Update articol:
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012

Modificările la legea energiei intră astăzi în plenul Camerei Deputaţilor  

palatul parlamentului
  • Strategia energetică se elaborează de ministerul de resort, se promovează prin proiect de lege de Guvern și se aprobă de Parlament

 

 Strategia energetică naţională defineşte obiectivele sectorului energiei electrice pe termen mediu şi lung şi modalităţile cele mai eficiente de realizare a acestora, în condiţiile asigurării unei dezvoltări durabile a economiei naţionale și satisfacerii necesarului de energie și a unui standard de viaţă civilizat, în condiții de calitate, atât în prezent, cât şi pe termen mediu și lung, la un preț accesibil, potrivit amendamentelor admise la la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative.

Penalizări de 5-10% din cifra de afaceri pentru manipularea pieţei de energie electrică

 

Potrivit amendamentelor, Strategia energetică se elaborează de ministerul de resort cu consultarea reprezentanților industriei energetice, a organizaţiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali şi a reprezentanţilor mediului de afaceri, se promovează prin proiect de lege de Guvern și se aprobă de Parlament.

Strategia energetică se revizuiește, periodic, la inițiativa ministerului de resort, fără a se aduce atingere stabilității și predictibilității specifice unui astfel de document, forma revizuită urmând a fi aprobată în condițiile legii.

Politica energetică, urmărind direcţiile stabilite prin strategia energetică, este pusă în operă de ministerul de resort, pe baza Programului de guvernare, pentru un interval de timp mediu şi cu considerarea evoluţiilor probabile pe termen lung, cu consultarea operatorilor economici din domeniul energiei electrice, organizaţiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali şi a reprezentanţilor mediului de afaceri, având în vedere, în principal:

a). constituirea cadrului instituţional corespunzător, prin definirea organismelor şi a autorităţilor competente pentru realizarea acestei politici;

b) asigurarea cadrului legal necesar funcționării sigure și stabile a SEN;

c). asigurarea securităţii în aprovizionarea cu combustibili şi energie electrică și a siguranței în funcționarea SEN;

d) asigurarea protecţiei mediului, reconstrucţia ecologică a siturilor afectate de activităţi energetice;

e) transparenţa preţurilor şi tarifelor la combustibili şi energie;

f) creşterea eficienţei energetice; 

g) promovarea energiei din surse regenerabile, din surse neconvenționale, a cogenerării de înaltă eficienţă și a stocării de energie, cu acordarea de prioritate alimentării cu energie electrică pentru aşezările izolate; 

h) dezvoltarea cooperării internaţionale în domeniul energiei, participarea la pieţele regionale şi piaţa europeană de energie electrică, în vedea realizării pieței unice de energie la nivelul Uniunii Europene și asigurării funcționării în condiții de securitate și siguranță a SEN.

Furnizorul de gaze naturale este obligat ca în relația cu clientul final să nu utilizeze practici comerciale incorecte sau înşelătoare; penalizări de 5-10% din cifra de afaceri pentru manipularea pieţei

 

Sursele de finanţare utilizate pentru aplicarea strategiei energetice naţionale şi a politicii Guvernului în sectorul energetic se asigură din sursele proprii ale operatorilor economici în domeniu, bugetul de stat, bugetele locale, împrumuturi rambursabile şi nerambursabile, inclusiv scheme/mecanisme de subvenționare, respectiv contractare, ajutoare de stat, fonduri structurale și programe/scheme de finanțare asigurate la nivelul Uniunii Europene.

Ministerul de resort va beneficia periodic, de la bugetul de stat, de sumele necesare actualizării strategiei energetice, precum și pentru dezvoltarea de studii, analize, evaluări, monitorizări necesare îndeplinirii atribuțiilor proprii, în vederea elaborării legislației aferente strategiei energetice naţionale şi a politicii Guvernului în sectorul energetic și evaluării impactului acesteia.

Măsurile de sprijin de natura ajutorului de stat, propuse pentru asigurarea aplicării strategiei energetice naţionale şi a politicii Guvernului în sectorul energiei electrice, precum şi cele prevăzute de prezenta lege vor fi aprobate şi acordate numai în condiţiile legii.

Pentru elaborarea și implementarea legislației aferente acordării ajutoarelor de stat, a evaluării impactului acordării acestora și a derulării procesului de obținere a acordului Comisiei Europene, în conformitate cu legislația națională și cea europeană, ministerul de resort va avea asigurată finanțarea de la bugetul de stat pentru a achiziționa servicii de consultanță, cu respectarea legislației în vigoare.

Politica energetică se concretizează într-un program cuprinzând măsuri de stimulare a activităților de investiții, cercetaredezvoltare, dezvoltare durabilă, valorificare eficientă a resurselor energetice, a eficienței energetice și a altor activități în vederea asigurării siguranței și securității în funcționare a SEN, aprobat prin hotărâre a Guvernului, cu obligativitatea respectării realizării programelor anuale.

Guvernul, ministerul de resort, celelalte ministere cu responsabilități directe pentru domeniul energetic, ANRE, organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale iau măsuri pentru realizarea obiectivelor din document și examinează, anual sau ori de câte ori este necesar, stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia.

 

BVB | Știri BVB

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (02/06/2023)

Fitch confirma Ratingul BBB- cu perspectiva stabila

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (02/06/2023)

Demersuri privind vanzarea pachetului de actiuni detinut la IAMU S.A.

Banca Transilvania TURBO LONG 10/1.77/1.82 (EBTLVTL19) (02/06/2023)

Notificare Erste Group Bank AG - EBTLVTL19 este sold-out