Update articol:

COMPLETARE CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE SI ORDINARE A ACTIONARILOR META ESTATE TRUST SA

Presedintele Consiliului de Administratie al Meta Estate Trust SA, societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4004/2021, CUI 43859039, cu sediul in Bucuresti, Sector 1,  Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13, denumita in cele ce urmeaza „Societatea”,

Avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor Meta Estate Trust SA, formulata de catre actionari ce detin 14,0471% din capitalul social total al Societatii,

COMPLETEAZA ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE SI ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 04/05.04.2022, DUPA CUM URMEAZA:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se completeaza cu urmatorul punct:

 1. Aprobarea admiterii la tranzactinare a actiunilor ordinare emise de catre Societate in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de catre Bursa de Valori Bucuresti, ca urmare a inchiderii operatiunii de majorare a capitalului social realizata in conditiile mentionate la punctul 1 de pe ordinea de zi.
 2. Aprobarea derularii unui program de stabilizare a pretului prin achizitia a cel mult 10% din actiunile oferite in cadrul ofertei, in conditiile derularii si inchiderii cu succes a unei oferte publice initiale.
 3. Aprobarea procedurii privind investitiile realizate in proiectele derulate impreuna cu partile afiliate ale Societatii.
 4. Aprobarea emiterii de catre Societate a unor obligatiuni corporative, neconvertibile si nesubordonate, garantate sau negarantate, denominate in RON, EUR sau USD cu o valoare nominala totala de maxim 10.000.000 EUR (sau echivalent RON/USD), in forma dematerializata, cu o rata fixa a dobanzii de maxim 9% per an si o scadenta maxima de 60 de luni, pentru a fi oferite investitorilor in Romania, prin intermediul unuia sau mai multor plasamente private si/sau oferte publice, ce vor fi realizate pana cel tarziu la data de 31.12.2023 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa reprezinte Societatea cu puteri depline pentru stabilirea termenilor si conditiilor specifice emisiunilor de obligatiuni mentionate.

Astfel, ordinea de zi a AGEA va fi urmatoarea:

 1. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma maxima de 100.000.000 lei, de prin emisiune de actiuni ordinare noi („Actiuni Noi”), operatiune realizata printr-una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare desfasurate prin intermediul ofertei publice initiale de vanzare de actiuni si/sau plasament privat – fara obligativitatea intocmirii si publicarii unui prospect, in termenii si conditiile ce vor fi stabilite de catre Consiliul de Administratie al Societatii.
 2. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii:

(i) sa decida majorarea capitalului social mentionata la pct. 1 de pe ordinea de zi, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni (desfasurate sub forma unei oferte publice initiale de vanzare de actiuni si/sau plasament privat, fara obligativitatea intocmirii si publicarii unui prospect), pentru o perioada de maxim 2 ani. Exclusiv in vederea majorarii capitalului social in conditiile mentionate, se acorda Consiliului de Administratie competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti ai Societatii cu privire la Actiunile Noi ce urmeaza a fi emise in cadrul majorarii capitalului social mentionata la pct. 1.

(ii) pentru actualizarea si aprobarea Actului Constitutiv ca urmare validarii subscrierilor realizate in cadrul majorarii / majorariilor de capital social realizate in conditiile mentionate la pct (i)

 1. Aprobarea admiterii la tranzactinare va actiunilor ordinare emise de catre Societate in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de catre Bursa de Valori Bucuresti, ca urmare a inchiderii operatiunii de majorare a capitalului social realizata in conditiile punctului 1 de pe ordinea de zi.
 2. Aprobarea derularii unui program de stabilizare a pretului prin achizitia a cel mult 10% din actiunile oferite in cadrul ofertei, in conditiile derularii unei oferte publice initiale.
 3. Aprobarea conversiei unui procent de 10% totalul actiunilor subscrise de catre actionarii societatii in cadrul majorarii capitalului social aprobata prin hotararea AGEA nr. 1/27.01.2022, din actiuni ordinare in actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot, conform art. 95 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind Legea Societatilor.
 4. Aprobarea emiterii de catre Societate a unor obligatiuni corporative, neconvertibile si nesubordonate, garantate sau negarantate, denominate in RON, EUR sau USD cu o valoare nominala totala de maxim 10.000.000 EUR (sau echivalent RON/USD), in forma dematerializata, cu o rata fixa a dobanzii de maxim 9% per an si o scadenta maxima de 60 de luni, pentru a fi oferite investitorilor in Romania, prin intermediul unuia sau mai multor plasamente private si/sau oferte publice, ce vor fi realizate pana cel tarziu la data de 31.12.2023 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa reprezinte Societatea cu puteri depline pentru stabilirea termenilor si conditiilor specifice emisiunilor de obligatiuni mentionate.
 5. Aprobarea modificarii Contractului de Management incheiat in data de 22.03.2021 cu Meta Mangement Team SRL, conform actului constitutiv, dupa cum urmeaza:

