Update articol:

Hotararile Adunarilor generale extraordinare si ordinare ale actionarilor EVERGENT Investments din 29.04.2021

A. Desfasurarea Adunarii generale extraordinare a actionarilor din 29.04.2021

Adunarea generala extraordinara a actionarilor EVERGENT Investments S.A., cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, judeţul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului Bacău sub numărul J4/2400/1992 şi în registrul ASF cu numărul PJRO71AFIAA/040002, ISIN ROSIFBACNOR0, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC. J/04/2400/1992 si avand capitalul social subscris și vărsat de 98.947.917,60 lei, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 29.04.2021, la sediul social al societatii din Bacau, in sala “Ioan Maric” de la parter. Conform convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 16.04.2021.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 64 actionari detinand un numar de 427.455.087 actiuni cu drept de vot, reprezentand 44,158% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al EVERGENT Investments SA (total actiuni cu drept de vot 968.016.046 reprezentand 97,83% din capitalul social al EVERGENT Investments).

Sedinta Adunarii generale a fost prezidata de catre dl. Claudiu Doros, Presedintele Consiliului de administratie și Director general al EVERGENT Investments SA.

In cadrul Adunarii generale extraordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor statutare (art. 6 alin. 19 din Actul constitutiv al EVERGENT Investments) si a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, respectiv cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati pentru hotararile 1, 3, 4, 5 si cu cel putin două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi pentru hotararea nr. 2 privind reducerea capitalului social.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor EVERGENT Investments din 29.04.2021

 HOTĂRĂȘTE

Hotararea nr. 1
Alege secretariatul Adunarii generale extraordinare, format din 3 persoane, dintre actionarii societatii, înscrise pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: Dolgos Iulia Georgiana, Nicolaescu George Catalin, Sofian Virginia.

Hotararea nr. 2
Aproba reducerea capitalului social al EVERGENT Investments SA, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, de la 98.947.917,60 lei la 98.121.305,10 lei, respectiv cu suma de 826.612,50, ca urmare a anulării unui număr de  8.266.125 acțiuni proprii dobândite de către societate, în conformitate și motivat de Hotărârea AGEA nr. 4 din 27.04.2020. Ulterior reducerii, capitalul social al EVERGENT Investments SA va avea valoarea de 98.121.305,10 lei împărțit în 981.213.051 acțiuni.
Aproba modificarea articolului 3 alineatul (1) din Actul Constitutiv, urmare a reducerii capitalului social, care va avea urmatorul continut: “Capitalul social este de 98.121.305,10 lei şi este divizat în 981.213.051 acţiuni”.

Hotararea nr. 3
Aproba derularea unui program de răscumpărare a acţiunilor proprii (“Programul 5”) cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

a) Scopul programului: Societatea va răscumpăra acţiuni în vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor.
b) Numărul maxim de acţiuni ce pot fi răscumpărate: maxim 19.625.000 actiuni (2% din capitalul social ce va rezulta după operarea reducerii conform Hotărârii nr. 2 a AGEA din 29/30.04.2021).
c) Preţul minim per acţiune: pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei.
d) Preţul maxim per acţiune: 2 lei.
e) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
f) Plata actiunilor rascumparate va fi facuta din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale inregistrate in situatiile financiare 2020, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
g) Achiziţionarea acţiunilor se va realiza prin oferta publica de cumparare pentru dobândirea a maxim 19.625.000 actiuni în vederea reducerii capitalului social.
Aprobă mandatarea Consiliului de administrație și în mod individual a membrilor acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea programului de răscumpărare acțiuni

Hotararea nr. 4
Aproba data de 19 mai 2021 ca data de inregistrare (ex-date 18 mai 2021) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea generala extraordinara a actionarilor.

Hotărârea nr. 5
Mandateaza Consiliul de administrație și individual pe membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generala extraordinara a actionarilor. Aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a Directorului general și/sau a Directorului general adjunct să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrul comertului.

