Update articol:

Proiect: “Interconectarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale din România cu sistemul similar de transport gaze naturale din Republica Serbia, inclusiv alimentare cu energie electrică, protecţie catodică şi fibră optică” – proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

Guvernul vrea să declare proiectul de investiții “Interconectarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale din România cu sistemul similar de transport gaze naturale din Republica Serbia, inclusiv alimentare cu energie electrică, protecţie catodică şi fibră optică” ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern.

Se desemnează Ministerul Economiei, Energiei  și Mediului de Afaceri ca autoritate competentă responsabilă de facilitarea şi coordonarea procedurii de autorizare pentru proiectul “Interconectarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale din România cu sistemul similar de transport gaze naturale din Republica Serbia, inclusiv alimentare cu energie electrică, protecţie catodică şi fibră optică”.

Prin această interconectare se va asigura curgerea bidirecțională a gazelor din România spre Republica Serbia și invers. Realizarea interconectării între cele două sisteme de transport gaze naturale duce la creșterea lichidității transfrontaliere, promovează accesul transparent și nediscriminatoriu al participanților la piața gazieră, la rețelele lor de transport, potrivit notei de fudamentare a proiectului .

Implementarea proiectului într-o zonă situată spre extremitatea sistemului de transport gaze din România va conduce la îmbunătăţirea alimentării cu gaze a acesteia, cât şi a Republicii Serbia, mai ales pe timpul iernii când cresc consumurile şi scade presiunea în sistem.

Norta de fundamentare precizează: “Prin implementarea acestui proiect se diminuează consecinţele unor întreruperi în alimentarea cu gaze în situaţii de criză. Aceste consecinţe se reflectă în general asupra grupurilor vulnerabile de consumatori, consumatorii casnici, cei care furnizează servicii sociale cum ar fi asistenţa medicală sau îngrijirea copiilor, activităţi educative cât şi activitatea economică a zonei.

Dependentă de o singură sursă de gaze naturale, Republica Serbia poate resimți efectele unei potenţiale situaţii de criză ca urmare a unei posibile sistări a gazelor naturale din partea statelor furnizoare. O astfel de situaţie generează trecerea la combustibili fosili (cărbuni, păcură, lemne, etc.), utilizarea acestora determinând creşterea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu efect poluant semnificativ.

Dezvoltarea acestui culoar de transport are în vedere și asigurarea îmbunătățirii alimentării cu gaze a regiunii de Vest a României, întrucât după punerea în funcțiune a conductei BRUA, din conducta de interconectare, se va putea livra în SNT în anumite condiții o cantitate de gaze naturale necesară pentru îmbunătăţirea și flexibilitatea aprovizionării cu gaze a zonei de Vest a României.

La nivel internațional, național şi local, au fost identificate potenţiale beneficii si avantaje generate de implementării Proiectului, precum:

 • Creşterea siguranței alimentării cu gaze a zonei de Vest a României şi a Republicii Serbia, prin acces la noi surse de gaze;
 • Asigurarea unui nou culoar de transport a gazelor naturale, modernizat cu o capacitate tehnică superioară celei prezente, care determină stimularea competiţiei pe piaţa internă de gaze, diversificarea structurii ofertei, cu potențiale efecte competitive a preţului gazelor naturale;
 • Întărirea rolului de ţară care poate să ofere siguranță energetică în regiune;
 • Asigurarea posibilităţior fizice de curgere bidirecțională a gazelor pe conducta de interconectare Petrovaselo – Comloșu Mare și asigurarea parametrilor tehnico-economici solicitați de Republica Serbia în punctul de interconectare Comloșu Mare.
 • Asigurarea unui necesar suplimentar de consum a gazelor naturale, ca urmare a dezvoltărilor socio – economice preconizate în următorii 30 ÷ 40 ani;
 • Dezvoltarea sistemului naţional de transport gaze naturale;
 • Investiţii semnificative în România;
 • Creşterea siguranței în exploatare şi operare a Sistemului Național de Transport a Gazelor Naturale;

