Update articol:

CONVOCAREA Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor Societatii de Investitii CERTINVEST IMM SA

Societatea de Investitii Certinvest IMM S.A.
Societate pe actiuni cu sediul Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 6
Inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/13068/07.11.2014, CUI 33782418
Capital social subscris si varsat 1.440.000 Lei

Administratorul Unic al Societatii de Investitii Certinvest IMM SA (“Societatea”), cu sediul social in Bucuresti, Strada Buzesti nr. 75-77, et. 9 , Biroul nr. 6, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/13068/2014, CUI 33782418, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata,

CONVOACA 

Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 30.05.2022 ora 12.00 (AGEA), respectiv ora 13.00 (AGOA) la sediul social al societatii SAI CERTINVEST SA din Bucuresti, Sector 1, Strada Buzesti nr. 75-77, et. 10, Biroul nr.1, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la data de 16.05.2022, stabilita ca data de referinta a Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare, avand urmatoarele ordinii de zi:

I. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

  1. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza: 

1.1 Eliminarea informatiilor referitoare la datele de identificare ale fondatorilor din preambulul Actului Constitutiv al Societatii;

1.2 Modificarea art. 2 alin (3) care va avea urmatorul continut:
”Societatea este administrata in sistem unitar. Administrarea Societatii este asigurata de un Administrator unic, in baza unui contract de administrare incheiat cu Societatea.”;

1.3 Modificarea art. 19 alin (1) care va avea urmatorul continut:
Societatea este administrata de un Administrator unic.”;

1.4 Eliminarea Anexei nr. 1 – Lista si datele de identificare ale fondatorilor.

1.5 Inlocuirea in tot cuprinsul Actului Constitutiv, in conformitate cu noul continut al art. 2 alin (3), respectiv art. 19 alin (1), a sintagmei ”SAI” cu ”Administrator unic”.

  1. Imputernicirea dlui Alexandru VOICU, in calitatea sa de reprezentant legal al Administratorului Unic al Societatii in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat, precum si in vederea indeplinirii oricaror si a tuturor formalitatilor impuse de prevederile legale in vederea inregistrarii, punerii in executare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si asigurarii opozabilitatii acestora fata de terti. Persoana imputernicita poate delega indeplinirea mandatului mai sus mentionat altor persoane.

II. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

  1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021, intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare pe baza raportului auditorului extern al societatii, precum si aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.
  2. Prezentarea raportului Administratorului Unic al societatii, precum si descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2021.
  3. Luarea la cunostinta de incetarea mandatului Administratorului Unic actual al Societatii.
  4. Aprobarea numirii Administratorului Unic al Societatii, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data numirii acestuia.
  5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022.
  6. Imputernicirea dlui Alexandru VOICU, in calitatea sa de reprezentant legal al Administratorului Unic al Societatii, in vederea indeplinirii oricaror si a tuturor formalitatilor impuse de prevederile legale in vederea inregistrarii, punerii in executare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si asigurarii opozabilitatii acestora fata de terti. Persoana imputernicita poate delega indeplinirea mandatului mai sus mentionat altor persoane.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990, privind societatile, republicata si modificata, actionarii pot participa si vota in cadrul adunarii generale prin reprezentare, in baza unei imputerniciri. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor de reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala.

Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul verbal.

In cazul in care conditiile de cvorum instituite prin Legea nr. 31/1990 si prin Actul Constitutiv al Societatii nu sunt indeplinite la data de 30.05.2022, o noua Adunarea Extraordinara, respectiv Ordinara se reconvoaca la data de 31.05.2022, ora 12.00, respectiv ora 13.00, in acelasi loc, cu aceleasi ordinii de zi.

Materialele aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi se gasesc, pentru consultare, la sediul societatii. De asemenea, la cerere, acestea pot fi comunicate actionarilor si pe cale electronica.

SAI CERTINVEST SA, in calitate de administrator unic
prin Director General
Alexandru VOICU

BVB | Știri BVB

Obligatiuni Unicredit Bank 2022 (UCB22) (27/06/2022)

Plata cupon nr. 10 si rambursare principal

AAGES S.A. (AAG) (27/06/2022)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 20-24.06.2022

MedLife S.A. (M) (27/06/2022)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 20-24 iunie 2022

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (27/06/2022)

Rascumparare actiuni proprii in perioada 20-24.06.2022