Update articol:
OPINIE

Avocat Adrian Cuculis: Debitorii au scăpat de datorii la recuperatori, bănci și IFN-uri

Foto Facebook Foto Facebook

Legea Dării în Plată a fost modificată ieri, prin promulgarea ei de către Președintele României. 

Legea Dării În Plata se aplică executaţilor silit și celor ale căror rate au crescut ori cursul valutar a explodat.

Modificare la legea dării în plată – Debitorii își pot ADAPTA CONTRACTELE DE CREDIT pentru a plăti o rată micșorată sau un curs valutar înghețat.

Vedeți mai jos care sunt modificările ESENȚIALE ale legii și cum vor putea beneficia debitorii de această nouă modificare, atât de necesară pentru cei executați silit dar și pentru cei care au credite în desfășurare.

Această lege a cunoscut multe situații incerte, mai ales că din 2016 de la modificarea ei de către Curtea Constituțională a României și implementarea impreviziunii ca o condiție esențială în ” a da în plată”.

Marea noutate a legii dării în plată – se deschide larg ușa și posibilitatea, tuturor celor care au un credit, fie el în Euro, În CHF(mai ales) și atenție, chiar și în LEI!!, să deschidă o negociere efectivă cu banca pentru ADAPTAREA CONTRACTULUI DE CREDIT, iar dacă banca nu vrea acest lucru, vor putea să se adreseze direct instanței și astfel să obțină dacă îndeplinesc niște condiții EFECTIVE, un fel de înghețare a cursului valutar sau readaptare a contractului, pentru tot restul lui, până la ultima rată.

Ce a modificat legea prin care a fost schimbat actul normativ 77/2016 al dării în plată?

Modificările la darea în plată sunt analizate mai jos: 

Articol unic. – Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 28 aprilie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:

„e) este îndeplinită condiţia privind impreviziunea.”

Introducerea literei e) este de fapt o consecință a hotărârii 623/2016 a CCR cu privire la faptul că printre altele, pentru a putea da în plata, este necesară dovedirea impreviziunii.

Până la acest moment nu fusese modificată și era aplicată prin trimitere la decizia CCR care a implementat această obligație de dovedire a impreviziunii.

1. ATENȚIE – IMPREVIZIUNEA ESTE REGLEMENTATĂ!

2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin. (11 ) – (13 ), cu următorul cuprins:

„(11 ) Reprezintă impreviziune:

a) pe durata executării contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil în vederea cumpărării monedei creditului, înregistrează la dată transmiterii notificării de dare în plată o creştere de peste 52,6% 2 faţă de dată încheierii contractului de credit.

În vederea calculării procentului de 52,6% se va avea în vedere cursul publicat de Banca Naţională a României la dată transmiterii notificării de plată şi cursul de schimb publicat de BNR la dată încheierii contractului de credit.

b) pe durata executării contractului de credit, obligația de plată lunară înregistrează o creștere de peste 50% că urmare a majorării ratei de dobândă variabilă.

(12 ) În scopul aplicării prevederilor prezenței legi, este necesară menținerea pragurilor valorice prevăzute la alin. (11 ) lit. a) și b) în ultimele 6 luni anterioare transmiterii notificării de dare în plată.

(13 ) Prezumţiile prevăzute la art. 4 alin. (11 ) au caracter absolut. Creditorul care formulează contestaţie, conform art. 7, are obligaţia de a dovedi omisiunea îndeplinirii condiţiilor de admisibilitate a notificării de dare în plată, prevăzute la art. 4 alin. (l) lit. a) – d).”

Impreviziunea devine o chestiune matematică, fără interpretări care face că aplicarea legii dării în plata și mai ales celor care vor să adapteze contractele pentru viitor, pentru a plăti o rată mai mică, să fie clară și precisă.

Mai mult de atât, se cunoaște deja de ceva vreme că majoritatea băncilor dar și a recuperatorilor de creanțe, foloseau de fapt că motiv pentru a contesta notificările de dare în plata, lipsa unor documente de la notificarea de dare în plata.

Astfel, acest lucru nu se mai poate face acum doar formal ci băncile, ifn-urile și recuperatorii vor trebui să DOVEDEASCĂ aceste aspecte cu privire la omisiunea îndeplinirii anumitor obligații.

2. Impreviziunea trebuie dovedită de către CREDITOR, debitorul scapă de această obligație.

3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc două noi alienate, alin. (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Impreviziunea este prezumată în favoarea consumatorului, care formulează o notificare în condiţiile art. 5 sau art. 8 alin. (5) din lege.

