Update articol:

Ministerul Energiei selectează candidați pentru Consiliul de Supraveghere Hidroelectrica

  • Candidaturile trebuie depuse până la 19 noiembrie
  • Listarea companiei, între axele strategice enunțate de Ministerul Energiei

Ministerul Energiei a anunţat, pe 19 octombrie, declanşarea procedurii de recrutare și selecție de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de Supraveghere la Hidroelectrica. Potrivit anunțului, dosarele de candidatură trebuie depuse până la 19 noiembrie. Ministerul este asistat de expertul independent specializat în recrutarea de resurse umane Pluri Consultants Romania SRL.

Ministerul arată că Procesul de recrutare și selecţie are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviți candidaţi pentru ocuparea postului de membru în Consiliul Supraveghere al Hidroelectrica. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Calendarul selecției este următorul:

Hidroeletrica este lider în producția de energie electrică (având o contribuţie de aproximativ 30% din totalul producției de energie electrică la nivel național) și principalul furnizor de servicii tehnologice de sistem, necesare funcţionării în condiţii de siguranţă a Sistemului Energetic National. Strategia companiei are ca punct focal creșterea valorii companiei, care se sprijină pe 5 principale axe strategice: – Optimizarea costurilor prin continua îmbunătățire a proceselor, – Optimizarea exploatării capacităților de producție ale companiei, – Realizarea unor investiții rentabile, – Extinderea la nivel regional – Listarea companiei.

Capitalul social al companiei este deținut de Statul Român prin Ministerul Energiei în procent de 80,056099762% și de Fondul Proprietatea SA în procent de 19,943900238%. Societatea este administrată în sistem dualist de către un directorat sub supravegherea unui consiliu de supraveghere.

Conform anunțului, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe: a) cunosc limba română (scris și vorbit) la nivel experimentat sau o limbă de circulaţie internaţională la nivel independent; b) sunt apţi din punct de vedere medical, au capacitate deplină de exerciţiu; c) sunt absolvenţi(te) ai (ale) unui program de studii superioare; constituie avantaj absolvirea altor programe de studii post-universitare (MBA sau doctorat); d) au o experiență profesională totală de minim 7 ani acumulată în cadrul unor companii publice sau private si/sau in cadrul unei institutii publice; e) au o experiență de conducere sau de administrare de minim 5 ani; f) au cel puţin 5 ani experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar; acest criteriu e aplicabil candidaţilor care aplică pentru cele minim 2 posturi din structura Consilului de Supraveghere ce trebuie ocupate de candidatii cu studii și expertiză în domeniile economic sau juridic; g) nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de Membru al Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.; h) nu au fost revocați de către adunarea generală a acționarilor, ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanță anexă la contractele de mandat. Aceste persoane nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare adoptată de adunarea generala a actionarilor; i) nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, înfracţiuni de corupţie şi de serviciu, înfracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, înfracţiunii de fals, înfracţiunii contra patrimoniului, pentru înfracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a fînanţării terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru înfracţiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privînd procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili(e) cu exercitarea funcţiei, sau orice alte antecedente penale; j) nu au făcut poliţie politică, aşa cum este aceasta definită prin lege; k) Îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia incidentă referitoare la calitatea de Membru al Consiliului de Supraveghere.

BVB | Știri BVB

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (12/07/2024)

Informare Depozitarul Central - structura sintetica 05.07.2024

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE (AROBS) (12/07/2024)

Decizie CA cu privire la rezultatele majorarii capitalului social

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (12/07/2024)

VAN la data de 30 iunie 2024