Update articol:

Directoratul OMV Petrom a aprobat majorarea de capital cu terenurile statului; Perioada de subscriere va fi de cel puțin o lună, estimată a avea loc în septembrie – octombrie 2022

Directoratul OMV Petrom a aprobat majorarea de capital cu terenurile statului, potrivit informaţiilor transmise BVB, după cum urmează:

• 120.660.239,20 RON în schimbul a 1.206.602.392 acțiuni noi, reprezentând aportul în natură al statului român, prin Ministerul Energiei

• până la maxim 463.966.423,40 RON, reprezentând un număr maxim de 4.639.664.234 acțiuni noi, care vor fi oferite spre subscriere, în cadrul exercitării dreptului de preferință, celorlalți acționari (cu excepția statului român), acordându-le posibilitatea menținerii cotei de participare la capitalul social al OMV Petrom

• în conformitate cu legislația privatizării, prețul de subscriere al unei acțiuni noi va fi egal cu valoarea nominală, respectiv de 0,1 RON pe acțiune, fără adăugarea unei prime de emisiune.

Majorarea de capital social a fost de asemenea aprobată de către Consiliul de Supraveghere în ședința din 21 iunie 2022. Perioada de subscriere va fi de cel puțin o lună, estimată a avea loc în intervalul septembrie – octombrie 2022. Perioada de subscriere va fi inclusă în prospectul care va fi depus spre aprobare la Autoritatea de Supraveghere Financiară și care ulterior se va publica. BRD – Groupe Societe Generale S.A. este intermediarul selectat în legătură cu majorarea de capital social și va furniza servicii de intermediere în legătură cu oferta de noi acțiuni.

Astfel, Directoratul OMV PETROM a aprobat cu unanimitate următoarele:

1. Majorarea capitalului social al OMV Petrom prin aport în natură și în numerar, cu suma maximă de 584.626.662,60 RON, de la suma de 5.664.410.833,50 RON până la suma maximă de 6.249.037.496,10 RON, prin emisiunea unui număr maxim de 5.846.266.626 acțiuni noi, comune, nominative, în formă dematerializată („Acțiunile Noi”), fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON la un preț de subscriere de 0,1 RON pe acțiune, egal cu valoarea nominală, fără primă de emisiune („Majorarea de Capital Social”), după cum urmează:

–  120.660.239,20 RON (ca urmare a rotunjirii în jos de la suma de 120.660.239,23 RON, stabilită conform raportului de evaluare) în schimbul a 1.206.602.392 Acțiuni Noi, reprezentând aportul în natură al statului român, prin Ministerul Energiei, ca urmare a obținerii unui număr de 1.943 de certificate de atestare a dreptului de proprietate emise în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare, cu o suprafața totală a terenurilor ce urmează a fi incluse în capitalul social de 1.379,05 hectare, astfel cum se detaliază în raportul de evaluare nr. 353/15.04.2022 emis de către expertul evaluator independent Darian DRS S.A. (autorizat de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România ca membru corporativ) și numit de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București în vederea evaluării terenurilor ce constituie aportul în natură prin rezoluția nr. 44310/30.03.2021.

– Până la maxim 463.966.423,40 RON, reprezentând un număr maxim de 4.639.664.234 Acțiuni Noi, care vor fi oferite spre subscriere, în cadrul exercitării dreptului de preferință, celorlalți acționari (i.e. acționarii OMV Petrom cu excepția statului român), înregistrați în registrul acționarilor OMV Petrom ținut de către Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare de 6 iulie 2022 („Data de Înregistrare”), acordându-le posibilitatea menținerii cotei de participare la capitalul social al OMV Petrom, în următoarele condiții:

Un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute îi va fi alocat fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor OMV Petrom ținut de Depozitarul Central S.A. la Data de Înregistrare.

Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi pe durata exercitării dreptului de preferință este necesar un număr de 9,688936882058650 drepturi de preferință. Un acționar al OMV Petrom înregistrat în registrul acționarilor OMV Petrom ținut de Depozitarul Central S.A. la Data de Înregistrare, poate subscrie un număr maxim de Acțiuni Noi calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul acționar la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o Acțiune Nouă (9,688936882058650). În cazul în care numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris pe durata exercitării dreptului de preferință (rezultat din calculul menționat anterior) nu este un număr întreg, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit la cel mai apropiat întreg inferior în conformitate cu articolul 418 alineat (3) din Codul Depozitarului Central S.A.

Prețul de subscriere al unei Acțiuni Noi va fi egal cu valoarea nominală, respectiv de 0,1 RON pe acțiune.

Perioada în care se pot subscrie Noi Acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de maxim 35 de zile calendaristice, dar cel puțin o lună de la data stabilită în prospectul simplificat de ofertă care va fi pregătit în legătură cu Majorarea de Capital Social și va începe la o dată ulterioară Datei de Înregistrare
aferentă Majorării Capitalului Social, datei de publicare a prezentei hotărâri a Directoratului în Monitorul Oficial al României și datei de aprobare a prospectului simplificat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”).

Drepturile de preferință nu vor fi admise la tranzacționare și, respectiv, nu vor fi tranzacționate.

Toate detaliile necesare pentru ca acționarii sa își exercite drepturile de preferință (cum ar fi procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere și drepturile de alocare) vor fi incluse în prospectul simplificat care va fi aprobat de Directoratul OMV Petrom și de ASF, prospect simplificat ce va fi disponibil și pentru deținătorii de Certificate de Depozit („GDR-uri”) prin comunicarea acestuia către Bursa de Valori din Londra, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată.

Majorarea de Capital Social se realizează în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale OMV Petrom in conformitate cu prevederile articolului 12 alineatele (5), (51) și (52) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile articolului 13 alineatul (1) litera b) din Legea nr. 555/2004 privind privatizarea SNP Petrom S.A.

Acțiunile care vor rămâne nesubscrise la finalul perioadei de exercitare a dreptului de preferință pentru subscrierea Acțiunilor Noi, vor fi anulate prin hotărârea Directoratului care va constata rezultatele Majorării de Capital Social.

 

BVB | Știri BVB

Turbo Certificates on Natural Gas Future (RBNAGTL2) (04/12/2023)

Notificare Raiffeisen Bank International AG referitoare la certificatul RBNAGTL2

Sphera Franchise Group (SFG) (04/12/2023)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

EB TLV TURBO LONG 11.5999995/1.7859/1.8290 (EBTLVTL4) (04/12/2023)

Reluare tranzactionare - ora 16:55 - Notificare Erste Group Bank AG suspendare limita variatie

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (04/12/2023)

Rascumparare actiuni proprii in perioada 27-29.11.2023