(i) Se completeaza prevederile Contractului de Management cu urmatoarea definitie:

„Anul de administrare – reprezinta anul calendaristic (care incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie)”. In scopul calcularii Comisionului Anual de Administrare si al Remuneratiei Anuale de Baza, primul an calendaristic este cel cuprins intre 1.04.2021 si 31.12.2021.

(ii) Se elimina pct. (xi) din art. 4.12 din Contractul de Management, articol ce prevede:

„4.12 Mai exact, Societatea va suporta sau rambursa Administratorului, daca acesta le-a avansat in prealabil, urmatoarele cheltuieli (sub conditia ca aceste costuri sa fie prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli ale Societatii si sa nu fie angajate/platite direct si de Societate): 

…..

(xi) salarii, onorarii, bonusuri si alte remuneratii de orice natura platite salariatilor si directorilor Administratorului (inclusiv cheltuiala Societatii cu taxele salariale, bonusuri, alte tipuri de venit asimilat salariilor), sau platite de Administrator personalului, consultantilor angajati de catre Administrator si pusi la dispozitia Societatii; o lista exemplificativa, neexhaustiva cu personalul cheie preconizat a fi necesar in acest scop este atasata prezentului ca Anexa 3”.

(iii) Se modifica art. 4.4 din Contractul de Management, prin adaugarea urmatoarei mentiuni:

„4.4. ……………………………………………….

Din valoarea totala a Comisionului Anual de Administrare se vor scadea, daca este cazul, cheltuielile suportate direct de Societate cu personalul/colaboratorii care presteaza servicii de management, asa cum sunt definite in prezentul contract. Pentru clarificare, aceste cheltuieli vor fi agreate cu ocazia fiecarei facturi emise, prin semnarea de catre Parti a unei Anexe la respectiva factura (inclusiv pentru regularizarea aferenta primului an de administrare). Aceasta prevedere se aplica incepand cu calculul aferent anului 1 de administrare”.

5 Aprobarea procedurii cu privire la investitiile realizate in proiectele derulate de catre actionarii sau angajatii Societatii.

6 Aprobarea imputernicirii presedintelui consiliului de adiministratie Meta Management Team SRL, prin reprezentant permanent dlui. Voicu Eugen Gheorghe, sau a oricarui alt actionar al Societatii, cu puteri depline, pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, semnarea hotararile actionarilor si a oricaror alte documente in legatura cu acestea, precum si pentru indeplinirea formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se completeaza cu urmatorul punct:

 1. Aprobarea recuperarii pierderii inregistrata de catre Societate in anul 2021 din profiturile viitoare.

Astfel, ordinea de zi a AGOA va fi urmatoarea:

 1. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii aferente exercitiului financiar 2021, insotite de Raportul Auditorului Independent
 2. Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercitiului financiar 2021 si descarcarea de gestiune pentru activitatea desfasurata in anul financiar 2021.
 3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului financiar 2022.
 4. Aprobarea recuperarii pierderii inregistrata de catre Societate in anul 2021 din profiturile viitoare.
 5. Aprobarea imputernicirii presedintelui Cosiliului de Adiministratie Meta Management Team SRL prin reprezentant permanent dlui. Voicu Eugen Gheorghe, sau a oricarui alt actionar al Societatii, cu puteri depline, pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, semnarea hotararile actionarilor si a oricaror alte documente in legatura cu acestea, precum si pentru indeplinirea formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 04/05.04.2022 ora 16:00, respectiv ora 17:30, in Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 2, initial publicat in Monitorul Oficial nr. 901/02.03.2022, raman neschimbate

Presedintele Consiliului de Administratie
Meta Management Team SRL
Prin Voicu Eugen Gheorghe

BVB | Știri BVB