Update articol:
O NOUĂ MODALITATE DE DARE ÎN PLATĂ

Ministerul Energiei propune ştergerea datoriilor pe care le au producătorii de energie la ANAF

Ministerul Energiei propune ştergerea datoriilor pe care le au producătorii de energie la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), prin preluarea unor active energetice, se arată într-un proiect de ordonanţă de urgenţă, postat pe site-ul instituţiei (vezi documentul mai jos)  .

Proiectul arată că acest act normativ reglementează o modalitate specială de stingere a obligaţiilor fiscale ale operatorilor economici care dețin capacități de producere a energiei electrice instalate in Sistemul Electroenergetic National reprezentând active funcționale energetice, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
Prin active functionale energetice se înțelege totalitatea bunurilor mobile și imobile aparținând unui operator economic care deține capacități de producție a energiei electrice care concură la asigurarea siguranței sistenului electroenergetic national. 

Proiectul mai precizează că, prin derogare de la prevederile art. 263 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la cererea operatorilor economici care dețin capacități de producere a energiei electrice instalate în Sistemul Electroenergetic Naţional reprezentând active funcţionale energetice, creanţele fiscale administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se sting prin trecerea în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Energiei a unor active funcționale energetice, aflate în proprietatea acestora.

Cererea operatorilor economici va cuprinde o analiză tehnico-economică privind justificarea operaţiunii şi efectele acesteia și va fi însoțită de avizul favorabil al ministerului de resort, al Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei și al operatorul de transport și sistem Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A.

Nu pot face obiectul operațiunilor de stingere a creanţelor fiscale activele funcţionale energetice pentru care operatorii economici nu detin licențe sau autorizații de funcționare aflate în perioada de valabilitate, precum și cele care nu pot fi autorizate din punct de vedere al protecției mediului.

Conform proiectului, stingerea creanţelor fiscale se va face la valoarea bunurilor ce intră în componenţa activelor funcționale energetice, stabilită prin raportul de evaluare întocmit de către un evaluator independent atestat în condițile legii. Lista bunurilor aferente activelor functionale energetice ce urmează să fie evaluate, precum şi raportul de evaluare  se aprobă prin ordin emis de către ministrul Energiei. Bunurile care sunt grevate de alte sarcini în afara celor instituite de organul fiscal central nu pot constitui obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă.

În cazul în care bunurile ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă, trecute în proprietatea statului, au fost revendicate şi restituite, potrivit legii, terţelor persoane, compania va fi obligată la plata creanţelor stinse prin această modalitate. Creanţele fiscale renasc la data la care bunurile au fost restituite terţului. Pentru perioada cuprinsă între data trecerii în proprietatea statului şi data la care au renăscut creanţele fiscale nu se datorează dobânzi sau penalităţi de întârziere, după caz.

Operațiunile privind transferul în domeniul public a fiecărui activ functional energetic se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Măsurile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se aplică până la 31 decembrie 2021.

 

…………..

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale necesare pentru siguranţa alimentării cu energie electrică

