Update articol:
Prefață Carta Albă a administrării TRANSGAZ în perioada 2017-2021

Transgaz: Profit brut mai mare cu 111% (1.133 milioane lei) și profit net mai mare cu 109% (934 milioane lei), față de nivelul asumat în Planul de administrare 2017 -2021

  • Plan de investiții ambițios, estimat la 3,2 miliarde de euro

  • Transgaz este angrenată în dezvoltarea mai multor proiecte de investiții strategice, constând în realizarea de gazoducte pentru transportul gazelor naturale

  • TRANSGAZ a solicitat Agenției Naționale de Integritate anonimizarea tuturor veniturilor realizate la Transgaz de către salariați și directorii executivi.

 

Transgaz a înregistrat, în perioada 2017-2021, un profit brut mai mare cu 111% (1.133 milioane lei) și profit net mai mare cu 109% (934 milioane lei), față de nivelul asumat în Planul de administrare 2017 -2021. 

Veniturile din exploatare ale Transgaz realizate sunt mai mari decât cele asumate prin Planul de administrare pentru această perioadă, cu 7%, respectiv cu 495 milioane lei, conform situațiilor financiare anuale, aprobate de acționarii companiei, se arată în Prefață Carta Albă a administrării TRANSGAZ în perioada 2017-2021. 

Cheltuielile efectuate de Transgaz în perioada 2017-2021 au fost reduse cu 8%, respectiv cu 507 milioane lei față de nivelul asumat prin Planul de administrare pentru aceeași perioadă. Acest aspect a condus la obținerea în perioada 2017-2021 a unui profit brut mai mare cu 111% (1.133 milioane lei) și a unui profit net mai mare cu 109% (934 milioane lei) față de nivelul asumat în Planul de administrare pentru anii 2017 -2021.

Oficialii Transgaz susțin: “Important de subliniat este faptul că managementul Transgaz a reușit obținerea acestor rezultate remarcabile, în detrimentul constrângerilor contextului în care compania funcționează și își desfășoară activitatea”.

Conform documentului, directorul general Ion Sterian a implementat un management general participativ, centrat pe obiective precum: redefinirea strategică a companiei, reproiectare managerială, disciplină organizațională, execuția responsabilă și eficientă a atribuțiilor, măsuri tehnico-operaționale de intervenție organizațională.

Managementul Transgaz, selectat în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, și-a asumat un plan de investiții ambițios, estimat la 3,2 miliarde de euro, pentru ca în următorii 10 ani, Sistemul National de Transport (SNT) gaze naturale, să răspundă cerințelor Acordului Verde European de modernizare și adaptare a infrastructurii existente de transport gaze naturale pentru utilizarea hidrogenului și a altor gaze verzi în vederea decarbonizării, dezvoltarea activității de cercetare privind posibilitatea acceptării mix-ului de hidrogen în SNT și modalități de introducere a acestuia în SNT.

Potrivit reprezentanților Transgaz, investițiile propuse vor avea ca rezultat asigurarea unui grad adecvat de interconectivitate cu țările vecine; crearea unor rute de transport gaze naturale la nivel regional pentru transportul gazelor naturale provenite din diverse noi surse de aprovizionare; crearea infrastructurii necesare preluării și transportului gazelor naturale din perimetrele off-shore din Marea Neagră în scopul valorificării acestora pe piața românească și pe alte piețe din regiune; extinderea infrastructurii de transport gaze naturale pentru îmbunătățirea aprovizionării cu gaze naturale a unor zone deficitare; crearea pieței unice integrate la nivelul Uniunii Europene.

SNTGN Transgaz SA este angrenată în dezvoltarea mai multor proiecte de investiții strategice, constând în realizarea de gazoducte pentru transportul gazelor naturale, investiții care confirmă anvergura regională a companiei și rolul ei de primă multinațională românească cu capital majoritar de stat.

Transgaz a realizat investiții de importanță strategică pentru creșterea securității energetice a României și a Uniunii Europene, dintre care se pot menționa:

– Finalizarea proiectului BRUA faza 1, proiect de interes strategic pentru Romania și Europa, investiție bugetată la 479 milioane euro, din care 179,32 milioane euro grant de la Comisia Europeană și realizată cu 397 milioane euro, ceea ce înseamnă o economie de 17%, respectiv 82 milioane euro. Acest proiect a fost finalizat în luna noiembrie 2020 și permite mediului de afaceri și comunităților locale accesul la gazele naturale necesare pentru dezvoltarea economică și pentru creșterea calității vieții locuitorilor, în condiții de predictibilitate, asigurand totodată capacitatea maximă disponibilă utilizatorilor de rețea de transport gaze naturale din Romania către Ungaria și Bulgaria ; prin implementarea proiectului BRUA faza I, Transgaz a dus la îndeplinire angajamentele asumate față de Comisia Europeană;

