Update articol:

SIF Transilvania: Prin conținutul dosarului de candidatură, SIF Transilvania nu aduce atingere și nici nu restrânge dreptul vreunei persoane de a fi înscrisă pe lista candidaților pentru funcția de membru ȋn Consiliului de Supraveghere

Prin conținutul dosarului de candidatură, SIF Transilvania (SIF3) nu aduce atingere și nici nu restrânge dreptul vreunei persoane de a fi înscrisă pe lista candidaților pentru funcția de membru ȋn Consiliului de Supraveghere, a transmis compania, printr-un raport la Bursa de Valori Bucuresti.

Precizarile vin dupa ce, ieri, SIF3 a comunicat ca a primit o cerere de completare a convocatorului AGA din 4 decembrie, de la un grup de acţionari format din Frăţilă Constantin, Frăţilă Mihaela, Frăţilă Irina-Elena, Cociu Maria-Alexandra şi Societatea Mamaia North Investments S.A., care deţin împreună 5,044128% din capitalul social, referitor la verificarea dosarului de candidatura. Actionarii au sustinut ca acesta nu poate contine cerinte suplimentare celor legale.

SIF Transilvania a convoacat acționarii, pe 4 decembrie, pentru trecerea la un Consiliu de Supraveghere din cinci membri, conform unui raport transmis Bursei de Valori București.

SIF3 a transmis azi:”Referitor la solicitatea grupului de acționari, cuprinsă în Raportul curent nr. 6931 din data de 04.11.2020, dorim să aducem o serie de precizări pentru a clarifica ”Condiţiile de eligibilitate pentru candidaţii pentru funcţia demembru în Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. şi conţinutul dosarului de candidatură”. Acest document are la baza diligenţa conducerii societății în aplicarea principiilor de guvernanță corporativă, în litera șispiritul legii.

Raportat la aspecte de ordin legal, facem precizarea că documentul în discuție ”Condiţiile de eligibilitate pentru candidaţii pentru funcţia de membru în Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. şi conţinutul dosarului de candidatură” respectă prevederile Regulamentulului A.S.F nr. 1/2019, ale Legii nr. 31/1991, ale Codului de Guvernanță Corporativă al B.V.B., ale Regulamentul de Guvernanţă Corporativă aprobat la nivelul S.I.F. Transilvania, precum şi ale politicilor și procedurilor interne referitoare la evaluarea adecvării membrilorstructurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii cheie în cadrul S.I.F. Transilvania, aprobate de către Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania in decembrie 2019.
Drept urmare, prin conținutul dosarului de candidatură, S.I.F. Transilvania nu aduce atingere și nici nu restrânge dreptul vreunei persoane de a fi înscrisă pe lista candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere.
Evaluarea prealabilă a membrilor Consiliului de Supraveghere alesi în cadrul Adunării Generale a Acționarilor,împreună cu toată documentația privind candidatura, se transmite la A.S.F., în cadrul procedurii de evaluare și
aprobare a membrilor Consiliului de Supraveghere. Exercitarea efectivă a mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere ȋncepe de la data autorizării componenţei Consiliului de Supraveghere de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Pentru a evita o eventuală înțelegere interpretativă a conținutului acestui document, venim în sprijinul potențialilor candidați cu câteva precizări menite să înlăture orice neclarităţi privind conţinutul acestui document, respectiv să elimine orice greutăți ce ar putea apărea la ȋntocmirea dosarului de candidatură:

❖ În conformitate cu documentul menționat mai sus, disponibil pe site-ul societăţii ȋncepând cu data 30.10.2020 ȋn secţiunea A.G.O.A. decembrie 2020, dosarul de candidatură trebuie să aibă următorul conținut:
1. Dovada nominalizarii pentru candidatura la postul de membru al Consiliului de Supraveghere;
2. Scrisoare de intenţie;
3. Curriculum vitae ȋn limba română;
4. Declaraţia pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte îndeplinireacumulativă a criteriilor prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019;
5. Copia actului de identitate al candidatului;
6. Copia actului de studii şi a altor certificate relevante;
7. Certificatul de cazier judiciar;
8. Certificatul de cazier fiscal;
9. Declaraţia pe propria răspundere, sub semnătură olografă, întocmită conform Anexei nr. 1 la Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019;
10. Declaraţia pe propria răspundere conform Anexei nr. 2;
11. Declaraţia pe propria răspundere conform Anexei nr. 3;
12. Declaraţia pe propria răspundere conform Anexei nr. 4;
13. Lista funcţiilor de conducere executive şi neexecutive;
14. O declaraţie pe propie răspundere referitoare la existenţa/inexistenţa unui conflict de interese semnificativ;
15. Lista cu persoanele ce pot oferi referinţe.
❖ Referitor la Declaraţia pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte îndeplinirea cumulativă a criteriilor prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, menționăm că detalierea din cuprinsul acesteianeste, în fapt, esența proceselor şi procedurilor referitoare la adecvarea persoanelor evaluate, aşa cum aceasta este definită de art. 2 alin. 2 lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 (adecvare – totalitatea calităţilor şi atributelor pe baza cărora o persoană este considerată a avea o bună reputaţie şi care are, în mod individual şi, după caz, în mod colectiv, împreună cu alte persoane, cunoştinţe, competenţe şi experienţă pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice funcţiei; adecvarea acoperă, de asemenea, onestitatea, integritatea şi gândirea independentă a fiecărei persoane şi capacitatea acesteia de a aloca timp suficient pentru a-şi îndeplini atribuţiile).
Drept urmare, prin conținutul dosarului de candidatură, S.I.F. Transilvania nu aduce atingere și nici nu restrânge dreptul vreunei persoane de a fi înscrisă pe lista candidaților pentru funcția de membru ȋn Consiliului de Supraveghere, cu precizarea că evaluarea adecvării prealabile a candidatilor la funcția de membru CS – parte
integrantă a dosarului de candidatură – este de competenţa Consiliului de Supraveghere al societății.

Societatea va informa acționarii cu privire la rezultatul evaluării prealabile individuale, printr-un raport curent ce va fi publicat pe site-ul societatii ȋn data de 16.11.2020. Astfel, acționarii ȋşi vor putea exprima votul în cunostință
de cauză, în baza rezultatului analizei obiective a criteriilor de evaluare prealabilă a candidațiilor.”

BVBStiri BVB

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (27/11/2020)

Disponibilitate raport consolidat S1 2020

ALRO S.A. (ALR) (27/11/2020)

Vimetco Extrusion furnizor pentru una dintre cele mai sofisticate industrii

VES SA (VESY) (27/11/2020)

Hotarari AGA O & E 26.11.2020