Update articol:

OMV Petrom convoacă acţionarii pentru a aproba declanşarea operaţiunii de majorare a capitalului social cu terenurile statului

Petrom

OMV Petrom convoacă acţionarii pentru a aproba declanşarea operaţiunii de majorare a capitalului social cu terenurile statului, potrivit informaţiilor transmise BVB.

Astfel, Directoratul OMV Petrom convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor („AGEA”), la data de 27 aprilie 2022, având următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea declanșării operațiunii de majorare a capitalului social al OMV Petrom prin aportul în natură al statului român, reprezentat de Ministerul Energiei, ca urmare a obținerii unui număr de 1.944 de certificate de atestare a dreptului de proprietate (suprafața totală a terenurilor ce urmează a fi incluse în capitalul social fiind de 1.379,15 hectare), prin raportare la situația obținerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate și situația terenurilor neeligibile care nu
îndeplinesc condițiile prevăzute de HG 834/1991 şi de Criteriile 2665/1992 și pentru care nu se pot obține certificate de atestare a dreptului de proprietate, astfel cum este detaliat și prezentat în cadrul materialelor informative.

2. Aprobarea notificării statului român, reprezentat de Ministerul Energiei, în conformitate cu articolul 4.2.2, litera b din Contractul de privatizare nr. 5/2004 și cu articolul 13 (1), litera b din Legea 555/2004 cu privire la privatizarea SNP Petrom SA, având în vedere că toate certificatele de atestare a dreptului de proprietate posibil de obținut au fost obținute de către OMV Petrom, prin raportare la situația obținerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate și situația terenurilor neeligibile care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de HG 834/1991 şi de Criteriile 2665/1992 și
pentru care nu se pot obține certificate de atestare a dreptului de proprietate, astfel cum este detaliat și prezentat în cadrul materialelor informative.

3. Ratificarea numirii expertului evaluator independent, Darian DRS SA, selectat de către Societate urmare a desfășurării unei proceduri de achiziție competitive și numit de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București în vederea evaluării terenurilor ce constituie aportul în natură, astfel cum este detaliat și prezentat în cadrul materialelor informative.

4. Aprobarea autorizării Directoratului OMV Petrom, pentru o perioadă de 2 (doi) ani, să majoreze capitalul social al OMV Petrom cu o sumă de maxim 50% din capitalul social subscris existent, reprezentând capital social autorizat, format din (i) aportul în natură al statului român, reprezentat de Ministerul Energiei, ca urmare a obținerii unui număr de 1.944 de certificate de atestare a dreptului de proprietate (suprafața totală a terenurilor ce urmează a fi incluse în capitalul social fiind de 1.379,15 hectare) şi (ii) aportul în numerar al celorlalți acționari/deținători de drepturi de preferință, în cadrul exercitării dreptului de preferință de către aceștia.

De asemenea, autorizarea Directoratului OMV Petrom pentru a lua toate deciziile si măsurile în numele și pe seama Societății, în vederea, derulării și finalizării majorării capitalului social, astfel cum este detaliat și prezentat în cadrul materialelor informative.

Decizia Directoratului prin care se aprobă majorarea de capital social realizată în baza prezentei autorizări (alta decât decizia finală de implementare a majorării de capital în baza rezultatelor subscrierilor în numerar) va fi supusă aprobării Consiliului de Supraveghere.

5. Aprobarea modificării articolului 8 din Actul Constitutiv al Societății pentru a reflecta autorizarea Directoratului să majoreze capitalul social conform punctului 4 de mai sus, precum și eliminarea structurii acționariatului Societății care nu mai este de actualitate din articolul 7 din Actul Constitutiv, astfel cum este detaliat și prezentat în cadrul materialelor informative, după cum urmează:

5.1. Aprobarea modificării Articolului 8 din Actul Constitutiv care va avea următorul conținut:
“Articolul 8 Reducerea sau majorarea capitalului social Capitalul social poate fi redus în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Exercitarea competenței de a majora capitalul social este delegată, pentru o perioadă de 2 (doi) ani începând cu data de 27 aprilie 2022, de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor către Directorat, în conformitate cu legea şi acest Act Constitutiv. Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va decide cu privire la orice reînnoire a acestei perioade prin hotărâri subsecvente, dacă este cazul. Directoratul este autorizat să realizeze o majorare de capital social cu o sumă de maxim 50% din capitalul social subscris existent la data hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor din 27 aprilie 2022, adică cu maxim 2.832.205.416,75 RON, în următoarele condiţii:

