Update articol:

Raport DGIPI: Activitatea din 2021 a condus la identificarea la nivelul MAI a unor multiple amenințări, vulnerabilități și factori de risc, care aveau potențialul să genereze un impact negativ, de amploare, asupra securității naționale

Activitatea specifică derulată în cursul anului 2021 a condus la identificarea la nivelul MAI a unor multiple amenințări, vulnerabilități și factori de risc, care aveau potențialul să genereze un impact negativ, de amploare, asupra securității naționale, potrivit raportului de activitate al DGPI pe anul 2021, dat marţi publicităţii.

În ceea ce priveşte asigurarea contrainformativă a structurilor MAI, DGIPI enumeră:

  • Afectarea sănătății personalului, a misiunilor și capacității operaționale a structurilor MAI pe fondul nerespectării măsurilor stabilite prin ordinele, dispozițiile și planurile de măsuri emise în contextul epidemiologic generat de evoluția la nivel național a pandemiei, precum și deficiențe și ilegalități privind desfășurarea campaniei naționale de vaccinare împotriva COVID-19;
  • Implicarea personalului MAI în fapte de corupție, inclusiv prin divulgarea de informații clasificate sau nedestinate publicității rezultate din activitatea profesională, în vederea sprijinirii unor grupuri de interese, precum și implicarea personalului MAI în activități infracționale sau incompatibile cu statutul profesional;
  • Afectarea procesului decizional și a capacității operaționale a structurilor MAI, pe fondul legăturilor permanentizate de factorii decidenți cu exponenți ai grupurilor de interese, în scopul realizării unor deziderate personale sau de grup, prin folosirea abuzivă a autorității publice în exercitarea actului administrativ și de justiție, precum și deturnarea și utilizarea în interes propriu a instrumentelor instituționale;
  • Deficiențe grave de natură logistică, financiară, de resurse umane care afectează capacitatea de acțiune și intervenție a efectivelor MAI;

 

Tulburarea gravă a ordinii publice

Impactul implementării la nivel național a măsurilor restrictive dispuse în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, care au generat, punctual, limitarea deplasărilor și a posibilităților de organizare și derulare a unor evenimente/acțiuni în spațiul public, a determinat și mutații semnificative ale riscurilor prognozate în domeniul ordinii și siguranței publice.
Astfel, imprevizibilitatea și diversitatea factorilor generatori de riscuri și amenințări la adresa ordinii publice, coroborate cu starea de nemulțumire socială, au determinat o interconectare a tiparului acțional adoptat în mod cutumiar de către exponenții formațiunilor/grupărilor organizate de suporteri, radical-extremiste, activiste și/sau de structurile asociative și grupările ce acționează cu violență cu elemente noi survenite în context pandemic, trendul general fiind de creștere a retoricii protestatare.

Totodată, în contextul organizării Turneului Final – EURO 2020, ce a presupus disputarea a patru meciuri internaționale în mun. București, au fost intensificate activitățile specifice în vederea identificării, prevenirii și contracarării riscurilor la adresa securității naționale și implicit a celor care vizau componenta de ordine publică, DGPI participând inclusiv la elaborarea la nivelul MAI a unor documente de planificare circumscrise competiției menționate.

Protecția informațiilor clasificate și asigurarea securității cibernetice

Principala prioritate a DGPI pe acest palier a vizat asigurarea desfășurării în bune condiții a activității structurilor MAI angrenate în misiuni impuse de situația epidemică, un accent deosebit fiind pus pe protejarea informațiilor clasificate gestionate la nivelul ministerului.

Amploarea demersurilor a necesitat o atenție sporită pentru identificarea și prevenirea riscurilor și vulnerabilităților care se pot manifesta în domeniul incident, concomitent cu adoptarea unor măsuri concrete și imediate de contracarare a acestora.