(4) Echilibrarea şi continuarea contractului de credit sunt prioritare.

Încetarea contractului de credit va putea fi dispusă doar în cazul imposibilităţîi vădite a continuării sale.”

ATENȚIE – NU TREBUIE DOVEDITĂ IMPREVIZIUNEA DE CĂTRE CONSUMATOR CI TREBUIE DOVEDIT NEINCIDENTA IMPREVIZIIUNII DE CĂTRE BANCA

Mai pe scurt, notificările de dare în plata vor putea fi făcută iar dacă banca/ifn-ul sau recuperatorul consideră că nu ar fi îndeplinite condițiile referitoare la impreviziune, acestea au OBLIGAȚIA să le dovedească în contra imprumutatului.

3. Programările la notar pentru darea în plata nu mai pot fi făcute mai târziu de 90 de zile de la notificare.

4. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 de zile libere şi nici mai lung de 90 de zile, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor, precum şi orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de un creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia. Neprezentarea debitorului la termenele indicate în notificare echivalează cu renunţarea la notificarea de dare în plată şi părţile vor fi repuse de drept în situaţia anterioară.”

Până la acest moment, notificarea de dare în plata putea să vizeze o chemare la notar pentru emiterea actului de dare în plata sau transferul de proprietate, un termen nelimitat.

Acest lucru s-a modificat și practiv vorbim de un maxim de 3 luni în care debitorii vor putea să beneficieze de suspendarea oricăror acte de executare silită și obligații.

4. Pe perioada notificării NU MAI PUTEȚI FI ÎNSCRIȘI ÎN BIROUL DE CREDIT!

3 5. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (31 ), cu următorul cuprins:

„(31 ) Pe perioada notificării, precum şi pe perioada soluţionării cererilor prevăzute la art. 7 şi 8 din prezența lege, este interzisă înscrierea în Biroul de credit sau în alte baze de date negative cu privire la debitorii riscanţi sau rău-platnici, a debitorului care a efectuat notificarea prevăzută la art. 5 alin. (1), indiferent dacă înscrierea ar fi efectuată din iniţiativa creditorului sau a unei autorităţi centrale sau locale.

Dispoziţiile prezentului alineat sunt aplicabile, în mod corespunzător, şi persoanelor şi procedurilor la care se referă art. 6 şi, respectiv, art. 8 alin. (5) din prezența lege.” 6.

Adio notare în Biroul De Credit dacă dai în plata! Practic înainte de modificare, băncile notau în Birourile de Credit pe debitorii care apelau la această procedura, ceea ce nu le mai permitea ulterior imprumutatilor să își obțînă o altă finanțare fiindcă erau considerăți rău platnici.

Acum notarea în Biroul de credit pentru o persoană care a apelat la procedura de dare în plata, este ILEGALĂ!

5. Dacă banca sau ifn-ul ori recuperatorul de creanțe contesta notificarea executarea este suspendată automat și nu aveți nici obligația să plătiți ratele.

La articolul 7, alineatul (4) Legea Dării În Plata se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Până la soluţionarea definitivă a contestaţiei formulate de creditor se menţine suspendarea oricărei plăţi către acesta, precum şi a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoanele care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului.

De la dată comunicării notificării de dare în plată, executările silite aflate în derulare, inclusiv popririle, se suspendă automat.”

A făcut banca o contestație la notificarea de dare în plata? Procedura executionala dar și ORICARE plata pe care o aveați de făcut în baza contractului, se suspendă.

Opinez că un dosar de dare în plata se va judecată în minim de 6-9 luni, timp în care este suspendată orice activitate de executare sau obligație de plata a ratei.

6. Dacă pierdeți dosarul de dare în plata în instanța banca NU VA MAI POATE CERE PENALITĂȚILe SCURSE PE TIMPUL PROCESULUI.

7. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (51 ), cu următorul cuprins:

„51 ) În cazul admiterii contestaţiei creditorului prin hotărâre definitivă, penalităţile şi orice daune-interese care ar rezultă din parcurgerea procedurii notificării prevăzute la art. 5 şi 6 vor putea fi pretinse doar dacă creditorul contestator probează că debitorul a fost de rea-credinţă la depunerea notificării.”

Legea Dării În Plata – Textul îl protejează pe debitorul care a dat în plata și a pierdut un dosar fiindcă banca sau ifn-ul ori chiar recuperatorul de creanțe, nu vor avea posibilitatea să pretindă de la debitor PENALITĂȚILe PENTRU PERIOADA CÂT CREDITUL ESTE SUSPENDAT.