B. Desfasurarea Adunarii generale ordinare a actionarilor din 29.04.2021

Adunarea generala ordinara a actionarilor EVERGENT Investments S.A., cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, judeţul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului Bacău sub numărul J4/2400/1992 şi în registrul ASF cu numărul PJRO71AFIAA/040002, ISIN ROSIFBACNOR0, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC. J/04/2400/1992 si avand capitalul social subscris și vărsat de 98.947.917,60 lei, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 29.04.2021, la sediul social al societatii din Bacau, in sala “Ioan Maric” de la parter. Conform convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 16.04.2021.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta un numar de 64 actionari detinand un numar de 427.455.087 actiuni cu drept de vot, reprezentand 44,158% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al EVERGENT Investments SA (total actiuni cu drept de vot 968.016.046 reprezentand 97,83% din capitalul social al EVERGENT Investments).

Sedinta Adunarii generale a fost prezidata de catre dl. Claudiu Doros, Presedintele Consiliului de administratie și Director general al EVERGENT Investments SA.

In cadrul Adunarii generale ordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor statutare (art. 6 alin. 18 din Actul constitutiv al EVERGENT Investments) si a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, respectiv cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Adunarea generală ordinară a acționarilor EVERGENT Investments din 29.04.2021 

HOTĂRĂȘTE

Hotararea nr. 1
Alege secretariatul Adunarii generale ordinare, format din 3 persoane, dintre actionarii societatii, înscrise pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile: Dolgos Iulia Georgiana, Nicolaescu George Catalin, Sofian Virginia.

Hotararea nr. 2
Aproba Situaţiile financiare consolidate pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, intocmite in conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF, aprobate prin Norma ASF nr. 39/2015, insotite de Raportul auditorului independent, si Raportul anual consolidat al Consiliului de administratie.

Hotararea nr. 3
Aproba Situaţiile financiare individuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, intocmite in conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF, aprobate prin Norma ASF nr. 39/2015, insotite de Raportul auditorului independent, si Raportul anual al Consiliului de administratie.

Hotararea nr. 4
Aproba repartizarea de dividende din rezultatul net realizat in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, compus din profitul net si castigul net reflectat in rezultatul reportat din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii FVTOCI.

Aproba dividendul brut de 0,043 lei/actiune.

  • Suma totala a dividendelor platibile actionarilor se va determina in functie de numarul de actiuni care confera dreptul de a incasa dividende la data de inregistrare (excluzand actiunile proprii rascumparate de Societate detinute la data de inregistrare), fiind de maxim 42.123.789 lei și se compune din:

– 5.827.026 lei profit net realizat in exercitiul financiar 2020, astfel că întreg profitul anului 2020 se repartizează la dividende;
– maxim 36.296.763 lei castig net reflectat in rezultatul reportat realizat in exercitiul financiar 2020 din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii FVTOCI.

  • Costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net.
  • Plata dividendelor se efectueaza prin Depozitarul central si agent de plata Banca Transilvania.
  • Data de inregistrare este 19 mai 2021 (ex-date 18 mai 2021) si data platii dividendului este 11 iunie 2021.

Hotărârea nr. 5
Aproba Programul de activitate 2021 in acord cu “Strategia si politica de investitii a EVERGENT Investments” si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021:

Hotararea nr. 6
Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.

Hotararea nr. 7
Aproba prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2017 stabilite prin Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor din 27.04.2018, neridicate pana la data de 02.10.2021 si inregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile.

Hotararea nr. 8
Aproba data de 19 mai 2021 ca data de inregistrare (ex-date 18 mai 2021) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor.

Hotararea nr. 9
Mandateaza Consiliul de administrație și individual pe membrii acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generala ordinara a actionarilor. Aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a Directorului general și/sau a Directorului general adjunct să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrul comertului.

Claudiu Doroș
Presedinte Director general

Michaela Puşcaş
Manager conformitate

BVBStiri BVB

UCM RESITA S.A. (UCM) (12/05/2021)

Convocare AGAO 16.06.2021

CONPET SA (COTE) (12/05/2021)

Disponibilitate raport trim 1 2021

MedLife S.A. (M) (12/05/2021)

Disponibilitate raport trim 1 2021

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (12/05/2021)

Conferinta telefonica investitori de retail Rezultate financiare Tr. I 2021