Efectele pandemiei de COVID-19 au impus necesitatea unei accelerări a procesului de digitalizare, astfel că eforturile DGPI au fost continuate în marja acestor evoluții, fiind întreprinse activități susținute pentru finalizarea procesului de acreditare a rețelei informatice de stocare, procesare și transmitere, în format electronic, de informații clasificate din clasa secrete de serviciu pentru patru structuri ale MAI.

Având în vedere mutațiile generate de pandemia de COVID-19 în sfera infracționalității și a amenințărilor hibride, se relevă accentul pus de structura de specialitate a DGPI pentru asigurarea protejării infrastructurii IT&C a ministerului împotriva creșterii semnificative a numărului de atacuri cibernetice la nivel național și european.

Astfel, inclusiv în contextul unei orientări din ce în ce mai pregnante a fenomenului infracțional către sfera criminalității informatice, CERT-INT a colectat și corelat aproximativ 11,7 miliarde de evenimente, din care au fost extrase, evaluate și investigate peste 9.000 de alerte de securitate.

De remarcat este faptul că atacatorii și-au perfecționat și adaptat tehnicile utilizate pentru a exploata efectele generate de pandemia de COVID-19, obiectivele urmărite fiind diverse, de la spionaj cibernetic – prin compromiterea credențialelor de acces la sistemele/conturile utilizate de personalul MAI, decredibilizarea sau prejudicierea imaginii instituționale – prin indisponibilizarea unor servicii esențiale în cadrul atacurilor, influențarea populației – prin amplificarea electronică, artificială, a campaniilor de dezinformare, până la obținerea unor importante sume de bani – prin utilizarea unor tehnici de inginerie socială.

În ceea ce privește activitățile complexe derulate de lucrătorii direcției generale pe palierul informațiilor clasificate, au fost eliberate avize pentru 12.525 de certificate de securitate/autorizații de acces la informații clasificate secrete de stat și pentru 25.698 de certificate de securitate/autorizații de acces la informații clasificate secrete de serviciu.

Cu ocazia activităților de verificare, au fost identificate însă și unele suspiciuni de natură să genereze riscuri la adresa informațiilor clasificate, prin conturarea premiselor existenței unor elemente de incompatibilitate privind accesul la astfel de date, drept care, pentru validarea acestora, au fost realizate 911 discuții/ntrevederi/interviuri de securitate în cazurile considerate absolut necesare.

În perioada de referință, un accent deosebit a fost pus pe activitățile de pregătire și îndrumare de specialitate în domeniul protecției informațiilor clasificate ale șefilor/membrilor structurilor de securitate, ale funcționarilor de securitate din cadrul entităților MAI, dar și ale personalului propriu cu atribuții în acest domeniu.

Astfel, deși contextul pandemic a impus limitarea contactelor directe între persoane, DGPI și-a adaptat activitatea în vederea îndeplinirii rolului instituțional preventiv, prin furnizarea de pregătire în formate restrânse, cu respectarea distanțării sociale, prin prioritizarea zonelor de risc imediat în care instruirile de specialitate erau absolut necesare, precum și prin concentrarea eforturilor în direcția întocmirii/difuzării de materiale de pregătire.

Ca măsură de ultim resort, pe fondul identificării unor riscuri directe și iminente la adresa informațiilor clasificate, determinate de existența unor elemente de incompatibilitate sau a unor cazuri de diseminare neautorizată de astfel de date, au fost derulate activități reactive punctuale, pentru înlăturarea/minimizarea riscurilor și protecția imediată a informațiilor clasificate, fiind emise 36 de avize de specialitate negative, urmare a cărora au fost retrase sau nu au fost acordate certificatele de securitate/autorizații de acces la informații clasificate, cu respectarea strictă a prevederilor legale.

Protejarea informațiilor MAI s-a realizat inclusiv în ceea ce privește contractele clasificate ale ministerului cu societăți comerciale, fiind realizate verificări de securitate specifice ce au condus la eliberarea a 83 de avize de securitate industrială, acordate operatorilor economici implicați în activități contractuale ce presupun gestionarea de informații secrete de serviciu.

