Update articol:

Transelectrica: Scădere a profitabilității activității comparativ cu S1 2021, determinată exclusiv de creșterea prețului mediu al energiei achiziționate pe PZU care a fost de trei ori mai mare decât în anul precedent

În primul semestru al acestui an, Transelectrica a înregistrat o scădere a profitabilității activității comparativ cu S1 2021, determinată exclusiv de creșterea prețului mediu al energiei achiziționate pe PZU care a fost de trei ori mai mare decât în anul precedent, ceea ce a condus la creșterea cheltuielilor nete cu consumul propriu tehnologic (CPT) cu 258 milioane de lei mai mari decât în anul precedent (+156%), depășind semnificativ valorile înregistrate în ultimii ani, conform informaţiilor transmise BVB.

În pofida unui an foarte dificil și a dificultăților întâmpinate în S1 2022, Transelectrica spune  că și-a respectat toate obligațiile financiare, reușind să înregistreze un rezultat pozitiv.

Veniturile totale operaționale realizate de Transelectrica în intervalul ianuarie-iunie 2022 au înregistrat o creștere în procent de 83% comparativ cu aceeași perioada a anului anterior (2.604 mil lei în S1 2022 față de 1.422 mil lei în S1 2021) determinată în principal de majorarea tarifului mediu de transport, de creșterea veniturilor din interconexiune, precum și de creșterea veniturilor realizate pe piață de echilibrare, potrivit informaţiilor transmise BVB.

Cheltuielile totale operaționale (inclusiv amortizare) au înregistrat de asemenea o creștere semnificativă comparativ cu aceeași perioada a anului precedent, 2.568 mil lei în S1 2022 față de 1.298 mil lei în S1 2021, determinată exclusiv de creșterea prețului mediu al energiei electrice.

Potrivit Transelectrica, situația actuală a prețurilor pe piață angro a energiei electrice este fundamental diferită față de situația din S1 2021, puternic influențată de creșterea prețurilor pe piața de energie electrică. Piețele centralizate pe termen scurt organizate de Bursele de energie electrică au înregistrat prețuri istorice nemaiîntâlnite, această situație fiind influențată de contextul internațional pe piața de energie, accentuat de conflictul din Ucraina.

Transelectrica transmite: “Managementul Companiei a avut pe tot parcursul perioadei închise o abordare prudenză, reducând costurile Companiei, analizând riscul de neplata, luând în considerare cei mai importanți factori pentru a se asigura că nu se vor înregistra pierderi economice.

În S1 2022, consumul de energie electrică la nivelul SEN a înregistrat scăderi în toale cele șase luni calendaristice. Influența a avut pe de o parte creșterea prețurilor la combustibilii primari, fenomen care s-a reflectat în prețul final al energiei electrice, iar pe de altă parte, temperaturile medii lunare care au înregistrat sistematic anomalii pozitive, situându-se peste normele climatologice”.

Segmentul activităților cu profit permis: Pe zona principala a activităților de bază s-a înregistrat o creștere de ▲35% a veniturilor, determinată în principal de creșterea venitului din tarif transport aprobat de ANRE și a veniturilor din interconexiune.

Segmentul activităților cu profit zero: Pe zona principala a activităților cu profit zero, s-a  înregistrat o  creștere în S1 2022 a veniturilor și a costurilor pe piață de echilibrare de peste două ori mai mare față de S1 2021. Potrivit reglementărilor ANRE, soldurile lunare nenule (surplusuri de venit) rezultate din desfășurarea acestei activități vor fi compensate prin corecție tarifara ex-post (corecție negativă) aplicată de ANRE tarifului în anii următori celui în care s-au înregistrat.

PRINCIPALELE RISCURI ŞI INCERTITUDINI

La nivelul Transelectrica se analizează periodic și sistematic riscurile legate de desfăşurarea activităţilor proprii, elaborându-se Registrul riscurilor identificate și
Planul de măsuri corespunzătoare în direcţia limitării posibilelor consecinţe ale acestor riscuri, în conformitate cu prevederile legale.

