Update articol:

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana din data de 25 noiembrie 2021

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, (în continuare denumită „SIF Banat-Crișana SA” sau „SIF 1”), cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1898/1992, având codul unic de înregistrare 2761040, atribut fiscal R, numărul din registrul A.S.F. PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 și PJR09FIAIR/020004/ 01.07.2021, capitalul social subscris și vărsat 51.542.236,30 lei, ținută în data de 25 noiembrie 2021 începând cu ora 10:00 (ora României), la prima convocare (denumită în continuare „AGEA”),

Având în vedere:

  • Convocarea pentru AGEA comunicată în 21 octombrie 2021 către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori București, publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4356 din 22 octombrie 2021, cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5786 din 25 octombrie 2021, cotidianul local Jurnal Arădean nr. 8934 din 25 octombrie 2021, pe pagina de Internet a SIF Banat-Crișana, (www.sif1.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data de 21 octombrie 2021,
  • Actul Constitutiv al SIF Banat-Crișana SA în vigoare la data de 10 noiembrie 2020,
  • Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,
  • Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,
  • Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
  • Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Decide asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGEA după cum urmează:

Hotărârea nr. 1:
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 150.401.544 de acțiuni, reprezentând 29,69% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,18% din voturile exprimate, aprobă alegerea secretarilor ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, Eugen Ioan Cristea și Daniela Vasi, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal de ședință al adunării.

Hotărârea nr. 2:
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 150.401.544 de acțiuni, reprezentând 29,69% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,18% din voturile exprimate, aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Riviș, Eugen Ioan Cristea, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societății.

Hotărârea nr. 3:
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 150.401.544 de acțiuni, reprezentând 29,69% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 50,24% din voturile exprimate, aprobă modalitatea de alocare a celor 8.792.307 de acțiuni proprii răscumpărate de către Societate în baza programelor de răscumpărare aprobate anterior de către adunarea generală a acționarilor în scopul reducerii capitalul social și pentru distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății, programe duse la îndeplinire prin derularea ofertei publice de cumpărare aprobată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 1166/22.09.2021, în următoarea variantă:

Varianta 3: alocarea unui număr de 7.912.307 acțiuni în vederea reducerii capitalului social al Societății și alocarea unui număr de 880.000 acțiuni în vederea distribuirii cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății.

Consiliul de administrație are obligația convocării unei adunări generale extraordinare a acționarilor, care să aibă pe ordinea de zi propunerea privind reducerea capitalului social al Societății, prin anularea acțiunilor alocate în acest scop.

Hotărârea nr. 4:
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 150.401.544 de acțiuni, reprezentând 29,69% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,99% din voturile exprimate, aprobă data de 15 decembrie 2021 ca dată de înregistrare (14 decembrie 2021 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Bogdan Alexandru Drăgoi

RC Conformitate, Eugen Cristea

BVB | Știri BVB

CARBOCHIM S.A. (CBC) (08/12/2021)

Convocare AGAE 05/06.01.2022 Versiune in limba Engleza

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (08/12/2021)

Hotararea Consiliului de Administratie - 7 decembrie 2021

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (08/12/2021)

Hotarari AGEA din data de 8 decembrie 2021

ROMPETROL RAFINARE S.A. (RRC) (08/12/2021)

Informare Depozitarul Central - operare diminuare capital social - nr. actiuni