Update articol:

Conducerea Transgaz propune avizarea unui dividend brut pe acțiune în valoare de 8,14 lei

Sursa: www.transgaz.ro

Conducerea Transgaz propune avizarea unui dividend brut pe acțiune în valoare de 8,14 lei pentru 2020 şi plata dividendelor cuvenite acționarilor, începând cu data de 16 iulie 2021. 

Cota de repartizare prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli al SNTGN Transgaz SA pe anul 2020 aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 2/04.03.2020 este de 50%.

Conducerea Transgaz precizează: “În conformitate cu prevederile art.111, alin.(2), litera a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.15 alin.(3) lit.(e) din Actul constitutiv al Transgaz, competență de fixare a dividendului revine Adunării Generale a Acționarilor societății.

Propunerea de repartizare pe destinații a profitului net în suma de 175.000.764 lei, conform prevederilor O.G. nr.64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, este următoarea:

 • Dividende cuvenite acționarilor: 95.839.090,16 Lei;
 • Profit destinat constituirii surselor proprii de finanțare: 79.161.673,84 Lei.

În conformitate cu prevederile art.67 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social.

Capitalul social al Transgaz este de 117.738.440 lei divizat în 11.773.844 acțiuni ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune. Astfel, valoarea dividendului brut este de 8,14 lei/acțiune.

Potrivit art. 86, alin. (5), din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, plata dividendelor cuvenite acționarilor urmează să se efectueze prin intermediul depozitarului central și al participanților la sistemul acestora.

Stabilirea datei începerii plății dividendelor s-a făcut avându-se în vedere următoarele considerente:

 • potrivit articolului art.67 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opțional trimestrial pe baza situațiilor financiare interimare și anual, după regularizarea efectuată prin situațiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se pot plăti în mod opțional trimestrial în termenul stabilit de adunarea generală a asociaților sau, după caz, prin legile speciale, regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se facă prin situațiile financiare anuale. Plata diferențelor rezultate din regularizare se face în termen de 60 de zile de la dată aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.
 • dispozițiile art. 178(2) din Regulamentul nr.5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară care prevăd că “în cazul dividendelor, adunarea generală a acționarilor stabilește dată plății într-o zi lucrătoare care este ulterioarăcu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la dată adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.;
 • conform art. 1, alin.(3) din OG nr. 64/2001, actualizată, “prin derogare de la prevederile art.67, alin. (2) din Legea nr.31/1990…societățile naționale la care statul este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul au obligația să vireze dividendele cuvenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale”. Conform OMFP nr.58/14.01.2021, Anexă 1, termenul de depunere a situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale aferente anului 2020 pentru societățile/companiile naționale este de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar”.

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  pentru dată de 27 aprilie 2021, cu următoarea ordine de zi:

 1. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
 2. Aprobarea situațiilor financiare anuale (situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare) ale SNTGN TRANSGAZ SA pentru exercițiul financiar al anului 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.
 3. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate (situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare) ale SNTGN TRANSGAZ SĂ pentru exercițiul financiar al anului 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și aprobate prin OMFP nr. 2844/2016.
 4. Prezentarea Raportului anual consolidat al  administratorilor SNTGN TRANSGAZ SA privind activitatea desfășurată în anul 2020.
 5. Aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 8,14 lei/acțiune, aferent anului financiar 2020.
 6. Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale încheiate de SNTGN TRANSGAZ SĂ la 31 decembrie 2020.
 7. Prezentarea Raportului de Audit Financiar asupra situațiilor financiare anuale consolidate încheiate de SNTGN TRANSGAZ SA la 31 decembrie 2020.
 8. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2020.
 9. Prezentarea Raportului Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare privind evaluarea performanțelor conducerii administrative și executive a SNTGN TRANSGAZ SĂ pentru activitatea desfășurată în anul 2020.
 10. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2020.
 11. Evaluarea îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
 12. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercițiului financiar 2017 stabilite prin Hotărârea AGOA nr. 4 din 07.06.2018, neridicate până la data de 16.07.2021 și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.
 13. Aprobarea prescrierii dividendelor distribuite/redistribuite din sumele înregistrate în conturile “rezultat reportat” și/sau “alte rezerve” în cuantum de 13.472.486 lei, aprobate prin Hotărârea AGOA nr. 7 din 03.12.2018 și neridicate până la dată de 28.12.2021 precum și înregistrarea valorii acestora în contul de venituri al societății.
 14. Aprobarea Politicii și criteriilor de remunerare ale Administratorilor, Directorului General și Directorului Economic ai SNTGN „TRANSGAZ” S.A.
 15. Aprobarea revizuirii pentru anul 2021 a unor indicatori cheie de performanță, financiari cuprinși în Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA în perioada 2017 – 2021.
 16. Aprobarea actului adițional la contractul de mandat semnat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN “Transgaz” SA, care cuprinde indicatorii financiari de performanță revizuiți aferenți anului 2021 și împuternicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului în AGA pentru a semna în numele companiei actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN “Transgaz”SA.
 17. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SNTGN „Transgaz” SA pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2023.
 18. Stabilirea datei de 25.06.2021că dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.
 19. Stabilirea datei de 24.06.2021că ex date, conform prevederilor legale în vigoare.
 20. Stabilirea datei de 16.07.2021 că dată a plății dividendelor.
 21. Împuternicirea domnului LĂPUȘAN Remus Gabriel, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a domnului Grigore Tarsac, în calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SĂ pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

 

BVB | Știri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (05/10/2022)

Completare Convocare AGAO 19.10.2022

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (05/10/2022)

Purcari Wineries PLC a desfasurat prima editie a Zilei Investitorului

SOCEP S.A. (SOCP) (05/10/2022)

Erata Hotarari AGA O din 27.09.2022

FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF BET PATRIA-TRADEVILLE (TVBETETF) (05/10/2022)

Notificare cu privire la numarul si tipul de investitorilor

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (05/10/2022)

Plata dividende interimare aferente exercitiu financiar 2022