Update articol:

Ordonanţa de urgenţă pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny” a fost publicată în Monitorul Oficial

Ordonanţa de urgenţă pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii “Anghel Saligny” a fost publicată, luni seară, în Monitorul Oficial.

Programul va fi coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Valoarea programului derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în perioada 2021—2028 este de 50.000.000 mii lei, limită maximă în baza căreia se pot încheia contracte de finanțare multianuale.

Creditele de angajament prevăzute în fișa programului, anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, rămase neutilizate la sfârșitul fiecărui exercițiu bugetar al anilor 2021—2027 vor fi avute în vedere la elaborarea legilor bugetare anuale și a rectificărilor bugetare din perioada 2022—2028, cu
încadrare în valoarea maximă.

În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții necesare pentru echiparea unităților administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de comunicație, în conformitate cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare
a teritoriului național — Secțiunea a IV-a — Rețeaua de localități, aprobat prin Legea nr. 351/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Pot fi finanțate prin prezentul program obiectivele de investiții care nu sunt incluse la finanțare în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021—2027 sau prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale.

În scopul utilizării eficiente a fondurilor alocate prin program, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației poate dezangaja, în vederea contractării, sumele
rămase neutilizate în urma economiilor rezultate pe parcursul derulării contractelor de finanțare, în limita creditului de angajament alocat programului.

Creditele de angajament se utilizează pentru finanțarea obiectivelor de investiții pentru care s-au depus solicitări în termenul legal și nu li s-au alocat fonduri din lipsa creditelor de angajament și sunt alocate pe baza criteriilor de prioritizare.

Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale, precum și unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite conform legii, pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare
intercomunitară.

Obiectivele de investiții care se realizează în cadrul programului trebuie să fie amplasate pe terenuri și/sau construcții, după caz, aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale sau în administrarea  autorităților administrației publice locale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții care constau în realizarea de construcții noi sau de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparație,
modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare la construcții existente și care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii de investiții:

a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei;
b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale;
c) drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale
localităților;
d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice;
e) sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale.

Nu sunt eligibile obiectivele de investiții care au fost aprobate la finanțare și sunt în derulare prin programe naționale, care nu au execuție bugetară la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Finanțarea programului se asigură din:

a) sume din transferuri, alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la o poziție distinctă de cheltuieli;
b) sume din bugetele locale alocate cu această destinație;
c) alte surse legal constituite.

Sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin
prezentul program, sunt surse de finanțare complementare
pentru bugetele locale.

În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiarii depun cereri de finanțare la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în format electronic, în platforma digitală creată cu această destinație, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, sau în format hârtie, cu programare prealabilă disponibilă pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Modelul cererii de finanțare și documentele necesar a fi depuse în vederea includerii la finanțare se stabilesc prin normele metodologice. În vederea asigurării liberului acces la informațiile publice privind programul, pe site-ul oficial al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației se creează o
secțiune publică.

În secțiunea publică se vor prezenta următoarele informații cu privire la obiectivele de investiții incluse în program: finanțarea asigurată de la bugetul de stat, termenul
de execuție, prestatorii de servicii și/sau executanții de lucrări, stadiul fizic și financiar al obiectivelor de investiții. În vederea publicării datelor pe site-ul ministerului, beneficiarii programului sunt obligați să introducă în platforma electronică toate informațiile și documentele necesare, sub sancțiunea neonorării
solicitărilor de transfer.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației centralizează propunerile transmise și în baza criteriilor de prioritizare, precum și în limita creditelor de angajament, prevăzute în legea bugetară anuală, întocmește lista de obiective propuse spre finanțare, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, cu excepția listei de obiective propuse spre
finanțare din categoria energie, care se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei.

Vezi mai multe detalii aici: https://www.monitoruloficial.ro/Monitorul-Oficial–PI–849–2021.html  

Guvernul a adoptat, vineri, ordonanţa de urgenţă pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii “Anghel Saligny”.

Premierul Florin Cîţu a precizat că de la şedinţă au lipsit miniştrii USR PLUS, însă a fost cvorum pentru adoptarea acestui proiect.

“Miniştrii USR PLUS, deşi sunt plătiţi pentru asta, nu au venit astăzi la şedinţa de guvern, dar am avut cvorum şi am aprobat singurul punct de pe ordinea de zi – Planul Naţional de Investiţii “Anghel Saligny”. Eu vreau să fie foarte clar că ceea ce avem în acest program este în programul de guvernare şi nu facem altceva prin decizia de azi, respectăm programul de guvernare. Cine spune altceva nu face decât să mintă sau să nu respecte programul de guvernare”, a afirmat Cîţu după şedinţă.

El a spus că este vorba despre un plan de investiţii care urmează să fie corelat cu Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), ce va fi aprobat peste câteva săptămâni.

“De aceea, fac din nou apel la maturitate politică, pentru că în doar câteva săptămâni avem un plan foarte important pentru România, PNRR, care va aduce în România investiţii de aproape 30 de milioane de euro. Avem nevoie de această coaliţie. Doar această coaliţie, din punctul meu de vedere, poate să implementeze acest plan de investiţii”, a adăugat Cîţu.

Premierul a menţionat că a fost respectată procedura în cazul adoptării acestui proiect.

Expert Forum a solicitat luni Avocatului Poporului, alături de alte 17 organizaţii neguvernamentale şi grupuri civice, să sesizeze Curtea Constituţională a României (CCR) cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii “Anghel Saligny”.

“Adoptarea OUG s-a făcut cu încălcarea flagrantă a articolului 115, alin. 4 din Constituţie, în lipsa unei situaţii extraordinare care să justifice înlocuirea procedurilor parlamentare şi asumarea unui astfel de proiect de către Guvern. Totodată, a fost încălcat şi art. 141 din Constituţia României referitor la Consiliul Economic şi Social, prin faptul că nu s-a solicitat avizul conform procedurilor legale de la această instituţie şi nici nu s-a primit un aviz. Contrar declaraţiilor liderilor politici, avizul CES este obligatoriu”, potrivit unui comunicat de presă al Expert Forum, potrivit Agerpres.

ONG-rile semnatare ale scrisorii adresate Avocatului Poporului consideră că în elaborarea actului normativ nu au fost respectate normele constituţionale, iar aprobarea acestuia este un demers care “serveşte mai degrabă intereselor politice”. Chiar dacă înţeleg şi susţin necesitatea dezvoltării comunităţilor locale, organizaţiile cred că modalitatea de legiferare aleasă de Guvern este “abuzivă şi necorespunzătoare”.

 

BVBStiri BVB

MECANICA FINA SA (MECE) (28/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

ELECTROAPARATAJ S.A. (ELJ) (28/09/2021)

Convocare AGAO 03.11.2021/ 12.11.2021

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (28/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (28/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

TERAPLAST SA (TRP) (28/09/2021)

Vizibilitate crescuta a actiunilor TRP la nivel regional