– Finalizarea gazoductului Ungheni-Chișinău (120 km) cu o lună mai repede decât era prevăzut în contractul de privatizare a VESTMOLDTRANSGAZ;

– Realizarea și punerea în funcțiune în ultimii 3 ani, într-un context socio-politic și economic complex și dificil, agravat și de necesitatea gestionării impactului negativ al pandemiei provocate de virusul SARS-CoV-2, a aprox.1.000 km de conductă de transport gaze naturale în condițiile în care media km construiți și puși în funcțiune în ultimii 20 ani este de 130 km;

– Finalizarea proiectului “Dezvoltări ale SNT în zona de Nord–Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei, precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova”;

– Finalizarea proiectului “Noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la Țărmul Mării Negre (Vadu -T1”);

– Înlocuirea Stației de măsurare gaze SMG Isaccea 1;

– Finalizarea proiectului “Interconectarea SNT cu sistemul de transport internațional și  reverse flow la Isaccea”- Etapa 2-Lucrări în NT Șendreni–instalații electrice și automatizări;

– Finalizarea proiectului consolidarea sistemului de transport în România, între OneștiIsaccea și inversarea fluxului la Isaccea-Faza 2 (interconectarea Sistemului Național de Transport cu sistemul internațional și reverse flow la Isaccea)-Faza 2 modernizarea SCG Onești și modernizarea SCG Siliștea;

– Alte lucrări de investiții cuprinse în programul de modernizare și dezvoltare, extindere a SNT.

Documentul menționează: “Transgaz SA contribuie activ la menținerea securității energetice a României prin investițiile pe care le-a derulat și le derulează. Aceste investiții au permis creșterea nivelului de interconectare al țării noastre cu țările vecine, au permis dezvoltarea rețelei de transport de gaze naturale și, la fel de important, au permis dezvoltarea de proiecte regionale strategice, precum gazoductul Ungheni-Chișinău, dezvoltarea, consolidarea și diversificarea relațiilor de colaborare și cooperare naționale și internaționale.

Caracterul strategic al investițiilor derulate de către SNTGN Transgaz SA a fost apreciat de către parteneri financiari instituționali, BERD, achiziționând un important pachet de acțiuni din Vestmoldtransgaz, compania subsidiară a Transgaz care dezvoltă în Republica Moldova gazoductul Ungheni-Chișinău”.

  • Transgaz se preocupă de obţinerea de asistenţă financiară nerambursabilă pentru finanţarea proiectelor de investiţii

SNTGN Transgaz SA este o companie cu o structură financiară sănătoasă, ce îndeplinește toate  circumstanțele pentru o dezvoltare amplă. Disponibilitatea resurselor financiare proprii și atrase joacă un rol important în dezvoltarea și implementarea a cât mai multe proiecte de investiții. SNTGN Transgaz SA se preocupă de obţinerea de asistenţă financiară nerambursabilă pentru finanţarea proiectelor de investiţii cu impact asupra modernizării, retehnologizării şi dezvoltării infrastructurii SNT, în vederea obținerii unui mix de finanţare care să asigure cel mai redus cost în finanţarea programului de dezvoltare.

* TRANSGAZ SA a solicitat Agenției Naționale de Integritate anonimizarea tuturor veniturilor realizate la Transgaz de către salariați și directorii executivi.

Oficialii Transgaz mai spun în Prefața la Carta Albă a administrării TRANSGAZ în perioada 2017-2021: “În contextul în care, Transgaz este o companie listată la BVB, cu capital majoritar de stat dar și cu un puternic acționariat free -float, este deosebit de important ca acționariatul companiei să nu fie dezinformat prin publicarea/difuzarea denaturată a unor informații privind activitatea, performanțele, remunerația și declarația de avere și interese a directorului general al Transgaz, domnul Ion Sterian, care prin excelență, este un profesionist desăvârșit, recunoscut în sectorul energetic din plan național și internațional, pentru performanțele manageriale, investiționale, financiare și de business obținute la conducerea companiei, Transgaz ocupând azi a 4 a poziție în topul operatorilor de transport și sistem (OTS) din Europa, după numărul km de rețea administrați (14.300 km). (sursa: https://entsog.eu).

