Update articol:

ANUNŢ privind lansarea Ofertei Publice de Cumpărare a acțiunilor emise de S.I.F. Muntenia S.A. la prețul de 1,30 lei/acțiune, aprobată prin Decizia ASF nr. 1047/25.08.2021

APROBAREA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ ÎN PRIVINȚA EXIGENTELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

Emitentul: S.I.F. Muntenia S.A., o societate pe acțiuni, de naționalitate română, cu sediul social în Bucuresti, Strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București cu nr. J40/27499/1992, Cod Unic de Înregistrare 3168735 (denumită în continuare ʺEmitentulʺ). Obiectul principal de activitate al Emitentului este ʺFonduri mutuale și alte entităţi financiare similareʺ (Cod CAEN 6430), iar societatea este listată pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București (denumită în continuare ʺBVBʺ), categoria Premium, sub simbolul de tranzacționare SIF4, cod ISIN ROSIFDACNOR6, cod LEI 2549007DHG4WLBMAAO98. Capitalul social al S.I.F. Muntenia S.A., astfel cum este înregistrat la data prezentului Document de Ofertă în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., este de 78.464.520,10 lei, împărțit în 784.645.201 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 lei. Structura sintetică consolidată a acționarilor Emitentului la data de 30.06.2021, furnizată de către Depozitarul Central S.A., este următoarea:

Ofertantul: S.I.F. Muntenia S.A., o societate pe acțiuni, de naționalitate română, cu sediul social în Bucuresti, Strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București cu nr. J40/27499/1992, Cod Unic de Înregistrare 3168735 (denumită în continuare ʺOfertantulʺ). Obiectul principal de activitate al Ofertantului este ʺFonduri mutuale și alte entităţi financiare similareʺ (Cod CAEN 6430).

Oferta: Ofertantul intenționează să achiziționeze prin Oferta Publică un număr de 20.645.201 acțiuni ale Emitentului, plătite integral, și care nu se află în proprietatea Ofertantului (denumite in continuare “Acțiunile Ofertei”), reprezentând 2,6312% din capitalul social al Emitentului, în vederea reducerii capitalului social al acestuia, conform hotărârii AGEA din 23.04.2020. Drept urmare, Oferta Publică se adresează tuturor persoanelor fizice si juridice care dețin pe Perioada Ofertei acțiuni ale Emitentului.

Prețul: Prețul pe acțiune oferit este de 1,30lei (RON) (denumit în continuare “Prețul de Ofertă”). Acesta a fost stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operatiuni de piață.

Intermediarul: S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., autorizată de C.N.V.M. (ASF) prin Decizia nr. 3097/10.09.2003, înregistrată în Registrul C.N.V.M. (ASF) cu numărul PJR01SSIF/120072, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Moților, nr. 119, cod poștal 400370, jud. Cluj, tel 0364.401.709, fax 0364.401.710, va oferi servicii de investiții financiare privind Oferta Publică de Cumpărare, acționând ca Intermediar.

Ofertantul nu deține în mod direct acțiuni ale Emitentului, conform extrasului de registru eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de 14.07.2021. Persoanele cu care Ofertantul acționează în mod concertat dețin un număr de 38 acțiuni, reprezentând 0,0000000484% din capitalul social al Emitentului.

Documentul de Ofertă aferent a fost întocmit, a fost aprobat de ASF prin Decizia amintită în titlul Anunțului și este disponibil spre consultare acționarilor S.I.F. Muntenia S.A. în mod gratuit pe suport de hârtie, la sediul central al Ofertantului și al Intermediarului, începând cu data publicării anunțului de ofertă și până în ultima zi a Perioadei de derulare a Ofertei, sau în format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), a Emitentului (www.sifmuntenia.ro) și a Intermediarului Ofertei (www.brk.ro).

Perioada de derulare a Ofertei: 10 zile lucrătoare, în intervalul 02.09.2021–15.09.2021, (denumită în continuare ʺPerioada de Ofertăʺ).

Modalitatea și locurile de subscriere: Oferta Publică se va desfășura cu folosirea exclusivă a sistemelor de tranzacționare administrate de Bursa de Valori Bucuresti. Acționarii pot accepta Oferta Publică prin completarea și semnarea înainte de expirarea Perioadei de Ofertă, a 2 (două) exemplare ale formularului de subscriere, în formatul ce va fi făcut disponibil acționarilor interesați la Intermediarul Ofertei sau la intermediarii autorizați de către ASF, care au semnat angajamentul irevocabil privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei (denumit în continuare ʺAngajamentulʺ), și prin predarea tuturor documentelor necesare în conformitate cu Documentul de Ofertă, la sediul central al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. din Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 119, jud. Cluj, și la celelalte agenții ale Intermediarului, autorizate de catre ASF, precum și la sediul oricărui alt intermediar autorizat de ASF care a semnat și a transmis Intermediarului Ofertei Angajamentul și a primit din partea BVB accesul în segmentul de piață dedicat Ofertei Publice.

Programul de lucru cu publicul: Subscrierea de către acționari în cadrul Ofertei se poate realiza pe întreaga perioadă de desfășurare a ofertei, în zilele lucratoare, între orele 9:00 – 17:00 (ora Europei de Est – GMT+2), în cazul Intermediarului, sau în timpul programului normal de lucru al intermediarilor autorizați de ASF care au semnat și au transmis Intermediarului Ofertei Angajamentul și au primit din partea BVB accesul în segmentul de piață dedicat Ofertei Publice, pe durata Perioadei de Oferta, cu excepția datei de închidere a ofertei, când programul va fi 9:00 -12:00 (ora Europei de Est – GMT+2).

OFERTANT
S.I.F. MUNTENIA S.A.
prin SAI Muntenia Invest SA
Director General
Nicușor-Marian Buică

INTERMEDIAR
S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A.
Director General Adjunct
Răzvan Raț

BVB | Știri BVB

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (30/09/2022)

Autorizarea unui membru al Consiliului de Administratie

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (30/09/2022)

Alegere Presedinte CA si Comitete consultative

CEMACON SA (CEON) (30/09/2022)

Informare Depozitarul Central - structura sintetica la 27.09.2022

Erste Group Bank AG (EBS) (30/09/2022)

Notificare - tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014