Update articol:

ASF solicită, din nou, SIF Oltenia să convoace acționarii, la cererea SIF Banat Crișana și SIF Muntenia, până pe 2 august

SIF Oltenia: Adresa A.S.F. va fi supusa in timp util spre analiza si hotarare Consiliului de administratie al S.I.F. Oltenia

Autoritatea de Supreveghere Financiară (ASF) a solicitat, din nou, SIF Oltenia (SIF5) să respecte decizia anterioară a Autorității, prin care o obligase să convoace Adunarea Generală, la solicitarea SIF Banat Crișana și SIF Muntenia, solicitare refuzată inițial de emitent. ASF menționează că termenul limită pentru convocarea AGA este 2 august, iar penrtu desfășurarea AGA, 2 septembrie.

Anterior, SIF Oltenia anunțase că, în ședința Consiliului de Administrație din data de 29.07.2019, a fost respinsă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, instituită în sarcina Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. prin Decizia A.S.F. nr. 937/18.07.2019, cu ordinea de zi solicitată prin cererea comună de către acționarii S.I.F. Banat Crișana S.A. și S.I.F. Muntenia S.A., înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. sub nr. 5071/11.06.2019, motivată prin scăderea cotei de deținere a celor doi acționari solicitanți sub pragul legal și statutar de 5% din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A., conform Declarației de dețineri transmisă de către Societatea de Investiții Financiare Banat Crișana S.A. sub nr. 1663/23.07.2019.

Anterior, SIF Oltenia (SIF5) a cerut, în instanță, suspendarea deciziei Autoritatii de Supraveghere Financiara care o obliga să convoace AGA, la solicitarea SIF Banat Crișana și SIF Muntenia.

Autoritatea de Supraveghere Financiară obligase conducerea SIF Oltenia să convoace acționarii și să țină, în maxim 45 de zile, o Adunare Generală cu ordinea de zi solicitată de SIF Banat Crișana și SIF Muntenia. Decizia a venit după ce ASF a cerut conducerii SIF Oltenia să comunice motivele pentru care a apreciat că solicitarea SIF1 și SIF4 de convocare a AGA nu îndeplinește condițiile legale. Cei doi acționari, doreau revocarea lui Tudor Ciurezu de la conducerea SIF Oltenia, pe lângă alte puncte.

Astăzi, S.I.F. Oltenia S.A. a transmis că a luat act de Adresa A.S.F. nr. VPI 4888/30.07.2019, referitoare la Decizia A.S.F. nr. 937/18.07.2019 prin care se instituie in sarcina Consiliului de administratie al S.I.F. Oltenia S.A. obligatia de a convoca si de a asigura desfasurarea adunarii generale ordinare a actionarilor in termen de cel mult 45 de zile de la data emiterii deciziei, fara a mai fi necesara o evaluare a indeplinirii conditiilor prevazute de art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Adresa A.S.F. nr. VPI 4888/30.07.2019 va fi supusa in timp util spre analiza si hotarare Consiliului de administratie al S.I.F. Oltenia S.A., urmand ca hotararea adoptata sa fie comunicata investitorilor si actionarilor societatii, in termenele legale, potrivit SIF5.

Prin noua adresă, ASF a transmis că reprezentanii societății au obligația de a da curs solicitării acționarilor cu deținerea calificată prevăzută de lege, astfel cum a fost formulatã, atunci când aceasta contine rezoluții aflate în competența adunării generale.

Potrivit ASF, verificarea îndeplinirii celor două cerințe prevăzute de art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 pentru validitatea cererii, respectiv  acționarii să dețină cel puțin 5% din capitalul social, iar rezoluțiile propuse să fie de competența adunării generale a acționarilor (AGOA sau AGEA, după caz), se realizeazã la mornentul primirii cererii formulate de către acționari. În prezenta speță, îndeplinirea condiției privind cota de deținere în capitalul social a celor doi acționari, necesară pentru a face aplicabile dispozțiile art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, a fost confirmatã de societate astfel cum rezultă din rapoartele curente publicate în datele de 11.06.2019 și 08.07.2019.

Cu privire la argumentele invocate pentru adoptarea deciziei Consiliului de Administrație al SIF Oltenia S.A. din data de 08.07.2019, ASF s-a exprimat prin Decizia ASF nr. 937/18.07.2019, luând act de respingerea convocării AGOA, cu încălcarea dispozitlilor legale incidente în materie, a instituit în sarcina Consiliului de administrație al SIF Oltenia obligația de a convoca și de a asigura desfășurarea adunării generale ordinare a acșionariIor în termen de cel mult 45 de zile de la data emiterii deciziei, având incluse pe ordinea de zi punctele propuse de acționarii SIF Banat Crișana S.A. și SIF Muntenia S.A. prin solicitarea înregistrată la sediul emitentului cu nr. 5071/11.06.2019.

Reiterăm faptul cã administratorii societății au dreptul să-și prezinte opinia cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGA, acționarii fiind singurii în drept să respingă sau să aprobe respectivele propuneri, mai arată ASF.

Prin urmare, ASF a impus în sarcina Consiliului de administrație al SIF Oltenia S.A. obligația de a convoca și de a asigura desfășurarea adunării generale ordinare a acționarilor în termen de cel mult 45 de zile de la data emiterii Deciziei nr. 937/18.07.2019, fără a mai fi necesară o evaluare a îndeplinirii condițiilor  prevăzute de art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Astfel, termenele limită  pentru convocarea și desfășurarea AGOA sunt de 02.08.2019 (în cazul convocării) și de 02.09.2019 (în cazul desfășurării). Având în vedere cele de mai sus, ASF solicită conducerii SIF5 să dispună măsurile care se impun în vederea ducerii la îndeplinire a obligației impuse prin Decizia ASF nr. 937/18.07.2019.