Update articol:

Proiect de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei: Reprezentanții statului în AGA la operatorii economici sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului energiei (vezi UNITĂŢILE aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Energiei)

Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Energiei este de 337 posturi finanțate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor, potrivit unei Hotărâri privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei.

Personalul Ministerului Energiei este compus din demnitari, funcționari publici care ocupă funcții publice generale și funcții publice specifice, precum și din personal contractual.

În cadrul ministerului își desfășoară activitatea în condițiile legii unități de implementare a proiectelor, denumite în continuare UIP, și unități de management a proiectelor, denumite în continuare UMP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile în domeniile coordonate.

Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentele de organizare şi funcționare ale UIP şi UMP se stabilesc prin ordin al ministrului energiei.

Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor și a procedurii aplicabile fiecărei categorii de personal, în minim 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor aflate în subordinea Ministerului Energiei, finanţate de la bugetul de stat prin bugetul ministerului, se aprobă prin ordin al ministrului energiei, în condiţiile legii.

Conducătorii instituțiilor publice aflate în subordinea Ministerului Energiei sunt numiți și revocați în condițiile legii, prin ordin al ministrului energiei.

Conducerea Ministerului Energiei se asigură de către ministrul energiei.  Ministrul energiei reprezintă și angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, precum și cu alte persoane fizice și juridice din țară sau din străinătate, precum și în justiție și în raporturile cu celelalte organe jurisdicționale. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare secretarilor de stat sau altor persoane din subordine.

În fața autorităților jurisdicționale Ministerul Energiei este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenței stabilite prin ordin al ministrului energiei.

Ministrul energiei este ordonator principal de credite și îndeplinește atribuțiile generale prevăzute la art. 56 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Pe lângă ministrul energiei funcționează Colegiul ministerului. Componența și Regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului energiei. În exercitarea atribuțiilor sale, ministrului energiei emite ordine și instrucțiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.

Ministrul energiei este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat, precum și de secretarul general și de 2 secretari generali adjuncți, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, în condițiile legii. Secretarul general al Ministerului Energiei are atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Acesta poate îndeplini și alte atribuții prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare al Ministerului Energiei ori încredințate de ministrul energiei.

Secretarii generali adjuncți îndeplinesc atribuţiile stabilite de ministrul  energiei.

Ministerul Energiei poate închiria spații pentru necesități proprii, în condițiile legii.

Patrimoniul Ministerului Energiei se constituie prin preluarea unei părți a patrimoniului Ministerului Economiei, Energiei și  Mediului de Afaceri, pe baza protocoalelor de predare-preluare ce se vor încheia în condiţiile art. 9  alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Ministerul Energiei, funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniul energetic şi al resurselor energetice, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniile producției, transportului, distribuției și furnizări  energiei electrice și termice, inclusiv a  energiei din surse regenerabile/verzii, hidrogen sau alte surse alternative/neconvenționale  de energie, în domeniul exploatării, procesării, transportului, distribuției și valorificării resurselor minerale energetice/hidrocarburi, on-shore sau off-shore cărbune, uraniu, petrol și gaze naturale și derivate ale acestora, în domeniul nuclear civil al gestionării deșeurilor radioactive și al managementului apei grele, în domeniul întreținerii și verificărilor tehnice periodice al echipamentelor energetice, în domeniul  eficienței energetice și al  pactului ecologic ‘’Green Deal’’, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.

Ministerul Energiei, denumit în continuare ministerul, are sediul principal în municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1 și sedii secundare, deținute în condițiile legii.

UNITĂŢILE aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Energiei

 

I. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Energiei
a)  Cu finanţare de la bugetul de stat:
  1.  Centrul Național de Management al Apei Grele (CNMAG) – 80 posturi
  b) Cu finanțare din venituri proprii
  1. Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune

