Update articol:
INTERVIU EXCLUSIV

Ionuţ-Cătălin Stancu, AAAS: Au fost vândute sau executate silit de către DAC AIR, prin BEJ NEMES DAN,  pachetele de acţiuni de la 28 societăți comerciale din portofoliul AAAS (partea a II-a)

* “Având în vedere prevederile Legii  nr. 173/13.08.2020, prin care a fost interzisă  pentru o perioada de 2 ani înstrăinarea participaţiilor statului, au fost sistate procedurile de privatizare la toate societăţile din portofoliu, inclusiv la societatea CHIMCOMPLEX”

* “Ca urmare a nerealizării obligaţiei contractuale a FORD, privind fabricarea a 60.000 de automobile până la sfârșitul anului 2012, prevăzută în contractul de privatizare, A.A.A.S. a calculat penalităţi în valoare de 14.250.000 Euro, sumă pentru care a notificat compania FORD MOTOR COMPANY în vederea plăţii”

*Conform clauzelor aceluiaşi contract de privatizare, în data de 21.01.2013, Ford România S.A. a transmis A.A.A.S., o cerere prin care a solicitat despăgubiri în valoare de 15 milioane Euro, pentru pierderi de mediu

 

* Interviu cu domnul  Ionuţ-Cătălin Stancu, preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) – partea a II-a

 

A.A.A.S. întâmpină dificultăți în ceea ce priveşte plata obligaţiilor stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiei, ne-a declarat domnul Ionuţ Cătăln Stancu, adăugând că suma totală a popririlor la finele anului 2020 era de 448,5 mil. lei, aferentă unui număr de 4.500 dosare de executare.   

Citiţi, mai jos, partea a doua a interviului. 

Reamintim că în prima parte a interviului, publicată ieri, preşedintele AAAS ne-a spus că,  în următorii ani, AAAS nu va realiza venituri certe suficiente din care să-și poată onora obligaţiile de plată către creditori în general, iar către creditorii FNI în special. De aceea singura modalitate de stingere a datoriilor Statului Român către foştii investitori FNI este, în opinia domniei sale, promovarea unui act normativ în care să se stipuleze posibilitatea ca, prin hotărâre a Guvernul României, să fie alocate sumele necesare către A.A.A.S. (chiar în tranșe, pe o perioadă de câțiva ani), cu precizarea fermă că destinaţia unică a sumelor în cauză este plata drepturilor acordate investitorilor FNI de către instanţele judecătoreşti.

 

Reporter: Care a fost suma totală cu care a fost penalizată compania FORD pentru nerespectarea obligațiilor contractuale?

Ionuţ-Cătălin Stancu: Potrivit contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni nr.61/12.09.2007 încheiat la  AUTOMOBILE CRAIOVA S.A.:

– A.A.A.S. (A.V.A.S.) şi-a asumat o serie de obligaţii pentru eventuale pierderi de mediu pe care Ford Motor Company, în calitate de cumpărător, le-ar fi putut suferi ulterior încheierii acestei tranzacţii,

– FORD MOTOR COMPANY şi-a asumat o serie de obligaţii privind numărul de automobile pe care urmează să îl fabrice ulterior privatizării în cadrul AUTOMOBILE CRAIOVA S.A.

Ca urmare a nerealizării obligaţiei contractuale a cumpărătorului, privind fabricarea a 60.000 de automobile până la sfârșitul anului 2012, prevăzută în contractul de privatizare, A.A.A.S. a calculat penalităţi în valoare de 14.250.000 Euro, sumă pentru care a notificat compania FORD MOTOR COMPANY în vederea plăţii.

Totodată, conform clauzelor aceluiaşi contract de privatizare, în data de 21.01.2013, Ford România S.A. a transmis A.A.A.S., o cerere prin care a solicitat despăgubiri în valoare de 15 milioane Euro, pentru pierderi de mediu suferite ca urmare a implementării măsurilor de mediu impuse de autorităţile române, ulterior privatizării şi cu referire la decontaminarea şi remedierea pânzei freatice.

Pentru stingere pe cale amiabilă a diferendelor, Guvernul României a emis O.U.G. nr. 90/2013 prin care se stabilesc unele măsuri speciale pentru compensarea parţială, respectiv decontarea unor creanţe reciproce dintre Autoritate, pe de o parte, şi Ford România S.A., pe de altă parte, rezultate din contractul de privatizare.

În prezent, în baza actului normativ mai sus menţionat, în cadrul A.A.A.S. şi celorlalte instituţii abilitate, se derulează etapele procedurale aferente mecanismului de compensare/decontare a creanţelor reciproce rezultate din contractul de privatizare, astfel cum au fost stabilite prin O.U.G. nr.90/2013.

Reporter: Care sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă A.A.A.S.?

