Update articol:

ANRE vrea să modifice principiile de desemnare a furnizorilor de ultimă instanță (vezi Proiectul de Ordin privind aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanță a energiei electrice)

anre

ANRE vrea să modifice principiile de desemnare a furnizorilor de ultimă instanță, fiind stabilit să desemneze un număr de cel puțin 5 FUI al căror indice de piață cumulat, din punctul de vedere al energiei vândute și al numărului de locuri de consum din portofoliu, să fie de minimum 60%, potrivit „Proiectului de Ordin privind aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanță a energiei electrice”, supus consultării publice până pe 18.05.2022.

Vezi documentul aici: Regulament_UI_EE (1)

Astfel, prin prezentul proiect de ordin sunt preconizate următoarele modificări principale:

1. reunirea Regulamentului de desemnare a furnizorilor de ultimă instanță
de energie electrică și a Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă
instanță a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată
furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă într-o singură reglementare;

2. modificarea principiilor de desemnare a furnizorilor de ultimă instanță, fiind stabilit ca ANRE să desemneze un număr de cel puțin 5 FUI al căror indice de piață cumulat, din punctul de vedere al energiei vândute și al numărului de locuri de consum din portofoliu, să fie de minimum 60%;

3. modificarea criteriilor de eligibilitate ce trebuie îndeplinite în vederea desemnării în calitate de FUI;

4. introducerea obligației pentru FUI de a avea încheiate contracte de distribuție cu fiecare OD concesionar, special pentru clienții preluați în regim de ultimă instanță;

5. introducerea obligației pentru FUI de a avea o adresă de e-mail dedicată
corespondenței referitoare la furnizarea energiei electrice în regim de ultimă
instanță;

6. introducerea obligației pentru FUI de a transmite prețul de ultimă instanță cu cel puțin 7 zile înaintea lunii pentru care se face nominalizarea, astfel încât, la data de 1 ale lunii să fie cunoscută Lista de nominalizare a FUI, precum și a posibilității de a stabili prețul UI de facturare după primirea de la OPCOM a dezechilibrelor determinate pe baza valorilor măsurate și aprobate aferente unei luni, astfel încât facturarea să ia în considerare prețul real de achiziție;

7. introducerea posibilității ca FUI să refuze preluarea unor noi locuri de consum, dacă volumul energiei electrice consumate de către clienții preluați (determinat pe baza consumului lunii anterioare) ajunge la 30% din volumul energiei electrice furnizate clienților din portofoliul FUI în ultima lună pentru care există date raportate (alții decât clienții preluați); în cazul în care FUI nominalizat se află în această situație, ANRE nominalizează un alt FUI pentru perioada rămasă până la finalul lunii;

8. introducerea preluării automate de către FUI nominalizat a clienților noncasnici cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de cel mult 1 MVA, în situația încetării contractului de furnizare a energiei electrice prin ajungere la termen sau prin reziliere de către furnizorul actual;

9. eliminarea obligației de semnare a contractului de furnizare a energiei electrice în regim de ultimă instanță, drepturile și obligațiile prevăzute de acesta fiind valabile, și introducerea acestuia ca și anexă la Regulament;

10. introducerea unei prevederi cu privire la limitarea duratei contractelor de
furnizare a energiei electrice în regim de UI;

11. reglementarea modului de constituire/actualizare/executare a garanțiilor financiare în cazul clienților noncasnici cu o putere aprobată prin avizul tehnic  de racordare/certificatul de racordare de peste 1 MVA, precum și în cazul clienților noncasnici pentru locurile de consum pentru care, pe parcursul derulării
relației contractuale, a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică pentru
neplata contravalorii facturilor de energie electrică.

În  prezent, furnizorii de ultimă instanță de energie electrică sunt desemnați în această calitate în conformitate cu prevederile Regulamentului de desemnare a furnizorilor de ultimă instanță de energie electrică (Regulament de desemnare), aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 188/2020, iar preluarea în regim de ultimă instanță este reglementată prin prevederile Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanță a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă (Regulament de preluare), aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 242/2020.