În vederea realizării obiectivelor și sarcinilor specifice, DGPI i-a fost alocat, pentru anul 2021, un buget de venituri și cheltuieli de 248.785 mii lei, din care 220.375 mii lei buget inițial, rectificat prin alocații bugetare suplimentare de 28.410 mii lei (+12,89%), execuția bugetului de venituri și cheltuieli fiind de 99,36%.

DGPI recunoaşte că a monitorizat presa cum a relatat despre intervenţia MAI în timpul pandemiei

 

Direcţia Generală de Protecţie Internă (DGPI) susţine că a monitorizat, anul trecut, cum a relatat presa despre maniera de intervenţie a forţelor Ministerului de Interne în timpul pandemiei de COVID-19, dar şi că a luat măsuri pentru a descuraja “comportamentele dezadaptative” ale personalului MAI faţă de pandemie.

“Problematica COVID-19 a fost monitorizată şi din perspectiva modului de transpunere în mass-media şi pe reţelele de socializare a manierei de intervenţie/acţiune a forţelor MAI, dar şi a efectelor asupra climatului de ordine şi siguranţă publică şi a manifestărilor de protest organizate împotriva măsurilor restrictive, cu informarea în dinamică a beneficiarilor legali. Concomitent, au fost continuate activităţile informativ-operative privind descurajarea comportamentelor dezadaptative manifestate la nivelul MAI, prin semnalarea timpurie a unor astfel de conduite, atât în vederea prevenirii concretizării unor riscuri la adresa imaginii MAI, cât şi pe linia protecţiei informaţiilor clasificate. Prin abordarea acestei problematici se are în vedere consolidarea culturii de securitate în ceea ce priveşte protecţia informaţiilor clasificate, care a reprezentat şi în 2021 o prioritate a direcţiei generale, acţionându-se preponderent pro-activ, inclusiv prin desfăşurarea de activităţi de pregătire de specialitate cu personalul MAI, în unele cazuri punctuale adoptându-se şi măsuri reactive, de ultim resort, în vederea înlăturării/ minimizării riscurilor şi a protecţiei imediate a informaţiilor clasificate”, se menţionează în raportul de activitate al DGPI pe anul 2021, dat marţi publicităţii.

DGPI vorbeşte şi de măsuri de combatere a ameninţărilor hibride la adresa personalului MAI.

“În paradigma eficientizării modului de utilizare a resurselor alocate, DGPI şi-a îndeplinit obiectivele din domeniile ordine publică şi protecţie internă prin utilizarea unui model echilibrat în ceea ce priveşte activităţile preventive, aflate într-un raport de complementaritate cu adoptarea progresivă şi proporţională de măsuri pentru eliminarea vulnerabilităţilor specifice la adresa securităţii naţionale. Un liant între aceste domenii l-a constituit activitatea derulată în vederea contracarării ameninţărilor hibride şi consolidării rezilienţei pe spaţiul MAI, concomitent cu combaterea cazurilor de targeting îndreptate împotriva personalului, problematici cu un caracter continuu şi înscrise pe un trend crescător, demersurile instituţionale având ca scop adaptarea, anticiparea şi reacţia oportună a structurilor ministerului la natura complexă, puternic subversivă şi în permanentă schimbare a acestei categorii de ameninţări”, se arată în raport.

 

BVB | Știri BVB

ARTEGO SA (ARTE) (21/02/2024)

Convocare AGA O & E 28/29.03.2024

LION CAPITAL S.A. (LION) (21/02/2024)

Notificare prag detineri <5%

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA (BVB) (21/02/2024)

Desemnarea Vicepresedintilor, Secretarului General, membri comisii/comitete

Digi Communications N.V. (DIGI) (21/02/2024)

Detalii conferinta telefonica - rezultate financiare preliminare aferente 2023

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) (TTS) (21/02/2024)

Raport tranzactii cu parte afiliata (NAVROM) 5 feb. - 19 feb. 2024