Update articol:
DOCUMENT

MFP propune eșalonarea la plată pe cel mult 12 luni a obligațiilor bugetare principale, pentru contribuabilii care au fost buni platnici până la data intrării în starea de urgență

ministerul finantelor publice mfp Sursa foto: Facebook

Ministerul Finantelor Publice (MFP) propune reglementarea unei măsuri alternative la măsurile fiscale adoptate după intrarea în starea de urgență, pentru care perioada de aplicare înceteaza la data de 25 octombrie 2020, potrivit unui proiect de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

VEZI NOTA DE FUNDAMENTARE

VEZI PROIECTUL de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

În acest context, se propune reglementarea unei proceduri simplificate de acordare a eșalonarii la plată pentru cel mult 12 luni, pentru contribuabilii care au fost buni platnici până la data intrării în starea de urgență, indiferent de forma de proprietate.

Astfel, înlesnirea la plată constă în eșalonarea la plată pe cel mult 12 luni a obligațiilor bugetare principale precum și pentru obligațiile fiscale accesorii aferente acestora a căror scadență/termen de plată se împlinește după data declarării stării de urgență.

Această măsură are ca scop, pe de o parte, din perspectiva contribuabililor, susținerea conformării la plată și, totodată, menținerea în această perioadă de criză sanitară a resurselor financiare ale acestora, iar pe de altă parte, din perspectiva statului, asigurarea încasării unor sume certe și periodice la bugetul general consolidat, potrivit notei de fundamentare.

Pentru acordarea eșalonării, trebuie să depună o cerere până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv și să îndeplinească anumite condiții prevăzute de actul normativ.

Față de procedura normală de acordare a eșalonării potrivit Codului de procedura fiscală, documentele depuse de debitori sunt simplificate în sensul că se depune numai o cerere, fără a fi depuse alte documente și termenul de soluționare este mult redus, întrucât nu este necesară o analiză amplă asupra situației fiscale a debitorului.

În vederea acordării eșalonării la plată, nu se solicită constituirea de garanții, ținând cont de perioada scurtă pentru care se acordă eșalonarea la plată, de situația dificilă cu care se confruntă contribuabilii din perspectiva lichidităților financiare mult diminuate față de perioada anterioară intrării în starea de urgență, precum și de necesitatea susținerii mediului de afaceri pentru revitalizarea activității.

De asemenea, se suspendă executarea silită pentru obligațiile bugetare ce fac obiectul eșalonării la plată precum și pentru cele care constituie condiție de menținere a valabilității înlesnirii la plată.

MFP precizeaza că, pentru debitorii care au în derulare o eșalonare la plată, conform Codului de procedură fiscală, din perspectiva ratelor de eșalonare, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eşalonare, cu respectarea perioadei de eşalonare aprobate. Noul grafic de eşalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal, conform art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, cu modificările și completările ulterioare. Pentru obligațiile curente, care constituie condiție de menținere a eșalonării la plată, acești debitori au posibilitatea, fie să le includă în eșalonarea la plată obținută potrivit Codului de procedură fiscală, fie să solicite eșalonarea la plată potrivit prezentei ordonanțe de urgență, caz în care cererea trebuie depusă în 30 de zile de la data de 25 octombrie 2020. În caz contrar, pot pierde eșalonarea la plată obținută conform Codului de procedură fiscală.

Pe perioada eșalonării la plată, contribuabilii trebuie să achite toate obligațiile născute în această perioadă, cu posibilitatea de prelungire a termenelor de plată. Contribuabilul poate menține eșalonarea la plată pierdută, o singură dată pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată, respectiv în cele 12 luni de eșalonare.

Totodată, contribuabilul poate solicita, o singură data pe perioada de valabilitate a eșalonarii la plată, modificarea acesteia prin includerea în eșalonare a obligatiilor ce constituie condiție de menținere a valabilității eșalonării.

De menționat că, pe perioada eșalonării la plată, obligațiile bugetare ce fac obiectul eșalonării, precum și cele care constituie condiție de menținere a valabilității eșalonării la plată nu se consideră restante.

