Update articol:

Raport – Hotărârile Adunării Generale Ordinare și ale Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor SIF Banat-Crișana din 26 aprilie 2021

SIF Banat-Crișana

Societatea emitentă Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA  (SIF Banat-Crișana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 250 165 | Web www.sif1.ro | Email sifbc@sif1.ro | CIF RO2761040 | Nr. ORC J02 / 1898 / 02.09.1992 | Nr. Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 | Nr. Registru ASF SIIRS PJR09SIIR/020002/02.02.2006 | Codul de identificare a entității juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274  | Capital social 51.542.236,30 lei | Piața reglementată BVB – categoria Premium (simbol: SIF1)


Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 aprilie 2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, (în continuare denumită „SIF Banat-Crișana SA” sau „SIF 1”), cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1898/1992, având codul unic de înregistrare 2761040, atribut fiscal R, numărul din registrul A.S.F. PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, capitalul social subscris și vărsat 51.542.236,30 lei, ținută în data de 26 aprilie 2021 începând cu ora 10:00 (ora României), la prima convocare (denumită în continuare „AGOA”),

Având în vedere:

 • Convocarea pentru AGOA comunicată în 19.03.2021 către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori București, publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1187 din 23.03.2021, cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5633 din 23 martie 2021, cotidianul local Jurnal Arădean nr. 8783 din 22 martie 2021, pe pagina de Internet a SIF Banat-Crișana, (www.sif1.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data 19.03.2021,
 • Actul Constitutiv al SIF Banat-Crișana SA în vigoare la data de 29 aprilie 2020,
 • Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,
 • Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,
 • Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
 • Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Decide asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGOA după cum urmează:

Hotărârea nr. 1:
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 155.770.804 acțiuni, reprezentând 30,27% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,97% din voturile exprimate, aprobă alegerea secretarilor ședinței adunării generale ordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, Eugen Ioan Cristea și Daniela Vasi, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal de ședință al adunării.

Hotărârea nr. 2:
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 155.770.804  acțiuni, reprezentând 30,27% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,97% din voturile exprimate, aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Riviș, Eugen Ioan Cristea, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societății.

Hotărârea nr. 3:
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 155.770.804 acțiuni, reprezentând 30,27% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,97% din voturile exprimate, aprobă situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar 2020, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar.

Hotărârea nr. 4:
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 155.770.804  acțiuni, reprezentând 30,27% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 77,88% din voturile exprimate, aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2020 în următoarea variantă:
Repartizarea sumei de 92.122.406 lei la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare.
Prin aprobarea acestei variante de distribuire a profitului, devine caducă și se elimină de pe ordinea de zi a AGEA din 26/27 aprilie 2021 propunerea de aprobare a unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea reducerii capitalului social (Programul 4), inclusă la punctul 3 al ordinii de zi a acestei adunări.

Hotărârea nr. 5:
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 155.770.804 acțiuni, reprezentând 30,27% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,97% din voturile exprimate, aprobă situațiile financiare consolidate întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar.

Hotărârea nr. 6:
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 155.770.804  acțiuni, reprezentând 30,27% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,97% din voturile exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020.

Hotărârea nr. 7:
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 155.770.804  acțiuni, reprezentând 30,27% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 94,51% din voturile exprimate, aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru anul 2021.

Hotărârea nr. 8:
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 155.770.804  acțiuni, reprezentând 30,27%  din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,97% din voturile exprimate, aprobă completarea punctului 9 din cadrul Politicii de remunerare a Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., aprobată prin hotărârea nr. 4 a A.G.O.A. din 6 ianuarie 2021, pentru corelarea acesteia cu prevederile art. 5 din Regulamentul UE nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu următoarele prevederi:

„SIF Banat-Crișana promovează o gestionare a riscurilor eficace și solidă, fără ca structura de remunerare să încurajeze asumarea de riscuri excesive, inclusiv în raport cu riscurile legate de durabilitate, fiind corelată cu performanța ajustată la risc.”

Hotărârea nr. 9:
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 155.770.804  acțiuni, reprezentând 30,27% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate, aprobă data de 21.05.2021 ca dată de înregistrare (20.05.2021 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26 aprilie 2021

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, (în continuare denumită „SIF Banat-Crișana SA” sau „SIF 1”), cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1898/1992, având codul unic de înregistrare 2761040, atribut fiscal R, numărul din registrul A.S.F. PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, capitalul social subscris și vărsat 51.542.236,30 lei, ținută în data de 26 aprilie 2021 începând cu ora 12:00 (ora României), la prima convocare (denumită în continuare „AGEA”),

Având în vedere:

 • Convocarea pentru AGEA comunicată în 19.03.2021 către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori București, publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1187 din 23.03.2021, cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5633 din 23 martie 2021, cotidianul local Jurnal Arădean nr. 8783 din 22 martie 2021, pe pagina de Internet a SIF Banat-Crișana, (www.sif1.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data 19.03.2021,
 • Actul Constitutiv al SIF Banat-Crișana SA în vigoare la data de 29 aprilie 2020,
 • Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,
 • Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,
 • Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
 • Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Decide asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGEA după cum urmează:

Hotărârea nr. 1:
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 130.770.804 acțiuni, reprezentând 25,41% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,97% din voturile exprimate, aprobă alegerea secretarilor ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, Eugen Ioan Cristea și Daniela Vasi, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal de ședință al adunării.

Hotărârea nr. 2:
Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 130.770.804 acțiuni, reprezentând 25,41% din numărul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,97% din voturile exprimate, aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Riviș, Eugen Ioan Cristea, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societății.

Având în vedere:
– prevederile din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) de la punctul 4 de pe ordinea de zi a acestei adunări, potrivit cărora în situația aprobării de către AGOA a variantei a II-a privind repartizarea profitului net realizat în anul 2020, devine caducă și se elimină de pe ordinea de zi a AGEA din 26/27 aprilie 2021 propunerea de aprobare a unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea reducerii capitalului social (Programul 4), inclusă la punctul 3 al ordinii de zi a acestei adunări;

– hotărârea nr. 4 adoptată de AGOA din 26 aprilie 2021, prin care s-a aprobat varianta  a II-a de repartizare a profitului;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) din data de 26 aprilie 2021 a constatat caducitatea propunerii de la punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA privind aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii (“Programul 4”) de către Societate, acesta nemaifiind supus dezbaterii și aprobării acționarilor.

Pe cale de consecință, în lipsa adoptării unei hotărâri la punctul 3 al ordinii de zi, nu se mai supune dezbaterii și aprobării acționarilor nici punctul 4 al ordinii de zi a AGEA, privind aprobarea datei de 21.05.2021 ca dată de înregistrare (20.05.2021 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Președinte al Consiliului de Administrație, Bogdan-Alexandru Drăgoi

RC Conformitate, Eugen Cristea

BVBStiri BVB

ROMCARBON SA (ROCE) (07/05/2021)

Contracte cu valoare peste 10% din cifra de afaceri

E-mini S&P 500 TURBO SHORT 0.01/4,400/4,300 (EBSPTS46) (07/05/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 10 si 11 Mai 2021

E-mini S&P 500 TURBO SHORT 0.01/4,400/4,300 (EBSPTS46) (07/05/2021)

Suspendare tranzactionare - 17:12 - Notificare Erste Group Bank AG - atingere bariera