Update articol:

Acţionarii Zentiva au aprobat majorarea capitalului social cu maxim 30 milioane de lei, pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare

zentiva.ro zentiva.ro

Întregul profit net al societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, transferat la rezultatul reportat, fiind la dispoziția societății până la o decizie ulterioară

 

Acționarii ZENTIVA S.A. au aprobat, astăzi, în AGOA, situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent; bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019; transferarea  întregului profit net al societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, determinat în conformitate cu legile aplicabile, la rezultatul reportat în contul contabil 117 „Rezultat reportat”, fiind la dispoziția societății până la o decizie ulterioară; fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2019 la nivelul maxim agregat de 1.830.785 RON.

Acționarii ZENTIVA SA au mai aprobat, astăzi, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor,  majorarea de capital social a societății cu suma maximă de 30.000.000 RON, prin aport în numerar, de la suma de 41.696.115 RON până la suma maximă de 71.695.115 RON, prin emisiunea unui număr de 300.000.000 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,1 RON/acțiune, care vor fi oferite spre subscriere în următoarele condiții:

a) Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere, în cadrul exercitării dreptului de preferință, către acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare de 16 mai 2019.

b) Acțiunile care vor rămâne nesubscrise la finalul perioadei de exercitare a dreptului de preferință pentru Acțiunile Noi vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele efective ale Majorării de Capital Social.

c) Numărul drepturilor de preferinţă va fi egal cu numărul acţiunilor emise de Societate înregistrate în registrul acţionarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare de 16 mai 2019; fiecărui acționar înregistrat în registrul acţionarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de 16 mai 2019 îi va fi alocat un număr de drepturi de preferinţă egal cu numărul acţiunilor deţinute.

d) Pentru subscrierea unei Acţiuni Noi pe durata exercitării dreptului de preferinţă este necesar un număr de 1,3898 drepturi de preferinţă. Un acţionar al Societăţii înregistrat în registrul acţionarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de 16 mai 2019, poate achiziţiona un număr maxim de Acţiuni Noi calculat prin împărţirea numărului de drepturi de preferinţă deţinute de respectivul acţionar la numărul drepturilor de preferinţă necesare pentru a subscrie o Acţiune Nouă (1,3898). În cazul în care numărul maxim de acţiuni care poate fi subscris pe durata exercitării dreptului de preferinţă (rezultat din calculul menționat anterior) nu este un număr natural, numărul maxim de acţiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit la numărul întreg inferior.

e) Prețul de subscriere al Acțiunilor Noi va fi egal cu valoarea nominală a acestora, de 0,1 RON/acțiune.

f) Perioada de exercitare a dreptului de preferinţă va fi de o lună de la data stabilită în prospectul proporţionat de ofertă care va fi pregătit în legătură cu Majorarea de Capital Social şi va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă Majorării Capitalului Social şi datei de publicare a hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României.

g) Drepturile de preferință nu vor fi admise la tranzacționare și, respectiv, nu vor fi tranzacționate.

h) Toate detaliile necesare pentru ca acționarii să își exercite drepturile de preferință (cum ar fi procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere și drepturile de alocare) vor fi incluse în prospectul proporționat care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”).

(i) Majorarea de Capital Social se realizează pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Societăţii.

Acţionarii Zentiva au mai aprobat încheierea, semnarea și executarea de către societate a următoarelor documente („Documentele de Factoring”):

i. un contract de cumpărare de creanțe („Contractul de Cumpărare de Creanțe”) între Societate, în calitate de cedent și vânzător român și Factofrance SA, o societate înmatriculată în conformitate cu legislația din Franța ca société anonyme și autorizată ca établissement de crédit, cu sediul social la Tour D2, 17bis, place des Reflets, 92988 Paris-La Défense Cedex, Franța, înregistrată în Registrul Comerțului și al Societăților din Nanterre sub numărul 063 802 466, în calitate de cesionar („Factorul”);  în baza Contractului de Cumpărare de Creanțe, Societatea va accede la și va deveni parte la un contract master pan-European de factoring încheiat inițial la data de 24 ianuarie 2019 încheiat între, printre alții, Zentiva France și Zentiva K.S. în calitate de vânzători inițiali, AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.À R.L. în calitate de societate mamă și Factorul („Contractul de Factoring”);

ii. un contract de ipotecă mobiliară asupra anumitor conturi bancare, precum și asupra fondurilor și fructelor acestor conturi bancare („Contractul de Ipotecă asupra Conturilor Bancare”) cu Factorul, în calitate de creditor ipotecar, în vederea acordării controlului asupra acestor conturi bancare către Factor, pentru garantarea obligațiilor datorate sau care ar putea fi sau deveni în viitor datorate de către Societate.

Zentiva este parte a Grupului Sanofi începând cu luna martie 2009, compania fiind orientată pe dezvoltarea, producerea și comercializarea de produse farmaceutice generice moderne.

Cu o tradiție de peste 50 de ani pe piață autohtonă, Zentiva este unul dintre cei mai mari producători de medicamente din România din punct de vedere al volumelor, desfășurându-și operațiunile industriale în cadrul fabricii din București.

Compania deține un portofoliu complex de produse, care acoperă o gama largă de arii terapeutice, concentrându-se asupra afecțiunilor cardiovasculare, inflamatorii, durerii, infecțiilor și afecțiunilor sistemului nervos central, precum și asupra afecțiunilor gastrointestinale și urologice. 

 

BVB | Știri BVB