şi Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR – 280 posturi

c) Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:
1.  Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive – 54 posturi
II. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Energiei
1. SOCIETATEA OMV PETROM  S.A.
2. SOCIETATEA OIL TERMINAL S.A.
3. SOCIETATEA CONPET S.A.
4. Societatea ROMPETROL RAFINARE S.A.
5. SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE GAZE NATURALE “ROMGAZ” – S.A. , cu filiala sa
6. SOCIETATEA ENGIE ROMÂNIA  S.A.
7. SOCIETATEA E.ON ENERGIE ROMÂNIA  S.A.
8. Societatea DELGAZ GRID  S.A.
9. SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ȘI TERMICE “TERMOELECTRICA”  S.A., în faliment
10. SOCIETATEA ELECTROCENTRALE GRUP S.A, şi filiala sa
11. SOCIETATEA ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI S.A. , în insolvență
12. SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CONSTANŢA S.A. , în insolvență
13. SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A., în insolvență
14. SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA  S.A., cu filialele sale
15. SOCIETATEA UZINA TERMOELECTRICA MIDIA  S.A.
16. SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE “HIDROELECTRICA”  S.A., cu filiala sa
17. SOCIETATEA NAŢIONALĂ ” NUCLEARELECTRICA” S.A., cu filiala sa
18. SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA  S.A. BUCUREŞTI, cu filialele sale
19. SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAŢIILOR ÎN ENERGIE S.A.
20. COMPANIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ŞI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE “CNCIR” S.A.
21. SOCIETATEA RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE S.A.
22. SOCIETATEA CONVERSMIN S.A.
23. SOCIETATEA EUROTEST S.A.
24. SOCIETATEA SIMTEX S.A. in insolventa
25. SOCIETATEA IPROCHIM S.A
26. COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI S.A., în faliment
27. COMPANIA NAŢIONALĂ A URANIULUI S.A.
28. SOCIETATEA INSTITUTUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE MINE PE LIGNIT S.A.
29. SOCIETATEA NAŢIONALĂ A CĂRBUNELUI  S.A., în faliment,cu filialele sale,în faliment
30. SOCIETATEA COMERCIALĂ PENTRU ÎNCHIDEREA-CONSERVAREA MINELOR  S.A. , în faliment
31. SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE ÎNCHIDERI  MINE VALEA JIULUI S.A.
32. REGIA AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂŢI NUCLEARE  RA, în faliment
33. REGIA AUTONOMĂ TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARĂ – RATEN
34. SOCIETATEA PETROTRANS S.A., în faliment

 

Ministerul Energiei, îndeplinește următoarele funcții:

 1. a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile producției, transportului, distribuției și furnizări energiei electrice și termice, inclusiv a  energiei din surse regenerabile/verzi, hidrogen sau alte surse alternative/neconvenționale  de energie; exploatării, procesării, transportului, distribuției și valorificării resurselor minerale energetice/hidrocarburi, on-shore sau off-shore cărbune, uraniu, petrol și gaze naturale, și derivate ale acestora; nuclear civil al gestionării deșeurilor radioactive și al managementului apei grele; întreținerii și verificărilor tehnice periodice al echipamentelor energetice; domeniul eficienței energetice, infrastructura calităţii şi supravegherea pieţei, precum şi elaborarea strategiilor, politicilor publice şi a programelor în domeniile coordonate;
 2. b) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional în domeniile menționate la art 1 alin (1), necesar pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de responsabilitate și din celelalte domenii conexe: recuperarea instalațiilor, reciclarea materialelor și gestionarea resurselor materiale, administrarea, restructurarea și, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcționează sub autoritatea sa și monitorizarea îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiate în cadrul proceselor de privatizare;
 3. c) de control şi monitorizare a domeniului de competenţă, exercitată asupra persoanelor fizice sau juridice sau autorităţilor publice care intră în sfera de reglementare a domeniului de specializare, în limitele competenţei legale și prin care se realizează activități de control operativ la entitățile aflate în subordinea sa, precum și la operatorii economici aflați sub autoritate, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;
 4. d) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, pentru domeniile sale de responsabilitate;
 5. e) de reprezentare, prin care se asigură, în condițiile legii, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern, inclusiv în privința afacerilor europene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene, în domeniile sale de activitate;
 6. f) de administrare a proprietății statului, prin care se asigură administrarea proprietății publice și private a statului, precum și gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil;
 7. g) de autoritate de stat:
 8. prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniile sale de activitate, precum și al funcționării entităților care își desfășoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;
 9. prin care se asigură respectarea exigențelor privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale.
 10. h) de coordonare, la nivel național, în colaborare cu celelalte autorități competente, a activităților privind relațiile economice internaționale, fluxurile comerciale și cooperarea economică, în domeniile aflate în responsabilitate;
 11. i) de absorbție a fondurilor acordate de Uniunea Europeană, în domeniile aflate în responsabilitatea sa;

Ministerul Energiei este desemnat să exercite calitatea de:

