Update articol:
Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii

Proiect: Termenul maxim de finalizare și punere în funcțiune a investițiilor finanțate nerambursabil din fondurile PNI se prelungeşte până la data de 30 iunie 2021

Termenul maxim de finalizare și punere în funcțiune a investițiilor finanțate nerambursabil din fondurile PNI, în sensul prelungirii acestuia de la 31.12.2020 până la data de 30.06.2021, potrivit unui Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii.

Alte schimbări prin acest act normativ sunt:

– perioada de eligibilitate a cheltuielilor în ceea ce privește perioada de realizare a acestora, în sensul prelungirii perioadei până la data de 31.07.2021, corelat cu prelungirea termenului de finalizare și punere în funcțiune a investițiilor finanțate nerambursabil din fondurile PNI;

– durata Contractelor de finanțare, în sensul prelungirii acesteia, coroborată cu prelungirea termenului de finalizare și punere în funcțiune a investițiilor finanțate nerambursabil din fondurile PNI;

– termenul maxim de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente investițiilor, în sensul prelungirii acestuia de la 30.06.2021 la 31.12.2021, corelat cu prelungirea termenului de finalizare și punere în funcțiune a investițiilor finanțate nerambursabil din fondurile PNI;

– termenul maxim de plata a penalității/ sumei considerate necuvenite ca urmare a neîndeplinirii, la punerea în funcțiune a investițiilor, a indicatorilor tehnici de performanță prevăzuți în contractul de finanțare,

ceea ce va permite finalizarea investițiilor aflate în derulare și respectiv creșterea capacității de producere a energiei electrice și atingerea într-o măsură mai mare a dezideratelor respectiv, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi modernizarea producţiei de energie electrică din România.

Aplicarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, respectă regulile ajutorului de stat şi nu influenţează mediul concurenţial.

Nota de fundamentare a proiectului precizează:

“Prin Decizia Comisiei C(2012) 4564 final din 06.07.2012, privind cererea în temeiul articolului 10c alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de a acorda alocări tranzitorii cu titlu gratuit în scopul modernizării producţiei de energie electrică, notificată de România, Comisia Europeană – DG Climate Action a autorizat Aplicația României pentru alocare tranzitorie cu titlu gratuit de certificate de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, în conformitate cu articolul 10c alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE revizuită.

Prin Decizia Comisiei C(2012) 8776 final din 05.12.2012 privind Ajutorul de stat  SA.34753 (2012/N) – România privind alocarea tranzitorie şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică în conformitate cu articolul 10c din Directiva ETS, Comisia Europeană – DG Competition a informat în legătură cu Aplicația României, că ajutorul acordat în cadrul sistemului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit de certificate de emisii de gaze cu efect de seră este compatibil cu piața internă și a decis că nu sunt obiecțiuni la măsura notificată.

În baza acestor două Decizii ale Comisiei Europene, precum şi în baza art. 60 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii (,,H.G. nr. 1096/2013”), care a fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2015, prin Hotărârea Guvernului nr. 770/2015, Hotărârea Guvernului nr. 550/2016 și Hotărârea Guvernului nr. 378/2020.

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii (,,O.U.G. nr. 30/2015”), a fost creat cadrul legal şi instituţional care să asigure monitorizarea și punerea în aplicare a investiţiilor din Planul naţional de investiţii în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate de România prin Aplicația României pentru alocare tranzitorie cu titlu gratuit de certificate de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, în conformitate cu articolul 10c alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE revizuită.

În conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2015, Ministerul Energiei, în prezent Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, gestionează contravaloarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (,,certificate GES”) alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, implementarea Planului naţional de investiţii, precum și monitorizarea și punerea în aplicare a investiţiilor din Planul naţional de investiţii (,,PNI”).

În aplicarea prevederilor art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013 au fost elaborate și aprobate prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 1277/30.10.2015, Procedurile privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile („Proceduri PNI”), care au fost publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 842bis/2015, Partea I.

Operatorii care dețin instalațiile prevăzute în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013 primesc alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2013 – 2020 și plătesc, potrivit prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013, contravaloarea acestor certificate într-un cont deschis în acest scop, pe numele autorității finanțatoare.

Din veniturile obținute prin plata contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, pot fi finanțate nerambursabil, în procent de 25% din valoarea cheltuielilor eligibile, proiectele de investiții pentru producătorii de energie din sectorul energetic românesc cuprinse în PNI (Anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013), care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi modernizarea producţiei de energie electrică din România.

Finanțarea nerambursabilă din contul de disponibil privind venituri din vânzarea certificatelor GES se face în baza contractului de finanțare, iar plățile se efectuează ex-post, în baza documentelor justificative care însoțesc cererile de rambursare.

Situația actuală a Planului Național  de Investiții și a Contului PNI

A.Situația actuală a implementării Planului Național  de Investiții

Până în prezent, din cele 29 de investiții, cuprinse în Planul național de investiții (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului  nr.1096/2013), au fost încheiate patru contracte de finanțare:

  1. Contractul de finanțare nr. 1/2016 pentru investiția ,,Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 7, pe lignit” – Sucursala Electrocentrale Ișalnița, încheiat între Ministerul Energiei și Societatea Complexul Energetic Oltenia SA. Valoarea finanțării nerambursabile: 33.556.675 lei.
  2.  Contractul de finanțare nr. 2/2016 pentru investiția ,,Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 4, de 330MW, pe lignit” – Sucursala Electrocentrale Rovinari,  încheiat între Ministerul Energiei și Societatea Complexul Energetic Oltenia SA. Valoarea finanțării nerambursabile: 61.325.000 lei.
  3. Contractul de finanțare nr. 3/2016 pentru investiția ,,Ciclu combinat cu turbină pe gaz” – CECC Brazi, încheiat între Ministerul Energiei și Societatea OMV Petrom S.A.. Valoarea finanțării nerambursabile: 408.425.048,10 lei.
  4. Contractul de finanțare nr. 4/2017 pentru investiția ,,Ciclu combinat cu turbine pe gaz- Iernut” –  încheiat între Ministerul Energiei și SNGN Romgaz S.A.. Valoarea finanțării nerambursabile: 320.912.359,0 lei.