Soluția optimă constructivă, rezultată în urma analizelor și simulărilor în operarea Sistemului de Transport, a  ţinut cont de estimările de consum din zonele vizate, de posibilităţile de livrare a gazelor din sursele actuale şi/sau viitoare cât şi de cerințele privind parametrii tehnici necesari, în condiţiile asigurării siguranței în operare. Astfel, realizarea proiectului în condițiile menţionate, presupune construirea următoarelor obiective:

 1. Conductă de transport gaze naturale Petrovaselo – Comloșu Mare în lungime totală de 85,56 km, cu diametrul DN 600 şi presiunea 63 bar, amplasată pe teritoriul administrativ al județului Timiș;
 2. Stație de Măsurare Gaze naturale comercială, amplasată pe teritoriul administrativ al comunei Comloșu Mare, județul Timiș;

Conducta de transport va traversa 12 unități administrativ -teritoriale de pe raza județului Timiș, respectiv orașul Recaș și comunele Remetea Mare, Giarmata, Pișchia, Sînandrei, Orțișoara, Satchinez, Biled, Șandra, Lenauheim, Gottlob și Comloșu Mare. Terenul afectat de lucrările propuse face parte din domeniul public și/sau privat al unităților administrativ – teritoriale, sau este proprietate privată a persoanelor fizice și / sau  juridice.

Conform certificatului de urbanism, categoria de folosință actuală a terenurilor este agricolă (arabil, pășuni, fânețe, vii, livezi), neagricolă (ape, canale), zone aferente căilor de comunicații rutiere (autostradă, drumuri naționale, județene, comunale, de expolatare) și feroviară.

Cadrul legal pentru accesul în teren, acordul proprietarilor de teren și dreptul de uz pentru asigurarea funcționării este reglementat de Legea nr.123/2012 – Legea energiei electrice și a gazelor naturale cu modificările și completările ulterioare.

Suprafața totală estimată a fi ocupată pentru realizarea obiectivului este de 174,0419 ha, după cum urmează:

Suprafața estimată a fi ocupată definitiv este de 1,0596 ha;

Pe traseul conductei, alimentarea cu energie electrică se va realiza în regim trifazat, puterea instalată fiind de 4 kW , respectiv 8 kW .

Alimentarea cu energie electrică a stațiilor de robinete se va realiza din linii electrice existente  aprținând operatorului rețelei de distribuție a energiei electrice.

Obiectivele de pe traseul conductei se alimentează cu energie electrica trifazată.

Alimentarea cu energie electrică este necesară pentru automatizarea obiectivelor de pe treseul conductei, supravegherea la efracție și incendiu a acestora , transmisia de date.

De asemenea, pe tot traseul conductei se va monta un sistem de supraveghere prin fibră optica, a pierderilor de gaze și a săpaturilor neautorizate .Pentru protejarea conductei la coroziune este necesară montarea de stații de protecție catodică care vor fi alimentate cu energie electrică.

Vor fi executate nouă alimentări cu energie electrică din linii electrice de 20 kV sau din 0,4 kV funcție de fiecare locație în parte.

Protecția anticorozivă a conductei.

Protectia catodică a conductei se va realiza cu ajutorul a trei stații de protecție catodică amplasate în incinta stațiilor de robinete , respectiv Petrovaselo, SR Hodoni, stația măsurare gaze (SMG) Comloșu Mare.

Priza anodică aferentă stației de protecție catodică este de adâncime.

Priza anodică se va amplasa la o distanță de 100 m de conductă.

Monitorizarea protectiei catodică se face prin intermediul prizelor de potențial amplasate pe traseul conductei. Se vor amplasa un număr de 138 prize de potențial: 65 prize de potențial simple cu o bornă, 31 prize de potențial montate la îmbinări electroizolante monobloc, 2 prize de potențial pentru transmisie de date, 12 prize de potențial cu dispozitiv de protecție, 17 prize de potențial cu anozi de zinc, 11  prize de potențial cu anozi de zinc si dispozitiv de protecție.

Fibra optică.