 1. autoritate competentă în domeniul soluționării alternative a litigiilor, prin art 3 alin (1) lit i din Ordonanţa nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, cu modificările și completările ulterioare;
 2. autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.938/2017 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranţei furnizării de gaze şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 prin art. 102 lit. l) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2005/89/CE;
 4. autoritate competentă pentru coordonarea, constituirea, menţinerea, controlul şi supravegherea stocurilor minime de ţiţei şi produse petroliere, potrivit art. 2 lit. ac) din Legea nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere;
 5. autoritate competentă care asigură participarea, elaborează şi fundamentează poziţiile României în procesul de negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate;
 6. autoritate competentă, desemnată la nivel naţional, responsabilă cu facilitarea şi coordonarea procedurii de autorizare a proiectelor de importanţă naţională, precum şi a celor de interes comun privind reţeaua de transport gaze naturale, potrivit prevederilor art. 2 lit. b) din Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale;
 7. autoritate competentă la nivel naţional responsabilă de facilitarea şi coordonarea procedurii de autorizare pentru proiectele de importanţă naţională, precum şi pentru proiectele de interes comun privind reţeaua electrică de transport, conform art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 120/2019 privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor şi implementarea proiectelor de importanţă naţională privind reţeaua electrică de transport.

Principiile care stau la baza activității Ministerului Energiei sunt următoarele:

 1. a) coerență, stabilitatea și predictibilitatea în domeniile sale de responsabilitate;
 2. b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;
 3. c) întărirea autorității instituției;
 4. d) perfecționarea managementului fondurilor publice;
 5. e) transparența activității în toate domeniile sale de activitate;
 6. f) colaborarea cu partenerii sociali;
 7. g) asigurarea unui climat concurențial în domeniile coordonate.

În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Energiei exercită, în domeniile sale de activitate, următoarele atribuții generale, în conformitate cu reglementările în vigoare:

 1. iniţiază, elaborează şi promovează proiecte de acte normative, coordonează şi controlează aplicarea acestora în domeniile coordonate şi avizează proiectele de acte normative ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu impact în domeniile din responsabilitatea sa;
 2. fundamentează, elaborează şi propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcţionării sale şi urmăreşte execuţia bugetului, proiectarea şi realizarea investiţiilor pentru activităţile din domeniile de activitate;
 3. asigură administrarea proprietăţii statului în domeniile coordonate, în condiţiile legii;
 4. participă la fundamentarea şi la elaborarea strategiei şi a programului de reforme economico-sociale ale Guvernului, fundamentează, promovează şi asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniile sale de activitate;
 5. elaborează politici publice privind creşterea economică din domeniile coordonate;
 6. iniţiază, negociază şi participă, din împuternicirea Guvernului, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenţii ori acorduri, pentru domeniile coordonate;
 7. încheie tratate internaţionale sau iniţiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte;
 8. încheie documente de cooperare internaţională care nu sunt guvernate de dreptul internaţional cu autorităţi având competenţe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terţe, respectiv organizaţii internaţionale, în domeniile de responsabilitate;
 9. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale conform atribuţiilor pe domeniile de activitate, asigură reprezentarea pe plan intern şi internaţional în domeniile sale de activitate;
 10. sprijină activitatea asociaţiilor profesionale, patronale şi sindicale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ existent;
 11. asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile, în problemele specifice domeniului;
 12. elaborează, actualizează şi implementează permanent sistemul informatic în domeniile coordonate;
 13. asigură îndeplinirea, în domeniul de competenţă, a obligaţiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte transpunerea şi/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii, implementarea şi monitorizarea aplicării acestora;
 14. gestionează resursele financiare în domeniile coordonate şi controlează modul de utilizare a acestora;
 15. asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea cerinţelor Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi ale Uniunii Europene, în domeniile de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii;
 16. realizează activităţi de control operativ la operatorii economici din domeniile de competenţă, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;
 17. colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul său;
 18. organizează seminare şi cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniile coordonate;
 19. asigură implementarea obligaţiilor derivând din implementarea Strategiei naţionale anticorupţie;
 20. elaborează şi monitorizează procesul de soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de informaţii publice, care se înscriu în sfera sa de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;
 21. elaborează legislaţia în domeniul ajutorului de stat pentru domeniile de responsabilitate şi notifică ajutorul de stat pentru care ministerul are calitatea de furnizor de ajutor de stat;
 22. eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în condiţiile legii;
 23. asigură implementarea şi managementul proiectelor şi programelor în domeniile sale de responsabilitate;
 24. iniţiază, propune, implementează, coordonează şi monitorizează acţiuni în domeniul reducerii barierelor administrative în domeniul său de activitate;
 25. elaborează studii şi sinteze referitoare la evoluţia în domeniile coordonate şi urmăreşte implementarea concluziilor derivate din acestea;
 26. administrează participaţiile statului, împuternicindu-i pe reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor să acţioneze pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei economice a operatorilor şi pentru restructurarea şi pregătirea acestora pentru privatizare, în scopul îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea sa de instituţie publică implicată în privatizare şi din calitatea de acţionar al statului la operatorii economici aflaţi sub autoritatea acestuia;
 27. desfăşoară activităţile de privatizare şi postprivatizare, în condiţiile legii;
 28. asigură pregătirea societăţilor pentru privatizare, stabileşte metodele de privatizare şi realizează privatizarea, prin oricare din metodele permise de lege şi în condiţiile actelor normative aplicabile;
 29. monitorizează, potrivit legii, aplicarea măsurilor pe perioada de administrare specială şi supraveghere financiară a operatorilor economici cu capital de stat şi a filialelor acestora;
 30. asigură aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi finanţarea cheltuielilor aferente acestei activităţi din bugetul activităţii de privatizare;
 31. preia active sau active funcţionale, inclusiv prin procedura de dare în plată, în scopul valorificării acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Valorificarea activelor se poate realiza prin, dar fără a se limita la vânzare, închiriere, majorarea capitalului social al unor societăţi. În cazul în care activele sunt preluate prin procedura de dare în plată în scopul stingerii unor creanţe bugetare, acestea pot fi date în administrarea unor instituţii publice, prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii;
 32. derulează activităţile de atragere de investiţii la operatorii economici aflaţi sub autoritatea sa;
 33. înfiinţează, în condiţiile legii, societăţi cu capital de stat, în România şi în străinătate, şi asigură cheltuielile legate de această operaţiune din bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare.