Având în vedere prevederile Contractului Colectiv de Muncă in vigoare la SNTGN TRANSGAZ SA, precum și cele ale Regulamentului Intern al SNTGN TRANSGAZ SA, potrivit cărora “salariile angajaților cu contract individual de muncă și indemnizațiile directorilor executivi cu contract de mandat au caracter confidențial, responsabilitatea păstrării caracterului confidențial al acestora revenind atât angajatorului cât și salariaților”, în baza prevederilor Legii nr.176/2010 privind integritatea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și completările ulterioare, SNTGN TRANSGAZ SA a solicitat Agenției Naționale de Integritate anonimizarea tuturor veniturilor realizate la Transgaz de către salariați și directorii executivi.

Astfel, începând cu anul 2019, veniturile realizate la Transgaz de către salariați și directorii executivi, cuprinse în Declaratiile de avere, au fost publicate anonimizat atât pe site-ul Agentiei Naționale de Integritate, cât și pe site-ul Transgaz.

În scopul realizării obiectivelor asumate în baza contractului de mandat încheiat, activitatea directorului general al Transgaz s-a desfășurat transparent, în consens cu legislaţia incidentă sectorului de activitate, în interesul societăţii şi performanţei acesteia, în mod profesionist, competent, urmărind continuu eficacitatea și performanţa, cu bună credinţă, loialitate şi cu mandatul unui bun gospodar al patrimoniului statului şi al celorlalţi acţionari, în spiritul celor mai bune practici de guvernanţă corporativă, respectând standardele de etică şi integritate”.

  • Performanța managerială a TGN – analizată și evaluată an de an prin prisma îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari

SNTGN Transgaz SA, companie listată la Bursa de Valori București de peste 14 ani, spune că aplică în mod corect și transparent cele mai bune practici în ceea ce privește administrarea companiilor tranzacționate public privind guvernanța corporativă și managementul profesionist, performanța managerială a companiei fiind analizată și evaluată an de an prin prisma îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și cuprinși în contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și executivi.

Întrucât eficiența și competitivitatea unui operator economic depind de performanța managementului acestuia și de corecta implementare a mecanismelor de bună guvernare corporativă, în baza prevederilor OUG nr. 109/2011, la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA a fost implementat managementul privat, începând cu luna mai 2013.

Oficialii Transgaz spun: “Cum activele statului pot și trebuie să fie la fel de eficiente ca activele administrate privat, ele trebuie să beneficieze de management competent și profesionist, pentru a putea astfel crea plus valoare pentru economia României, pentru a crește eficiența economică, pentru a spori valoarea de piață, elimina risipa și corupția și blocajele economico-financiare și pentru a optimiza performanțele”.

În contextul în care, 58.5097% din acțiunile Transgaz sunt deținute de Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului, iar 41.4903% de către alți acționari (free-float), sistemul de guvernanţă corporativă din cadrul companiei este bine structurat, performant și permite implementarea politicilor de conformitate, dezvoltarea procedurilor interne privind activitatea, transparența și integritatea, asigurarea unui management eficient al riscurilor, resurselor angajate în realizarea obiectivelor strategice asumate privind eficientizarea operațională, optimizarea proceselor tehnologice și dezvoltarea durabilă a societății, conform reprezentanților Transgaz.

Activitatea administratorilor neexecutivi și cea a administratorului executiv (director general) pentru fiecare exercițiu financiar, este evaluată an de an și aprobată de acționarii companiei, prin prisma îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță și a obiectivelor strategice stabilite în conformitate cu prevederile OUG 109/2011. Pentru fiecare an în parte, în Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, postat pe site-ul companiei, se regăsesc în mod transparent informațiile detaliate privind îndeplinirea Indicatorilor Cheie de Performanță (Key Performance Indicators) financiari și nefinanciari, precum și valoarea bonusului cuvenit în raport cu modul de calcul al acestuia aprobat de întregul acționariat al companiei.

 

Lucrarea “CARTA ALBĂ A ADMINISTRĂRII SNTGN TRANSGAZ SA ÎN PERIOADA 2017-2021” este un document aflat în lucru și pe care directorul general și administratorii companiei il doresc a fi un document sinteză, un tablou de bord privind modul în care aceștia au acționat pentru atingerea obiectivelor din mandatul încredințat și asumat. Documentul va fi supus aprobărilor interne și apoi postat pe site-ul companiei.

“CARTA ALBĂ A ADMINISTRĂRII SNTGN TRANSGAZ SA ÎN PERIOADA 2017-2021” cuprinde pe de o parte obiectivele strategice stabilite și aprobate pentru administrarea societății în perioada 2017-2021, iar pe de altă parte măsurile de intervenție organizațională întreprinse de managementul companiei pentru atingerea obiectivelor asumate și rezultatele obținute.

 

BVB | Știri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (27/01/2023)

Solicitare completare ordine de zi AGA 15(16).02.2023

ROMCARBON SA (ROCE) (27/01/2023)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) pentru S2, 2022