarea pe viitor a respectivului drept sau a respectivei masuri de remediere.”
Forma propusa:
“Articolul 13 – Dispozitii finale
13.1           La nivelul fiecarei societati/vehicul de investitii care urmeaza sa fie infiintat, achizitionat si detinut, direct sau indirect, de MET in cadrul Proiectului vor fi puse in aplicare aceleasi principii de guvernanta corporativa si reguli de gestionare, mutatis mutandis.
13.3           Prevederile Actului Constitutiv se completeaza cu prevederile Legii 31/1990 si Legislatia aplicabila, in masura in care acestea din urma nu contravin celor prevazute in prezentul document”.

r. Renumerotarea in mod corespunzator a articolelor din Actul Constitutiv ca urmare a modificarilor aprobate.

 1. Aprobarea datei de 10.10.2022 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor cu privire la data care isi va produce efecte hotararile AGEA.
 2. Aprobarea datei de 07.10.2022 ca „Ex-date”, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
 3. Aprobarea imputernicirii dlui. Oriol Deig Casellas, in calitate de Director General al Meta Estate Trust SA, in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate, inclusiv sa semneze Actul Constitutiv actualizat al Societatii, conform hotararilor de mai sus, sa intocmeasca si sa semneze in numele si pe seama Societatii si sa depuna orice documente si sa dea orice declaratii necesare in vederea inregistrarii/depunerii la ORC competent a hotararilor Actionarilor si sa indeplineasca orice alte formalitati, sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca certificate sau orice alte acte emise de ORC competent. De asemenea, Oriol Deig Casellas, in calitate de Director General al Meta Estate Trust SA, va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

In conformitate cu prevederile art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 27.08.2022.

Pentru  exercitarea  dreptului  de  a  introduce  puncte  pe  ordinea  de  zi, actionarii indreptatiti vor putea depune/transmite solicitarea adresata Societatii, dupa cum urmeaza:

 • in plic inchis (documentul olograf in original), prin posta sau servicii de curierat, la sediul Societatii din Bucuresti, Sector 1, Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul  nr. 13, cu mentiunea scrisa in clar: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 20/21.09.2022”
 • prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@meta-estate.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 20/21.09.2022”

Daca va fi cazul, Societatea va publica ordinea de zi actualizata inainte de data de referinta a AGEA, respectiv 06.09.2022.

Materialele informative si intrebari cu privire la ordinea de zi pot fi obtinute de catre actionari incepand cu data publicarii convocatorului si pana la data stabilita pentru desfasurarea adunarilor generale, de la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul  nr. 13,  in  fiecare  zi  lucratoare.

Actionarii înregistrati la data de referinta îsi pot exercita dreptul de a participa si de a vota în cadrul Adunarilor Generale:

 1. personal
 2. prin reprezentant legal sau reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o împuternicire speciala sau o împuternicire generala. Imputernicirile vor fi depuse in original sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Bucuresti, Sector 1,  Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul  nr. 13) in plic inchis cu mentiunea „Pentru AGEA din data de 20/21.09.2022) sau prin e-mail cu semnatura electronica (la adresa de e-mail office@meta-estate.ro) cu 48 de ore inainte de data Adunarii, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceste adunari. Imputernicirile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesele-verbale. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini) si mandatul acordat in acest sens. Formularul de imputernicire speciala va fi disponibil pe website-ul www.meta-estate.ro.
 3. Prin corespondenta utilizându-se buletinul de vot prin corespondenta disponibil pe website-ul meta-estate.ro. Buletinele de vot prin corespondenta în limba româna, completate si semnate, însotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal) vor fi depuse in original sau prin posta/curierat la sediul Societatii (Bucuresti, Sector 1,  Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul  nr. 13) in plic inchis cu mentiunea „Pentru AGEA din data de 20/21.09.2022) sau prin e-mail cu semnatura electronica (la adresa de e-mail office@meta-estate.ro) cu 48 de ore inainte de data Adunarii. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite în forma si termenul stipulate în prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor în Adunarile Generale.
 4. Prin vot online prin folosirea sistemului „e-vote” prin accesarea link-ului https://met.evote.ro/login de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare si acces online la Adunarile Generale, actionarii pun la dispozitie urmatoarele informatii:

a. Persoane fizice:

 • Nume Prenume;
 • Cod Numeric Personal (CNP);
 • Adresa email;
 • Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere);*
 • Numar telefon (optional).

b. Persoane juridice:

 • Denumire persoana juridica;
 • Cod unic de înregistrare (CUI);
 • Nume Prenume reprezentant legal;
 • Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;
 • Adresa email;
 • Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere);
 • Copie certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta*
 • Numar telefon (optional)

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana si/sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi încarcata online (upload) în câmpurile dedicate

*Fisierele ce pot fi încarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png. Actionarii se pot conecta si vota ori de câte ori doresc în intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot fiind cea înregistrata.

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor fizice da acces la Adunarile Generale ale Societatii in situatia in care respectiva persoana fizica este actionar la datele de referinta aferente.

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunarile Generale ale Societatii dupa probarea de fiecare data a validitatii reprezentatului legal, respectiv al persoanei imputernicite.

Toate solicitarile si orice informatii cu privire la convocarea si desfasurarea AGEA vor fi transmise, respectiv vor fi obtinute la sediul Societatii, prin telefon 021 589 7329 sau prin e-mail office@meta-estate.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie
Meta Management Team SRL
Prin Voicu Eugen Gheorghe
______________________________

BVB | Știri BVB

SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) (30/09/2022)

Raport consolidat pentru semestrul I 2022

PATRIA BANK S.A. (PBK) (30/09/2022)

Modificari in conducerea societatii

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (30/09/2022)

Autorizarea unui membru al Consiliului de Administratie

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (30/09/2022)

Alegere Presedinte CA si Comitete consultative