În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Energiei, exercită, în principal, următoarele atribuții specifice, în conformitate cu reglementările în vigoare:

 1. elaborează în domeniile coordonate strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung și soluții de reformă,
 2. centralizează și prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană, precum și a informațiilor și datelor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.964/95 al Consiliului din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării importurilor și livrărilor de țiței în cadrul Comunității, a Deciziei Consiliului din 22 aprilie 1999 privind o procedură comunitară și de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu țiței și asupra prețurilor de consum ale produselor petroliere și a Deciziei Comisiei din 26 iulie 1999 de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare și de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu țiței și a prețurilor de consum ale produselor petroliere, cu modificările ulterioare;
 3. acordă certificate de recunoaștere și desemnare ca organisme de inspecție tehnică a unor operatori economici, pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili, în baza prevederilor legale;
 4. urmărește realizarea sarcinilor ce îi revin din Planul național de gestiune a deșeurilor;
 5. evaluează capacitatea operatorilor economici de aplicare a legislației Uniunii Europene;
 6. stabilește și asigură aplicarea măsurilor de management al situațiilor de urgență și de protecție civilă în domeniul de competență, precum și de identificare, desemnare și protecție a obiectivelor de infrastructură critică naționale și europene din domeniile coordonate;
 7. întocmește și prezintă informări, rapoarte și propuneri de activități specifice domeniilor coordonate;
 8. participă în comisiile și grupurile de lucru interministeriale și interguvernamentale privind protecția infrastructurii critice din domeniile coordonate;
 9. participă în comisiile și grupurile de lucru care reprezintă Guvernul României în organismele internaționale, a căror activitate vizează cooperarea internațională în domeniul apărării și securității, managementul situațiilor de urgență, de protecție civilă și de protecție a infrastructurii critice europene din domeniul de competență;
 10. realizează și gestionează baza de date și sistemul informațional din domeniile de activitate, participând la sistemul informațional național și internațional;
 11. negociază direct sau participă la negocierea și la încheierea de tratate, acorduri și alte înțelegeri internaționale cu caracter economic din domeniile coordonate;
 12. asigură protecția informațiilor clasificate, prevenirea și combaterea terorismului, implementarea cerințelor Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și Uniunii Europene în domeniul de competență, prin activități specifice, în condițiile legii;
 13. elaborează politici și reglementări, implementează și controlează politica de securitate a instalațiilor din industrie și de reciclare a materialelor și urmărește aplicarea acestora;
 14. sprijină mediul economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice și în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenți;
 15. inițiază și dezvoltă noi proiecte prin utilizarea dotărilor industriale ale operatorilor economici aflați în portofoliul ministerului;
 16. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internațională, care se desfășoară în țară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;
 17. urmărește mediatizarea și aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în care sunt prevăzute acțiuni de cooperare economică internațională la care ministerul este parte;
 18. acționează pentru atragerea instituțiilor financiare internaționale, a unor investitori străini și români, pentru realizarea unor proiecte și programe naționale, regionale ori internaționale de interes pentru România;
 19. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile și convențiile internaționale bilaterale și multilaterale în domeniul de competență la care România este parte;
 20. colaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administrației publice, la elaborarea și implementarea politicilor și programelor de cercetare, inovare și transfer de tehnologie în domeniile de activitate;
 21. acordă asistența de specialitate firmelor românești și străine în domeniile sale de competență;
 22. desemnează organisme de inspecție, laboratoare de încercări sau organisme de certificare pentru eșantionare a combustibililor lichizi și asigură controlul respectării legislației referitoare la limitarea conținutului de sulf din combustibilii lichizi;
 23. desemnează și notifică organismele de evaluare a conformității în domeniile de competență;
 24. promovează scheme de ajutor de stat în domeniile energetic și al resurselor energetice, precum și orice alte scheme de ajutor de stat ]n domeniile de competență;
 25. aplică schema de ajutor de stat privind exceptarea parțială a industriei energo-intensive de la contribuția promovării energiei electrice din surse regenerabile de energie;
 26. elaborează strategia energetică națională, politica energetică și asigură ducerea la îndeplinire a acesteia, potrivit prevederilor art. 6 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
 27. elaborează în domeniul resurselor minerale energetice strategii de dezvoltare durabilă pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă privind evoluţia sectorului minier şi atragerea investitorilor;