Întrucât ambele reglementări privesc activitatea furnizorilor de ultimă instanță de
energie electrică, ANRE consideră utilă reunirea acestora într-o singură reglementare, pentru o abordare unitară a tematicii.

În aplicarea prevederilor Regulamentului de desemnare, în luna noiembrie 2020
au fost desemnați 6 furnizori de ultimă instanță (FUI), respectiv: CEZ Vânzare
SA, Enel Energie S.A., Enel Energie Muntenia S.A., E.ON Energie România
S.A., Electrica Furnizare S.A. și Tinmar Energy SA.

Proiectul ANRE precizează:

“În luna martie 2022, Tinmar Energy SA a solicitat retragerea calității de FUI; în
același timp, este evident că în contextul actual de piață este important să existe un
număr suficient de FUI desemnați de către ANRE care să poată gestiona operațional
și financiar, în situații excepționale, un portofoliu semnificativ de clienți, în
condițiile în care un furnizor cu statut de FUI ar trebui ca, într-un timp foarte scurt
(la nivel de zile), să suporte cheltuieli imediate pentru gestionarea unui număr mare,
suplimentar de clienți, cheltuieli a căror recuperare se poate realiza destul de târziu.

În contextul general menționat a devenit absolut necesar identificarea și reglementarea unor măsuri suplimentare astfel încât FUI desemnați de ANRE
să aibă o cotă de piață semnificativă implicând totodată și capabilitate financiară imediată pentru a putea prelua în situații excepționale portofolii de clienți a unor furnizori care din diverse motive nu își mai pot continua activitatea, obiectivul major fiind asigurarea continuității în furnizarea cu energie electrică a clienților.

Astfel, pentru momentul desemnării, a fost introdusă condiția ca, pe lângă un număr minim de FUI desemnați la un moment dat, aceștia să aibă un indice cumulat de piață de minimum 60%, calculat utilizând următoarea formulă:

a) indicele cumulat de piaţă a FUI desemnați să fie de minimum 60%,

Indice cumulat piață _FUI = ∑ cotă piață vânzări_FUIi ∗ 0,5 +
cotă număr locuri de consum_FUIi ∗ 0,5,

unde:
– cotă piață vânzări_FUIi – cota de piață a unui FUI, determinată în funcție
de cantitatea de energie electrică vândută clienților finali, alții decât clienții
preluați, în ultima lună pentru care există date raportate de către furnizori;

– cotă număr locuri de consum_FUIi – raportul dintre numărul locurilor de
consum din portofoliul unui FUI, altele decât cele ale clienților preluați și
numărul total de locuri de consum la nivel național (nu include locurile de
consum ale clienților preluați) din ultima lună pentru care există date
raportate de către furnizori.

Acest procent a fost stabilit luând în considerare indicele estimat cumulat de piață
al FUI desemnați la data prezentei, determinat utilizând informațiile aferente
ultimei luni pentru care au fost raportate date, respectiv luna februarie 2022, de
aprox.75%.

Conform prevederilor Regulamentului de preluare, cel mai târziu în ultima zi
lucrătoare a unei luni, fiecare FUI stabilește prețul de ultimă instanță aferent lunii
următoare, ținând cont de prețul de achiziție a energiei electrice și de componenta
de furnizare, și îl transmite către ANRE. ANRE publică pe pagina proprie de
internet lista FUI în ordinea crescătoare a prețurilor de UI transmise de către
aceștia, valabile pentru luna respectivă, FUI nominalizat pentru luna în curs fiind
FUI aflat pe prima poziție a listei, respectiv FUI cu prețul de UI cel mai mic. FUI
nominalizat este FUI care preia toți clienții pentru care data de preluare intervine
în luna pentru care acesta este nominalizat.

Clienții aflați în situația de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice din
nicio altă sursă sunt preluați automat de către FUI nominalizat, cu excepția
clienților noncasnici al căror contract de furnizare a energiei electrice încetează; în acest caz, încheierea contractului de furnizare energie electrică în regim de
ultimă instanță se realizează printr-o cerere adresată unui FUI, conform modelului
pus la dispoziția clienților pe pagina proprie de internet.

