Update articol:

RAPORT CURENT SIF Transilvania – Hotarare AGA O din 16.02.2021

Sif Transilvania

Nr.  1311/16.02.2021

 Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară
– Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

 

RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 16.02.2021

 

S.I.F. Transilvania S.A.
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brașov 500057
Telefon:0268/415529, 416171; Fax 0268/473215, 473216
CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J08/3306/92
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128
Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 RON
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 16 februarie 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru data de 16/17 februarie 2021, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 16 februarie 2021, ora 10, în Municipiul Brasov, str. N. Iorga nr. 2, Parter, Sala de şedinţă a Societății Cristiana S.A. și, în cadrul unui cvorum de 29,34% din drepturile de vot, a adoptat următoarea hotărâre:

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A.  din data de 16 februarie 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii de Investiţii Financiare „Transilvania” S.A., cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, consemnate în Procesul – verbal nr. 1 din 16.02.2021, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei şedinţe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a nr. 55/07.01.2021, în ziarul naţional Curierul Naţional și în ziarul local Transilvania Expres din data de 07.01.2021 şi pe website-ul societăţii la adresa www.siftransilvania.ro şi având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum şi voturile, în cadrul unui cvorum de 29,34% din drepturile de vot, exprimate direct şi prin corespondenţă (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Se aprobă alegerea secretariatului de şedinţă format din doi membri, respectiv dna. Simona Modval şi dna. Mihaela Susan, acţionari cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă.

Prezentul articol a fost aprobat cu 533.323.992 voturi “pentru”, reprezentând 84,13% din totalul voturilor exprimate. Voturile au fost înregistrate astfel: 533.323.992 voturi “pentru”, 100.611.927 voturi “împotrivă” şi 312.957 abţineri.

Art. 2 – Se respinge pornirea acţiunii în răspundere împotriva dlui. Andănuţ Crinel-Valer, Preşedinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.

Prezentul articol a fost respins cu 316.402.187 voturi “împotrivă”, reprezentând 70,06% din totalul voturilor exprimate. Voturile au fost înregistrate astfel: 135.232.718 voturi “pentru”, 316.402.187 voturi “împotrivă” şi 182.621.771 abţineri.

Art. 3 – Se respinge pornirea acţiunii în răspundere împotriva dlui. Petria Nicolae, Vicepreşedinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.

Prezentul articol a fost respins cu 316.402.187 voturi “împotrivă”, reprezentând 70,06% din totalul voturilor exprimate. Voturile au fost înregistrate astfel: 135.232.718 voturi “pentru”, 316.402.187 voturi “împotrivă” şi 182.621.771 abţineri.

Art. 4 – Se respinge pornirea acţiunii în răspundere împotriva dlui. Luţac Gheorghe, Membru în Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A.

Prezentul articol a fost respins cu 319.542.487 voturi “împotrivă”, reprezentând 70,75% din totalul voturilor exprimate. Voturile au fost înregistrate astfel: 132.092.418 voturi “pentru”, 319.542.487 voturi “împotrivă” şi 182.621.771 abţineri.

Art. 5 – Se respinge desemnarea dlui. Moldovan Marius-Adrian ca persoană împuternicită să exercite în justiţie, pe cheltuiala societăţii, acţiunea în răspundere împotriva dlui. Andănuţ Crinel-Valer, dlui. Petria Nicolae şi dlui. Gheorghe Luţac.

Prezentul articol a fost respins cu 208.328.531 voturi “împotrivă”, reprezentând 60,59% din totalul voturilor exprimate. Voturile au fost înregistrate astfel: 135.531.592 voturi “pentru”, 208.328.531 voturi “împotrivă şi 290.388.753 abţineri.

Art. 6 – Se aprobă împuternicirea dlui. Moldovan Marius-Adrian ca persoană desemnată să îndeplinească formalităţile de înregistrare şi publicare a hotărârilor adunării generale a acţionarilor.

Prezentul articol a fost aprobat cu 533.324.192 voturi “pentru”, reprezentând 84,13% din totalul voturilor exprimate. Voturile au fost înregistrate astfel: 533.324.192 voturi “pentru”, 100.599.572 voturi “împotrivă” şi 325.112 abţineri.

Art. 7 – Se aprobă data de 05.03.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor.

Prezentul articol a fost aprobat cu 533.430.639 voturi “pentru”, reprezentând 84,13% din totalul voturilor exprimate. Voturile au fost înregistrate astfel: 533.430.639 voturi “pentru”, 100.599.572 voturi “împotrivă” şi 218.665 abţineri.

 

Marius-Adrian Moldovan
Preşedinte Executiv/Director General

 

Tony-Cristian Răduță-Gib
Membru al Directoratului/Director
 

 

Loredana-Floriana Baston
Ofiţer de Conformitate

BVBStiri BVB

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (18/06/2021)

Reziliere Contract CTE Iernut

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (18/06/2021)

Convocare AGEA pentru data de 11 august 2021

SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) (18/06/2021)

Actualizarea politicii de remunerare a actionarilor

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (18/06/2021)

Alocare actiuni SOP2019 - persoane cu responsabilitati de conducere

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (18/06/2021)

Autorizare membru al Consiliului de Administratie