Update articol:

Nuclearelectrica propune un dividend brut de 1,25670615 lei

Nuclearelectrica (SNN) convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 23.04.2019, pentru aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2018 pe destinații, aprobarea valorii totale a dividendelor brute în valoare de 378.914.310 lei, a valorii dividendului brut pe acțiune în valoare de 1,25670615 lei, a datei plății dividendelor, respectiv dată de 28 iunie 2019.

Alte puncte pe ordinea de zi sunt:   

– Aprobarea Situațiilor Financiare Individuale auditate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație aferent anului 2018 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Individuale la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.

– Aprobarea Situațiilor Financiare Consolidate auditate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație aferent anului 2018 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.

– Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la dată de 31 decembrie 2018, întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale anexei nr. 15 din Regulamentul 5/2018.

– Aprobarea vânzării activului “Bloc locuințe imobil LOT 2+LOT 1 (Cămin de nefamiliști)”, compus din construcție, terenul aferent, instalația de racord la rețeaua determoficare, amenajări parcaje, teren sport, spații verzi, situat în Stradă Salciei nr. 14, ora Cernavodă, județul Constanța, aparținând Societăţii Naționale Nuclearelectrica SĂ, în următoarele condiții:

*prețul de pornire al licitației cu strigare, după regulă licitației competitive, respectiv la un preț în urcare, având în vedere pasul de licitație, a activului “Cămin de nefamiliști”, compus din construcție, terenul aferent, instalația de racord la rețeaua de termoficare, amenari parcaje, teren sport, spații verzi, situat în str. Salciei nr. 14, loc. Cernavodă, județul Constanța, este în valoare de 4.148.532 lei, din care valoarea terenului 66.589 lei fără TVA;

* pasul de licitare nu va fi mai mic de 5% din prețul de pornire al licitației (adică între 5-15% conform art. 58 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 577/2002);

* garanția de participare la licitație: 207.426 lei, reprezentând 5% din prețul de pornire al licitației;

* taxa de participare la licitație: 2.650 lei, la care se adaugă TVA;

* contravaloare dosar prezentare: 500 lei, la care se adaugă TVA;

* taxa de acces direct la datele și informațiile privind activul: 200 lei, la care se adaugă TVA;

*componenţa comisiei de licitație – conform propunerii Societății va fi compusă din 7 membri, astfel: 4 reprezentanți din partea Societății Naționale Nuclearelectrica SA, 2 reprezentanți din partea DGPAPSE, și 1 reprezentant din partea direcției de specialitate din cadrul ME; Comisia va fi numită prin decizie a Directorului General al Societății Naționale Nuclearelectrica SA.

* modalitatea de plată: integral sau în rate pe o perioada de minimum 3 ani, cu avans de max. 20% în cazul în care sunt aplicabile prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 114 corelat cu art. 100 și art. 101, respectiv aplicarea de dobânzi și solicitarea de garanții din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin HG nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare; în cazul în care cumpărătorul nu se încadrează în prevederile art. 12 alin. (l) din Legea nr. 346/2004, prețul se va achita integral. Termenul până la care se va putea plăti contravaloarea activului: pentru plata integrală – 30 zile de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare de către ambele părți. Nerespectarea termenului de plata conduce la pierderea garanției de participare, iar licitația este anulată de drept din acel moment.

 

BVB | Știri BVB

ALRO S.A. (ALR) (21/01/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

CEMACON SA (CEON) (21/01/2022)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) S2 2021

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (21/01/2022)

Informare material AGOA din data de 25/28.02.2022

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (21/01/2022)

Incetare contract de munca ofiter de conformitate

BRK Dow Turbo Long 34750 (BKDOWTLD2) (21/01/2022)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 21 si 25 Ianuarie 2022