 28. centralizează şi prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană şi alţi finanţatori, din domeniul resurselor minerale energetice;
 29. elaborează politici publice privind creşterea economică din domeniul resurselor minerale energetice;
 30. îndeplineşte atribuţii de minister de resort în conformitate cu Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 31. iniţiază, negociază şi participă, din împuternicirea Guvernului, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenţii ori acorduri, pentru domeniul resurselor minerale energetice;
 32. întocmeşte şi prezintă informări, rapoarte şi propuneri de activităţi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, specifice domeniului resurselor minerale energetice;
 33. participă în comisiile şi grupurile de lucru interministeriale şi interguvernamentale privind managementul situaţiilor de urgenţă și infrastructura critică naţională din domeniile coordonate;
 34. în domeniul protecţiei consumatorilor îndeplineşte rolul, funcţiile şi atribuţiile în calitate de autoritate competentă şi punct unic de contact cu Comisia Europeană decurgând din atribuţiile stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, cu modificările ulterioare;
 35. elaborează strategia energetică naţională, politica energetică şi asigură ducerea la îndeplinire a acesteia, potrivit prevederilor art.6 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 36. elaborează, potrivit legii, acte normative sau administrative în domeniul ajutorului de stat sau de minimis, potrivit art. 3 alin. (4) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;
 37. elaborează studii şi sinteze referitoare la evoluţia şi la ajustarea structurală a industriilor energetică şi extractivă în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii minelor nr. 85/2003 , cu modificările şi completările ulterioare;
 38. emite actul de autorizare în privința lucrărilor offshore conform prevederilor Legii nr. 256/2018privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore;
 39. promovează și facilitează, împreună cu ANRE, cooperarea dintre operatorii de transport și de sistem la nivel regional, inclusiv în ceea ce privește aspectele transfrontaliere, cu scopul de a crea o piață internă competitivă a gazelor naturale care se bazează pe principiile de transparență, concurență, nediscriminare, solidaritate și securitate, în vederea asigurării consumului de gaze naturale pentru consumatorii finali în condiții de continuitate și siguranță; această cooperare acoperă zonele geografice definite în conformitate cu art. 12 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005, precum și alte zone geografice;
 40. gestionează bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, implementarea, monitorizarea și punerea în aplicare a investițiilor din Planul național de investiții potrivit art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2015;
 41. stabilește și asigură aplicarea măsurilor de management al situațiilor de urgență și de protecție civilă în domeniile energetic și resurselor energetice, precum și de identificare, desemnare și protecție a obiectivelor de infrastructuri critice naționale și europene din domeniile energetic și resurselor energetice, în condițiile legii, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul național de management al situațiilor de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea 18/2011;
 42. coordonează activitatea de producere a energiei electrice și de dezvoltare de proiecte pentru operatorii economici aflați sub autoritatea ministerului, potrivit prevederilor Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
 43. urmărește situația stocurilor de siguranță ale Sistemului electroenergetic național privind resursele primare de energie, potrivit prevederilor art. 6 lit. p) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
 44. informează autoritatea competentă de mediu privind aplicarea de către operatorii economici din sectorul energetic a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale transpusă prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
 45. îndeplinește atribuțiile de organism intermediar pentru energie, conform acordului de delegare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional sectorial “Creșterea competitivității economice”, respectiv pentru Programul operațional “Infrastructură mare” în baza art. 3 lit. i) și art. 4 lit. m) din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 și al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităților implicate în sistemul de management și control al fondurilor europene, structurale și de investiții 2014-2020;
 46. asigură întâlniri periodice cu reprezentanți ai autorităților administrației publice locale și cu operatori economici din domeniile energetic și al resurselor energetice, cu privire la aplicarea prevederilor legale potrivit Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
 47. exercită calitatea de autoritate concedentă privind concesionarea în sectorul energiei electrice, cu excepția activelor rețelei electrice de transport și a terenurilor pe care aceasta este amplasată, potrivit prevederilor art. 6 lit. g) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
 48. avizează documentația pentru obținerea licențelor din domeniul resurselor energetice, potrivit art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, și art. 47 lit. j) teza finală din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 49. asigură punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1.364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009;