Ionuţ-Cătălin Stancu: A.A.A.S. întâmpină dificultăți în ceea ce priveşte plata obligaţiilor stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiei.

Creanţele stabilite prin titluri executorii în sarcina A.A.A.S. se achită din veniturile realizate din activitatea de privatizare și valorificare, venituri insuficiente pentru plata sumelor stabilite prin sentinţe, în bugetul instituţiei, elaborat în condiţiile respectării echilibrului dintre veniturile și cheltuielile totale, nefiind posibilă introducerea în integralitate a acestora.

Ca urmare a adreselor de înfiinţare a popririi depuse de către BEJ la ATCPMB și EXIMBANK, în numele creditorilor, A.A.A.S.  este în imposibilitatea de a face plăți  voluntare de altă natură decât cele prevăzute la art. 1 alin. (2) din OG nr. 22/2002 privind executarea obligaţilor de plată ale instituţiei publice stabilite prin titluri executorii.

Suma totală a popririlor la finele anului 2020 era de 448,5 mil. lei, aferentă unui număr de 4.500 dosare de executare.

Așa cum precizam anterior, pentru anul 2020, intrarea în vigoare a Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, a avut un impact major asupra activităţii de privatizare.

Totodată, acţiunile la unele societăţi din portofoliul A.A.A.S. au fost poprite de către  executorii judecătoreşti, ceea ce conduce la imposibilitatea valorificării pachetelor de acţiuni din portofoliu. De asemenea, procedura de vânzare este îngreunată de existenţa revendicărilor conform Legii nr.10/2001, care influenţează efectuarea tranzacţiilor.

Ca impact major asupra activităţii de privatizare, în contextul pandemiei SARS-COV 2, a instituirii Stării de urgenţă şi ulterior a Stării de alerta, este interesul scăzut al investitorilor cât şi obţinerea cu dificultate a documentaţiilor de privatizare.

Reporter: Care este situația executării de către Dac Air a unor popriri de circa 20 milioane de euro asupra activelor A.A.A.S.?

 

Ionuţ-Cătălin Stancu:  În prezent nu există nicio executare silită începută de societatea DAC AIR S.A. prin poprire asupra activelor A.A.A.S.

Este important de precizat câteva aspecte:

– Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, în conformitate cu dispoziţiile  legale din domeniul privatizării societăților comerciale la care statul a fost/este  acţionar, respectiv O.U.G. nr.88/1997 aprobată prin Legea nr.99/1999 Titlul I și O.U.G. nr.23/2004, administrează acţiunile deţinute de stat la societăţile comerciale, nu activele care aparţin societăților comerciale.

Conform art. 20 alin. 1 din Legea nr. 15/1990, iniţial, capitalul social al societăților comerciale constituite în baza art. 17 din acelaşi act normativ, este deţinut integral de Statul Român sub forma de acţiuni sau părți sociale.

Acelaşi articol, la alin. 2 stabileşte expres că „bunurile din patrimoniul societăților comerciale sunt proprietatea acestora, cu excepţia celor dobândite cu alt titlu”.

Acţiunile reprezintă valori mobiliare emise de o societate comercială și este necesar a se face distincţia între acestea și activele societății care reprezintă bunuri sau ansambluri de bunuri care fac parte din patrimoniul societății comerciale și de care poate dispune numai societatea comercială în cauză.

Astfel,  A.A.A.S., în cadrul activității sale și în exercitarea atribuţiilor care îi revin în procesul de privatizare, nu are calitatea de proprietar al bunurilor din patrimoniul acestora, ci are calitatea de acționar, în numele statului, la aceste societăți  comerciale din portofoliu.

Referitor la speța DAC AIR

La cererea creditorului DAC AIR S.A., în temeiul titlului executoriu Sentinţa comercială nr. 9171/29.09.2010 a Tribunalului București, în dosarul nr. 23/3/2007, B.E.J. NEMEȘ DAN a început executare silită, prin poprirea în temeiul art. 452 și următoarele din Codul de procedură civilă, asupra acţiunilor/părţilor sociale aflate în proprietatea Statului Român (și pe care A.A.A.S. doar le administrează la societățile comerciale din portofoliul), atât prin licitație la biroul executorului judecătoresc cât și prin vânzare, folosind metoda „VÂNZARE SPECIALĂ LA ORDIN” prin sistemul de vânzare al BURSEI DE VALORI București.

Aș dori să subliniez faptul că, în opinia noastră, declanşarea procedurii de executare silita prin poprirea acţiunilor societăților comerciale pe care A.A.A.S. le administrează pentru Statul Român și vânzarea acestora, a fost și este nelegală și cauzează  blocarea procesului de privatizare, încălcând dispoziţiile imperative ale O.U.G. nr. 88/1997/R, Legii nr. 137/2002 (art. 5), O.U.G. nr. 23/2004 care reglementează privatizarea societăților comerciale. Pe cale de consecință, Direcţia Juridică din cadrul A.A.A.S. a formulat căile legale de atac împotriva acestor acte de executare silită.