7. Noutatea absolută, executatii silit scapă de executare, vedeți cum.

4 8. La articolul 8, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(5) Dreptul de a cere instanţei să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparţine şi consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află ori de formă executării silite care se continuă contra debitorului.

Se consideră că există impreviziune în cazul în care debitorul, care formulează notificare de dare în plată, a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, dar este în continuare executat silit, prin poprire sau alte forme de executare silită, pentru datoria iniţială şi pentru accesoriile acesteia, neacoperite prin executarea silită a imobilului ipotecat. Dispoziţiile art. 4 alin. (13 ) se aplică în mod corespunzător.”

BOMBĂ PENTRU DEBITORI – Dacă ați fost executat silit pe imobil și ați rămas cu o poprire pe cont puteți formulă notificarea de dare în plata pentru stingerea datoriei reziduale.

1) Ce se întâmplă cu cei care au mai făcut o notificare de dare în plata în trectu și au pierdut definitiv în instanța?

Răspunsul este vital pentru cei care au trecut prin procedura această și au pierdut dosarul.

Practic, NU EXISTĂ NICIO INTERDICȚIE PENTRU A FI REDEPUSA O NOUĂ NOTIFICARE DE DARE ÎN PLATA.

Asta înseamnă în mod efectic că de noile prevederi vor putea beneficia inclusiv cei care au mai formulat în trecut alte notificări.

2) Este aplicabilă nouă lege a dării în plata și pentru cei care au avut credite de nevoi persoanle negarantate cu ipotecă?

Nu, pentru aceste categorii de debitori rămân deschise în continuare opțiunile referitoare la contestația la executare silită unde pot invocă neregularități ale actelor de executare silită emise de către IFN-uri, Bănci și recuperatorii de creanțe.

De asemenea, acesteia pot solicită și o anulare a dobânzilor penalizatoare, dacă ele au fost adăugate în mod ilegal de către recuperatori.

3) Dacă mi-am pierdut imobilul la licitație publică și sunt supus unei executari silite prin poprire, simplul fapt că sunt în executare silită, mă califică pentru a da în plata și pentru a scapă de datorie?

Așa cum este prezentat textul de lege ce modifică legea dării în plata, DA.

Este necesară formularea unei notificări prin care se prezintă situația prin care a trecut debitorul de executare silită imobiliară, se atașează acte doveditoare și se solicită remiterea datoriei pe acest aspect.

4) Dacă am un credit la banca și plătesc o rată majorată sau cursul valutar a crescut foarte mult, pot să beneficiez de o acțiune în instanța prin care să adaptez contractul în sensul blocării cursului valutar sau reechilibrarii clauzelor referitoare la cuantumul ratei lunare?

Da, în condițiile în care impreviziunea a căpătat o nouă definiție sau mai degrabă o definiție clară, atunci dispozițiile din codul civil se vor completa cu nouă lege 77/2016 Legea Dării În Plată: 

(1) Părțile sunt ținute să își execute obligațiile, chiar dacă executarea lor a devenit mai oneroasă, fie datorită creșterii costurilor executării propriei obligațîi, fie datorită scăderii valorii contraprestației

(2) Cu toate acestea, dacă executarea contractului a devenit excesiv de oneroasă datorită unei schimbări excepționale a împrejurărilor care ar face vădit injustă obligarea debitorului la executarea obligației, instanța poate să dispună

a) adaptarea contractului, pentru a distribui în mod echitabil între părți pierderile și beneficiile ce rezultă din schimbarea împrejurărilor;

b) încetarea contractului, la momentul și în condițiile pe care le stabilește.

5. Ce fac pentru a putea scapă de datoria de la banca , pentru a da în plata sau de a scapă de recuperatorii de careante?

Primul pas este Notificarea de dare în plata, care se face în condițiile noi ale legii dării în plata.

Ulterior, în funcție de răspunsul dat de către creditor, puteți închide poprirea, datoria sau alte forme de debit prin notar sau dacă este contestată notificarea, prin instanța.

Autor:Adrian Cuculis 

BVBStiri BVB

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (27/11/2020)

Comunicat referitor la comentarii media

SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) (27/11/2020)

Autorizatie ASF - Modificare act constitutiv

ELECTROARGES SA (ELGS) (27/11/2020)

Prelungire mandat reprezentant permanent Benjamins United SRL