Update articol:

Proiect de HG: Conducta de transport gaze naturale pe direcția Prunișor – Orșova – Băile Herculane – Jupa – proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

Conducta de transport gaze naturale pe direcția Prunișor – Orșova – Băile Herculane – Jupa va fi declarat proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, potrivit unui Proiect Hotărâre a Guvernului.  

Conducta, cu lungimea de 180 km, este un obiectiv de investiții care se va include în Programul de modernizare dezvoltare pe anul 2020 al SNTGN Transgaz SA Mediaș și va fi finanțat din surse proprii ale societății.

Infrastructura de transport gaze naturale reprezintă factorul cel mai important, iar Transgaz se află actualmente în fața unei provocări majore: dezvoltarea – în cel mai scurt timp posibil – a unor culoare de transport gaze naturale care să asigure atât gradul necesar de interconectivitate la nivel European, echilibrarea sistemului național de transport gaze cât și potențial suficient de transport gaze naturale pentru valorificarea resurselor pe piața autohtonă și pe cea regională, potrivit notei de fundamentare a proiectului.

Execuția acestei conducte de transport generează îndeplinirea următoarelor elemente/criterii care justifică componenta de importanță națională a acestui proiect de investiții:

 1. asigurarea – prin transport al gazelor naturale – a unei surse de energie suplimentară în aceasta zonă și, implicit diversificarea surselor de energie în zona de vest și sud-vest a țării;
 2. Prin realizarea conductei de transport gaze naturale pe direcția Prunișor – Orșova – Băile Herculane – Jupa se echilibrează sistemul de transport gaze, implicit asigurarea gazelor pentru zona de sud-vest a țării cu gaze naturale la presiune înaltă provenite din zona de vest a țării;
 3. asigurarea alimentării cu gaze naturale a zonei de consum Drobeta Turnu Severin, din Jupa la presiuni mai mari, oferind posibilitatea de implementare a proiectului de dezvoltare a unei centrale electrice la Halânga;
 4. îndeplinirea criteriului siguranței și continuității aprovizionării acestei zone cu sursă de energie, săracă în resurse energetice destinate consumului casnic/ industrial, consum bazat pe energie electrică, respectiv lemn, păcură și cărbune, aceștia reprezentând combustibili fosili care poluează mediul înconjurător;
 5. asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a zonei conduce la protejarea fondului forestier prin diminuarea consumului de lemn și la scăderea nivelului poluării mediului, știut fiind faptul că gazele arse provenite din consumul gazelor naturale conțin mai puține noxe decât cele rezultate din arderea combustibililor solizi;
 6. dezvoltarea rețelei de transport/alimentare cu gaze naturale a regiunii de sud-vest a României;
 7. asigurarea unei surse suplimentare de energie în zonă, respectiv a gazelor naturale.

La nivel național și local, au fost identificate potențiale beneficii generate ca urmare a implementării Proiectului, precum:

 • Dezvoltarea sistemului național de transport gaze naturale și, implicit, dezvoltarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în zonă;
 • Impact socio-economic pozitiv prin:
 1. alimentarea cu gaze naturale a stațiunii turistice Băile Herculane;
 2. crearea de noi locuri de muncă pe perioada de construcție;
 3. crearea posibilităților de câștiguri suplimentare pentru locuitorii zonei prin atragerea de investitori și valorificarea superioară a masei lemnoase.
 4. ridicarea gradul de confort al locuitorilor;
 5. atragerea de venituri suplimentare la bugetul statului și la bugetele locale;
 6. impact pozitiv asupra activității furnizorilor locali de servicii (de exemplu unități de cazare) și creșterea contribuției acestora la veniturile administrațiilor publice locale (pe perioada implementării proiectului);
 7. dezvoltarea turismului în zonă;
 8. stimularea altor investiții și a afacerilor conexe (producători/distribuitori de materii prime, materiale, utilaje/echipamente și servicii necesare implementării proiectului);
 9. stimularea dezvoltării economiei locale prin asigurarea unei surse de energie nepoluantă;
 10. asigurarea unui mediu sănătos prin reducerea gazelor cu efect  de seră (GES);
 11. îmbunătățirea nivelului de trai și a calității vieții prin creșterea numărului de gospodării/agenți economici cu posibilitate de racordare la noua rețea de gaze naturale.

În baza prezentei Hotărâri a Guvernului, Proiectul va beneficia de prevederile Legii nr. 185/2016 din 20 octombrie 2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale.