(a) vor fi emise numai acţiuni noi în schimbul aportului în natură al statului român ca urmare a obținerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate de către Societate și aporturilor în numerar ale celorlalți acționari/deținători de drepturi de preferință; (b) drepturile de preferinţă vor fi acordate acţionarilor existenţi; (c) perioada de subscriere va fi de cel puţin o lună; (d) numai deţinătorii de
drepturi de preferinţă pot subscrie noi acţiuni; (e) capitalul social va fi majorat în cuantumul subscrierilor şi toate acţiunile care nu sunt subscrise de către deţinătorii de drepturi de preferinţă vor fi anulate; şi (f) acţiunile noi vor fi emise la valoarea nominală de 0,1 RON pe acțiune și la un preț de 0,1 RON pe acțiune, egal cu valoarea nominală, fără primă de emisiune.

Decizia Directoratului prin care se aprobă majorarea de capital social realizată în baza prezentei autorizări va fi supusă aprobării Consiliului de Supraveghere (alta decât decizia finală de implementare a majorării de capital social în baza rezultatelor subscrierilor în numerar – când Directoratul doar constată situația subscrierilor, anulează acțiunile nesubscrise și aprobă valoarea totală finală a capitalului social rezultată din operațiunea de majorare a capitalului social).”

5.2. Aprobarea modificării Articolului 7 din Actul Constitutiv prin eliminarea structurii acționariatului Societății care nu mai este de actualitate (respectiv, al doilea paragraf din articolul 7 se elimină, iar primul paragraf rămâne neschimbat) care va avea următorul conținut:

“Articolul 7 Capitalul social
Capitalul social al societății comerciale Petrom este în valoare de 5.664.410.833,50 lei, integral subscris si vărsat, din care 5.602.816.732,80 lei și 9.544.163,19 Euro în numerar, și 26.697.708,80 lei aport în natură, fiind împărţit în 56.644.108.335 acțiuni comune, nominative, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare.”
6. Aprobarea datei de 13 mai 2022 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA în conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților și a datei de 12 mai 2022 ca Ex-Date.

  • Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor OMV Petrom  va alege doi noi membri ai Consiliului de Supraveghere al OMV

Directoratul OMV Petrom convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 27 aprilie 2022 (prima convocare), având următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situaţiilor financiare individuale ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), așa cum este prevăzut în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, în baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului şi a Raportului Consiliului de
Supraveghere aferente anului financiar 2021.

2. Aprobarea situaţiilor financiare consolidate ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2021 întocmite în conformitate cu IFRS, adoptate de către Uniunea Europeană, în baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului şi a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2021.

3. Aprobarea Raportului Anual care cuprinde de asemenea și Raportul Directoratului şi Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2021.

4. Aprobarea repartizării profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, precum și distribuirea de dividende pentru anul financiar 2021.

5. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2022.

6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului şi a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2021.

7. Aprobarea numirii a 2 (doi) noi membri ai Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, după cum urmează:

7.1 Numirea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Rainer Seele, ca urmare a renunțării de către acesta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere.

7.2 Numirea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Wolfram Krenn, ca urmare a renunțării de către acesta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere.

8. Vot cu privire la Raportul de Remunerare pentru membrii Directoratului și membrii Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2021.

9. Aprobarea Politicii de Remunerare actualizate a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, aplicabilă începând cu anul financiar 2022.

10. Aprobarea remuneraţiei membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul în curs şi a limitei generale a remuneraţiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Supraveghere cărora le-au fost acordate funcţii specifice în cadrul Consiliului de Supraveghere.

11. Aprobarea numirii auditorului financiar al Societăţii, stabilirea duratei minime a contractului de prestări de servicii de audit şi a remuneraţiei acordate auditorului financiar.

Propunerea Directoratului OMV Petrom pentru un dividend de 0,0341 lei/acțiune va fi supusă aprobării acţionarilor în 27/28 aprilie

 

 

BVB | Știri BVB

DAFORA SA (DAFR) (09/12/2022)

Numire auditor financiar - auditare situatii financiare 2022-2023

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (09/12/2022)

Semnarea unui contract de investitie cu Dataware Consulting SRL

SIF MUNTENIA S.A. (SIF4) (09/12/2022)

VAN la data 30 Noiembrie 2022

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (09/12/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (09/12/2022)

Structura actionariat la data de 30 noiembrie 2022