Prețul aplicat de către FUI în facturile emise clienților preluați este prețul de
ultimă instanță transmis în vederea nominalizării lunare a FUI, la care se adaugă
tarifele reglementate de distribuție, tariful de transport – componenta de extracție
din rețea – TL, tarif serviciu sistem, contribuția pentru cogenerarea de înaltă
eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și taxa pe valoarea adaugată, în
vigoare la data facturării.

Din analiza informărilor primite de la participanții la piață (furnizori, operatori de
distribuție, clienți) au reieșit următoarele:

• încetarea contractelor de furnizare a energiei electrice prin ajungere la termen se produce, în cele mai multe cazuri, începând cu data de 1 ale lunii, fiind, astfel, util clienților să cunoască cel puțin o ierarhizare a FUI, în ordinea crescătoare a prețurilor de UI anterior acestei date, în vederea transmiterii solicitărilor de încheiere a contractelor în regim de ultimă instanță;

• o serie de clienți non-casnici mici, din categoria primăriilor, școlilor, grădinițelor, nu întreprind măsuri în vederea încheierii unui contract de furnizare a energiei electrice, sau măsurile adoptate nu se finalizează prin încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice în timp util, fiind necesară parcurgerea procedurilor de achiziție publică aflându-se adesea în situația de a fi deconectați, în lipsa unui contract de furnizare.

În prezent există numeroși astfel de clienți, despre a căror situație am fost informați de către operatorii de distribuție, al căror contract de furnizare a energiei electrice a încetat, și care, pe fondul creșterii prețurilor de furnizare a energiei electrice, precum și a modificărilor legislației în domeniul măsurilor de sprijin acordate clienților finali din piața de energie electrică, nu au finalizat încheierea contractelor de furnizare a
energiei electrice.

Și solicitările primite din partea operatorilor de distribuție privesc, de asemenea, propunerea de modificare a legislației secundare pentru a evita deconectarea acestor utilizatori non-casnici, a căror activitate este de natură de a nu fi întreruptă (spitale, aeroport, scoli, instituții publice etc.)

Luând în considerare cele precizate mai sus, s-a considerat util modificarea
prevederilor Regulamentului de preluare după cum urmează:

• ierarhizarea furnizorilor de ultimă instanță în ordinea crescătoare a prețurilor valabile pentru o lună calendaristică să fie cunoscută înainte de începutul lunii respective. Prețul de ultimă instanță este transmis de către FUI exclusiv în vederea nominalizării, acesta nefiind inclus în lista de nominalizare publicată de ANRE pe pagina proprie de internet. FUI care au în portofoliu clienți preluați au obligația ca, în cel mult 5 zile lucrătoare după comunicarea de către OPCOM a dezechilibrelor determinate pe baza valorilor măsurate și aprobate aferente unei luni, să determine și să publice pe pagina proprie de internet prețul de UI aferent lunii, prin urmare facturarea clienților preluați în regim de ultimă instanță se va realiza
luând în calcul prețul de achiziție efectiv realizat de către FUI pentru
alimentarea acestor clienți;

• clienții noncasnici cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare de până la 1 MVA să fie preluați automat de către FUI nominalizat, în situația încetării contractului de furnizare prin ajungere la termen sau în urma rezilierii de către furnizorul actual; valoarea de 1 MVA a fost stabilită având în vedere prevederile art. 61 alin. (5) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora clientul final de energie electrică cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare de cel puţin 1.000 kVA are obligația să prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu care are relaţii contractuale;

• includerea unei prevederi în cadrul Ordinului de aprobare a Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanță a energiei electrice conform căreia locurile de consum ale clienților finali care, la data intrării în vigoare a ordinului, nu sunt deconectate pentru neplata consumului de energie electrică sau pentru sustragere de energie electrică și pentru care nu este în vigoare un contract de furnizare a energiei electrice sau nu sunt în portofoliul unui furnizor de ultimă instanță, să fie preluate de către furnizorul de ultimă instanță care, în calitate de furnizor de energie electrică, are cota de piață cea mai mare în zona de rețea în care se află
locurile de consum.

