Update articol:

Legea privind reducerea vârstei standard de pensionare pentru anumite categorii de activităţi miniere – promulgată

Sursa foto: Facebook

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind aprobarea OUG 10/2020 prin care se reduce cu 20 de ani vârsta standard de pensionare pentru anumite categorii de persoane care au lucrat în subteran.

Se instituie, astfel, dreptul de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani, pentru persoanele care au desfăşurat activităţi miniere în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă, în domeniul prospecţiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării/sau prelucrării, concentrării, conservării şi închiderii minelor, din cadrul unităţilor de prospecţiuni şi explorări geologice, dacă au un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani, realizat în aceste activităţi.

OUG 10/2020 precizează: 

Articolul I 

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 30, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:

(4^1) Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă, prevăzut la alin. (1) lit. a), perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 în care salariații au desfășurat activități miniere, în subteran, cel puțin 50% din timpul normal de muncă, în luna respectivă, în domeniul prospecțiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării/prelucrării, concentrării, conservării și închiderii minelor, din cadrul unităților de prospecțiuni și explorări geologice, în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I de muncă.

2. După articolul 56 se introduce un nou articol, articolul 56^1, cu următorul cuprins:

Articolul 56^1(1) Prin excepție de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani, persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani în activități miniere, în subteran, în domeniul prospecțiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării sau prelucrării, concentrării, conservării și închiderii minelor, din cadrul unităților de prospecțiuni și explorări geologice. Vârsta standard de pensionare redusă nu poate fi mai mică de 45 de ani.(2) Stagiul de cotizare prevăzut la alin. (1) poate fi constituit și din perioade prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a), iar stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru această categorie de persoane este de 20 de ani.

Articolul II

(1) Persoanele înscrise la pensie în perioada 1 aprilie 2001-30 septembrie 2018 beneficiază, din oficiu, de recalcularea pensiei în condițiile art. 56^1 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) Drepturile de pensie recalculate conform alin. (1) se acordă de la data prevăzută de art. II alin. (2) din Legea nr. 221/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 30 iulie 2018.(3) Beneficiază, din oficiu, de recalcularea pensiei în condițiile art. 56^1 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, și persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada de la 1 octombrie 2018 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(4) În situația persoanelor prevăzute la alin. (3), drepturile de pensie se revizuiesc cu respectarea dispozițiilor art. 107 alin. (1)-(2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.Articolul IIIPrin derogare de la prevederile art. 179 alin. (1)-(3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în cazul persoanelor prevăzute la art. II, eventualele debite care urmează a fi constituite în sarcina pensionarilor nu se recuperează.

Nota de fundamentare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice precizează:  

“Se propune modificarea Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, sub aspectul ca, persoanele care au desfășurat activități miniere, în subteran cel puțin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă, în domeniul prospecțiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării/sau prelucrării, concentrării, conservării și închiderii minelor, din cadrul unităților de prospecțiuni și explorări geologice, să beneficieze de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani realizat în aceste activități.

Propunerea are drept scop corectarea efectelor unor dispoziții legale succesive, pentru a fi eliminate inechitățile existente între categorii de pensionari care au desfășurat activități în aceleași condiții și mediu, iar la determinarea punctajului mediu anual au fost utilizate stagii complete de cotizare diferite, în funcție de legislația în vigoare la data înscrierii la pensie.

Amintim că, aceste categorii de activități au fost încadrate în grupa I de muncă, conform legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001. Tocmai de aceea, aceste persoane au fost înscrise la pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor de pensionare, în raport de perioadele lucrate în grupa I de muncă.

Angajatorii, unde desfășurau activitatea aceste categorii de persoane, au fost desființați, considerent pentru care începând cu 1 aprilie 2001 nu au mai fost încadrate în condiții speciale de muncă.

De menționat că, potrivit legislației în vigoare, începând cu 1 aprilie 2001 demersurile pentru obținerea avizelor de încadrare a unităților/activităților în condiții speciale de muncă, erau în sarcina angajatorului care, potrivit legii trebuia să întocmească dosar cu documente doveditoare a condițiilor de muncă. Or, în aceste situații, angajatorii nu mai existau și pe cale de consecință nu se putea elabora documentația necesară obținerii avizului pentru condiții speciale de muncă.

Aceste considerente au condus la situații discriminatorii pentru persoanele care au desfășurat activități în subteran, acestea constând în determinarea punctajului mediu anual prin raportarea la un stagiu complet de cotizare mai mare decât stagiul utilizat pentru mineri, spre exemplu.

Nereglementarea aceluiași regim juridic în cazul pensionarilor care au desfășurat activități miniere în subteran, indiferent de subordonarea administrativă, determină neaplicarea Legii nr. 221/2018 pentru categoriile de persoane enunțate anterior.

În prezent, nu există niciun act normativ care să reglementeze acordarea drepturilor de pensii în situația categoriei profesionale respective considerent pentru care nu se pune în discuție existența paralelismului legislativ.