Astfel, în vederea apărării intereselor legale ale A.A.A.S. și ale Statului Român,  s-au formulat contestaţii la executare, suspendare sau întoarcere executare, împotriva  popririlor înființate de către B.E.J. NEMES DAN, la cererea creditorului DAC AIR S.A., Aceste cauze s-au aflat sau se află în continuare pe rolul instanţelor de judecată, respectiv peste 380 dosare din toată țara, unele fiind soluţionate definitiv și irevocabil.

Cu toate acestea, au fost vândute sau executate silit de către creditorul DAC AIR S.A., prin B.E.J. NEMES DAN,  pachetele de acţiuni de la 28 societăți comerciale din portofoliul A.A.A.S.

Sumele obţinute de către societatea DAC AIR S.A., prin vânzarea acţiunilor societăților comerciale aflate în patrimoniul A.A.A.S, au fost adjudecate în contul creanţei de 9.671.328 USD pe care acest creditor o deţine împotriva Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, conform Sentinţei comerciale nr. 9171/29.09.2010 a Tribunalului Bucureşti, menționate mai sus .

Reporter: Care este situația recuperării de către A.A.A.S. a creanțelor comerciale restante ale Distrigaz Sud, Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Banat și a Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Dobrogea S.A.?

 

Ionuţ-Cătălin Stancu: A.A.A.S. a preluat creanțe comerciale restante ale Distrigaz Sud, Distrigaz Nord, ale Societății Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Banat” și ale Societății Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Dobrogea” pentru un număr de 3.344 de debitori, în valoare totală de 948.336.767,20 lei.

Până la această dată, au fost încasate integral creanțele comerciale aferente unui număr de 1.503 debitori, în valoare totală de 202.065.500,67 lei, iar pentru 1.841 de debitori a fost încasată suma de 138.996.647,14 lei, rămânând de recuperat soldul de 607.274.619,39 lei.

Reporter: În câte procese se mai află A.A.A.S. la Curtea de Arbitraj Internațională și care este stadiul acestora?

Ionuţ-Cătălin Stancu:  Vă menţionăm faptul că, în prezent, A.A.A.S. nu mai este parte în niciun litigiu aflat pe rolul curţilor de arbitraj internaţionale și nici pe rolul Centrului Internaţional    pentru Reglementarea  Diferendelor Relative la Investiţii (ICSID).

Reporter: Curtea de Conturi a constatat în raportul pe 2019 menţinerea unor neconcordanțe între valoarea participaţiilor A.A.A.S. la societăţile comerciale din portofoliul înregistrată în evidența contabilă și valoarea participaţiilor înregistrată în evidența operativă, în sumă de 54.024 mii lei, precum și existența unor diferenţe privind urmărirea încasării drepturilor de creanță rezultate în urma acordării unor credite de restructurare? S-au rezolvat aceste diferențe?

Ionuţ-Cătălin Stancu:  Referitor la suma de 54.024 mii lei, reprezentând diferența dintre valoarea participaţiilor A.A.A.S. înregistrate in evidența contabilă și cea înregistrată în evidența operativă, urmează ca direcţiile de specialitate să întocmească note de regularizare.

Reporter: Statul român, prin A.A.A.S., deține 9,2% din Chimcomplex. Dorește să își păstreze statul această participație sau va fi valorificată?

Ionuţ-Cătălin Stancu: Având în vedere prevederile Legii  nr. 173/13.08.2020, prin care a fost interzisă  pentru o perioada de 2 ani înstrăinarea participaţiilor statului, au fost sistate procedurile de privatizare la toate societăţile din portofoliu, inclusiv la societatea CHIMCOMPLEX S.A., fapt pentru care, despre înstrăinarea pachetului de acţiuni gestionat de A.A.A.S. la această societate se poate vorbi numai după abrogarea Legii nr.173/2020 sau după împlinirea termenului de 2 ani menţionat expres în acest act normativ.

 

Ionuţ-Cătălin Stancu, AAAS: Singura modalitate de stingere a datoriilor statului român către foştii investitori FNI este promovarea unui act normativ pentru obținerea de resurse financiare bugetare (partea 1)

 

 

 

BVBStiri BVB

MECANICA FINA SA (MECE) (17/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (17/09/2021)

Functionarea Unitatii 1 la putere redusa

EB EBS TURBO SHORT 0,1/44,5/44 (EBEBSTS35) (17/09/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 20 si 21 Septembrie 2021

ROMCAB SA (MCAB) (17/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

EB EBS TURBO SHORT 0,1/44,5/44 (EBEBSTS35) (17/09/2021)

Suspendare tranzactionare - 16:36 - Notificare Erste Group Bank AG - atingere bariera