Update articol:

Legea societăţilor comerciale – modificarea Legii 31/1990, promulgată

Legea Societăților Comerciale 30/1991 Sursa Pixabay

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul de promulgare a actului normativ care modifică şi completează Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990.

Potrivit legii, la autentificarea actului constitutiv în cazurile prevăzute (…) sau, după caz, la darea de dată certă a acestuia se va prezenta dovada eliberată de oficiul Registrului comerţului privind disponibilitatea şi rezervarea firmei.

Vezi mai jos Legea Societăților Comerciale (nr. 31/1991) transmisa spre promulgare: 

L E G E
pentru modificarea și completarea Legii societăţilor nr. 31/1990
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Legea societăților nr. 31/1990, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după
cum urmează:

1. Articolul 14 se abrogă.

(N.R.  ART. 14 prevedea: 
(1) O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât
într-o singură societate cu răspundere limitată.
(2) O societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă
societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană.
(3) În caz de încălcare a prevederilor alin. (1) şi (2), statul, prin Ministerul
Finanţelor Publice, precum şi orice persoană interesată poate cere dizolvarea pe
cale judecătorească a unei societăţi astfel constituită.
(4) Pe baza hotărârii de dizolvare, lichidarea se va face în condiţiile prevăzute
de prezenta lege pentru societăţile cu răspundere limitată).

2. La articolul 17, alineatele (1) și (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art. 17. – (1) La autentificarea actului constitutiv în cazurile
prevăzute la art. 5 sau, după caz, la darea de dată certă a acestuia se va
prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comerțului privind
disponibilitatea și rezervarea firmei.
……………………………………………………………………………
(3) La înmatricularea societăţii şi la schimbarea sediului social
se va prezenta la sediul oficiului registrului comerţului documentul care
atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social
înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu
social.”

3. La articolul 17, alineatul (4) se abrogă.

(N.R.Art 17, alin 4 prevedea: (4) La acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi numai dacă imobilul, prin structura lui şi suprafaţa sa utilă, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite sau în spaţii distinct partajate. Numărul societăţilor comerciale ce funcţionează într-un imobil nu poate depăşi numărul de încăperi sau spaţii distincte obţinute prin partajare).

4. La articolul 17, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
„(6) Avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfăşoară activitate.”

Art. II. – Guvernul va revizui normele metodologice de aplicare a prezentelor modificări în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Vă recomandăm și:
O firmă va putea fi înfiinţată exclusiv online, prevede un proiect de lege

BVB | Știri BVB

Erste Group Bank AG (EBS) (02/12/2021)

Notificare - detineri < 5%

MECANICA FINA SA (MECE) (02/12/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

ROMCARBON SA (ROCE) (02/12/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

ALTUR S.A. (ALT) (02/12/2021)

Litigii -26.11.2021 - versiune limba engleza