Cablul de fibră optică se montează pe traseul conductei și are următoarele funcțiuni :

-securizare și detecție pe toată lungimea conductei a oricăror încercări de intruziune și săpături neautorizate. Distanța laterală de detecție față de actul conductei este de 10m- 15m;

-sesizarea pierderilor de gaze  pe traseul conductei

-achiziție date și comenzi dinspre și spre :

 • cantitățile de gaze măsurate în SMG Comloșu Mare;
 • stațiile de lansare/primire godevil;
 • stațiile de protecție catodică;
 • punctele de măsurare a potențialului conductă- sol
 • stațiile de robinete (inclusiv transmiterea de date privind efracția și incendiul)   

Prin evaluările actuale ale posibilităților de coordonare în implementare ale proiectului, cu cel derulat pe teritoriul Republicii Serbia şi, în corelare cu accesul la resursele din off-shore Marea Neagră, se estimează un termen de punere în funcțiune comun, respectiv anul 2020.

Structura de Finanţare

Programul de Dezvoltare / Investiții al TRANSGAZ, prevede în următorii zece ani, în ansamblul său, lucrări aferente Sistemului Național de Transport al Gazelor Naturale (SNTGN), a căror valoare este estimată la 1,9 mld. Euro.

Finanţarea se va asigura de către TRANSGAZ din surse proprii, cât și surse atrase prin creditări de la Instituțiile Financiar-Bancare, a căror ofertă se va analiza de la caz la caz.

Conform politicii de finanțare prezentate în Programul de Dezvoltare, TRANSGAZ estimează o co-finanțare a  proiectelor de investiții strategice în proporție de 35% din surse proprii și 65% din surse atrase: fonduri împrumutate de la instituții financiar-bancare, emisiuni de obligațiuni.

Ținând cont de aspectele menţionate mai sus, precum și de faptul că realitatea, corectitudinea și legalitatea datelor și informațiilor prezentate în prezenta notă revine SNTGN Transgaz S.A, implementarea în timp util a Proiectului devine imperios necesară.

Pentru aplicabilitatea prevederilor Legii 185/2016 este necesară încadrarea acestui proiect în categoria proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale astfel cum acestea sunt definite la art. 2 alin. (1) lit. m) din lege:

 • proiectele în domeniul gazelor naturale declarate ca fiind de importanţă naţională prin hotărâre a Guvernului, precum şi
 • proiectele de interes comun în domeniul gazelor naturale, stabilite prin regulamente europene.

Declararea prin Hotărâre a Guvernului a proiectului de investiții ca fiind de importanță națională în domeniul gazelor naturale are ca finalitate juridică faptul că acest statut conferă respectivului proiect protecția juridica a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări pril Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, fiiind considerat de siguranță și securitate națională.

De asemenea, inițiatorul proiectului beneficiază de toate derogările si facilitățile prevăzute de Legea nr.185/2016 din 20 octombrie 2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, în ceea ce privește drepturile asupra terenurilor afectate de lucrările de construire a conductei, cu respectarea procedurii obligatorii prevăzute de lege pentru a asigura celeritate în derularea etapelor de obținere a avizelor/autorizațiilor.

Reglementările promovate prin acest act normativ au impact asupra reducerii termenelor de implementare a proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale şi asigură dezvoltarea infrastructurii energetice din România.

Potrivit dispozițiilor art. 125 alin. (1) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată, ”activitatea de transport al gazelor naturale constituie serviciu public de interes naţional”, iar în baza prevederilor art. 125 alin (4) ”lucrările de dezvoltare, reabilitare, modernizare, exploatare şi întreţinere a obiectivelor/sistemelor de transport al gazelor naturale sunt lucrări de utilitate publică”.

 

BVBStiri BVB

MECANICA FINA SA (MECE) (17/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (17/09/2021)

Functionarea Unitatii 1 la putere redusa

EB EBS TURBO SHORT 0,1/44,5/44 (EBEBSTS35) (17/09/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 20 si 21 Septembrie 2021

ROMCAB SA (MCAB) (17/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

EB EBS TURBO SHORT 0,1/44,5/44 (EBEBSTS35) (17/09/2021)

Suspendare tranzactionare - 16:36 - Notificare Erste Group Bank AG - atingere bariera