Reglementarea propusă prin prezenta ordonanță de urgență naște situația de identitate de tratament pentru persoanele aflate în situații obiectiv identice potrivit legislației în vigoare până la data de 1 aprilie 2001.

Prin urmare, propunerea de reglementare nu creează discriminări. Dimpotrivă, consecința negativă reprezintă discriminarea persoanelor pensionate după 1 aprilie 2001 și nerecunoașterea drepturilor născute înainte de data de 1 aprilie 2001.

Fostele întreprinderi de prospecțiuni geologice încetând activitatea minieră în subteran, începând cu anul 1997, aceste persoane au fost lipsite de beneficiul Legii nr. 221/2018.

Aceste drepturi au existat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 221/2018, dar nu au fost recunoscute de legislație, iar prin soluția normativă propusă se realizează prerogativa de echitate socială respectiv repunerea în situația juridică identică cu alte categorii de persoane care au făcut obiectul legii.

De asemenea, se propune recalcularea pensiilor pentru persoanele cu drepturi de pensie stabilite și care dovedesc stagii de cotizare realizate în domeniul minier, în subteran, în domeniul prospecțiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării/sau prelucrării, concentrării, conservării și închiderii minelor, din cadrul unităților de prospecțiuni și explorări geologice.

Prin prezentul act normativ se propune asimilarea, ca stagiu de cotizare în condiții speciale de muncă, a perioadei anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariații au desfășurat activități miniere, în subteran, în domeniul prospecțiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării/prelucrării, concentrării, conservării și închiderii minelor, din cadrul unităților de prospecțiuni și explorări geologice, în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I de muncă.

Ordonanța de urgență a fost elaborată împreună cu Casa Națională de Pensii Publice”.

În prezent, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite şi/sau condiţii speciale, potrivit legii, beneficiază de o creştere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează:

a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale;

b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite.

Pentru pensionarii sistemului public de pensii care au beneficiat de creşterea punctajelor anuale realizate în aceste perioade, la determinarea punctajului mediu anual, s-a utilizat stagiul complet de cotizare prevăzut de legislația în vigoare la data stabilirii drepturilor de pensie.

Alte legi promulgate

Preşedintele a promulgat şi Legea privind aprobarea OUG 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD.

Legea creează cadrul instituţional şi măsurile necesare aplicării prevederilor Regulamentului (UE) 223/2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane şi Regulamentul (UE) 559/2020 de modificare a Regulamentului (UE) 223/2014, în ceea ce priveşte introducerea unor măsuri specifice pentru abordarea epidemiei de COVID-19.

În acest sens, legea vizează măsuri pentru implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate POAD: mecanisme de implementare a procedurilor privind distribuţia pachetelor de alimente şi produse de igienă; rolul instituţiei prefectului şi a unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în asigurarea respectării procedurilor cu privire la distribuţia acestor pachete; lărgirea ariei de incidenţă a sprijinului oferit tuturor membrilor familiilor cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii 416/2001; introducerea unei noi categorii de cheltuială eligibilă din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD), şi anume costuri administrative, de transport şi de depozitare suportate de instituţiile prefectului.

De asemenea, şeful statului a semnat şi decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG 36/2020 care vizează măsuri pe timpul stării de urgenţă.

Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea mai multor legi (Legea 360/2002, Legea 80/1995, Legea 384/2006, Legea 145/2019) şi vizează domeniul gestionării raporturilor de serviciu ale poliţiştilor şi cadrelor militare pentru situaţiile de instituire a stării de urgenţă, a stării de asediu, a stării de război, ori în caz de mobilizare.

În acest sens se instituie posibilitatea delegării poliţistului, fără acordul scris al acestuia, pentru exercitarea altor activităţi decât cele corespunzătoare postului ocupat, precum şi a detaşării lui pentru o perioadă de 12 luni, reglementarea urmând să se aplice, în mod corespunzător, şi detaşărilor aflate în curs la data intrării în vigoare a actului normativ, fără a depăşi perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi de război. De asemenea, se prevede extinderea situaţiilor în care poliţistului nu îi pot înceta raporturile de serviciu.

În ceea ce priveşte cadrele militare, legea stabileşte, pentru perioada instituirii stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi de război, conduita în situaţiile care presupun absenţa de la serviciu şi prerogativa şefului unităţii de a decide programul de lucru în funcţie de specificul şi nevoile acesteia. Totodată, se prevede extinderea situaţiilor în care cadrele militare nu pot fi trecute în rezervă.

BVB | Știri BVB

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (20/05/2022)

Notificare prag detineri/vot > 5%

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (20/05/2022)

Comunicat referitor tarife transport

Digi Communications N.V. (DIGI) (20/05/2022)

Optiuni pe actiuni acordate catre administratori si angajati

ROMCARBON SA (ROCE) (20/05/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (20/05/2022)

Hotarare CA privind aprobarea comitetelor consultative