 50. asigură punerea în aplicare a Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului, respectiv derularea contractelor de prestare de servicii pentru eșantionarea benzinei și motorinei, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 311/2018;
 51. centralizează, prelucrează și transmite către Comisia Europeană informațiile și datele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.964/95 al Consiliului din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării importurilor și livrărilor de țiței în cadrul Comunității, a Deciziei Consiliului din 22 aprilie 1999 privind o procedură comunitară și de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu țiței și asupra prețurilor de consum ale produselor petroliere și a Deciziei Comisiei din 26 iulie 1999 de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare și de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu țiței și a prețurilor de consum ale produselor petroliere, cu modificările ulterioare;
 52. stabilește și ajustează prețul pentru serviciile de calificare, depozitare şi procesare a octoxidului de uraniu, precum şi prețul dioxidului de uraniu furnizate de către Compania Națională a Uraniului – S.A. (CNU), cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, după avizarea de către Consiliul Concurenței a fișei de fundamentare a prețurilor.
 53. gestionează și derulează mecanismul de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, în implementarea Planului național de investiții, precum și în monitorizarea și punerea în aplicare a acestuia, în baza art. 10c din Directiva EU-ETS 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 privind schema de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră în Uniunea Europeană, pentru modernizarea sectorului producției de energie electrică din România, cu respectarea HG 1096/2013, cu modificările și completările ulterioare;
 54. din perspectiva domeniului afacerilor europene: asigură participarea, elaborează și fundamentează pozițiile României în procesul de negociere şi adoptare a inițiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit cadrului normativ privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare și asigură îndeplinirea, în domeniul de competență, a obligațiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește transpunerea și/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii, implementarea şi monitorizarea aplicării acestora”;
 55. din perspectiva dreptului tratatelor: încheie tratate internaționale la nivel departamental sau inițiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeana și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte și încheie documente de cooperare internațională care nu sunt guvernate de dreptul internațional cu autorități având competențe echivalente din state membre UE sau state terțe, respectiv organizații internaționale, în domeniile de responsabilitate;
 56. asigură administrarea proprietăţii publice din domeniul energetic, în baza art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 57. fundamentează, elaborează şi propune proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare, potrivit Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;
 58. gestionează bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare conform art. 51 din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 59. gestionează contravaloarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, implementează, monitorizează şi pune în aplicare investiţiile din Planul naţional de investiţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii;
 60. monitorizează, împreună cu Consiliul Concurenţei, nivelul de acordare a ajutoarelor de stat din domeniul resurselor minerale energetice în conformitate cu deciziile Comisiei Europene;
 61. elaborează politica de eficienţă energetică în sectorul de producţie a energiei electrice, în vederea creşterii eficienţei în utilizarea combustibililor şi energiei, potrivit art. 4 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
 62. îndeplineşte atribuţiile de organism intermediar pentru energie, conform acordului de delegare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de management;
 63. transpune, implementează, monitorizează aplicarea legislaţiei Uniunii Europene în domeniile coordonate şi asigură desfăşurarea activităţilor de către partea română în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, în domeniile energetic şi al resurselor energetice;
 64. asigură participarea şi elaborează poziţiile României în procesul de negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit legislaţiei în vigoare;
 65.             asigură întâlniri periodice cu reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale şi cu operatori economici din domeniile energetic şi al resurselor energetice, cu privire la aplicarea prevederilor legale potrivit Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
 66. asigură promovarea resurselor regenerabile de energie, potrivit art. 13 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 67. iniţiază sau avizează programe de refacere ecologică a zonelor afectate, a zonelor miniere, urmărind realizarea măsurilor de protecţie a mediului;
 68.  asigură implementarea şi managementul programelor de refacere ecologică;
 69. coordonează activitatea de monitorizare postimplementare a programelor de închidere a minelor și refacerea mediului.