Printre elementele care ar fi putut afecta lichiditatea Companiei se numără:

fluctuația ratei dobânzii; Compania încearcă să minimizeze acest risc atât prin negocierea celor mai bune rate de dobânzi, cât și prin contractarea de
credite cu rată fixă a dobânzii;
variația cursului valutar; în prezent Transelectrica are în portofoliu credite (euro), pentru care negociază cele mai bune rate de schimb valutar;
prevederile din acordurile de finanțare: în cadrul contractelor de finanțare, există clauze privind respectarea unor indicatori financiari, schimbări de control asupra Companiei, clauze tip pari passu. Încălcarea acestor clauze, poate atrage după sine, în baza unei notificări prealabile și a unui timp rezonabil, plata anticipată a creditului, unele credite având clauze penalizatoare în cazul rambursării anticipate. Până la această dată, Compania nu s-a aflat în situaţia de a primi notificări de rambursări anticipate, întrucât şi-a îndeplinit obligațiile asumate.
riscul de credit: o pierdere financiară datorită incapacităţii sau refuzului unui partener contractual de a-şi îndeplini obligațiile contractuale. Acest risc
rezultă în principal din creanțele comerciale, numerarul și echivalentele de numerar. În primul semestru din anul 2022, în relația cu clienții și partenerii bancari nu au fost întâmpinate probleme, facturile fiind încasate în termen, la scadență.
riscul de neîncasare a garanțiilor în cadrul proiectelor de investiții: principala cauză a acestui tip de risc rezultă din existența unor societăți bancare sau societăți de asigurări care oferă servicii de garantare fără a avea capacitatea financiară de
a-și onora obligațiile asumate în cadrul instumentelor de garantare emise. Pe parcursul primului semestru acest risc nu s-a materializat la nivelul Companiei,
riscul privind neîndeplinirea condițiilor legale: amenzile cauzate de neconformități semnalate în cadrul activităților de control periodic din partea
instituțiilor abilitate (ANAF, CCR, MFP, etc). De asemenea, la nivelul primului semestru din anul 2022, acest risc nu s-a materializat.
nivelul fiscalității, inclusiv introducerea unor noi taxe și impozite.

În primul semestru al anului 2022, alte riscuri identificate care ar putea influența performanța financiară a Companiei, sunt:

riscul deteriorării ratingului de credit ca urmare a înrăutățirii indicatorilor și climatului macro-politic sau/și înrăutățirii performanței financiare a Companiei. Acest risc reflectă un complex de factori, cu potențial efect asupra creşterii costurilor de finanţare pe piaţa de credit, ceea ce poate afecta semnificativ Compania având în vedere volumul substanţial de capital necesar a fi atras pentru finanțarea planului de investiţii aferent următorilor ani. Până la data prezentului raport, agenția de rating Moody’s nu a emis un alt calificativ, Compania fiind cotată cu ratingul Baa3 (calificativ care a fost acordat in luna octombrie din anul 2021).

Există totuși riscul ca agențiile de rating să retrogradeze România (ratingul Companiei este puternic dependent de ratingul suveran) ca urmare a inflației accelerate care a depășit procentul de 10%, dar și de situația incertă de la granițele țării.

Riscul investițional ca urmare a dificultăților financiare la nivelul filialelor cauzate atât de datoriile istorice, mediul concurențial cât și de managementul
propriu acestora;
 proces îngreunat de achiziții ale lucrărilor din Programul de Mentenanță RET, fapt ce poate conduce la realizarea incompletă a acestuia;
 proces îngreunat de achiziții ale lucrărilor din Programul Anual de Investiții, fapt ce poate conduce la realizarea sub nivelele programate cantitative sau calitative a acestuia.