În contextul situației pieței de energie electrică din ultimele luni, o serie de furnizori au ieșit de pe piața energiei electrice, numărul clienților aflați în situația de a fi preluați de către FUI înregistrând astfel o creștere față de perioadele anterioare, fiind necesară implementarea unui mecanism de protecție pentru FUI.

Astfel, în situația în care, la un moment dat în cursul unei luni, volumul energiei electrice consumate de către clienții preluați (determinat pe baza consumului lunii
anterioare) ajunge la 30% din volumul energiei electrice furnizate clienților din
portofoliul unui FUI în ultima lună pentru care există date raportate (alții decât
clienții preluați), acesta are posibilitatea de a refuza preluarea unor noi locuri de
consum; în cazul în care acel FUI are calitatea de FUI nominalizat, pentru
perioada rămasă până la finalul lunii, ANRE va nominaliza următorul FUI, în
ordinea crescătoare a prețurilor de nominalizare de UI. Această condiție va fi
analizată și la momentul nominalizării unui FUI; în cazul în care pentru FUI cu
prețul cel mai mic într-o lună calendaristică este îndeplinită condiția menționată
mai sus, ANRE va nominaliza primul FUI din Lista pentru care nu este îndeplinită
această condiție.

Pentru situația în care un furnizor nu mai poate asigura furnizarea energiei
electrice clienților finali din portofoliu și locurile de consum ale clienților finali
din portofoliu nu pot fi preluate de către nici unul din FUI ca urmare a depășirii
capacității de preluare, a fost introdusă o prevedere conform căreia ANRE
stabilește modalitatea de alocare a locurilor de consum către FUI existenți.
De asemenea, în vederea armonizării cu prevederile Legii energiei electrice și a
gazelor naturale nr. 123/2012, astfel cum a fost modificată și completată prin
OUG nr. 143/2021, a fost eliminată obligativitatea semnării contractului de
furnizare a energiei electrice în regim de ultimă instanță, drepturile și obligațiile
prevăzute de acesta fiind valabile, contractul-cadru fiind anexă la Regulament.

Cu privire la durata contractului de furnizare a energiei electrice în regim de UI,
a fost introdusă prevederea conform căreia FUI au obligația de a de a asigura
furnizarea energiei electrice în regim de UI pe o perioadă de minimum 12 luni în
cazul clienților casnici și clienților noncasnici cu o putere aprobată prin avizul
tehnic de racordare de până la 1 MVA, și de minimum 6 luni în cazul clienților
noncasnici cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare de peste 1 MVA.

A fost reglementat, de asemenea, modul de constituire/actualizare/executare a
garanțiilor financiare de către furnizorii de ultimă instanță în cazul clienților
noncasnici, cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de
racordare de peste 1 MVA, precum și în cazul locurilor de consum pentru care,
pe parcursul derulării relației contractuale, a fost întreruptă alimentarea cu energie
electrică pentru neplata contravalorii facturilor de energie electrică.

Luând în considerare cele menționate anterior, ANRE a elaborat un proiect de
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanță a
energiei electrice, astfel încât să fie eliminate problemele semnalate şi să fie
clarificate/completate unele prevederi din Regulament, în concordanță cu
situațiile identificate și noile prevederile legale în vigoare”.

Impactul socio-economic preconizat al proiectului de reglementare este:

a) asigurarea predictibilității și transparenței acțiunilor pentru toți participanții la piață implicați în acest proces;
b) protejarea FUI în cazul în care numărul locurilor de consum necesar a fi preluate depășește capacitatea acestora de furnizare;
c) protejarea clienților noncasnici cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de cel mult 1 MVA prin asigurarea furnizării energiei electrice în regim de ultimă instanță, în situația încetării contractului actual de furnizare a energiei electrice;

BVB | Știri BVB

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (18/05/2022)

Depunere document de oferta publica de cumparare

VRANCART SA (VNC) (18/05/2022)

Intalnire investitori si analisti - Trim 1 2022

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (18/05/2022)

Informatii relevante cu privire la majorarea capitalului social

ELECTROARGES SA (ELGS) (18/05/2022)

Raport Anual 2021 - versiune limba Engleza