Dintre cele patru investiții finanțate din Contul PNI, două sunt finalizate, respectiv investiția de la Rovinari a beneficiarului Complexul Energetic Oltenia S.A. și investiția de la Brazi a beneficiarului OMV Petrom S.A., iar două investiții se află în curs de derulare, respectiv investiția de la Ișalnița a beneficiarului Complexul Energetic Oltenia S.A. și cea de la Iernut a beneficiarului SNGN Romgaz S.A., pentru realizarea unei centrale de 430 MW cu ciclu combinat cu turbine pe gaz, al cărei contract de execuție este unul de tip ”la cheie” (EPC – proiectare, execuție, punere în funcțiune).

Pandemia de COVID-19 a avut un impact major asupra implementării proiectelor aflate în curs de execuție din cauza măsurilor adoptate de către autoritățile române precum și de autoritățile din majoritatea statelor europene și anume: carantina, restricții de călătorie, închiderea frontierelor, limitarea transporturilor de mărfuri neesențiale, etc. Din cauza acestor măsuri excepționale, implementarea proiectelor de investiții a încetinit în ultimele luni, deoarece au început să se producă limitarea mobilității și lipsa materialelor și a echipamentelor. Majoritatea furnizorilor au notificat beneficiarii că, din cauza restricțiilor de mobilitate și a condițiilor dificile de expediere, nu pot respecta termenele inițiale și graficele de implementare.

În cazul investiției de la Iernut, executantul, asocierea Duro Felguera S.A. și S.C. Romelectro S.A. a notificat beneficiarul S.N.G.N. Romgaz cu privire la invocarea clauzei de forță majoră și imposibilitatea respectării obligațiilor contractuale precum și cu privire la obținerea Certificatului de forță majoră de la Camera de Comerț și Industrie a județului Mureș, document care atestă faptul că, în perioada 15.03.2020-15.06.2020, Contractul de lucrări a fost afectat de evenimentul de forță majoră.

De asemenea, Duro Felguera SA, contractorul principal în realizarea investiției de Iernut, s-a confruntat cu problemele financiare interne, apărând astfel divergențe contractuale între Duro Felguera SA, liderul asocierii și General Electric, principalul furnizor de echipamente, divergențe care au avut un impact semnificativ asupra ritmului de execuție a lucrărilor, cu toate că S.N.G.N. Romgaz si-a indeplinit toate obligatiile contractuale de plată;

Având în vedere cele prezentate mai sus, precum și faptul că ambele investiții vor avea un rol important pentru Sistemul Energetic Național, este imperios necesară modificarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 referitoare la termenul maxim de punere în funcțiune a investițiilor finanțate din fondurile PNI, pentru a permite aplicarea în continuare a prevederilor contractelor de finanțare încheiate aferente celor două investiții aflate în curs de realizare respectiv, investiția de la Iernut și cea de la Ișalnița, pentru ca acestea să beneficieze de finanțare nerambursabilă din PNI.

B. Situația actuală a Contului PNI

În perioada 2013-2019, în Contul PNI s-a acumulat suma de 1.616.887.769,87 lei, reprezentând contravaloarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate și plătite. Din acest cont se asigură finanțarea investițiilor cuprinse în PNI, în procent de 25% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investițiilor.

Având în vedere că valoarea totală deja angajată a fi rambursată în baza celor patru contracte de finanțare încheiate este în sumă totală de 824.219.082,10 lei, precum faptul că nu se mai pot încheia alte contracte de finanțare întrucât niciuna dintre investițiile cuprinse în PNI nu mai întrunește condițiile de eligibilitate prevăzute de legislația incidentă, rezultă că la finalul implementării Mecanismului 10c în Contul PNI rămâne un excedent al fondurilor aferente finanțării nerambursabile estimat la această dată la suma de 792.668.687,77 lei.

A fost avută în vedere de către initiator și necesitatea verificării conformității propunerilor de modificare cu prevederile Deciziei Comisiei Europene C(2012)8776 final, în sensul evidențierii unei potențiale modificării a schemei de ajutor de stat autorizată.

Din analiza efectuată a rezultat că nu suntem în prezența modificării vreunui element obligatoriu – parte a deciziei de autorizare, sens în care nu este necesară realizarea unei notificări in acest scop către Comisia Europeana.

Precizăm că poziția inițiatorului este similar cu cea exprimată de Consiliul Concurenței prin adresa nr. 4596/06.04.2020 referitoare la Hotărârea privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii (adoptată de Guvern – H.G. nr. 378/2020).

Din adresa menționată rezultă că Decizia Comisiei C(2012) 8776 final din 05.12.2012 privind Ajutorul de stat  SA.34753 (2012/N) – România privind alocarea tranzitorie şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică în conformitate cu articolul 10c din Directiva ETS nu impune un termen maxim de realizare a investițiilor cuprinse în Planul Național de Investiții”.

BVBStiri BVB

ELECTROAPARATAJ S.A. (ELJ) (20/10/2021)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R)

PROMATERIS S.A. (PPL) (20/10/2021)

Informare Depozitarul Central - structura sintetica la 14.10.2021

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (20/10/2021)

Moody s acorda Companiei ratingul Baa3, perspectiva stabila

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. (PTR) (20/10/2021)

Hotarari AGA O & E - 20 octombrie 2021