Ținând cont de condițiile deosebite în care s-au realizat producția de energie electrică în perioada de iarnă, în ultimii ani, perioadă în care un aport esențial l-au avut producătorii de energie pe bază de combustibil fosil – cărbune și hidrocarburi,
Având în vedere necesitatea asigurării obiectivului prioritar în domeniul energetic privind asigurarea continuităţii în alimentare de către operatorul de transport şi de sistem a unui mixt de producere şi a serviciilor tehnologice de sistem, astfel încât să poată fi suplinită ieşirea din funcţie a oricărei capacităţi energetice, fără a se deconecta consumatori de la reţea; Luând în considerare evaluarea care s-a realizat de către Ministerul Energiei, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei și operatorul de transport și sistem Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. pentru a determina posibilitatile reale de functionare a capacitatilor de producere a energiei electrice instalate in Sistemul Electroenergetic National in vederea satisfacerii cererii de energie electrica, in conditii de calitate si siguranta in alimentare si cu respectarea legislatiei in vigoare, in perioada de iarna 2018 – 2019;
Luând în considerare că evaluarea realizată de autoritățile și instituțiile publice implicate a arătat o diferență majoră între puterea instalată și puterea disponibilă a unitatilor de producere a energiei electrice, fapt ce arată necesitatea adoptării de măsuri pentru asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național;
Tinând cont de situația economico-financiară dificilă a unor operatori economici, precum Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. și Societatea Electrocentrale București S.A. care dețin capacitatilor de producere a energiei electrice cu importanță deosebită în menţinerea nivelului de siguranţă în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Național, respectiv unităţi dispecerizabile definite și reglementate prin legislația secundară emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în calitate de autoritate competentă;
Întrucât potrivit Legii nr. 123/2012 a energiei și gazelor naturale, unităţile dispecerizabile au obligația să oferteze întreaga putere electrică disponibilă pe piaţa de echilibrare, definită conform reglementărilor emise de autoritatea competentă;
Luând în considerare că operatorii economici care dețin unităţi dispecerizabile au datorii gestionate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, iar adoptarea unor măsuri privind recuperarea acestora prin măsuri de executare silită sau alte modalități de stingere a creanțelor nu asigură dezideratul menținerii în cadrul Sistemului Electroenergetic Național,
Întrucât stingerea creanţele fiscale administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin trecerea în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Energiei a unor unități dispecerizabile poate contribui la asigurarea securității Sistemului Electroenergetic Național,
Luând în considerare că procedura de stingerea a creanțelor se realizează doar cu avizul Ministerului Energiei, în calitate de minister de resort, al Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei și al operatorul de transport și sistem – Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A.
Întrucât consecințele negative care pot apărea în situația neadoptării măsurilor propuse pot afecta siguranța alimentării Sistemului Electroenergetic Național și chiar securitatea energetică a țării, ceea ce justifică existența unei situații extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată;
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie o situație de urgenţă și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

În temeiul art.115 alin.(4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgenţă:

Art. 1.
(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează o modalitate specială de stingere a obligaţiilor fiscale ale operatorilor economici care dețin capacități de producere a energiei electrice instalate in Sistemul Electroenergetic National reprezentând active funcționale energetice, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență prin active functionale energetice se înțelege totalitatea bunurilor mobile și imobile aparținând unui operator economic care deține capacități de producție a energiei electrice care concură la asigurarea siguranței sistenului electroenergetic national. Activul functional energetic reprezintă, de regulă, o componenta unităților dispecerizabile de producere a energiei electrice.
(3) Pentru scopul prezentei ordonanțe de urgență, noțiunea de :
a) unitatea dispecerizabilă de producere a energiei electrice are întelesul prevăzut de Regulamentului de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul nr. 32/2013 emis de Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu modificările și completările ulterioare;
b) siguranța Sistemul Electroenergetic National are întelesul prevăzut de Legea energiei și gazelor naturale nr. 123/2012.

Art. 2.
(1) Prin derogare de la prevederile art. 263 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la cererea operatorilor economici care dețin capacități de producere a energiei electrice instalate in Sistemul Electroenergetic National reprezentând active functionale energetice, creanţele fiscale administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se sting prin trecerea în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Energiei a unor active funcționale energetice, aflate în proprietatea acestora.
(2) Cererea operatorilor economici va cuprinde o analiză tehnico-economică privind justificarea operaţiunii şi efectele acesteia și va fi însoțită de avizul favorabil al ministerului de resort, al Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei și al operatorul de transport și sistem Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A..
(3) Nu pot face obiectul operațiunilor prevăzute la alin. (1), activele functionale energetice pentru care operatorii economici nu detin licențe sau autorizații de funcționare aflate în perioada de valabilitate, precum și cele care nu pot fi autorizate din punct de vedere al protecției mediului.
(4) Stingerea creanţelor fiscale se va face la valoarea bunurilor ce intră în componenţa activelor funcționale energetice, stabilită prin raportul de evaluare întocmit de către un evaluator independent atestat în condițțile legii.
(5) Lista bunurilor aferente activelor functionale energetice ce urmează să fie evaluate, precum şi raportul de evaluare prevăzut la alin. (4), se aprobă prin ordin emis de către ministrul Energiei.
(6) Bunurile care sunt grevate de alte sarcini în afara celor instituite de organul fiscal central nu pot constitui obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă.
(7) Ministerul Energiei şi operatorii economici încheie un proces-verbal de predare-preluare prin care se trec în proprietatea publică a statului activele functionale energetice prevăzute la alin. (1), care cuprinde şi valoarea acestora.
(8) Procesul-verbal constituie titlu de proprietate publică al statului.

