Update articol:

Programul Naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul IMM – în şedinţa de Guvern de astăzi; valoare – 20 milioane de euro

firme online, Economia digitală Sursa Pixabay

Guvernul României vrea să adopte în şedinţa de guvern de astăzi Programul Naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară – 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei
ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite, Obiectivul specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor
economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Valoarea Programului Naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul
întreprinderilor mici și mijlocii alocată în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 -2020 este de 96.880 mii lei, echivalent a 20.000.000 euro la cursul Inforeuro din luna iulie 2020, din care contribuția Uniunii Europene este de 82.348 mii lei, echivalent a 17.000.000 euro, corespunzând unei contribuții a Uniunii Europene de 85%, iar contribuția națională este de 14.532 mii lei, echivalent a 3.000.000 euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%.

Durata de implementare a Programului Naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii este până la data de 31 decembrie 2023.

Obiectivul Programului Naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul
întreprinderilor mici și mijlocii este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/aptitudini ale angajaților, aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform Strategiei naționale pentru competitivitate 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2015, cu modificările ulterioare și Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare si inovare 2014 – 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 929/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și
domeniile de specializare inteligentă identificate conform SNCDI.

Programul Naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii contribuie la atingerea următorilor indicatori de rezultat:
a) persoane care dobândesc o calificare/ care și-au validat competențele în sectoarele
economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calității de participant
b) întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului, din care: IMM-uri, în cadrul proiectelor selectate la finanțare conform regulilor de eligibilitate specifice.

Activităţile eligibile în cadrul Programului Național Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii sunt:
a) furnizarea de programe de formare profesională exclusiv în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor: programe de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului național al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv programe de inițiere într-o calificare, programe de specializare și perfecționare, programe de formare în competențele cheie, finalizate cu certificate cu recunoaștere națională / la nivel de angajator / internațională. Se finanțează cursuri care sprijină atât dobândirea
competențelor de bază, cât și dobândirea de competențe avansate în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.
b) evaluarea și certificarea competențelor profesionale exclusiv în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Această activitate are în vedere atât evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv nonformale și/sau informale, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și evaluarea și certificarea competențelor profesionale în domeniul IT, în vederea obținerii de
certificate cu recunoaștere națională / la nivel de angajator / internațională.
c) sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă, în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor .
d) organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau a angajatorilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior, privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.

Activitatile eligibile se pot implementa exclusiv in regiunile mai puțin
dezvoltate: Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia.