Update articol:
CONVOCARE AGA

Conducerea Electrica vrea poliță de asigurare profesională de 10 milioane EUR/persoană/eveniment, care să acopere şi o perioadă post-mandat de până la 3 ani

Acţionarii sunt convocaţi să mai aprobe ca administratorii să beneficieze de o Compensaţie de neconcurenţă în cuantum de 12 Remunerații Lunare Fixe Brute

Acţionarii sunt chemaţi să aprobe formularea unei acțiuni civile în instanță pentru atragerea răspunderii persoanelor care au ocupat funcțiile de administrator și respectiv, de directori ai Societăţii pentru obligațiile neîndeplinite și/sau îndeplinite necorespunzător, conform art. 155 din Legea nr. 31/1990, care au determinat înregistrarea prejudiciilor reținute de Curtea de Conturi a României 

 

Conducerea Electrica supune aprobării AGA ca administratorii companiei să beneficieze de o poliță de asigurare profesionala tip „directors & officers
liability”, având o valoare asigurată de 10 milioane EUR/persoană/eveniment, conform termenilor din piață. Poliţa va acoperi şi o perioadă post-mandat, respectiv de până la 3 (trei) ani, pentru evenimente survenite ca urmare a activităţii desfăşurate de Administratori, pe perioada mandatului acestora. “Societatea va suporta și va plăti costul primelor acestei asigurări”, potrivit convocatorului. 

Un alt punct spre aprobare este ca şi directorii executivi să beneficieze de o poliță de asigurare profesionala tip „directors & officers liability”, având o valoare asigurată de 10 milioane EUR  persoană/ eveniment, conform termenilor din piață. Poliţa va acoperi şi o perioadă post-mandat, respectiv de până la 3 (trei) ani, pentru evenimente survenite ca urmare a activităţii desfăşurate de Directorii Executivi, pe perioada mandatului acestora. Societatea va suporta și va plăti costul primelor acestei asigurări.”

De asemenea, acţionarii trebuie să mai aprobe ca administratorii să beneficieze de o Compensaţie de neconcurenţă în cuantum de 12 Remunerații Lunare Fixe Brute, clauza producând efecte pe teritoriul Uniunii Europene. “Compensaţia de neconcurență se va putea aplica numai în situaţia în care Administratorii nu
vor mai deţine nicio funcţie în cadrul Companiei şi/sau în cadrul Grupului Electrica ulterior încetării Contractulelor de Mandat”, conform convocatorului. 

Acţionarii Electrica mai sunt convocaţi pentru a fi informaţi cu privire la efectele asupra Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2019 decurgând din hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrica nr. 2/25 aprilie 2019, aferentă punctelor 7-10 si din aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 19/29 martie 2019, conform Notei puse la dispoziţia acționarilor, conform legii.

De asemenea, acţionarii vor fi informaţi despre principalele elemente ale strategiei Grupului Electrica pentru perioada 2019-2023, conform Notei puse la dispoziţia acționarilor, conform legii.

Acţionarii sunt chemaţi să aprobe formularea unei acțiuni civile în instanță pentru atragerea răspunderii persoanelor care au ocupat funcțiile de administrator și respectiv, de directori ai Societăţii pentru obligațiile neîndeplinite și/sau îndeplinite necorespunzător, conform art. 155 din Legea nr. 31/1990, care au determinat înregistrarea prejudiciilor reținute de Curtea de Conturi a României (CCR), în vederea implementării măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României pentru remedierea abaterilor constatate la punctele 1-5 din Decizia CCR nr. 12/27.12.2016 emisă ca urmare a efectuării controlului cu privire la modul de administrare a patrimoniului Societății Energetice Electrica SA pentru perioada 01.01.2013-30.06.2014 și împuternicirea Directorului General al Electrica pentru reprezentarea Societății (cu posibilitatea de subdelegare a reprezentării în instanţă către persoane cu pregătire juridică), semnarea și promovarea cererii de chemare în judecată, conform Notei puse la dispoziţia acționarilor, conform legii.

Acţionarii trebuie să mai aprobe şi propunerea de modificare a Politicii de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi în vigoare la nivelul Companiei, prin eliminarea următorului paragraf: “Numărul anual de ședințe pentru care urmează a fi acordată indemnizația este limitat la 12 în cazul CA și la 6 ședințe pentru fiecare comitet în parte. Ședințe suplimentare ale comitetelor pot fi organizate numai în situații excepționale, în conformitate cu decizia președinților care sunt responsabili de organizarea eficientă a agendei de lucru și a activității. Cu toate acestea, doar o singură astfel de reuniune suplimentară va fi remunerată, pentru fiecare comitet”. 

Ordinea de zi a şedinţei AGEA va fi următoarea:

  1. Aprobarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv al Societatea Energetică
    Electrica S.A. prin modificarea art. 12, alin. (2), după cum urmează:
    “Titularul certificatelor de depozit emise în baza acţiunilor suport are calitatea de acționar în înțelesul și în vederea aplicării Legii 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. Emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru informarea corectă, completă și la timp a deținătorilor de certificate de depozit, cu respectarea dispozițiilor înscrise în documentele de emisiune a certificatelor de depozit, cu privire la documentele și materialele informative aferente unei adunări generale a acționarilor, astfel cum sunt puse la dispoziția acționarilor de către Societate”.
  2. Aprobarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv al Societatea Energetică Electrica S.A. prin modificarea art. 17, alin. (4), după cum urmează: „Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății”.
  3.  Aprobarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv al Societatea Energetică Electrica S.A. în sensul eliminării lit.f. din art. 20, alin. (1), lit. A, respectiv „dizolvarea filialelor”.

 

BVBStiri BVB

SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) (09/07/2020)

Decizii ASF nr. 808, 810 & 811 din 08.07.2020

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (09/07/2020)

Fitch confirma Ratingul BBB- cu perspectiva stabila