În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Energiei, colaborează, în condițiile legii, cu celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte organisme și instituții publice.

În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Energiei, este autorizat:

 1. a) să dea unităților aflate în subordine sau sub autoritate, ca urmare a controlului, dispoziții obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;
 2. b) să ia măsuri pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege în competența sa;
 3. c) să încheie protocoale de schimb de informații și documente, precum și de colaborare cu ministere, instituții publice și cu alte organizații, potrivit competențelor atribuite;
 4. d) să emită și să revoce, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, în condițiile legii, acte administrative sub forma autorizațiilor, licențelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitanților organizarea și/sau desfășurarea unei anumite activități;
 5. e) să inițieze și să supună aprobării Guvernului, în condițiile legii, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici aflați în subordinea sau sub autoritatea sa;
 6. f) să stabilească orice alte măsuri, în condițiile prevăzute de lege;

Pentru operatorii economici aflaţi sub autoritatea sa, Ministerul Energiei exercită, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţiile de instituţie publică implicată şi, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, competenţele de autoritate publică tutelară;

Ministerul Energiei  îndeplineşte atribuţiile în calitate de instituţie publică implicată privind exercitarea calităţii de acţionar al statului privind administrarea, restructurarea, privatizarea, reorganizarea şi, după caz, lichidarea societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi a altor societăţi din domeniul producţiei, distribuţiei şi furnizării energiei electrice şi termice, precum şi din domeniul exploatării, prelucrării şi valorificării resurselor minerale energetice: cărbune, uraniu, ţiţei şi gaze naturale, nominalizate în anexa nr. 2, precum şi a filialelor acestora în condiţiile prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 şi în această calitate:

 1. a) administrează participaţiile statului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împuternicindu-i pe reprezentanţii săi în adunările generale ale acţionarilor să acţioneze pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei economice a acestor societăţi şi companii, pentru restructurarea şi pregătirea lor pentru privatizare, după caz;
 2. b) desfăşoară activităţi de privatizare, potrivit legii, precum şi activităţi de monitorizare a modului de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare în cadrul activităţii de postprivatizare;

Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale Ministerul Energiei, poate solicita pe bază de protocol de la celelalte autorități ale administrației publice, instituții publice și operatori economici, de la instituții de credit și de la alte persoane, în condițiile legii, datele și informațiile necesare în vederea realizării atribuțiilor, cu păstrarea confidențialității acestora.

 

BVBStiri BVB

AAGES S.A. (AAG) (20/09/2021)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 13-17 septembrie 2021

SOCEP S.A. (SOCP) (20/09/2021)

Neintrunire cvorum AGA O&E 20.09.2021

ELECTROARGES SA (ELGS) (20/09/2021)

Numire Reprezentant Permanent Administrator

Turbo Long on Volkswagen AG Vorzuge (RCVWTL1) (20/09/2021)

Reluare tranzactionare - ora 13:05 - Notificare Raiffeisen Centrobank AG modificare limita variatie

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (20/09/2021)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 13-17 septembrie 2021