În ceea ce priveşte elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine care au influenţat activitatea fondurilor europene pentru finanţarea proiectelor de
investiţii Transelectria menţionează:

– volatilitatea pieţei construcţiilor şi a materialelor din domeniul energetic, precum şi actualul context geopolitic au determinat o creştere spectaculoasă a prețurilor și implicit a bugetelor și devizelor proiectelor de investiţii finanţate din fonduri europene nerambursabile, cu impact asupra valorii contribuţiei Companiei la finanţarea proiectelor,

– modificarea legislaţiei în domeniul ajustării preţurilor aferente contractelor din cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile, pentru reechilibrarea contractelor, a generat incertitudini legate de modalitatea de aplicare a formulelor de ajustare și interpretări diferite, pentru diferitele tipuri
de contracte încheiate sau care urmează să fie încheiate, fapt care a indus sincope în
implementarea proiectelor și în respectarea planurilor de execuție a lucrărilor, cu efect asupra termenelor de implementare asumate.

Situația actuală a prețurilor pe piața angro a energiei electrice continuă să mențină același trend început în anul 2021 (când prețul mediu al energiei achiziționate pe
PZU a fost de 4 ori mai mare față de perioada similară din anul 2020) depășind semnificativ valorile înregistrate în ultimii ani.

În acest context Compania s-a confruntat în anumite perioade cu o lipsă de lichidități bănești cauzate de:

 imprevizibilitatea pieței manifestată prin creşterea accentuată şi rapidă a prețurilor, în contextul creşterii preţului certificatului de emisii de carbon, al
unui nivel al capacităților de producere a energiei electrice insuficient pentru a înlocui producția bazată pe combustibili fosili, în special pe cea pe cărbune,
în contextul liberalizării pieței, a lipsei concurenței producătorilor şi a concurenţei furnizorilor pentru cumpărarea de energie, pentru a-și putea îndeplini contractele cu numeroșii clienți ce au optat pentru piața liberă.
 creșteri accelerate a preţurilor atât pe Piaţa pentru Ziua Următoare, cât şi pe Piaţa Intrazilnică, și a volumului crescut de tranzacții efectuate de Companie pentru a realiza o acoperire a CPT cât mai aproape de momentul de livrare;
 o creștere semnificativă a decalajului de timp (peste 3 luni) în care Bugetul Statului a rambursat TVA–ul de încasat, Compania fiind în imposibilitatea de a-și
constitui lichiditățile necesare achitării la termen a obligațiilor de plată scadente.
Pentru remedierea acestei situații Transelectrica a apelat la finanțare pe termen scurt prin contractarea unui credit de tipul liniilor de credit revolving.

Compania acordă atenție gestiunii eficiente a trezoreriei prin menținere de resurse lichide suficiente pentru a putea onora obligațiile pe măsură ce acestea ajung la
scadență, precum și disponibilitatea finanțării prin facilități de credit active.
Pe parcursul primului semestru din 2022, datorită măsurilor întreprinse la timp, Compania nu s-a aflat în imposibilitatea de a-şi respecta obligaţiile financiare.
Compania nu se limitează la a trata consecinţele unor evenimente care s-ar produce, ci adoptă un stil de management reactiv, implementând măsuri în avans,
menite să atenueze manifestarea riscurilor. Totodată, revizuirea periodică a riscurilor, aşa cum este prevăzută în standarde, conduce la realocări ale
resurselor în concordanţă cu modificarea ierarhiilor şi, implicit, a priorităţilor.
Transelectrica acordă importanţa cuvenită analizei mediului de risc şi identifică din timp posibile riscuri ce pot apărea în viitor şi a căror abordare trebuie pregătită
din timp.

BVB | Știri BVB

ELECTROMAGNETICA SA (ELMA) (04/10/2022)

Renuntare mandat membru al Comitetului de Audit

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (BRD) (04/10/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (04/10/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

Erste Group Bank AG (EBS) (04/10/2022)

Notificare - detineri < 5%