Update articol:

CONVOCATOR AL ADUNARII ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR INTERCAPITAL INVEST SA 27.06.2022

convocator agoa intercapital invest

Intercapital Invest SA
Str. Buzesti, nr. 75-77, et. 9, Birou 5, Sector 1, Bucuresti
Numar Inregistrare R.C.:
J40/6447/1995
Cod Unic Inregistrare:
RO7631041

Presedintele Consiliului de Administratie al INTERCAPITAL INVEST SA cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr.75-77, etaj 9, Birou 5, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/6447/1995, CUI RO 7631041 (“Societatea”), in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 convoaca:

I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) in data de 27.06.2022, ora 12:00, avand urmatoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea modificarii structurii de administratie a Societatii prin schimbarea formei de administrare, de la Consiliul de Administratie la Administrator Unic.
  2. Aprobarea modificarii obiectului principal de activitate al Societatii, respectiv aprobarea activitatii principale aferente Codului CAEN 7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management.
  3. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv dupa cum urmeaza:

3.1 Modificarea art. 5 din actul constitutiv ca urmare a modificarii obiectului principal de activitate al Societatii.

3.2 Modificarea art. 30, astfel:
„Conducerea si administrarea societatii „Intercapital Invest SA” este asigurata de:
Adunarea Generala a Actionarilor, Administrator Unic, Directori/Conducatori”

3.3 Modificarea punctului B din Capitolul IX – Conducerea si administrarea societatii, astfel:
„B. ADMINISTRATORUL UNIC
Art. 47 Societatea este administrata de catre un Administrator unic ales de adunarea generala pentru un mandat de maxim patru ani, cu posibilitatea de a fi reales.
Art. 48. Administratorul unic poate fi revocat sau înlocuit oricând de adunarea generala ordinara a actionarilor societatii.
Art. 49. Principalele atributii ale Administratorului unic sunt urmatoarele:
a) asigurarea unui management strategic al societatii, indeplinirea obiectivelor stabilite si evaluarea pozitiei financiare a societatii, in baza unor dispozitii formale si transparente;
b) avizarea si supunerea spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor a:
– situatiilor financiare anuale, pe baza raportului anual al administratorilor si a raportului de audit financiar,
– repartizarii profitului,
– fixarii dividendului,
– bugetului de venituri si cheltuieli,
– planului de afaceri/programului de activitate pentru anul urmator.
c) convocarea, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor, implementarea si respectarea hotararilor acesteia;
d) numirea si revocarea directorilor si stabilirea atributiilor, competentelor si remuneratiilor lor;
e) supravegherea activitatii directorilor;
f) sa stabileasca organigrama, statul de functii si nivelurile de salariu si premiere ale personalului societatii;
g) sa elaboreze regulamentul de organizare si functionare al societatii pe care il supune aporbarii generale a actionarilor, sa elaboreze si sa aprobe regulamentul de ordine interioara/regulamentul de guvernanta corporativa;
h) analizarea si stabilirea unei politici de remunerare a entitatii reglementate astfel incat aceasta sa corespunda strategiei de afaceri, obiectivelor si intereselor pe termen lung si sa cuprinda masuri pentru prevenirea aparitiei conflictelor de interese;
i) asigurarea respectarii cerintelor privind externalizarea/delegarea unor activitati operationale sau functii, atat inainte de efectuarea acestora, cat si pe toata durata externalizarii/delegarii;
j) asigurarea dezvoltarii si aplicarii standardelor etice si profesionale pentru a asigura un comportament profesional si responsabil la nivelul societatii in vederea prevenirii aparitiei conflictelor de interese;
k) de a stabili criterii relevante de monitorizare a rezultatelor activitatii conducatorilor si a societatii in ansamblu si de a evalua anual modul de aplicare a criteriilor
Art. 50. Administratorul unic poate delega o parte din atributiile sale Directorilor/Conducatorilor Societatii.
Art. 51. Administratorul unic poate delega toate sau o parte din puterile sale de reprezentare unuia sau unora din Directorii/Conducatorii Societatii.
Art. 52. Administratorul raspunde fata de societate pentru actele savarsite sau pentru omisiuni in activitatea sa, care au adus pagube societatii. Actiunea in raspundere contra administratorului societatii si directorilor executivi apartine adunarii generale.
Art. 53. Administratorul societatii este obligat sa informeze Adunarea Generala a Actionarilor cu privire la statutul sau intentia sa de a deveni administrator in alte societati sub sanctiunea de a fi demis.
Art. 55. Administratorul isi pierde aceasta calitate prin:
– demisie notificata in scris, oricand pe perioada de derulare a mandatului
– revocarea de catre adunarea generala;
– la expirarea mandatului;
– in alte cazuri prevazute de lege.
Art. 56. Administratorul este raspunzator de realitatea varsamintelor efectuate de actionari, de plata dividendelor, de existenta si corecta evidenta a registrelor cerute de lege, de indeplinirea corecta a hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor, ale prezentului act constitutiv si de respectarea prevederilor legale.
Art. 57. Prevederile referitoare la desfasurarea activitatii Administratorului Unic se vor completa cu dispozitiile Legii 31/1990, in masura in care acestea din urma nu contravin celor stipulate in prezentul Act Constitutiv”

3.4 Inlocuirea, in tot cuprinsul Actului Constitutiv, a sintagmei “Consiliul de Administratie” cu sintagma “Administrator Unic”.

4. Aprobarea mandatarii, cu   posibilitate   de   substituire,   a      Nae-Serban Catalin in vederea semnarii hotararilor actionarilor si a Actului Constitutiv, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie. Acesta poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane pentru a indeplini acest mandat.

In cazul in care la prima convocare nu va fi intrunit cvorumul necesar adoptarii deciziilor, o noua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor va avea loc in data de 28.06.2022 la orele 12.00 la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la aceeasi data de referinta.

II. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) in data de 27.06.2022, ora 13:00, avand urmatoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea revocarii membrilor Consiliului de Administratie, respectiv revocarea dlui. Catalin Nae-Serban – Presedinte, dlui. Alexandru Voicu – membru si a dnei. Branka-Mihaela Paicu, incepand cu data sedintei AGOA.
  2. Aprobarea descarcarii de gestiunea a administratorilor Societatii, pentru activitatea desfasurata pana la data sedintei AGOA.
  3. Alegerea Administratorului Unic al Societatii, pentru un mandat de 2 ani, incepand cu data numirii si stabilirea remuneratiei acestuia.
  4. Aprobarea modelului de contract de mandat cadru de administrare pentru Administratorul Unic.
  5. Aprobarea mandatarii, cu   posibilitate de substituire, a Dlui. Nae-Serban Catalin in vederea  semnarii hotararile actionarilor si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului sau la orice alta institutie public.

In situatia in care la prima convocare nu va fi intrunit cvorumul necesar adoptarii deciziilor, o noua sedinta AGOA va avea loc in data de 28.06.2022 la ora 13.00, la aceeasi adresa si avand aceeasi ordine de zi.

Materialele se gasesc, pentru consultare, la sediul societatii noastre. De asemenea, la cerere, acestea pot fi comunicate actionarilor si pe cale electronica.

Sunt invitati sa participe actionarii inscrisi in registrul actionarilor societatii in data de 23.06.2022.

Presedinte Consiliu de administratie
CATALIN NAE-SERBAN

BVB | Știri BVB

ELECTROMAGNETICA SA (ELMA) (04/10/2022)

Renuntare mandat membru al Comitetului de Audit

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (BRD) (04/10/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (04/10/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

Erste Group Bank AG (EBS) (04/10/2022)

Notificare - detineri < 5%