Update articol:

Instanţa a dat câştig de cauză ASF în procesul cu Electroargeş şi Constantin Ştefan privind anularea sancţiunii; compania poate face recurs

Curtea de Apel București a dat câștig de cauză ASF în această săptămână, în litigiul împotriva domnului Constantin Ștefan (Președintele Consiliului de Administrație al Electroargeș S.A.) și a societății Electroargeş S.A., dispunând respingerea cererii ca neîntemeiată.

Instanţa a decis: “Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei SC Electroargeş SA. Respinge excepţia inadmisibilităţii invocată de către pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară. Respinge ca neîntemeiată cererea. Cu recurs în 15 zile de la comunicare ce se va depune la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată azi, 19.11.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei“.

În această cauză, domnul Constantin Ștefan și Electroargeș S.A. au solicitat Curții de Apel București ”anularea Deciziei de sancționare nr. 936/18.07.2019 (…) și, pe cale de consecință, revocarea tuturor măsurilor dispuse în temeiul acesteia, printre care și cea a sancționării Președintelui Consiliului de Administrație al Electroargeș S.A., domnul Ștefan Constantin, cu amendă în cuantum de 16.000 lei și cea a publicării Deciziei pe site-ul A.S.F.”

ASF a sancţionat cu amendă în cuantum de 16.000 lei pe Ștefan Constantin, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății Electroargeș S.A. Curtea de Argeș, pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 126 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 24/2017, pentru refuzul nejustificat de a răspunde solicitărilor A.S.F. care este de natură să împiedice exercitarea atribuțiilor/competențelor deținute.

Decizia ASF explică: “Potrivit raportului curent publicat pe site-ul BVB în data de 21.03.2019, Consiliul de administrație al Electroargeș SA. a convocat AGOA pentru data de 25/26.04.2019, pentru acționarii înregistrați la data de referință 15.04.2019.
Conform convocatorului A.G.O.A. din data de 25/26.04.2019, acționarii aveau dreptul de a solicita completarea ordinii de zi cu noi puncte în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv până la data de 10.04.2019. Convocatorul AGOA din data de 25/26.04.2019 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1321/25.03.2019.
Din informaţiile comunicate de către dl. Tudor Dumitru, cererea de completare a convocatorului pentru AGOA din data de 25/26.04.2019 a fost depusă la sediul Electroargeș SA Curtea de Argeș în data de 09.04.2019.
Consiliul de administrație al societății poartă răspunderea exclusivă în materia convocării și derulării adunărilor generale, inclusiv în ceea ce privește asigurarea exercitării drepturilor recunoscute de lege acționarilor.
În conformitate cu prevederile art. 1171 alin. (1) din Legea nr. 31/1990R, au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social.
Potrivit art. 1171 alin. (3) din Legea nr. 31/1990R, ”Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţionari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege şi/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puţin 10 zile înaintea adunării generale, la data menţionată în convocatorul iniţial”.
De asemenea, art. 92 alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 consacră dreptul unuia sau mai multor acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală şi instituie obligația societății emitente de a face disponibilă o ordine de zi revizuită, în cazurile în care exercitarea dreptului mai sus menționat determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acţionarilor.
În speță, s-a reținut faptul că pe ordinea de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 25/26.04.2019 nu au fost inserate punctele propuse de acționarul minoritar dl Tudor Dumitru.

Prin adresele nr. DETA/4292/09.05.2019 și nr. DETA/5153/06.06.2019, A.S.F. a solicitat emitentului transmiterea în termen de 5 zile (respectiv 24 de ore) a punctului de vedere, cu privire la cele sesizate de către dl. Tudor Dumitru, solicitări la care ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș nu a răspuns.
Potrivit prevederilor art. 2 alin. (9) din Legea nr. 24/2017, în vederea aplicării prevederilor legii, A.S.F. are, printre altele, următoarele atribuții şi competențe: a) să verifice modul de îndeplinire a atribuțiilor şi obligațiilor legale ale administratorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de administrație, directorilor, directorilor generali, directorilor executivi, membrilor consiliului de supraveghere sau
membrilor directoratului ori reprezentantului legal, precum şi ale altor persoane în legătură cu operațiuni ale emitenților reglementate de prezenta lege.
Refuzul nejustificat al reprezentantului societății de a răspunde la solicitările formulate de către ASF prin adresele nr. DETA/4292/09.05.2019 și nr. DETA/5153/06.06.2019 este de natură să împiedice exercitarea atribuțiilor/competențelor deținute.

În conformitate cu prevederile art. 126 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 24/2017, împiedicarea fără drept a exercitării drepturilor conferite de către lege A.S.F., precum și refuzul nejustificat al oricărei persoane de a răspunde solicitărilor A.S.F. în exercitarea atribuțiilor care îi revin conform legii constituie contravenție.
Dl. Ștefan Constantin, în calitate de președinte al Consiliul de administrație al societății ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, nu a asigurat respectarea prevederilor legale incidente, respectiv nu a răspuns la solicitările formulate de către A.S.F. prin adresele nr. DETA/4292/09.05.2019, nr. DETA/5153/06.06.2019.

În considerarea prevederilor art. 133 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și a calității de președinte al Consiliului de administrație al societății Electroargeș S.A., pe care o deține în perioada relevantă dl. Ștefan Constantin, față de fapta constatată s-a transmis în atenția acestuia adresa nr. VPI/4111/28.06.2019 prin care s-a acordat posibilitatea de a formula eventuale obiecțiuni, urmând ca acestea să fie transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării, însoțite de documente pe care
le consideră necesare susținerii acestora.

Dl. Ștefan Constantin președinte al Consiliului de administrație al societății Electroargeș S.A. în perioada relevantă nu a comunicat obiecțiuni cu privire la aspectele constatate și notificate prin adresa nr. VPI/4111/28.06.2019.
În aceste condiții, se reține încălcarea de către dl. Ștefan Constantin, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al societății Electroargeș S.A., a dispozițiilor art. 126 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 24/2017”.

Vezi aici decizia ASF:  https://asfromania.ro/files/capital/decizii/2019/Decizie%20936_2019.pdf

BVBStiri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (02/08/2021)

Indicatori operationali cheie preliminari S1 2021

BANCA COMERCIALA ROMANA - OB. 2026 (BCR26) (02/08/2021)

Comunicat - Rezultate financiare S1 2021

SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) (02/08/2021)

Amendament la Documentul de informare publicat in raportul curent din 17.08.2020

DAFORA SA (DAFR) (02/08/2021)

Raport auditor - art. 92 ind. 3 Legea 24/2017-Sem.I 2021