Art. 3.
(1) În vederea stingerii creanţelor fiscale, în termen de 15 zile de la încheierea procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (7), operatorul economic depune cererea de stingere a obligaţiilor fiscale la organul fiscal central.
(2) Cererea va fi însoţită de lista bunurilor aferente activelor funcționale energetice, raportul de evaluare a acestora precum şi procesul-verbal prevăzut la art. 2 alin. (7).
(3) Organul fiscal central stinge creanţele fiscale cu valoarea bunurilor trecute în proprietatea statului în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, în baza procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (7), şi notifică compania şi Ministerul Energiei în acest sens.
(4) Data stingerii creanţelor este data încheierii procesului -verbal prevăzut la art. 2 alin. (7).
(5) În cazul în care operaţiunea de transfer al proprietăţii bunurilor, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, este taxabilă, cu valoarea stabilită, potrivit legii, plus taxa pe valoarea adăugată, se stinge cu prioritate taxa pe valoarea adăugată aferentă operaţiunii de dare în plată.
(6) La data semnării procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (7) încetează de drept măsurile de indisponibilizare a bunurilor ce fac obiectul acestuia, instituite de organul fiscal central.

Art. 4.
(1) În cazul în care bunurile ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă, trecute în proprietatea statului, au fost revendicate şi restituite, potrivit legii, terţelor persoane, compania va fi obligată la plata creanţelor stinse prin această modalitate. Creanţele fiscale renasc la data la care bunurile au fost restituite terţului.
(2) Pentru perioada cuprinsă între data trecerii în proprietatea statului şi data la care au renăscut creanţele fiscale prevăzute la art. 3 alin. (3) nu se datorează dobânzi sau penalităţi de întârziere, după caz.

Art. 5.
În termen de 30 de zile de la data semnării procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (7), Guvernul, la propunerea Ministerul Energiei, emite, în condiţiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică , cu modificările şi completările ulterioare, o hotărâre prin care se aprobă lista bunurilor imobile preluate în proprietatea statului ce se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerul Energiei.

Art. 6.
(1) Operațiunile privind transferul în domeniul public a fiecărui activ functional energetic se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Măsurile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se aplică până la 31 decembrie 2021.
(3) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aduc la îndeplinire cu respectarea normelor nationale și europene în materia concurenței.

Art. 7.
(1) Bunurile aferente activelor funcționale energetice transferate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență pot trece din domeniul public în domeniul privat al statului.
(2) Trecerea bunurilor în domeniul privat al statului se aprobă prin hotărârea prevăzută la art. 6.
(3) În termen de 15 zile de la data intrării în proprietatea privată a statului a bunurilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Energiei va demara procedurile prevăzute de lege pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale, persoană juridică română, care are iniţial, ca acţionar unic, statul roman.
(4) Bunurile prevăzute la alin. (1) se constituie ca aport în natură al statului la capitalul social al societăţii prevăzute la alin. (3).
(5) Ministerul Energiei asigură ducerea la îndeplinire, potrivit legii, a atribuţiilor ce decurg din calitatea de instituţie publică implicată.

PRIM – MINISTRU

Vasilica – Viorica DĂNCILĂ

BVB | Știri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (07/02/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (07/02/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (07/02/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)