Update articol:

Ministrul Energiei a anunțat lansarea apelului de proiecte pentru producție de energie din surse regenerabile (eolian și solar), cu un buget de 457.700.000 euro, cu finanțare din PNRR

Ministrul Energiei Virgil Popescu a anunțat lansarea apelului de proiecte pentru producție de energie din surse regenerabile (eolian și solar), cu un buget de 457.700.000 euro, cu finanțare din PNRR.
Se pot depune aplicații în perioada 31 martie – 31 mai 2022, a scris el, pe Facebook: “Companiile care vor folosi energia produsă pentru autoconsum, în procent de minim 50%, vor beneficia la evaluare de punctaj suplimentar. Astfel, se reduc costurile cu energia electrică, creștem producția de energie verde, iar companiile devin mai competitive. Aceasta este una din soluțiile pentru facturi mai mici la energie, pentru mediul afaceri.
Da, venim cu soluții reale și cu finanțarea necesară. Prin realizarea proiectelor finanțabile în cadrul acestei scheme de ajutor se urmăreşte creşterea cu aproximativ 950 MW a capacităţii instalate de producere a energiei electrice din sursă de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrat. Realizarea investițiilor înseamnă soluții pe termen lung pentru asigurarea energetică a țării noastre.
Ghidul Specific poate fi accesat pe site-ul ministerului Energiei, la rubrica ”Finanțări Europene – PNRR” – vezi aici: http://energie.gov.ro/pnrr/“.

“Prezenta schemă bazată pe procedură de ofertare concurenţială se aplică numai instalaţiilor noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană şi solară”, precizează reprezentanţii ministerului.

Schema de ajutor de stat bazată pe procedură de ofertare concurenţială se adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, cât şi întreprinderilor mari, inclusiv întreprinderi nou înfiinţate, constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau constituite în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărei naţionalitate o deţin.

Beneficiarii schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: au personalitate juridică, sunt legal constituiţi în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărui naţionalitate o deţin cu condiţia înregistrării la ONRC în România; au ca activitate înscrisă în statutul societăţii, principală sau între altele, activitatea privind producerea de energie electrică (în scopul comercializării sau consumului propriu în cadrul societăţii sau grupului de societăţi), corespunzătoare diviziunii 35: ,,Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat”, clasa CAEN 3511 – ,,Producţia de energie electrică”; nu sunt în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă; nu sunt în stare de faliment, lichidare, nu au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile lor comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar; şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat; nu sunt declaraţi într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printrun contract/acord de finanţare din fonduri publice.

De asemenea, mai trebuie respectate următoarele condiţii: solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului nu a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata; solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului nu a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene; nu fac obiectul unei decizii de recuperare neexecutate a Consiliului Concurenţei, a Comisiei Europene, a unui furnizor/administrator de ajutor de stat sau a instantei, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă; nu sunt întreprinderi în dificultate, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 18 din Regulament cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. c, teza finală din Regulament.

Condiţiile de eligibilitate a proiectului presupun ca proiectul să fie implementat pe teritoriul României şi să vizeze una dintre următoarele acţiuni: realizarea capacităţilor noi de producţie a energiei electrice din sursă de energie eoliană, cu sau fără instalaţii de stocare integrate ca activitate secundară, stocarea având un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat, sau realizarea capacităţilor noi de producţie a energiei electrice din sursă de energie solară, cu sau fără instalaţii de stocare integrate ca activitate secundară, stocarea având un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat.

Totodată, capacitatea instalată propusă pentru realizare prin proiect să fie mai mare de 0,2 MW pentru producţia de energie electrică din surse eoliene şi solare şi investiţiile să fie finalizate, respectiv instalate şi conectate la SEN, inclusiv punerea în funcţiune, până cel târziu la finalul trimestrului II 2024.

Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a înlocui capacităţi mai vechi de producere energie din surse eoliene şi solare şi nici proiectele care vizează extinderea unor unităţi de producţie de energie electrică.

Valoarea ajutorului de stat acordat în cadrul schemei pe MW instalat este, pentru energie eoliană, de maximum 1,3 milioane euro pentru capacităţi instalate între 0,2 MW (exclusiv) şi 1 MW (inclusiv) şi de 650.000 euro pentru capacităţi instalate mai mari de 1 MW, iar pentru energie solară de 750.000 euro pentru capacităţi instalate între 0,2 MW (exclusiv) şi 1 MW (inclusiv) şi 425.000 euro pentru capacităţi instalate mai mari de 1 MW.

Ajutorul maxim care se poate acorda pentru un proiect de investiţii nu poate depăşi 15 milioane euro pe întreprindere, pe proiect de investiţii.

Prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, componenta Energie beneficiază de o alocare de 1,62 miliarde euro, precizează ME.

BVB | Știri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (24/06/2022)

Finalizarea ofertei publice de cumparare

TERAPLAST SA (TRP) (24/06/2022)

Desemnare agent de plata pentru dividende 2021

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (24/06/2022)

Acceptare mandate membri provizorii Directorat

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (24/06/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (24/06/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)