În contextul în care pandemia de COVID-19 a generat dificultăţi de natură financiară pentru majoritatea întreprinderilor, printre acestea regăsindu-se și cele din domeniul HoReCa, care se confruntă în această perioadă cu o lipsă severă de lichiditate, se impune prelungirea aplicării unor măsuri fiscale benefice mediului de afaceri, se mai arata in documentul citat: “În același timp este necesar să se aibă în vedere și impactul major asupra mediului economic generat pe durata stării de urgenţă, respectiv de alertă, în considerarea faptului că măsurile instituite de autorităţile publice competente, în contextul pandemiei de COVID-19, au restrâns unele drepturi şi libertăţi fundamentale, între care se regăsesc şi dreptul la liberă circulaţie şi libertatea economică.

Având în vedere faptul că, impozitul specific datorat de societățile care operează în domeniul HoReCa este stabilit în funcție de indicatori cantitativi privind suprafața aferentă locației, numărul unităților de cazare, sezonalitate, rangul localității etc. și nu în funcție de veniturile realizate, se propune scutirea de la plata impozitului specific unor activităţi și pentru perioada rămasă până la sfârșitul anului 2020.

  1. Se propune stabilirea termenului de 2 decembrie 2020 până la care consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot adopta hotărâri privind reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz și respectiv scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz.
  • De asemenea, propunerea oferă posibilitatea autorităților publice locale care au adoptat hotărâri potrivit prevederilor art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, să aprobe reducerea a impozitului pe clădiri cu un procent mai mic de 50%, sau să aprobe creșterea procentului de reducere cu diferența de până la 50%.  De asemenea, oferă posibilitatea autorităților  publice locale de a adopta o nouă  hotărâre de consiliu, in cazul celor care au adoptat hotărâri de scutire de la plata taxei pe clădiri doar pe perioada stării de urgență, pentru  acordarea  acestei facilitatăți și pentru perioada stării de alertă.

 

  • Se propune stabilirea termenului de 21 decembrie 2020 până la care proprietarii clădirilor, respectiv concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, au obligația să depună la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, o cerere de acordare a reducerii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, în situația în care consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au adoptat hotărâri privind reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50% și respectiv hotărâri privind scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri.
  1. Având în vedere faptul că,
  • la această dată, se înregistrează un decalaj de cca 3 luni față de calendarul care vizează conectarea aparatelor de marcat la sistemul informatic al ANAF,
  • operatorii economici din categoria marilor contribuabili care aveau obligația să asigure conectarea aparatelor de marcat la sistemul informatic al ANAF, riscă începând cu data de 1 octombrie 2020 aplicarea de sancțiuni drastice fără ca fapta să le fie imputabilă, în condițiile în care doar o mică parte a distribuitorilor autorizați au obținut supliment de aviz tehnic de la ICI București, iar după obținerea acestui document este necesară parcurgerea altor etape obligatorii,

se impune suspendarea aplicării dispozițiilor  art. 11 alin. (1) lit. j) din OUG nr. 28/1999, până la data de 31 decembrie 2020, pentru săvârșirea faptei prevăzute la art. 10 lit. ff).

Pentru săvârșirea faptei prevăzute la art. 10 lit. z), dispozițiile art. 11 alin.(1) lit.j) rămân aplicabile în continuare, suspendarea reglementată de prezentul proiect de act normativ operând doar în cazul săvârșirii, până la data de 31 decembrie 2020, a faptei prevăzute la art. 10 lit. ff).

Măsura are în vedere suspendarea cu cca. trei luni a aplicării sancțiunii prevăzută de lege pentru nerespectarea obligației operatorilor economici de a asigura conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al ANAF, pentru a permite distribuitorilor autorizați să dezvolte softul, să îl testeze, să obțină supliment de aviz tehnic la ICI București și respectiv să îl implementeze în aparatele de marcat, astfel încât acestea să se conecteze la sistemul informatic al ANAF, în vederea transmiterii datelor fiscale.

Considerăm că aspectele prezentate mai sus vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.”

BVBStiri BVB

TERAPLAST SA (TRP) (26/10/2020)

Convocare AGAO 27.11.2020

COMPA S. A. (CMP) (26/10/2020)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 19-23.10.2020

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (23/10/2020)

Tranzactii raportate conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

COS TARGOVISTE S.A. (COS) (23/10/2020)

Stadiu procedura insoventei