Prin prezentul act normativ se propune declararea proiectului de importanță națională în domeniul gazelor naturale.

Prin raportare la dimensiunile conductei și la presiunea de 40 bari, aferentă proiectelor de importanță națională, se creează posibilitatea racordării zonei de consum Drobeta Turnu Severin, la sistemul de transport al gazelor naturale (SNT), cu presiune înaltă, cu consecința optimizării circulației gazelor spre Drobeta Turnu Severin, dezvoltării unor noi zone de consum si implicit a dezvoltării rețelei naționale de transport si de distribuție a gazelor naturale, cu consecința pozitivă a relansării economice a zonei, creșterea gradului de confort si civilizație al populației, acestea fiind condițiile necesare pentru satisfacerea interesului general.

Conducta de transport gaze naturale pe direcția Prunișor – Orșova – Băile Herculane – Jupa, cu lungimea de 180 km este un obiectiv de investiții care se va include în Programul de modernizare dezvoltare pe anul 2020 al SNTGN Transgaz SA Mediaș, și va fi finanțat din surse proprii ale societății.

Pentru aplicabilitatea prevederilor Legii 185/2016 este necesară încadrarea acestui proiect în categoria proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale astfel cum acestea sunt definite la art. 2 alin. (1) lit. m) din lege:

 • proiectele în domeniul gazelor naturale declarate ca fiind de importanţă naţională prin hotărâre a Guvernului, precum şi
 • proiectele de interes comun în domeniul gazelor naturale, stabilite prin regulamente europene.

Declararea prin Hotărâre a Guvernului a proiectului de investiții ca fiind de importanță națională în domeniul gazelor naturale are ca finalitate juridică faptul că acest statut conferă respectivului proiect protecția juridica a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări pril Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, fiiind considerat de siguranță și securitate națională.

De asemenea, inițiatorul proiectului beneficiază de toate derogările si facilitățile prevăzute de Legea nr.185/2016 din 20 octombrie 2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, în ceea ce privește drepturile asupra terenurilor afectate de lucrările de construire a conductei, cu respectarea procedurii obligatorii prevăzute de lege pentru a asigura celeritate în derularea etapelor de obținere a avizelor/autorizațiilor.

Reglementările promovate prin acest act normativ au impact asupra reducerii termenelor de implementare a proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale şi asigură dezvoltarea infrastructurii energetice din România.

Potrivit dispozițiilor art. 125 alin. (1) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată, ”activitatea de transport al gazelor naturale constituie serviciu public de interes naţional”, iar în baza prevederilor art. 125 alin (4) ”lucrările de dezvoltare, reabilitare, modernizare, exploatare şi întreţinere a obiectivelor/sistemelor de transport al gazelor naturale sunt lucrări de utilitate publică”.

Așadar, o dezvoltare a Sistemului național de transport nu poate fi decât de interes național.

Potrivit alineatelor următoare din cadrul aceluiași articol, operatorul de transport şi de sistem are obligaţia de a elabora planuri de investiţii şi de dezvoltare a sistemului de transport pe 10 ani, în concordanţă cu stadiul actual şi evoluţia viitoare a consumului de gaze naturale şi a surselor, pe care le va supune aprobării ANRE. Odată aprobate, planurile devin obligatorii pentru operatorul de transport și de sistem.

În plus, în capitolul Economie, Energie și Mediul de Afaceri din Programul de guvernare pe termen scurt, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 888/4.XI.2019, este înscrisă realizarea unui ”program riguros de mentenanță și investiții (retehnologizare/ modernizare, dezvoltare) și îndeplinirea anuală a acestuia pentru instalațiile aferente rețelelor de transport al energiei electrice și al gazelor naturale”.

Declararea proiectului ca fiind de importanță națională apare ca firesc în contextul eforturilor constante ale Guvernului pentru realizarea obiectivelor de convergență și apropiere semnificativă de media UE la principalii indicatori ai dezvoltării durabile.

 

BVBStiri BVB

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (18/06/2021)

Reziliere Contract CTE Iernut

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (18/06/2021)

Convocare AGEA pentru data de 11 august 2021

SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) (18/06/2021)

Actualizarea politicii de remunerare a actionarilor

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (18/06/2021)

Alocare actiuni SOP2019 - persoane cu responsabilitati de conducere

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (18/06/2021)

Autorizare membru al Consiliului de Administratie